Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

10 Oyshatu Zaaruwaa Yelagatu Oyshaa

 OYSHA 7

Laggeti Asho Gaytotettawu Denttettiyo Wode Waata Eqettoo?

Laggeti Asho Gaytotettawu Denttettiyo Wode Waata Eqettoo?

ERANA KOSHSHIYAABAA

Asho gaytotettaa xeelliyaagan neeni kuuyiyoobay deʼo laytta ubban nena maaddana woy qohana.

NEENI AY OOTTANEE?

Ha hanotaa qoppa: Helena Mikaaˈeela beˈoosappe biron naaˈˈu agina; shin beniisappekka a eriyaabadan qoppawusu. Moobayle malaban darotoo issoy issuwawu kiitaa yeddoosona, issi issitoo daro saatiyawu silkkiyan haasayoosona, ubba issoy haasayanawu doommido qofaa haray wurssana danddayees! SHin haˈˈi Mikaaˈeeli hegaappekka harabaa koyees.

Aadhida naaˈˈu aginatun, Mikaaˈeelinne Helena issoy issuwaa kushiyaa oyqqiyoogaappenne yerettiyoogaappe harabaa oottibookkona. Helena hegaappe harabaa oottanawu koyabeykku. SHin a Mikaaˈeeli ippe halana malakka koyabeykku. Aara laggetiyoogee puulanchanne dumma gididabadan iyyo siyettanaadan oottees. A baassi hagaadan gawusu: ‘Qassi, Mikaaˈeelinne taani siiqettoos . . . ’

Neeni ekkanawu woy gelanawu gakkidaba, qassi ne hanotay Heleniigaa mala gidiyaakko, waatuutee?

TAKKI GA QOPPA!

Asho gaytotettay aqo oyqqidaageetu xallawu Xoossay immido imota. Aqo oyqqennan hegaadan oottiyoogee he imotaa bessenna ogiyan goˈettiyoogaa bessees. Yaatiyoogee, issi uri neeyyo immido loˈˈiya maayuwaa baanaa quccanawu goˈettiyoogaa mala

Neeni mittaa xeeraappe guppada kafodan paalla wodhanawu malikko, qohettanaagee attenna. ‘Intte giddon shaaramuxiyoogee mule siyettoppo’ yaagiyaagaa mala kandduwaa maaraa kaallennaageekka hegaadan qohiyaaba.—Efisoona 5:3.

He higgiyawu azazettennaagee ay kaalettii? Geeshsha Maxaafay, “SHaaramuxiyaagee ba bolli nagaraa oottees” yaagees. (1 Qoronttoosa 6:18) Hegee tumee?

 Aqo oyqqennan hegaadan shori baynnabaa oottiya yelagatu bolli kaallidi deˈiyaabaappe issoy woy hegaappe darobay gakkiyoogaa xannaˈiyaageeti akeekidosona.

  • ZILˈˈETTIYOOGAA. Aqo oyqqennan asho gaytotettaa gayttiya daroti hegaappe simmidi zilˈˈettiyoogaa yootoosona.

  • AMMANETTENNAAGAA. Eti hegaadan gaytti simmidi, ‘A woy i hagaappe kase oonaara gayttadee woy gayttidee?’ giidi qoppoosona.

  • HIDOOTAA QANXXIYOOGAA. Daro macca naati, attuma laggeti eta qohiyaabaappe teqqanaadan koyoosonappe attin, bantta goˈˈawu giidi etakko shiiqanaadan koyokkona. Qassi daro attuma naati, issi yelageera bantta koyidobaa hani simmidi, o zaarettidi koyokkona.

  • Qoppana koshshiyaabaa: Aqo oyqqennan asho gaytotettaa gayttiyaaba gidikko, neeppe issi alˈˈobay haliyo gishshawu ne huuphiyaa karaasa. (Roome 1:24) Ne bollay alˈˈoba gidiyoogaa xaasayada xeelloppa!

‘Intte giddon shaaramuxiyoogee mule siyettoppo’ yaagiya azazuwaa azazettanawu murttidoogaa bessa. (Efisoona 5:3) Neeni aqo oyqqiyo wode, ne aqo laggiyaara gayttana danddayaasa. Aqo oyqqennan shori baynnabaa poliyaageetuugaappe dumma hanotan hirggennaaninne zilˈˈettennan ufayttana danddayaasa.Leemiso 7:22, 23; 1 Qoronttoosa 7:3.

 NE QOFAY AYBEE?

  • Nena tumuppe siiqiya uri asatettaaninne qofan nena qohanee?

  • Neeyyo tumuppe qoppiya uri Xoossaara deˈiya dabbotaa mooriyaabaa neeni oottanaadan paaccanee?—Ibraawe 13:4.