Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Woradaa Xomoosiya Ishaara SHiiqiyo, 2017-2018 Woradaa SHiiquwaa Prograamiyaa

Loˈˈobaa Oottiyoogaa Aggoppite!

Loˈˈobaa Oottiyoogaa Aggoppite!

 MAALLADO

 • 93:30 Muuziqaa

 • 3:40 Mazamure Paydo 77⁠nne Woosaa

 • 3:50 Loˈˈobaa Oottiyoogee Metiyoy Aybissee?

 • 4:05 Simppoozemiyaa: Asatettaa Amuwan Zeroppite

  • Intternneetiyan Asaara Gayttiyo Ogiyaa Maara Goˈettite

  • Wodiyaa Aattanawu Loˈˈobaa Doorite

  • Qanaatennaadan Naagettite

  • Sinttanaa Deˈuwawu Maaddiyaabaa Oottite

 • 5:05 Mazamure Paydo 45⁠nne Erissuwaa

 • 5:15 Asa Ubbawu Loˈˈobaa Oottiyoogaa Aggoppite

 • 5:30 Xinqqatiyaa Haasayaa

 • 6:00 Mazamure Paydo 63

 SAATEPPE GUYYE

 • 7:10 Muuziqaa

 • 7:20 Mazamure Paydo 127⁠nne Woosaa

 • 7:30 Dere Haasayaa: Xoossaa Bolli Qilliiccoppite—Hegee Woygiyoogee?

 • 8:00 Wochiyo Keelaa Xinaatiyaa

 • 8:30 Mazamure Paydo 59⁠nne Erissuwaa

 • 8:40 Simppoozemiyaa: Ayyaanan Zeriyoogaa Aggoppite

  • Ubbatoo Loytti Xannaˈite

  • Geeshsha Maxaafaa Maaraa Kaallidi Deˈite

  • ‘Zerettaa Zeriyoogaa Aggoppite’

 • 9:40 Nuuni Azallennan Aggikko Cakkanabay Aybee?

 • 10:15 Mazamure Paydo 126⁠nne Woosaa