Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Woradaa Xomoosiya Ishaara SHiiqiyo, 2017-2018 Woradaa SHiiquwaa Prograamiyaa

Ha Oyshatu Zaaruwaa Akeeka

Ha Oyshatu Zaaruwaa Akeeka
  1. Loˈˈobaa oottiyoogee metiyoy aybissee? (1 PHe. 5:8; Roo. 12:2; 7:21-25)

  2. Asatettaa amuwan zeriyoogaa giyoogee woygiyoogee, qassi nuuni hegaappe waani naagettana danddayiyoo? (Gal. 6:8)

  3. Nuuni ‘loˈˈobaa oottana’ koshshiyoy oossee? (Gal. 6:10)

  4. Nuuni waatidi ayyaanan zerana danddayiyoo? (Gal. 6:8)

  5. Nuuni azallennan aggikko cakkanabay aybee? (Gal. 6:9)