Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Etaagaadan Ammanite

 SHEMPPO TAMMANNE HOSPPUNAA

‘Ba Wozanan Wotta Denttada Qoppaasu’

‘Ba Wozanan Wotta Denttada Qoppaasu’

1, 2. Mayraami manddaraabaa, qassi hegee iyyo injjetennaadan oottidabaa yoota.

MAYRAAMA hariyaa togay injjetanaadan yaa haa qaaxxawusu. A hegaadan toggada daro saatiyaa manddaraasu. Yooseefi qassi Beetaliheeme efiya adussa ogiyaa o kaalettiiddi ippe sinttawu bees. Mayraama ba uluwan deˈiya naˈay qaaxxiyoogaa akeekaasu.

2 Geeshsha Maxaafay odiyoogaadan, he wode Mayraama yeliyo wodee gakkiis. (Luq. 2:6) He azinaynne machiyaa manddariyo wode, gadiyaa goyyiyaanne kattaa zeriya goshshanchati, ‘Yelanawu matida ha maccaasiyaa manddariyoy aybisseeshsha?’ giidi qoppennan aggokkona.Woni Mayraama Naazireeten deˈiya ba sooppe haakkada biyoy aybissee?

3. Mayraamiyyo imettida aawatettay aybee, qassi nuuni ibaa ay tamaaranee?

3 Hegee Ayhuda asa gidida he yelaga maccaaseeyyo amarida aginaappe kase keehi dumma gidida aawatettay imettidoogaara gayttidaba. A Mase gidana Xoossaa Naˈaa yelana! (Luq. 1:35) A yeliyo wodee matin, oge baanawu denddaasu. He buussan i ammanuwaa paacciya dumma dummabay gakkiis. A ammanuwan minnada deˈanaadan aybi maaddidaakko ane beˈoos.

Beetaliheeme Biidosona

4, 5. (a) Yooseefinne Mayraama Beetaliheeme biyoy aybissee? (b) Qeesaari kessido awaajjoy ayba hiraagay polettanaadan oottidee?

4 Beetaliheeme manddariyay Yooseefanne Mayraami xalla gidokkona. He wode, Awugisxxoos Qeesaari asay ba yelettido biitti biidi mazggabettana mala awaajjido gishshawu, asa ubbay ba yelettido biitti bees. Yaatin Yooseefi waatidee? Geeshsha Maxaafay ‘Yooseefi Daawitantta keettanne zare gidido gishshawu, Galiilan deˈiya Naazireete katamaappe Yihudaa biittan Beetaliheeme giyo Daawita katamaa biidoogaa’ yootees.—Luq. 2:1-5.

5 Qeesaari he wode he awaajjuwaa kessidoy coo gidenna. Laappun xeeta gidiya layttappe kase xaafettida hiraagay Masee Beetaliheemen yelettanaagaa odi wottiis. Naazireeteppe 11 kilo meetiriyaa  haakkidi Beetaliheeme giyo katamay deˈees. SHin he hiraagay Masee yelettanay ‘Efiraataa, Beetaliheeme katamaana’ gidiyoogaa yootees. (Mikiyaasa 5:2 nabbaba.) Asay Naazireeteppe he guutta katamaa Beetaliheeme gakkanawu deree dariyo Samaariyaara kanttidi 130 kilo meetiriyaa bees. Yooseefi biidoy he Beetaliheeme katama; ayssi giikko, Kawuwaa Daawita zeretta gidiya Yooseefanne a machee Mayraami mayzza aawati yelettidoy he katamaana.

6, 7. (a) Beetaliheeme biyoogee Mayraamissi deexxana danddayiyoy aybissee? (b) Mayraama Yooseefa gelidoogee a kuuyiyoobay kaseegaappe laamettanaadan oottidoy ayba ogiyaanee? (Tohossa qofaakka xeella.)

6 Yooseefi he awaajjuwaadan oottanawu kuuyin Mayraama a maaddanee? Oge biyoogee he wode Mayraamo deexxiyaaba gidiyoogaa akeeka. Eti biidoy Xiqimitaa aginaa doomettaana gidana; hegee he biittan bonee wuriyo wode gidiyo gishshawu, iray guuttaa guuttaa bukkana danddayees. Qassi Beetaliheeme keehi xoqqasan deˈiyo gishshawu, yaa baanawu eti amarida gallassaa pudettaa kiyana koshshiyoogaa akeeka. Mayraama shahaara gidiyoogaappe denddidaagan shemppa shemppa ekkaydda biyo gishshawu, eti yaa eesuwan waayi gakkana. Yelanawu matida yelaga maccaasiyaa o maaretay oyqqiyo wode ufayttidi maaddiya so asaynne laggeti deˈiyoosaappe haakkada baana koyennaagee qoncce. A hegaadan manddaranawu xalana koshshees.

Beetaliheeme biyoogee deexxiyaaba

7 Gidoppe attin, Yooseefi “ayyo giigida Mairaamiira xaafettanau”  biidoogaa Luqaasi yootiis. (Luq. 2:4, 5) Mayraama Yooseefa gelidoogee, a kaseegaappe dumma gididabaa kuuyanaadan oottiis. A Yooseefa ayyaanaaban o kaalettiyaagaa ootta xeellaasu; qassi i issibaa kuuyiyo wode maaddiyaaro gidiyoogan Xoossay ippe koyiyoobaa oottaasu. * Mayraama ba azinawu azazettiyoogan ammanoy deˈiyoogaa bessaasu.

8. (a) Mayraama Yooseefaara Beetaliheeme baanaadan oottida harabay aybeeshsha? (b) Ammanettida asatuyyo Mayraama leemiso gidiyoy aybiinee?

8 Mayraama azazettanaadan oottida harabay aybeeshsha? Masee Beetaliheemen yelettanaagaa yootiya hiraagaa a erayshsha? Hegaa Geeshsha Maxaafay yootenna. Hegee haymaanootiyaa kaalettiyaageeta gujjin hara asay ubbay eriyooba gidiyo gishshawu, a erukku gaana danddayokko. (Maa. 2:1-7; Yoh. 7:40-42) Mayraama Geeshsha Maxaafaa qofaa loytta erawusu. (Luq. 1:46-55) A manddaridoy ba azinawu azazettada gidin, kawuwaa awaajjuwawu azazettada gidin, woy Yihooway kasetidi yootidobaa eriyo gishshataassa gidin, woy ha ubba gaasuwaana gidin, a nu ubbawu leemiso gidiyaabaa oottaasu. Attuma gidin macca gidin,  Yihooway azazettiyaageetanne bantta huuphiyaa kawushshiyaageeta xoqqu oottidi xeellees. Ha wodiyan, daro asay haarettana koshshiyaabadan qoppenna gishshawu, Mayraami leemisoy nuna keehi maaddees.

Kiristtoosi Yelettiis

9, 10. (a) Mayraamanne Yooseefi Beetaliheeme matiyo wode ay hassayidonaashsha? (b) Yooseefinne Mayraama awan shemppidonaa, qassi aybissi?

9 Mayraama Beetaliheeme katamaa haahuwan beˈada keehi ufayttennan aggukku. Anne Yooseefi deriyaa kiyiyo wode wogaraa mittaa lanqqiyaara aadhiiddi he heeraabaa hassayennan aggokkona; wogaraa ayfee he wode hara kattaa shiishshidi wurssettan shiishshiyoobatuppe issuwaa. Hananabaa yootiya Mikiyaasi giidoogaadan, he katamay Yihudaa katamatu giddon guutta; shin hegee Booˈeezi, Naaˈoomanne takkidi Daawiti yelettido soho.

10 Mayraamanne Yooseefi gakkiyo wode daro asay yan deˈees. Hara asay etappe kasetidi yaa gakkido gishshawu, eti shemppiyo soho demmibookkona. * Hegaa gishshawu, eti he galla qammi mehee aqiyoosan aqidosona. Yooseefi ba machiyaa kase hana erennabaa, hegeekka goobi goobi biya sahuwaa sahettin hirggidoogaa qoppa. He injjetenna sohuwan o maaretay oyqqi aggiis.

11. (a) Maccaasay Mayraami hanotaa akeekana danddayiyoy aybissee? (b) Yesuusi “baira na7aa” gididoy aybiinee?

11 Maccaasay Mayraami hanotaa akeekana danddayees. Asay nagaraa laattido gishshawu, maccaasa ubbay wolqqaama leessuwan naata yelanaagaa Yihooway 4,000 gidiya layttappe kase yootiis. (Doo. 3:16) Mayraama hara maccaasaappe dumma hanotan yelidoogaa bessiyaabi baawa. SHin Luqaasi a maaretan ay keena waayettidaakko yootennan, “[Mayraama] ba baira na7aa yelaasu” yaagidi xaafiis. (Luq. 2:7) Ee, a ba “baira na7aa” yelaasu; guyyeppe, baa giishin hara usuppun naata yelaasu. (Mar. 6:3) SHin ha naˈay hara ay naˈappekka dumma. Ha naˈay iyyo bayra naˈa gidiyoogaa xalla gidennan, Xoossaayyookka mexi issi Naˈa; i Yihooway medhido “ubbaappe aadhdhiya baira Na7a”!—Qol. 1:15.

12. Mayraama naˈaa awan zinˈˈissadee, qassi asay Yesuusa yeletaabaa qonccissiyoobay tuma gididabaappe aybin dummatii?

12 Geeshsha Maxaafay he wode hanidabaa, “[Mayraama] maayuwan na7aa xaaxada, miizzai kattaa wottin miyo qoriyan zin77issaasu” yaagees; hegee daro asay eriyooba. (Luq. 2:7) Asay Yesuusa yeletaabaa qonccissanawu bessiyo misileenne hegaa malabay tuma  gidennabaa bessees. SHin tuma gididabaa beˈa. Mayraama naˈaa zinˈˈissidoy miizzay kattaa miyo qoriyaana. Qassi he wode eti aqiyoy mehee aqiyoosaana gidiyoogaa hassaya; hegee geeshsha soho gidenna. Hara loˈˈo sohoy deˈishin, mehee aqiyoosan ba naˈay yelettanaadan koyiya asi oonee? Yelidaageeti darotoo bantta naatuyyo loˈˈobaa oottana koyoosona. Mayraamanne Yooseefi Xoossaa Naˈaayyo keehi loˈˈobaa oottana koyiyoogee qoncce!

13. (a) Mayraamanne Yooseefi banttawu danddayettida ubban waati loˈˈobaa oottidonaa? (b) Kaseyana bessiyaabaa xeelliyaagan yelidaageeti Yooseefappenne Mayraamippe ay tamaariyoonaa?

13 Eti deˈiyo sohoy injjetennaba gidikkokka yiillotibookkona; shin banttawu danddayettidabaa oottidosona. Leemisuwawu, Mayraama yiira naˈaa meeggennaadan maayuwan xaaxada, miizzay kattaa miyo qoriyan leddan zinˈˈissiyoogaa qoppa. Hanotay injjetennaba gidikkokka, Mayraama ba naˈaa loytta oyqqaasu. Mayraamanne Yooseefi aybippenne aaruwan he naˈaa ayyaanaaban loytti dichana bessiyoogaakka eroosona. (Zaarettido Wogaa 6:6-8 nabbaba.) Ha wodiyan deˈiya aadhida erancha gidida aawatinne aayeti ayyaanaabaa xoqqu oottidi xeellenna ha alamiyan aybippenne aaruwan bantta naata ayyaanaaban loytti dichoosona.

Henttanchati Mayraamonne Yooseefa Minttettidosona

14, 15. (a) Dorssaa henttanchati naˈaa beˈanawu koyidoy aybissee? (b) He asati mehee aqiyoosan Yesuusa beˈi simmidi waanidonaa?

14 Asay Mayraamanne Yooseefi deˈiyoosaa yiidi wocamiyoogaa doommiis. Dorssaa henttanchati etanne ubba qassi eta naˈaa beˈanawu mehee aqiyoosaa eesotiiddi gelidosona. He asati ufayssaa poocu goosona. Eti bantta dorssata heemmiyo deretiyaasaappe ellelliiddi yiidosona. * Eti maalaaliyaabaa beˈi simmiyoogaa Yooseefayyoonne Mayraamiyyo yootidosona. Eti deriyaa doonan deˈishin, qamma bilahe issi kiitanchay etawu qoncciis. Yihoowa bonchoy eta yuushuwan pooˈiis; qassi kiitanchay Kiristtoosi woykko Masee Beetaliheemen yeletti simmiyoogaa yootiis. Eti naˈay miizzay kattaa miyo qoriyan zinˈˈidaagaa demmana. Hegaappe simmin, Xoossaa galatiya daro saluwaa kiitanchati beettidosona!—Luq. 2:8-14.

15 He ashkke asati ellellidi Beetaliheeme yiidoogee garamissiyaaba gidenna! Kiitanchay yootidoogaadan, eti he yiira naˈay miizzay kattaa miyo qoriyan ziniˈˈidaagaa demmidi keehi ufayttennan  aggokkona. Eti mishiraachuwaa siyidi coˈˈu gaana koyibookkona. “Eti be7ido kiitanchchai . . . etassi odidoogaa erissidosona. Hegaa siyida ubbai dorssaa heemmiyaageeti odido yohuwan garamettiis.” (Luq. 2:17, 18) He wode haymaanootiyaa kaalettiyaageeti dorssaa henttanchata kariyoogee erettidaagaa. SHin Yihooway ha ashkkenne ammanettida asata xoqqu oottidi xeellees. Gido shin, ha asatu yuussay Mayraamo waati minttettidee?

Yihooway ashkkenne ammanettida henttanchata xoqqu oottidi xeelliis

16. Mayraama yuushsha qoppiya asa gidiyoogaa waata bessadee, qassi iyyo mino ammanoy deˈanaadan maaddidabay aybee?

16 Mayraamo maaretay keehi daafurssidaba gidikkokka, eti giido ubbabaa loytta ezggaasu. Hegaa xalla gidennan, ‘Mayraama ha ubba yohuwaa ba wozanan wottada qoppaasu.’ (Luq. 2:19) Ha yelaga maccaasiyaa tumukka yuushsha qoppiya asa. Kiitanchay yootidobay xoqqu ootti xeelliyooba gidiyoogaa a erawusu. I Xoossaa Yihooway a ba naˈaa oonatettaanne gitatettaa akeekanaadan koyiis. Hegaa gishshawu, a siyada aggaagabeykku. Sinttappe yiya aginatuuninne layttatun zaara zaarada wotta denttada qoppanawu he yohuwaa ba wozanan wottaasu. Mayraama ba deˈo laytta ubban mino ammanoy deˈiyooro gidanaadan maaddida waannabay hegaa.—Ibraawe 11:1 nabbaba.

Mayraama henttanchati yootiyoobaa ezggada, hegaa ba wozanan wottaasu

17. Ayyaanaabaa tumaa xeelliyaagan Mayraami leemisuwaa waati kaallana danddayiyoo?

17 Neeni Mayraami leemisuwaa kaallanee? Yihooway ba Qaalan keehi koshshiya ayyaanaabaa tumaa xaafissiis. SHin nuuni hegaa akeekennaba gidikko he tumay nuna maaddana danddayenna. Nuuni Geeshsha Maxaafaa hara maxaafadan gidennan, Xoossaa ayyaanay deˈiyo a Qaaladan xeellidi ubba wode nabbabiyaaba gidikko loytti akeekiyoogaa bessoos. (2 Xim. 3:16) Qassi Mayraamiigaadan ayyaanaabaa wozanan wottidi, hegaa wotti denttidi qoppana koshshees. Yihoowa zoriyaa waati loytti oosuwan peeshshanaakko qoppiiddi, GeeshshaMaxaafaappe nabbabiyoobaa wotti denttidi qoppiyaaba gidikko, nu ammanoy minnanaadan oottoos.

A Ba Wozanan Wottana Harabaa

18. (a) Yesuusi gacino naˈa gididi deˈiyo wode Mayraamanne Yooseefi Muuse Higgiyaa waati azazettidonaa? (b) Yooseefinne Mayraama beeta maqidasiyan yarshshanawu efiidobay miishshaara gayttidaagan eta hanotaa ay qonccissii?

18 Naˈaayyo hosppun gallassa gidin, Mayraamanne Yooseefi  Muuse Higgiyaa maaran a qaxxarissidosona; qassi etawu odettidaagaadan a sunttaa Yesuusa giidi sunttidosona. (Luq. 1:31) Qassi 40tta gallassi bantta naˈaa Beetaliheemeppe Yerusalaamen deˈiya beeta maqidasiyaa efiidosona; hegee tammu kilo meetire gidiyaagaa haakkees; qassi hiyyeesati geeyiyo wode naaˈˈu buuba harapheta woykko naaˈˈu mara harapheta yarshshanaadan Higgee azaziyo maaran hegaa ekki efiidosona. Haratuugaadan dorssaanne haraphiyaa gidennan naaˈˈu buuba harapheta yarshshiyoogee eta yeellayiyaaba gidana danddayikkokka, Higgiyawu azazettidi hegaadan oottidosona. SHin etawu aybi siyettikkokka, eti yaa gakkidi keehi minttettiyaabaa siyidosona.—Luq. 2:21-24.

19. (a) Mayraama ba wozanan wottana harabaa Simooni woygi yootidee? (b) Haanna Yesuusa beˈada waatadee?

19 Simoona giyo issi cima bitanee etakko yiidi Mayraama ba wozanan wottana harabaa yootiis. Masiyaa beˈennan hayqqennaagee Simoonawu odetti uttiis; qassi he guutta naˈay Yesuusi kaseti odettida Ashshiyaagaa gidiyoogaa Yihoowa geeshsha ayyaanay Simoonawu qonccissiis. Simooni issi galla Mayraama waayettana waayiyaabaakka iyyo yootiis. I Mayraami wozanaa qara bisuwaadan qaretay qanxxanaagaa yootiis. (Luq. 2:25-35) I giidobay issi wolqqaama metoy gakkanaagaa bessiyaaba gidikkokka, 33 layttappe guyyiyan he metoy gakkido wode, hegee o minttettennan aggenna.  Simoonappe simmin, hananabaa yootiya Haanna guutta naˈaa Yesuusa beˈada, Yerusalaame ashettaa beˈanawu naagiya asa ubbawu he naˈaabaa yootaasu.—Luqaasa 2:36-38 nabbaba.

Mayraamanne Yooseefi Yihoowa beeta maqidasiyaa biidi minettidosona

20. Yesuusa Yerusalaamen deˈiya beeta maqidasiyaa efiidoogee bessiyaaba gididoy aybissee?

20 Yooseefinne Mayraama bantta guutta naˈaa Yerusalaamen deˈiya Yihoowa beeta maqidasiyaa efiidoogee bessiyaaba! Yaatiyoogan, eti bantta naˈay Yihoowa beeta maqidasiyaa biyoogaa doommanaadan oottidosona. Yan, banttawu deˈiya loˈˈobaa Yihoowayyo immidosona; qassi maaddiyaabaa tamaaridosonanne minettidosona. Mayraama he galla beeta maqidasiyaappe soo simmiyo wode, i ammanoy minnidoogee, qassi wotta denttada qoppiyoonne haratuyyo yootiyo ayyaanaaban i wozanay kumidoogee qoncce.

21. Nu ammanoy Mayraamiigaadan minnanaadan waatana danddayiyoo?

21 Yelidaageeti ha wodiyan eta leemisuwaa kaalliyoogee ufayssiyaaba. Yihoowa Markka gidida daro aawatinne aayeti bantta naata ubbatoo gubaaˈe shiiquwaa efoosona. Hegaa mala aawatinne aayeti banttawu deˈiyaabaa immoosona woykko hara Kiristtaaneta minttettoosona. Eti shiiquwaappe simmiyo wode, ufayttoosona, eta ammanoy minnees, qassi haratuyyo yootiyo loˈˈobay eta wozanaa kumees. Etaara issippe shiiqiyoogee ayba ufayssiyaabee! Yaatiyo wode, Mayraamiigaadan nu ammanoykka minnana.

^ MENT. 7 “Mairaama denddada” Elssaabeexikko biidoogaa yootiya qofaanne a haˈˈi manddaridoogaa yootiya qofaa giddon deˈiya dummatettaa akeeka. (Luq. 1:39) He wode Mayraama giiga uttikkokka, gelabeenna gishshawu Yooseefa oychennan beennan aggukku. A gela simmin, eti issippe manddarikkokka, Mayraama gidennan Yooseefi biidabadan odettiis.

^ MENT. 10 Manddariya asaayyoonne haaho dere biya zalˈˈanchatuyyo imattay shemppiyo sohuwaa giigissiyoogee he wode meeze gididaba.

^ MENT. 14 Dorssaa heemmiya he asati wudiyaa heemmiiddi he wode dembban aqidoogee Geeshsha Maxaafay Yesuusi yelettido wodiyaabaa yootiyo qofaa akeekanawu maaddees. Kiristtoosi yelettidoy wudee son aqiyo Tisaasiyaana gidennan, Xiqimita aginaa doomettaa heeraana.