Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Macara Biiroy Kiittiyo Ishaara SHiiqiyo, 2017-2018 Woradaa SHiiquwaa Prograamiyaa

Macara biiroy kiittiyo ishaa haasayaa erissiya ha woradaa shiiquwaa prograamiyaa xeella.

Kiristtoosa Higgiyawu Azazettiyoogaa Aggoppite!

Ha shiiquwan Kiristtoosa Higgee aybakko, qassi nuuni hegawu waani azazettana danddayiyaakko tamaarana.

Ha Oyshatu Zaaruwaa Akeeka

Ha oyshatu zaaruwaa ha woradaa shiiquwan siyana.