Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

2017 SHiiquwaa Prograamiyaa

Woggaa

Woggaa

“Wurssettaa gakkanaashin gencciya urai attana”​—MAATIYOOSA 24:13

MAALLADO

 • 3:20 Biiduwan Giigida Muuziqaa

 • 3:30 Mazamure Paydo 121nne Woosaa

 • 3:40 SIMPPOOZEMIYAA: Nuuni ‘Genccidi Woxxana’ Koshshees

  • Xoonanawu Woxxite! (1 Qoronttoosa 9:24)

  • Minnidi Loohite (1 Qoronttoosa 9:25-27)

  • Bessenna Toohuwaa Aggite (Ibraawe 12:1)

  • Leemiso Gididaageeta Kaallite (Ibraawe 12:2, 3)

  • Maaddiya Qumaa Miite (Ibraawe 5:12-14)

  • Daro Haattaa Uyite (Ajjuutaa 22:17)

  • Annaaciyaa Higgiyaa Naagite (2 Ximootiyoosa 2:5)

  • Woytuwaa Demmanaagaa Ammanettite (Roome 15:13)

 • 5:10 Mazamure Paydo 141nne Erissuwaa

 • 5:20 DERE HAASAYAA: Hidootaa Mule Qanxxoppa! (Isiyaasa 48:17; Ermmaasa 29:11)

 • 5:50 Wochiyo Keelaa Xinaatiyaa

 • 6:20 Mazamure Paydo 20nne Laaxaa SHemppuwaa

 SAATEPPE GUYYE