Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

10 Oyshatu Zaaruwaa Yelagatu Oyshaa

 OYSHA 5

Wolqqaama Naati Timirtte Keettan Tana Yashissikko Waatoo?

Wolqqaama Naati Timirtte Keettan Tana Yashissikko Waatoo?

ERANA KOSHSHIYAABAA

Hegaara gayttidaagan ne oottiyoobay hanotay loˈˈanaadan woy yaa iitanaadan oottana danddayees.

NEENI AY OOTTANEE?

Ha hanotaa qoppa: Hachi Toomaasi timirtte keetti baana koyenna. Wontto, ubba hara wodekka baana koyenna. Hegawu gaasoy, aara tamaariya naati heezzu aginappe kase abaa darotuyyo iitabaa yootidoogaa. Yaatidi, ayyo hara sunttaa kessidi qilliiccidosona. Issi issitoo Toomaasa maxaafaa dafi ekkidi, akeekennan oottidabadan yootoosona woy etappe issi uri a guyyeera sugin, i guyye xeelliyo wode sugida uraa erana danddayenna. Toomaasi zine Intternneetiyaa dooyidi, eti yashissanawu kiittidoobaa beˈidi keehi yayyiis . . .

Neeni Toomaasa gidiyaakko waatuutee?

TAKKI GA QOPPA!

Neeni wolqqi baynna laafa asa gidakka! Wolqqaama uraa bubbuxennan xoonana danddayaasa. Waatada?

  •   AYNNE ZAAROPPA. Geeshsha Maxaafay, “Eeyya asi ba hanqquwaa yeddi bessees; shin aadhdhida era asi ba hanqquwaa mittees” yaagees. (Leemiso 29:11) Neeni ne yiilluwaa mittiyaaba gidikko, nena yashissanawu koyida uri aggiigana danddayees.

  • HALUWAA KIYOPPA. Geeshsha Maxaafay, “Ooninne intteyyo iitabaa oottikko, he urau iitabaa ootti zaaroppite” yaagees. (Roome 12:17) Haluwaa kiyanawu koyiyoogee hanotay yaa iitanaadan oottana.

  • METUWAN GELOPPA. Geeshsha Maxaafay, “Cincca asi iitaa be7idi, qosetti aattees” yaagees. (Leemiso 22:3) Danddayettida keenan, metuwaa medhiya asatuppe haakka; qassi yashissiya naatuura gayttanaadan oottiya hanotaappe haakka.

  • ETI QOPPIBEENNABAA OOTTA. Geeshsha Maxaafay, “Liiqo haasayai hanqquwaa zarbbissees” yaagees. (Leemiso 15:1) Ubba naacanakka danddayaasa. Yashissiya naati nena keehi orddidabadan yootikko, “Ooni eri taani leeˈana danddayays!” gaana danddayaasa.

  • KICHAYCHA. Layttay 19 gidido Noora hagaadan gaasu: “Coˈˈu giidi aggidi biyoogee neeni wozannaama gidiyoogaanne nena qohanawu koyiya uraappe mino gidiyoogaa bessees. Hegee yashissanawu koyiya uraappe neeni danddayancha gidiyoogaa bessees.”—2 Ximootiyoosa 2:24.

  • YAYYOPPA. Banttana ziqqi oottidi xeelliyaageetanne etaara eqettanawu koyennaageeta yashissiyaageeti darotoo akeekoosona. SHin yashissiyaageetuppe daroti nena qohana danddayennaagaa akeekikko aggidi boosona.

  • ISSI URAWU YOOTA. Kase asttamaare gidada oottida issi maccaasiyaa hagaadan gaasu: “Ooninne eta yashissikko hara urawu yootanaadan naata minttettays. Hegee oottana bessiyaaba; yaatiyoogee issi uri qohettennaadan teqqana danddayees.”

Neeni yayyennaagee yashissiya urawu baynna minotettay neeyyo deˈanaadan oottees