Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

10 Oyshatu Zaaruwaa Yelagatu Oyshaa

Giiga deˈuwaa deˈanaadan maaddiya qofaanne zoriyaa demma.

OYSHA 1

Taani Oonee?

Harati nena iitabawu denttettiyo wode, ne xoqqu oottada xeelliyoobaa, ne minotettaa, ne shugotettaanne ne hoolliyaa akeekiyoogee neeni loˈˈobaa kuuyanawu maaddana.

OYSHA 2

Taani Ta Meraassi Hirggiyoy Aybissee?

Heregan ne meraa beˈada unˈˈettay? Neeni ne meraa loyttanawu oottana bessiyo issi issibay aybee?

OYSHA 3

Aawaara Aayeera Waata Haasayana Danddayiyaanaa?

Aawaara aayeera haasayanawu hagan deˈiya amarida qofay nena maaddana danddayees.

OYSHA 4

Ta Mooruwaa Waata Suurissana Danddayiyaanaa?

Haˈˈi gidin takkada neeni mooriyoogee attenna; ubba asaykka moorees. SHin mooriyo wode waatuutee?

OYSHA 5

Wolqqaama Naati Timirtte Keettan Tana Yashissikko Waatoo?

Neeni wolqqi baynna asa gidakka. Wolqqaama uraa bubbuxennan xoonana danddayaasa.

OYSHA 6

Laggeti Iitabawu Denttettiyo Wode Waata Eqettoo?

Neeni likke gaada qoppiyoobaa kuuyiyoogee metiyaaba gidana danddayees.

OYSHA 7

Laggeti Asho Gaytotettawu Denttettiyo Wode Waata Eqettoo?

Bessiyaagaappe aattidi laggetiya yelagatu bolli gakkiya qohuwaappe amaridaageeta qoppa.

OYSHA 8

Taani Mattuman Gakkiya Qohuwaabaa Ay Erana Bessii?

Daro baggi hegaa malabay yelagatu bolli gakkees. Hegaa mala hanotaa waana genccana danddayay?

OYSHA 9

Taani Lodda Laamiyan Ammanana Bessii?

Likke gidida qofay awugee?

OYSHA 10

Geeshsha Maxaafay Tana Waati Maaddana Danddayii?

Daro asay Geeshsha Maxaafaa hayse maxaafadan, ha wodiyawu hanennabadan woy akeekanawu metiyaabadan xeellees. He ubbaykka tuma gidenna.