Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Etaagaadan Ammanite

 SHEMPPO LAATAMAA

“Taani Ammanais”

“Taani Ammanais”

1. Martta ay keena kayyottadee, qassi aybissi?

MARTTA i ishay moogettido hanotaabaa qoppawusu. A keehi kayyottaasu. A ba ishay hayqqidoogaa ammananawu keehi metootaasu. I hayqqoosappe doommada oyddu gallassawu kayyottaydda, minttettanawu yiida asaa mokkayddanne moyssaydda takkaasu.

2, 3. (a) Martta Yesuusa beˈido wode iyyo aybi siyettideeshsha? (b) Martta giido gitabay ibaa ay qonccissii?

2 SHin haˈˈi Martti matan deˈiyaagee Alˈˈaazarassi mata lagge gidida ura. Yesuusi i ishay hayqqennaadan oottana danddayiyoogaa Martta eriyo gishshawu, a beˈiyo wode keehi kayyottennan aggukku. SHin Martta deretiyaasan deˈiya Biitaaniyaa giyo qeeri katamaappe gaxan he wode Yesuusaara gayttada minettaasu. Aara takkido he guutta wodiyan, Yesuusi iyyo kehido gishshawunne qarettido gishshawu Martta minettaasu. A ba ammanuwaa minttanaadan, qassi dendduwaa hidootaa mintta ammananaadan maaddiya oyshaa i o oychiis. Eti issoy issuwaara haasayidobay Martta, “Godau, ee taani ammanais; neeni Xoossaa Na7aa, sa7aa yaanau de7iya Kiristtoosa gidiyoogaa taani ammanais” gaada, ay wodenne haasayidobaappe gitabaa haasayanaadan denttettiis.—Yoh. 11:27.

3 Martta giidobay iyyo keehi mino ammanoy deˈiyoogaa bessees. Geeshsha Maxaafay ibaa yootiyo amaridabaappe nu ammanuwaa minttanawu maaddiya gitabaa tamaaroos. Hegaa tamaaranawu, ane Geeshsha Maxaafay Marttibaa yootiyo koyro qofaa beˈoos.

“Hirggaasa; Qassi Tuggataasa”

4. Martta o doˈuwaara deˈay, eti Yesuusaara ay mala dabbotan deˈidonaa?

4 Alˈˈaazari hayqqanaappe amarida aginappe kase hanidabaa beˈa. He wode Alˈˈaazari payya. Biitaaniyan deˈiya a soo pokko imattay, Yesuus Kiristtoosi yaana hanees. Alˈˈaazarinne a michontti Marttanne Mayraama issi keettan issippe deˈennan aggokkona. Darotoo imattaa shoobbiyay Martto gidiyo gishshawunne i sunttay haratuugaappe kasetidi xeegettiyo gishshawu, issi issi eranchati giyoogaadan a etappe bayra gidennan aggukku. (Yoh. 11:5) Eti heezzaykka  aqo oyqqidaakko erettenna. SHin eti Yesuusawu mata lagge. Yesuusi wolqqaama yedetaynne ixoy a gakkiyo Yihudan haggaaziyo wode, eta son shemppees. I eta son woppu giidi shemppiyoogaanne eti a maaddiyoogaa xoqqu ootti xeellidoogee qoncce.

5, 6. (a) Yesuusi eta soo yiido wode haratuugaappe aaruwan Marttissi oosoy daridoy aybisee? (b) Yesuusi eta soo yiido wode Mayraama waatadee?

5 Martta bantta soy imattay shemppiyoosaa, qassi woppu giyoosaa gidanaadan daro baaxetawusu. A mino oosanchanne oosoy dariyo asa. He wode Yesuusi eta soo yin a ba meeziyaadan oottiyoogaa doommaasu. A he boncho imattawunne, geella aara issippe yiida asawu darobaa kattanawu denddaasu. He wode imattaa mokkiyoogaa asay xoqqu ootti xeellees. Imattay yiyo wode asay aara yerettidi mokki ekkees; a caammaa kessidi a tohuwaa meecceesinne a huuphiyaa zaytiyan tiyees. (Luqaasa 7:44-47 nabbaba.) He imattaa injje sohuwan shemppissiyoogeenne giiga qumaa shoobbiyoogee meeze gididaba.

6 Marttanne Mayraama Yesuusa mokkanawu darobaa giigissiiddi deˈoosona. Issi issi asay giyoogaadan Mayraama Marttiigaappe aaruwan ayyaanaabaa wotta dentta qoppiya asa gidikkokka, Yesuusi eta soo yaanaappe kase so oosuwaa oottiyoogan a Martto maaddidoogee qoncce. SHin Yesuusi yi simmin hanotay laamettiis. I he wode yan deˈiya ubbaa tamaarissiyoogaa doommiis! He wode haymaanootiyaa kaalettiya asatuppe dumma hanotan Yesuusi maccaasaa bonchiisinne ba timirttiyawu waanna qofa gidida Xoossaa Kawotettaabaa ufayssan tamaarissiis. Mayraama hegan keehi ufayttada, a tohuwaa matan uttada i giyoobaa ubbaa ezggawusu.

7, 8. Martta unˈˈettidoy aybissee, qassi hegaa woyga qonccissadee?

7 He wode Martta keehi unˈˈettidoogaa akeekana danddayoos. A ba imattatuyyo darobaa kattayddanne oottaydda keehi daafuraasunne unˈˈettaasu. A oosuwawu bichaaraydda yaa haa giyo wode, i michiyaa o aynne maaddennan utta aggidoogaa beˈada yiillotadeeshsha? A yiillotiyaakkokka garamissenna. A he ubba oosuwaa barkka oottana danddayukku!

8 Wurssettan, Martta yiillotidoogaa bessiyaabaa haasayaasu. A Yesuusi haasayishin kelttiyaa gelada, “Godau, taani ha ubba oosuwaa oottishin, ta michchiyaa utta bayidoogaa qoppikkii? Yaatikko o tana maadda ga” yaagasu. (Luq. 10:40) Hegee hanqqo haasaya. A Yesuusi Mayraamo seeranaadan, qassi oosuwaa oottanaadan iyyo yootanaadan oychaasu.

9, 10. (a) Yesuusi Martto woygidee? (b) Yesuusi Martto seeridoy a gibiraa giigissiyo gishshataassa gidennaagaa aybin eriyoo?

9 Yesuusi iyyo giidoban Martta garamettennan aggukku; ha  wodiyan daro asaykka he qofan garamettees. Yesuusi liiqo qaalan hagaadan giis: “Marttee, Marttee, neeni daroban hirggaasa; qassi tuggataasa. SHin koshshiyaagee issibaa; Mairaama baappe ooninne ekkenna lo77obaa dooraasu.” (Luq. 10:41, 42) Yesuusi hegaadan giidoy woyganaassee? I Martta ayyaanaabaappe aattada asatettaabaa siiqawusu gaana koyidee? A loˈˈo qumaa kattanawu daafuriyoogaa xaasayi xeellidee?

Martta ‘daroban hirggiyaabanne tuggatiyaaba gidikkokka,’ ashkketettan zoriyaa siyaasu

10 CHiikka. Martta loˈˈobaa qoppada hegaadan oottidoogaa Yesuusi erees. Ubba imattaa mokkanawu issi issitoo gita gibiraa giigissiyoogaa i balabadan qoppibeenna. Hegaappe kase, Maatiyoosi a mokkanawu ‘daro imatuwaa makkin’ i yaa ufayttidi biis. (Luq. 5:29) Martti balay qumaa giigissiyoogaa gidennan, kaseyana bessiyaabaa kaseyabeennaagaa. A gibiraa giigissanawu keehi qoppido gishshawu, kaseyana bessiyaabaa qoppennan aggaasu. Hegee aybee?

Yesuusi Martta imatuwaa mokkidoogan ufayttiis; qassi a loˈˈobaa qoppada hegaadan oottidoogaa erees

11, 12. Yesuusi Martto leddan waati zoridee?

11 Xoossaa Yihoowayyo mexi issi Naˈa gidida Yesuusi tumaa tamaarissanawu Martti soo yi uttiis. A kattiyo loˈˈo qumaa gujjin, aybinne hegaara laggetenna. Martta Yesuusi tamaarissiyoobaa siyada ba ammanuwaa minttana danddayaydda hegaadan oottabeennaagan i azzanennan aggenna; shin a ay dooranaakko ba huuphe kuuyanaadan koyiis. * Martta kaseyana koyiyoobaa ba huuphe doorana danddayawusu; shin Yesuusappe tamaariyoogaappe harabaa kaseyanaadan Mayraamiyyo yootana bessenna.

12 Hegaa gishshawu, Yesuusi a yiillotiyoogaa agganaadan i sunttaa leddan naaˈˈutoo xeegidi, ‘a daroban hirggananne tuggatana’ bessennaagaa yootidi o akeekan zoriis. He wode amarida qumay gidana danddayees; ubba qassi ayyaanaabaa gibiray giigi uttido gishshawu guuttabay gidees. Yesuusi Mayraama doorido “lo77obaa” ippe ekkenna, appe tamaarennaadan diggenna!

13. Yesuusi Marttiyyo yootidobaappe nuuni ay tamaarana danddayiyoo?

13 Nuuni ha taarikiyaappe darobaa tamaarana danddayoos. Aybakka gidin ‘ayyaanaaban’ koshshiyaabaappe aatti xeellana bessenna. (Maa. 5:3) Nuuni Marttiidaagan kehanne mino oosancha gidana koyiyaaba gidikkokka, imattaa mokkiyo wode keehi koshshiyaabaa  aggidi, darin koshshennabawu mule ‘hirggananne tuggatana’ bessenna. Nuuni nu mala Kiristtaanetuura issippe wodiyaa aattiyoy gibiraa maanaassa woy mizanaassa gidennan, issoy haraa ammanuwan minettanaassanne issoy issuwawu ayyaanaa imuwaa shaakkanaassa. (Roome 1:11, 12 nabbaba.) Nuuni imatuwaa mokkanawu dumma qumaa kattana xayikkokka, issippe aattiyo wodee minttettiyaagaa gidana danddayees.

Siiqo Ishay Hayqqiis SHin Denddiis

14. Zoriyaa siyiyoogan Martta leemiso gidiyaabaa oottidoogaa aybin eriyoo?

14 Martta Yesuusa zoriyaa siyada, hegaappe tamaaradee? A hegaa siyada tamaaridoogee qoncce. Kiitettida Yohaannisi Martti  ishaabaa yootiiddi, “Yesuusi Martto, i michchiyoonne Al77aazara siiqees” yaagiis. (Yoh. 11:5) Kaseti beˈido, Yesuusi Biitaaniyaa bin hanidabaa yootiya qofay amarida aginappe kase hanidabaa bessiyaaba. Hegaa gishshawu, Yesuusi o siiquwan zoridoogan Martta ayyo lanccabeennaagee qoncce. A he zoriyaa siyaasu. Nu ubbaassi issi issitoo zoree koshshiyo gishshawu, Martta ha yohuwankka nuussi leemiso gidiyoogaa akeekidi iigaadan ammanana bessees.

15, 16. (a) Martta ba ishay harggido wode waatadeeshsha? (b) Marttanne Mayraama hidootidobay polettibeennay aybissee?

15 I ishay harggido wode, Martta a harggissanawu darobaa oottidoogee qoncce. Awu decanaadaaninne i he harggiyaappe paxanaadan Martta bawu danddayettida ubbabaa oottaasu. Gidikkokka, Alˈˈaazarawu harggee goobiis. I harggido wode, a michontti salettennan maaddidosona. Martta gashetida ba ishaa zaara zaarada beˈiyo wode, iitaa kehaa aara aattido wodiyaa hassayennan aggukku!

16 Marttanne Mayraama Alˈˈaazari hayqqana haniyoogaa akeekidi, Yesuusakko asa kiittidosona. He wode, i naaˈˈu gallassa ogiyaa haakkidi deˈiya sohuwan haggaaziiddi deˈees. Eti, “Godau, neeni siiqiyoogee harggiis” yaagidi kiittidosona. (Yoh. 11:1, 3) Eti Yesuusi bantta ishaa siiqiyoogaa eroosona; qassi i a pattanaagaa ammanoosona. Eti Yesuusi bantta ishay hayqqanaappe kase yaana giidi hidootidonaashsha? Eti hegaadan hidootidaba gidikko, qoppidoogaadan hanibeenna. Alˈˈaazari hayqqiis.

17. Martto hirggissidabay aybee, qassi Yesuusi yiidi katamaa matidoogaa siyada a waanadee?

17 Marttanne Mayraama bantta ishay hayqqin kayyotidosona, mooguwawu koshshiyaabaa giigissidosona, qassi Biitaaniyaappenne hegaa heerappe yiida daro imattata mokkidosona. SHin haˈˈikka Yesuusa woree baawa. I yeennan takkido gishshawu Martta keehi unˈˈettennan aggukku. Wurssettan, Alˈˈaazari hayqqoosappe oyddu gallassay aadhin, Martta Yesuusi yiidi katamaa matidoogaa siyaasu. Martta oottana bessiyaabaa sohuwaara oottiya asa gidiyo gishshawu, a keehi kayyottido he wodiyankka eesotada Yesuusa mokkanawu baasu; shin hegaa Mayraamiyyo yootabeykku.—Yohaannisa 11:18-20 nabbaba.

18, 19. Martta ay hidootiyoogaa yootadee, qassi i ammanoy mino gidiyoogaa bessiyaabay aybee?

18 Martta Yesuusa beˈada, “Godau, neeni hagan de7idabaa gidiyaakko, ta ishai haiqqenna” yaagada, anne Mayraama amarida gallassawu qoppiiddi takkidobaa yootaasu. SHin Martta Yesuusi haˈˈikka  issibaa oottanaagaa hidootaasu, qassi ammanaasu. A gujjada, “Neeni woossiyoobaa ai gidikkokka, Xoossai neeyyo harai atto ha77ikka immanaagaa taani erais” yaagaasu. Sohuwaara Yesuusi, “Ne ishai haiquwaappe denddana” yaagidi, i ammanuwaa minttiyaabaa yootiis.—Yoh. 11:21-23.

19 Martta sinttappe hanana dendduwaabaa i yootiyaabadan qoppada, “Wurssettaa gallassi haiquwaappe denddanaagaa taani erais” yaagada Yesuusawu zaaraasu. (Yoh. 11:24) A dendduwaabaa tamaaridobaa mintta ammanaasu. Dendduwaabay Geeshsha Maxaafan qoncciyan odettidaba gidikkokka, Saaduqaaweta giyo, Ayhuda haymaanootiyaa kaalettiya issi issi asati hegaa ammanokkona. (Dane. 12:13; Mar. 12:18) Martta Yesuusi dendduwaabaa tamaarissidoogaanne issi issi asaa hayquwaappe denttidoogaa erawusu; shin eti hayqqidi Alˈˈaazaraagaa keenaa takkibookkona. Gidikkokka, a hegaappe kaallidi hananabaa erabeykku.

20. Yohaannisa 11:25-27n deˈiya, Yesuusi yootidobaa birshshettaa, qassi hegaa siyada Martta giidobaa yoota.

 20 Hegaappe simmin Yesuusi, “Taani denddonne de7o” yaagidi awudenne dogettennabaa yootiis. Ee, Xoossaa Yihooway hayqqidaageeta sinttappe denttanaadan ba Naˈawu maataa immiis. Yesuusi, “Hegaa neeni ammanai?” yaagidi Martto oychiis. Yaatin, a ha huuphe yohuwaa doomettan qonccidaagaadan zaaraasu. Martta Yesuusi Xoossaa Yihoowa Naˈaa, qassi hananabaa yootiyaageeti ha saˈaa yaana giidi abaa kaseti yootido, Kiristtoosa woykko Masiyaa gidiyoogaa ammanaasu.—Yoh. 5:28, 29; Yohaannisa 11:25-27 nabbaba.

21, 22. (a) Yesuusi asi kayyottiyo wode awu aybi siyettiyaakko waati qonccissidee? (b) Alˈˈaazara dendduwaabaa yoota.

21 Xoossaa Yihoowaynne a Naˈaa Yesuus Kiristtoosi Marttiigaa mala ammanuwaa nashshiyoonaa? Hegaappe kaallidi hanidabay he oyshaa zaarees. Martta ba micheekko eesuwan baasu. Hegaappe simmin, Yesuusi Mayraamiiranne eta minttettanawu yiida asaara haasayiyo wode, keehi kayyottidoogaa a akeekaasu. Hayqoy keehi kayyoyiyaaba gidiyo gishshawu, i mishettidi yeellatennan ba afuttaa gussidoogaa beˈaasu. Qassi i ishay moogettido gonggoluwaa bolli wottido shuchaa asay denttanaadan Yesuusi azaziyoogaa siyaasu.—Yoh. 11:28-39.

22 Yuushsha qoppiya Martta, Alˈˈaazari hayqqidi oyddu gallassaa takkido gishshawu a ahay haˈˈi xinqqanaagaa yootaasu. Yaatin Yesuusi, “Ammaniyaabaa gidikko, neeni Xoossaa bonchchuwaa be7anaagaa taani neeyyo yootabeikkinaa?” yaagidi oychiis. A ammanaasu; hegaa gishshawu, Xoossaa Yihoowa bonchuwaa beˈaasu. Sohuwaarakka Yihooway ba Naˈay Alˈˈaazara hayquwaappe denttanaadan wolqqaa immiis! Yesuusi ba qaalaa xoqqu oottidi, “Al77aazaraa, haa kiya!” yaagidoogaa, Alˈˈaazari moogettido gonggoluwaappe kiyiyo wode siyettida cenggurssaa, i shaluwan qashetti uttidooridan denddidi gonggoluwaa doonaakko leddan yiidoogaa, Yesuusi, “Birshshidi aggi bayite! Bo!” giidoogaa, qassi anne Mayraama keehi ufayttidi bantta ishaa qoommanawu geella woxxiiddi biidoogaa Martta awudenne dogukku. (Yohaannisa 11:40-44 nabbaba.) Haˈˈi Martta kayyotiyoogaa aggada minettaasu!

Marttinne Mayraami ishay hayquwaappe denddiis; Martta Yesuusa ammanido gishshawu hegan anjjettaasu

23. Yihoowaynne Yesuusi nena waatana koyiyoonaa, qassi neeni ay oottana koshshii?

23 Ha taarikee, hayqqida asay denddanaagee coo amo gidennaagaa bessees; denddoy Geeshsha Maxaafay tamaarissiyo ufayssiyaaba; qassi haninkka asi beˈidoba. (Iyy. 14:14, 15) Yihoowaynne a Naˈay Martto, Mayraamonne Alˈˈaazara eta ammanuwaa gishshawu anjjidoogaadan, ammaniyaageeta anjjanawu koyoosona. Neeni ne ammanuwaa minttikko, eti nenakka anjjana.

 “Martta Kahuwaa Kattausu”

24. Geeshsha Maxaafay Marttibaa yootiyo wurssetta qofay aybee?

24 Geeshsha Maxaafay zaarettidikka issitoo Marttibaa yootees. Hegee Yesuusi hayqqanawu issi saamintta heeray attishiina. I he saaminttaa wurssettan keehi waayettanaagaa eriyo gishshawu, Biitaaniyan deˈiya ba laggetukko biis. I hegaappe heezzu kilo meetire haakkiya Yerusalaame baanawu deˈees. Yesuusinne Alˈˈaazari inchchirichchaa harggiya Simoona son qumaa miishin, “Martta kahuwaa kattausu” woykko etawu oottawusu; hegee Geeshsha Maxaafay ibaa yootiyo wurssetta qofa.—Yoh. 12:2.

25. Martti mala michoti gubaaˈiyan deˈiyo gishshawu nuuni keehi ufayttiyoy aybissee?

25 Tumukka Martta mino oosancha! Geeshsha Maxaafay Marttibaa yootiyo koyro qofay a mino oosancha gidiyoogaa bessees; qassi ibaa yootiyo wurssetta qofaykka, a harata maaddanawu wozanappe baaxetiya mino oosancha gidiyoogaa bessees. Minnidi Yihoowawu oottiyoogaaninne harata maaddiyoogan Marttiigaadan Yihoowa ammaniyoogaa bessiya minonne keha michoti gubaaˈiyan deˈiyo gishshawu keehi ufayttoos. Martta ba deˈo laytta ubban hegaadan oottadeeshsha? A hegaadan oottennan aggukku. Guyyeppe hara metoykka o gakkiyoogee attenna gishshawu, a hegaadan oottiyoogee genccanaadan maaddiyaaba.

26. Martti ammanoy a waatanaadan maaddidee?

26 Amarida gallassappe guyyiyan, a siiqiyo Godaa Yesuusi waayettidi hayqqiyo wode a kayyottana. Hegaa bollikka, Alˈˈaazari hayquwaappe denddidoogaa gaasuwan daro asay ammanido gishshawu, Yesuusa worida, loˈˈo milatiya iita asati Alˈˈaazarakka woranawu qofaa qachidosona. (Yohaannisa 12:9-11 nabbaba.) Guyyeppe, Martta siiqiyo i ishay woy i michiyaa hayqqidoogee qoncce. Hegee waanidi, qassi awude hanidaakko erokko; shin Martti mino ammanoy a hegaa genccanaadan maaddidoogaa akeekana danddayoos. Ha wodiyan deˈiya Kiristtaaneti Marttiigaadan ammanana koshshiyoy hegaassa.

^ MENT. 11 Koyro xeetu layttan, Ayhuda maccaasay hegaa malabaa tamaariyoogee meeze gidenna. Eti darotoo so oosuwaa oottiyoogaa tamaaroosona. Hegaa gishshawu, Martta macca asi asttamaariyaa tohuwaa matan uttidi tamaariyoogee bessennabadan qoppennan aggukku.