Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

2017 SHiiquwaa Prograamiyaa

Ha shiiquwan galla galla tamaaranabaa prograamiyan xeella; hegee neeniubbatoo lo’’obaa oottanaadaaninne metuwaa genccanaadan maaddana.

Arbba

Kiristtaaneti metuwaa genccanaadan maaddiya eeshshati de’iyoogeeta gidanawu aybi maaddii?

Qeeraa

Ubbaa Danddayiya Xoossay genccaanne minotettaa waatidi immii?

Woggaa

Yesuusi, “Wurssettaa gakkanaashin gencciya urai attana” yaagiis. Neeni genccanawu waatana danddayay?

SHiiquwaa Yiidaageetussi Qonccissuwaa

Ha shiiquwan de’iya dumma shiiquwaa shiiqiyoogan ufayttana danddayaasa. Qassi mokkiyaageetubaa, xinqqatiyaabaa, miishshaa immiyoogaabaa, akkamuwan koyro maaduwaabaa, bayi beettidabata wottiyo kifiliyaabaa, uttiyoosaabaa, woy dosan maaddiyoogaabaa gujjada eranawu hagan xeella.

Gujjada Eranawu

HA WODIYAN YIHOOWA SHENIYAA POLIYAAGEETI OONEE?

Yihoowa Markkati Gita SHiiqota SHiiqiyoy Aybissee?

Layttan layttan nuuni gita shiiqota heezzutoo issippe shiiqoos. Nuuni ha shiiqotuppe go’ettana danddayiyoy ayba ogiyaanee?