Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

2017 SHiiquwaa Prograamiyaa

SHiiquwaa Yiidaageetussi Qonccissuwaa

SHiiquwaa Yiidaageetussi Qonccissuwaa

DUMMA SHIIQUWAA

BEETEELE OOSUWAA Beeteele gelidi oottana koyiya, layttay 35nne hegaappe garssa gidido xammaqettidaageeti, Arbba gallassi saateppe guyyiyan Beeteele gelanawu mazggafettiya ishatuura shiiqana koshshees. SHiiquwaa sohoynne wodee erissuwan odettana.

KAWOTETTAA MISHIRAACHUWAA YOOTIYAAGEETU TIMIRTTE KEETTAA Layttay 23-65 gidido, bantta haggaazuwaa aassana koyiya aqinyeti Woggaa gallassi saateppe guyyiyan, Kawotettaa Mishiraachuwaa Yootiyaageetu Timirtte Keettan tamaaranawu mazggafettiya ishatuura shiiqanaadan shoobboos. SHiiquwaa sohoynne wodee kasetidi odettana.

 SHIIQUWAA YIIDAAGEETUSSI QONCCISSUWAA

MOKKIYAAGEETA Mokkiyaageetu oosoy inttena maaddiyoogaa. Kaamiyaa essiyo sohuwaa, cora asay yaanne haanne biyo sohuwaa, uttiyo sohuwaa asassi oyqqiyoogaanne harabaa xeelliyaagan, eti yootiyoogaa siyiyoogan hayyanintta etaara hashetite.

XINQQATIYAA Xammaqettanawu giigidaageeti madirakiyawu baazzan de’iya, etassi giigida sohuwan uttoosona. Xammaqettanawu giigidaageeti Qeeraa gallassi maallado xinqqatiyaa haasayay doomettanaappe kase etawu giigida sohuwan uttana bessees. Eti ubbay pooxaanne xammaqettiyo wode maayiyo suure maayuwaa ehaana bessees.

MIISHSHAA IMMIYOOGAA SHiiqoy ufayssiyaagaanne Yihoowakko siiqanawu maaddiyaagaa gidanaadan, ubbawu gidiya oydee, cenggurssaanne biiduwaa miishshatinne hara go’’iya darobati giigidosona; hegawu daro miishshay kiyiis. Intte intte dosan immiyo miishshaa he kessiyo miishshawunne kumetta sa’an oosettiya oosuwawu go’ettoos. Miishshaa yeggiyo saaxineti shiiquwaa sohuwan injjetiyaasan de’oosona. Eta bolli qoncce malaatay de’ees. Intte immiyo miishshawu keehippe galatoos; Kawotettaa oosuwawu koshshiyaabaa intte kehatettan immidi maaddiyo gishshawu, Bolla Gididi Heemmiyaagee galatees.

AKKAMUWAN KOYRO MAADUWAA Hayyanintta hagee giigidoy QOPPENNAN SAHETTIDAAGEETU XALLAASSA gidiyoogaa hassayite.

BAYI BEETTIDABATA WOTTIYO KIFILIYAA Bayi beettida ubbabata, Bayi Beettidabata Wottiyo Kifiliyaa efaana bessees. Inttessi bayidabi de’ikko, he kifiliyaa biidi inttebaa dooridi ekkite. Bantta soo asaappe shaahettida naata, bayi beettidabata wottiyo kifiliyaa efaana bessees. SHin ha sohuwaa naati kaa’iiddi pe’iyo sohodan xeellana bessenna. Hayyanintta intte naata naagite; intte matappe haakkanaadan oottoppite.

UTTIYO OYDETA Hayyanintta haratussi qoppite. Uttiyoosaa oyqqana bessiyoy, inttenaara issippe yiya, inttenaara issi keettan de’iyaanne intte xanna’issiyo asatu xallaassa gidiyoogaa hassayite. Intte matan de’iya mela oydiyan issi issibaa coo wottoppite.

DOSAN OOTTIYOOBATA Killiliyaa shiiquwaara gayttidaagan oosettiya dumma dumma oosuwaa oottana koyikko, hayyanintta ha kifiliyawu erissite.

Yihoowa Markkata Bolla Gididi Heemmiyaagan Giigidaagaa

 

Gujjada Eranawu

HA WODIYAN YIHOOWA SHENIYAA POLIYAAGEETI OONEE?

Beeteelee Aybee?

Beeteelee bantta go’’aa aggida asati oottiyo dumma soho. Hegan oottiyaageetubaa gujjada era.

HA WODIYAN YIHOOWA SHENIYAA POLIYAAGEETI OONEE?

Aqinyetuyyo Giigida Timirtte Keettati Awugeetee?

Kumetta wodiyaa Kawotettaa mishiraachuwaa yootiyaageeti loohana mala giigida dumma timirtte keettati awugeetee?

HA WODIYAN YIHOOWA SHENIYAA POLIYAAGEETI OONEE?

Yihoowa Markkati Alame Yuusho Oosuwau Miishshaa Awuppe Demmiyoonaa?

Miishshaara gayttidaagan, nu dirijjitee hara haymaanoote dirijjitiyaappe dummatanaadan oottiyaabay aybee?