ERANA KOSHSHIYAABAA

Neeni aawaaranne aayeera suure deˈiyaaba gidikko, ne deˈoy ufayssiyaagaa gidana.

NEENI AY OOTTANEE?

Ha hanotaa qoppa: Saˈay Oruwaa galla omarssa. Layttay 17 gidido Marqqoosi, son oottiyoobaa wurssidi, allaxxanawu koyiis! I televizhiiniyaa dooyidi, injjetiya wombbaran uttiis.

Sohuwaara aaway soo geliis; gelidi a hanotan ufayttibeenna.

“Marqqoosaa! Asttamaaree oottanaadan immido oosuwaa ne kaalo ishay oottiyo wode maaddana bessishin utta aggada ayssi televizhiiniyaa xeellay? Asi yootiyoobaa neeni mule siyakka!”

Marqqoosi, “Hay waanooshsha, babaa doommiis” giidi zuuzummiyoogaa doommiis.

Yaatin aaway, “Laa woygadii?” yaagiis.

Marqqoosi zuuzummiiddi, “Aynne gabeykke” yaagiis.

He wode aaway keehi hanqqettiis. Hanqqettidi, “Tawu hegaadan zaaroppa!” yaagiis.

Neeni Marqqoosa gidiyaakko, he hanotaa waatuutee?

TAKKI GA QOPPA!

Aawaara aayeera haasayiyoogee kaamiyaa laaggiyoogaa mala. Ne biyo ogee gorddettikko, hara ogiyaa koyana danddayaasa.

 Leemisuwaa:

Liyo giyo yelagiyaa hagaadan gaasu: “Ta aawaara haasayanawu metootays. Issi issitoo taani aara guuttaa haasaya simmin i, ‘Hee, tanaara haasayay?’ yaagees.”

LIYA HAGAAPPE ISSUWAA DOORANA DANDDAYAWUSU.

 1. Ba aawaayyo hanqquwan yootana danddayawusu.

  Liya hanqquwan, “Siya! Hagee keehi koshshiyaaba!” yaagana danddayawusu.

 2. Ba aawaara haasayiyoogaa aggana danddayawusu.

  Liya bana qofissidabaa ba aawawu yootiyoogaa aggaagana danddayawusu.

 3. Hara injje wodiyaa naagada he yohuwaa zaarettada yootana danddayawusu.

  Liya takkada ba aawaara haasayana woy bana qofissidabaa ayyo xaafana danddayawusu.

Neeni awugaa dooranaadan Liyo zoruutee?

AKEEKA: Liyi aaway harabaa qoppiiddi deˈees; qassi i metuwaa akeekibeenna. Hegaa gishshawu, Liya Dooro A doorikko, a ayssi hanqquwan haasayidaakko i aaway akeekenna. Liya hegaadan oottanawu doorikko, i aaway a yootiyoobaa siyanaadan oottenna; qassi hegee a ba aawaa bonchiyoogaa bessenna. (Efisoona 6:2, 3) Hegaa dooriyoogee oonakka maaddenna.

Ne biyo ogee gorddettikko, hara ogiyaa koyoogaadan, aawaara aayeera haasayiyo hara ogiyaa koyana danddayaasa

Liya Dooro B dooriyoogee metennaba gidana danddayees, shin loˈˈo dooro gidenna. Aybissi? Liya ba metoy giiganaadan hegaa ba aawayyo yootana koshshiyo gishshataassanne aaway o maaddanaadan i o qofissidabaa erana koshshiyo gishshataassa. Coˈˈu giyoogee aynne maaddenna.

SHin Liya Dooro C doorikko, a ba aawaara haasayennaadan he hanotay xube gidanaadan oottabeennaagaa bessawusu. A bana qofissidabaa hara wode haasayanawu malawusu. Qassi ba aawaayyo xaafikko, Liya hirggiyoogaa aggana danddayawusu.

Qassi xaafiyoogee a yootanawu koyiyoobaa loytta qonccissanaadan maaddana danddayees. Liyi aaway a xaafidobaa nabbabiyo wode, a yootana koyidobaa erana; hegee o qofissidabaa i loytti akeekanaadan maaddana danddayees. Hegaa gishshawu, Dooro C Liyokka i aawaakka maaddees. Haasayiyoogan woy xaafiyoogan qofaa qonccissiyoogee ‘sarotetta ehiyaabaa ubbaa koyanaadan’ minttettiya Geeshsha Maxaafaa qofaara maayiyaaba.—Roome 14:19.

Liya harabaa ay oottanawu doorana danddayay?

Neeni qoppiyo harabay deˈikko, kaallidi deˈiya sohuwan issuwaa xaafa. Qassi hegee ay kaalettana danddayiyaakko xaafa.

NE QOFAY BALA OGIYAN AKEEKIYOOBA GIDOPPO

Ne haasayidobaynne ne aaway woy aayyiyaa nena haasayiis giidi qoppiyoobay ubbatoo issi mala gidennaagaa hassaya.

LEEMISUWAA:

Ne aaway woy aayyiyaa neeni ufayttennay aybissakko nena oychoosona. Oychin neeni, “Taani hegaabaa yootana koyikke” gaasa.

SHin ne aaway woy aayyiyaa neeni, “Taani intteyyo yootana koyikke. Taani tana qofissidabaa intteyyo gidennan ta laggetuyyo yootana” giidobadan qoppoosona.

Nena issibay keehi metidabadaaninne ne aaway woy aayyiyaa nena maaddanawu koyiyaabadan qoppa. SHin neeni, “Hirggoppite. Ta loyttana danddayays” yaagaasa.

 • Ne aaway woy aayyiyaa qoppana danddayiyoobaa:

 • Neeni zaarana danddayiyo suure zaaruwaa: