Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Woradaa Xomoosiya Ishaara SHiiqiyo, 2017-2018 Woradaa SHiiquwaa Prograamiyaa

Woradaa xomoosiya ishaa heezzu haasayaa erissiya ha woradaa shiiquwaa prograamiyaa xeella.

Loˈˈobaa Oottiyoogaa Aggoppite!

Loˈˈobaa oottiyoogee metiyoy aybissee, shin nuuni loˈˈobaa oottanaadan aybi maaddana danddayii?

Ha Oyshatu Zaaruwaa Akeeka

Ha oyshatu zaaruwaa ha woradaa shiiquwan siyana.