Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Etaagaadan Ammanite

Bolla Gididi Heemmiyaagaa Dabddaabbiyaa

Bolla Gididi Heemmiyaagaa Dabddaabbiyaa

Nu Siiqo Ishatoonne Michetoo:

Asawu immiyo Wochiyo Keelan, daro doonan amarida layttawu “Etaagaadan Ammanite” yaagiya huuphe yohoy kaallii kaallidi kiyiis. Ha huuphe yohoy Geeshsha Maxaafaa nabbabiya uri hegan etabay odettido asati banttana gakkida metuwaa bantta ammanuwan waati xoonidaakko loytti akeekanaadan maaddanawu giigiis.

Asay hegaa nabbabidi woygidee? Issi michiyaa Marttibaa odiya taarikiyaa nabbaba simmada, “Taani imatuwaa mokkanawu ufayttiyaanne darobaa oottanawu koyiya, qassi shoobbido asaara issippe kaaˈana koshshiyoogaa baliya Martti mala gidiyo gishshawu, ibaa nabbabaydda miiccaas” yaagaasu. Layttay 15 gidido issi yelagiyaa qassi Asttiribaa yootiya taarikiyaappe akeekidobaa hagaadan gaasu: “Nuuni darotoo maayuwaabaanne paashiniyaabaa qoppana danddayoos. Loˈˈiyaabaa maayiyoogee ufayssiyaaba; shin nuuni hegaara gayttidaagan likkiyaappe aattidi qoppana koyokko.” A gujjadakka, “Yihooway xoqqu oottidi xeelliyoy nu oonatettaa” yaagaasu. Issi michiyaa qassi kiitettida PHeexiroosabaa qonccissiya taarikiyaabaa hagaadan gaasu: “Hegaa nabbabaydda he taarikiyan qonccida ubbabaa loytta akeekaas. Taani yan deˈiyaabadan qoppaas! Ubba he taarikiyan odettida ubbabaa loytta akeekaas.”

He huuphe yohuwan kaalli kaallidi kiyidabaa nashshiyoogaa qonccissanawu dabddaabbiyaa xaafida ha asatinne hara daroti giidobay, kiitettida PHawuloosi daro wodiyaappe kase, “Xoossaa maxaafan xaafettida ubbabai nuna tamaarissanau xaafettiis” giidoogee tuma gidiyoogaa bessees. (Roo. 15:4) Ee, Yihooway ha taariketa Geeshsha Maxaafan xaafissidoy nuna tamaarissanaassa. Tumaa siyoosappe takkidaageeta gidin woy mati siyidaageeta gidin, nuuni ubbay he taariketuppe tamaarana danddayoos.

Intte ha maxaafaa sohuwaara nabbabanaadan minttettoos. So Asaa Goynuwaa wode ha maxaafaa xannaˈite; naati hegaa keehi dosana! Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyan ha maxaafay xannaˈettiyo wode issi gallakka attoppite! Qassi wotti denttidi qoppiiddi nabbabite. He taarikiyaa loytti akeekanawu baaxetite. Etabay qonccido asatuyyo siyettidabay intteyyo siyetto; qassi eti beˈidobaa beˈite. Eta issibay gakkiyo wode eti waanidaakko, qassi inttena hegaa malabay gakkiyaakko intte waananaakko qoppite.

Intteyyo ha xuufiyaa giigissido gishshawu keehi ufayttoos. Hagee intteyyoonne intte soo asaayyo anjjo demissiyaaba gidanaadan amottoos. Inttena keehi siiqiyaanne intteyyo loˈˈobaa ubbaa amottiya,

Yihoowa Markkata Bolla Gididi Heemmiyaagaa