Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Macara Biiroy Kiittiyo Ishaara SHiiqiyo, 2017-2018 Woradaa SHiiquwaa Prograamiyaa

Kiristtoosa Higgiyawu Azazettiyoogaa Aggoppite!

Kiristtoosa Higgiyawu Azazettiyoogaa Aggoppite!

 MAALLADO

 • 3:40 Muuziqaa

 • 3:50 Mazamure Paydo 17⁠nne Woosaa

 • 4:00 Kiristtoosa Higgee Aybee?

 • 4:15 Asi Beˈenna Wodekka Kiristtoosa Higgiyawu Azazettite

 • 4:30 Haggaaziyo Wode Kiristtoosa Higgiyawu Azazettite

 • 4:55 Mazamure Paydo 70⁠nne Erissuwaa

 • 5:05 Kiristtoosa Higgee Haraappe Aadhiyoy Aybissee?

 • 5:35 Xinqqatiyaa Haasayaa

 • 6:05 Mazamure Paydo 51

SAATEPPE GUYYE

 • 7:20 Muuziqaa

 • 7:30 Mazamure Paydo 76

 • 7:35 Deˈuwan Hanidabaa

 • 7:45 Wochiyo Keelaa Xinaatiyaa

 • 8:15 Intte Son Kiristtoosa Higgiyawu Azazettite

 • 8:30 Timirtte Keettan Kiristtoosa Higgiyawu Azazettite

 • 8:45 Mazamure Paydo 35⁠nne Erissuwaa

 • 8:55 Yesuusi Inttena Siiqidoogaadan Inttekka Issoy Issuwaa Siiqite

 • 9:55 Mazamure Paydo 13⁠nne Woosaa