Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

2017 SHiiquwaa Prograamiyaa

Qeeraa

Qeeraa

‘Hidootan ufayttite; waayiyan genccite’​—ROOME 12:12

MAALLADO

 • 3:20 Biiduwan Giigida Muuziqaa

 • 3:30 Mazamure Paydo 44nne Woosaa

 • 3:40 SIMPPOOZEMIYAA: Yihooway ‘Genccaanne Minttettuwaa’ Immees

  • Daafuranchatuyyoonne Un’’ettidaageetuyyo (Roome 15:4, 5; 1 Tasalonqqe 5:14; 1 PHeexiroosa 5:7-10)

  • Hiyyeesatuyyo (1 Ximootiyoosa 6:18)

  • “Aawai Bainnaageetuyyo” (Mazamure 82:3)

  • Cimidaageetuyyo (Wogaabaa 19:32)

 • 4:50 Mazamure 138nne Erissuwaa

 • 5:00 SIMPPOOZEMIYAA: Minnidi De’iya Keettaa Keexxite

  • ‘Taayyo De’iyaabay Gidana Giidi De’ite’ (Ibraawe 13:5; Mazamure 127:1, 2)

  • Intte Naata ‘Iitabaappe’ Naagite (Roome 16:19; Mazamure 127:3)

  • Intte Naata Eti Baana ‘Bessiyo’ Ogiyan Loohissite (Leemiso 22:3, 6; Mazamure 127:4, 5)

 • 5:45 XINQQATIYAA: ‘Issibawunne Yayyoppite’! (1 PHeexiroosa 3:6, 12, 14)

 • 6:15 Mazamure Paydo 79nne Laaxaa SHemppuwaa

 SAATEPPE GUYYE

 • 7:35 Biiduwan Giigida Muuziqaa

 • 7:45 Mazamure Paydo 126

 • 7:50 SIMPPOOZEMIYAA: “Genccidaageeta” Milatite

  • Yooseefa (Doomettaabaa 37:23-28; 39:17-20; Yaaqooba 5:11)

  • Iyyooba (Iyyooba 10:12; 30:9, 10)

  • Yofttaahe Na’iyo (Daannata 11:36-40)

  • Ermmaasa (Ermmaasa 1:8, 9)

 • 8:35 DRAAMAA: Looxe Macheebaa Qoppite!—SHaaho 2 (Luqaasa 17:28-33)

 • 9:05 Mazamure Paydo 111nne Erissuwaa

 • 9:15 SIMPPOOZEMIYAA: Meretaappe Genccaa Tamaarite

  • Gaameelaa (Yihudaa 20)

  • Alppayne Giyo Mittaa (Qolasiyaasa 2:6, 7; 1 PHeexiroosa 5:9, 10)

  • Muquwaa (2 Qoronttoosa 4:16)

  • Arkitik Tern Giyo Kafuwaa (1 Qoronttoosa 13:7)

  • Lapwing Giyo Kafuwaa (Ibraawe 10:39)

  • Guuganttaa (Efisoona 6:13)

 • 10:15 Naatoo—Intte Gencciyoogee Yihoowa Ufayssees! (Leemiso 27:11)

 • 10:50 Mazamure Paydo 135nne Wurssetta Woosaa