Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

10 Oyshatu Zaaruwaa Yelagatu Oyshaa

 OYSHA 10

Geeshsha Maxaafay Tana Waati Maaddana Danddayii?

Geeshsha Maxaafay Tana Waati Maaddana Danddayii?

ERANA KOSHSHIYAABAA

Geeshsha Maxaafay, “Xoossaa maxaafa ubban Xoossaa Ayyaanai de7ees” yaagees. (2 Ximootiyoosa 3:16) Hegee tuma gidikko, Geeshsha Maxaafay koshshiya kaaletuwaa neessi immana danddayees.

NEENI AY OOTTANEE?

Ha hanotaa qoppa: Daawiti qammi xuman issisaa biiddi deˈees. Saˈay keehi xumido gishshawu, ogiyan deˈiya malaataa akeekibeenna. Hegaa gishshawu, i ogiyaa baliis. I baanawu koyidosaa aggidi harasaa biis.

Neeni Daawita gidiyaakko waatuutee?

TAKKI GA QOPPA!

Neeni doorana danddayiyoobaa:

  1. Asa oychaasa.

  2. Baatiriyaa goˈettaasa.

  3. Neeni biyoosaa gakkanaagaa hidootada coo baasa.

Neeni C doorennaagee erettidaagaa.

Dooro B koyro dooruwaappekka kehees. Neeni baatiriyaa goˈettiyoogee pooˈissaydda suure ogiyan baanaadan maaddana.

Geeshsha Maxaafaykka nena hegaadan maaddana danddayees!

Keehi daro asawu deˈiya ha maxaafay

  • neeni metuwaa xoonanaadan maaddiyaabaa yootees

  • neeni nebaa eranaadaaninne kaseegaappe loˈˈo asa gidanaadan maaddees

  • neeni kaseegaappe loˈˈo deˈuwaa deˈanaadan maaddiyaabaa yootees

 NUUNI OYCHIYO GITA OYSHATA ZAARIYOOGAA

Nuuni doonaa pogosaara hagaadan oychoos:

  • Saloy hagaadan loˈˈiyoy aybissee?

  • Xoolintteti aybippe merettidonaa?

Takkidi qassi alamiyaa hanotaabaa hagaadan oychoos:

Ha oyshatu ubbaa zaaroy Geeshsha Maxaafan deˈiyaaba gidikko shin?

Daro asay Geeshsha Maxaafaa hayse maxaafadan, ha wodiyawu hanennabadan woy akeekanawu metiyaabadan xeellees. SHin metoy deˈiyoy, Geeshsha Maxaafaaneeyye asay Geeshsha Maxaafaabaa erays giyoobaanee? Geella eti balabaa tamaaridonaashsha?

Leemisuwawu, Geeshsha Maxaafay, ha alamiyaa haariyay Xoossaa yaagees giidi asay qoppees. SHin waanidi hegaadan hanana danddayii? Ha alamee shoraa xayiis! Azzanttiyaabaynne tuggay, harggeenne hayqoy, koshaynne daafabay dariis. Siiqiya Xoossay hegaa mala iitabay gakkanaadan oottanee?

Ha oyshatu zaaruwaa eranawu koyay? Ha alamiyaa haariyay oonakko Geeshsha Maxaafay yootiyooban neeni garamettana!

Ha brooshuriyan deˈiya zoree Geeshsha Maxaafaappe ekettidaba gidiyoogaa akeekennan aggakka. Yihoowa Markkati Geeshsha Maxaafan keehi ammanttiya zoree deˈiyoogaa ammanoosona. Hegawu gaasoy, ha maxaafay ‘Xoossaa ayyaanan xaafettidoogaa, qassi tamaarissanawu, balaa seeranawunne mooruwaa suurissanawu maaddiyoogaa.’ (2 Ximootiyoosa 3:16, 17) Beni xaafettidaba gidikkokka, ha wodiyawu haniya ha maxaafaa neenikka xannaˈana bessees.