Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Macara Biiroy Kiittiyo Ishaara SHiiqiyo, 2017-2018 Woradaa SHiiquwaa Prograamiyaa

Ha Oyshatu Zaaruwaa Akeeka

Ha Oyshatu Zaaruwaa Akeeka
  1. ‘Kiristtoosa higgee’ aybee? (Gal. 6:2)

  2. Nuna asi beˈenna wodekka Kiristtoosa higgiyawu waanidi azazettana danddayiyoo? (1 Qor. 10:31)

  3. Haggaaziyo wode Kiristtoosa higgiyawu waanidi azazettiyoo? (Luq. 16:10; Maa. 22:39; Oos. 20:35)

  4. Kiristtoosa higgee Muuse Higgiyaappe aadhiyoy aybiinee? (1 PHe. 2:16)

  5.   Aqo laggeti, aawatinne aayeti bantta son Kiristtoosa higgiyawu waani azazettana danddayiyoonaa? (Efi. 5:22, 23, 25; Ibr. 5:13, 14)

  6. Timirtte keettan Kiristtoosa higgiyawu waanidi azazettana danddayeetii? (Maz. 1:1-3; Yoh. 17:14)

  7. Yesuusi nuna siiqidoogaadan harata waati siiqana danddayiyoo? (Gal. 6:1-5, 10)