Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

2017 SHiiquwaa Prograamiyaa

Arbba

Arbba

“Ane lo77o oosuwaa oottanau azalliyoogaa aggoos”​—GALAATIYAA 6:9

MAALLADO

 • 3:20 Biiduwan Giigida Muuziqaa

 • 3:30 Mazamure Paydo 77nne Woosaa

 • 3:40 LIQAMBBARIYAA HAASAYAA: Ha Wodiyan Nuuni Mule Hidootaa Qanxxana Bessenna! (Ajjuutaa 12:12)

 • 4:15 SIMPPOOZEMIYAA: Aggennan Ubbatoo Sabbakiyoogaa

  • Haggaazuwaa Kiyennan (Oosuwaa 5:42; Eranchchaa 11:6)

  • Sooppe Soo (Oosuwaa 20:20)

  • Dabaaban (Oosuwaa 17:17)

  • Erissiyo Ashkkara Oottiyoogaa (Roome 1:14-16; 1 Qoronttoosa 3:6)

 • 5:05 Mazamure Paydo 76nne Erissuwaa

 • 5:15 CENGGURSSAN GIIGIDA DIRAAMAA: Yihooway Ba Asaa Ashshees (Kessaabaa 3:1-22; 4:1-9; 5:1-9; 6:1-8; 7:1-7; 14:5-10, 13-31; 15:1-21)

 • 5:45 Gencciyoogan Yihooway Ooppenne Aadhiya Leemiso (Roome 9:22, 23; 15:13; Yaaqooba 1:2-4)

 • 6:15 Mazamure Paydo 115nne Laaxaa SHemppuwaa

 SAATEPPE GUYYE

 • 7:25 Biiduwan Giigida Muuziqaa

 • 7:35 Mazamure Paydo 128

 • 7:40 SIMPPOOZEMIYAA: Gencciyoogaa . . .

  • Harati Qohishin (Maatiyoosa 5:38, 39)

  • Cimatettay De’ishin (Isiyaasa 46:4; Yihudaa 20, 21)

  • Nu Nagaray De’ishin (Roome 7:21-25)

  • Nu Huuphiyaa Kawushshanaadan Oottiyaabay De’ishin (Galaatiyaa 2:11-14; Ibraawe 12:5, 6, 10, 11)

  • Daro Wodiyawu Sahettiiddi (Mazamure 41:3)

  • Siiqiyo Uri Hayqqin (Mazamure 34:18)

  • Yedetay De’ishin (Ajjuutaa 1:9)

 • 8:55 Mazamure Paydo 136nne Erissuwaa

 • 9:05 DIRAAMAA: Looxe Macheebaa Qoppite!—SHaaho 1 (Luqaasa 17:28-33)

 • 9:35 SIMPPOOZEMIYAA: Genccanaadan Maaddiya Eeshshati De’iyoogeeta Gidite

  • Ammanuwaa (Ibraawe 11:1)

  • Lo’’otettaa (Piliphphisiyuusa 4:8, 9)

  • Eratettaa (Leemiso 2:10, 11)

  • Nu Huuphiyaa Naagiyoogaa (Galaatiyaa 5:22, 23)

 • 10:15 Intte Waanidi Mule Kunddennan Agganee? (2 PHeexiroosa 1:5-10; Isiyaasa 40:31; 2 Qoronttoosa 4:7-9, 16)

 • 10:50 Mazamure Paydo 3nne Wurssetta Woosaa