Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Sinttappe Aybi Hanana Gaada Qoppay?

Sinttappe Aybi Hanana Gaada Qoppay?

Ha alamee . . .

  • laamettennan hagaadan daanee?

  • hagaappe yaa iitanee?

  • hagaappe kehanee?

 GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

“Xoossai eta aifiyaappe afutta ubbaa quccana. Hagaappe sinttanau haiqoinne kayyoi woi waasoinne sahoi de7enna. Aissi giikko, ceegabai xayiis.”—Ajjuutaa 21:3, 4.

HEGAA AMMANIYOOGEE NEENA GOˈˈIYO OGIYAA

Neeni ufayssiyaanne loˈˈo oosuwaa oottana.—Isiyaasa 65:21-23.

Ay qommo harggeenne waayee attana.—Isiyaasa 25:8; 33:24.

Ne soo asaaranne laggetuura merinau ufayttada deˈana.—Mazamure 37:11, 29.

 GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA AMMANANA DANDDAYIYOO?

Ee, hegau guuxxiis giishin naaˈˈu gaasoy deˈees:

  • Xoossay qaalaa gelidobaa polana danddayees. Geeshsha Maxaafan Xoossaa Yihoowa xallay “Ubbaappe Wolqqaama” geetettiis; ayssi giikko, a wolqqau zawi baawa. (Ajjuutaa 15:3) Yaatiyo gishshau, ha alamiyaa giigissanau ba gelido qaalaa polana danddayees. Geeshsha Maxaafay, “Xoossau ubbabai danddayettees” yaagees.—Maatiyoosa 19:26.

  • Xoossay qaalaa gelidobaa polanau koyees. Leemisuwau, Yihooway hayqqida asaa denttanau ‘laamotees.’—Iyyooba 14:14, 15.

    Geeshsha Maxaafay, Xoossaa Naˈay Yesuusi harggidaageeta pattidoogaa yootees. I hegaa oottidoy koyiyo gishshataassa. (Marqqoosa 1:40, 41) Yesuusi ba Aawaagaadan metootidaageeta maaddanau koyiis. —Yohaannisa 14:9.

    Yaatiyo gishshau, Yihoowaynne Yesuusi sinttappe nuuni ufayssiya deˈuwaa demmanaadan maaddanau koyiyoogaa ammanettana danddayoos! —Mazamure 72:12-14; 145:16; 2 PHeexiroosa 3:9.

 QOPPANA KOSHSHIYAABAA

Xoossay ha alamiyaa waatidi giigissanee?

Geeshsha Maxaafan MAATIYOOSA 6:9, 10ninne DAANEELA 2:44n ha oyshaa zaaroy deˈees.

Gujjada Eranawu

XOOSSAAPPE YIYA MISHIRAACHUWAA!

Xoossay Sa’au Ay Halchidee?

Geeshsha Maxaafay Xoossay sa’aa medhidoy aybissakko, metoy awude attanaakko, qassi sa’aynne an de’iyaageeti sinttappe waananaakko yootees.

XOOSSAAPPE YIYA MISHIRAACHUWAA!

Xoossaa Kawotettay aybee?

Xoossaa Kawotettay Kawoy oonee, qassi he Kawotettay ay oottanee?