Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

10 Oyshatu Zaaruwaa Yelagatu Oyshaa

 OYSHA 4

Ta Mooruwaa Waata Suurissana Danddayiyaanaa?

Ta Mooruwaa Waata Suurissana Danddayiyaanaa?

ERANA KOSHSHIYAABAA

Ne mooruwaa ammaniyoogee neeni kaseegaappe aaruwan ammanettiya asa gidanaadan oottees.

NEENI AY OOTTANEE?

Ha hanotaa qoppa: Daawiti ba laggetuura kaaˈiiddi olido kuwaasee shooro kaamiyaa maskkootiyaa menttiis.

Neeni Daawita gidiyaakko waatuutee?

TAKKI GA QOPPA!

HEEZUBAAPPE ISSUWAA DOORAASA:

 1. Woxxaasa.

 2. Hara uran gaasoyaasa.

 3. Hanidabaa shooruwaayyo yootaasa; qassi mooridobaa giigissanawu koyaasa.

Dooro A dooranawu koyana danddayaasa. Kaamiyaa maskkootiyaa menttidoogaa gidin woy hara ay mooruwaakka gidin, neeni ubbatoo hegaa ammananaadan oottiya gaasoy deˈees.

 NE MOORUWAA AMMANANA BESSIYO HEEZZU GAASUWAA

 1. Hegee oottana bessiyaaba.

  Geeshsha Maxaafay, “Nuuni ubba wode lo77obaa oottanau [koyoos]” yaagees.—Ibraawe 13:18.

 2. Asay ba mooruwaa ammaniya uraa darotoo atto gees.

  Geeshsha Maxaafay, “Ba nagaraa genttiya uri aacenna; shin paaxiyaageenne nagaraa aggiyaagee maarettana” yaagees.—Leemiso 28:13.

 3. Ubbaappe aaruwan Xoossaa ufayssees.

  Geeshsha Maxaafay, “GODAI iitaa oottiyaageeta ixxees; shin suuretuyyo i ulottees” yaagees.—Leemiso 3:32.

Layttay 20 gidido Uruta kaamiyaa laaggana bessiyaagaappe keehi eesotada laaggido gishshawu qaxxayettidoogaa bessiya woraqataa ba aawaappe qottanawu malaasu. SHin a ubba wode genttana danddayabeykku. Uruta hagaadan gaasu: “Issi laytta gidiya wodee aadhi simmin, ta aaway taani kaamiyaa laaggana bessiyaagaappe keehi eesotada laaggada qaxxayettidoogaa eriis. Yaatin, taani keehi yeellataas!”

Hegaappe ay tamaaray? Uruta, “Mooruwaa genttiyoogee hanotay yaa iitanaadan oottees. Hegee takkidi erettiyoogeenne qohiyoogee attenna!” yaagaasu.

NE MOORUWAAPPE WAATADA TAMAARANA DANDDAYAY?

Geeshsha Maxaafay, “Nuuni ubbaikka daroban baleettees” yaagees. (Yaaqooba 3:2) Qommoora qonccidaagaadan, ne mooruwaa sohuwaara ammaniyoogee neeni ashkkenne wozannaama gidiyoogaa bessees.

Harabay qassi ne mooruwaappe tamaariyoogaa. Irbbiqo giyo yelagiyaa hagaadan gaasu: “Taani ta mooro ubbaappe tamaaranawu, qassi tamaaridoban maadettada ta hanotaa kaseegaappe loyttanawunne hara wode hegaa dumma ogiyan oottanawu malays.” Neeni hegaa waata oottana danddayiyaakko ane beˈoos.

Ne aawaa oychada ekkido bishkkiliitiyaa mooradasa. Moorettin waatuutee?

 • Aaway akeekenna ga qoppada coˈˈu gaasa.

 • Hanidabaa ne aawaayyo yootaasa.

 • Hanidabaa ne aawaayyo yootaasa; shin hara uran gaasoyaasa.

Neeni xannaˈabeenna gishshawu, paaciyan kunddadasa. Kunddido gishshawu waatuutee?

 • Paacee likke gidenna gaasa.

 • Neeni kunddidoy ne mooruwaana gidiyoogaa ammanaasa.

 • Asttamaaree nena ixxiyoogaa yootaasa.

Kase mooridobaa ubbatoo qoppiyoogee, kaamiyaa laaggiiddi guyye bessiya heregaa aggennan xeelliyoogaa mala

 Qommoora deˈiya hanotaa zaaretta qoppa; yaatada neeni (1) ne aawaa (2) qassi ne asttamaariyaa gididabadan qoppa. Neeni ne mooruwaa sohuwaara ammanikko, ne aawaynne ne asttamaaree nebaa ay akeekiyoonaa? Neeni ne mooruwaa genttikko, ne aawaynne ne asttamaaree nebaa ay akeekiyoonaa?

Haˈˈi ane zillaytti ne oottido mooruwaa qoppada, kaallidi deˈiya oyshata zaara.

Neeni mooridobay aybee? He mooruwaara gayttidaagan ay oottadii?

 • Genttaas.

 • Hara uran gaasoyaas.

 • Mooridoogaa sohuwaara ammanaas.

Ne mooruwaa ammanabeennaba gidikko, guyyeppe neeyyo aybi siyettidee?

 • Ufayttaas, qixaatiyaappe attaas!

 • Zilˈˈettaas, tumaa yootana bessishin aggaas.

He hanotaa neeni waatana bessishin attidee?

Ne mooruwaappe ay tamaaradii?

NE QOFAY AYBEE?

Issi issi asay ba mooruwaa ammanennay aybissee?

Neeni ne mooruwaa ubbatoo genttanawu malikko, asay nebaa ay akeekanee? SHin neeni ne mooruwaa ammanikko, eti nebaa ay akeekanee?—Luqaasa 16:10.