Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Will Suffering Ever End?

Will Suffering Ever End?

Ne zaaroy awugee?

  • Ee, xayana.

  • Akkay, xayenna.

  • Geella xayana danddayees.

 GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

“Xoossai eta aifiyaappe afutta ubbaa quccana. Hagaappe sinttanau haiqoinne kayyoi woi waasoinne sahoi de7enna.” —Ajjuutaa 21:3, 4.

HEGAA AMMANIYOOGEE NEENA GOˈˈIYO OGIYAA

Nuna metoy gakkanaadan oottiyay Xoossaa gidennaagaa ammanettanaadan maaddees.—Yaaqooba 1:13.

Nuuni tuggatiyo wode Xoossay nuussi siyettiyaabaa akeekiyoogaa eriyoogee minttettees.—Zakkaariyaasa 2:8.

Tuggay ubbay xayanaagaa hidootan naaganaadan oottees.—Mazamure 37:9-11.

 GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA AMMANANA DANDDAYIYOO?

Ee, hegau guuxxiis giishin naaˈˈu gaasoy deˈees:

  • Xoossay metuwaanne pirdda pacaa ixxees. A asaa Israaˈeela deriyaa morkketi huqqunnido wode, Xoossaa Yihoowau siyettidabaa qoppa. Geeshsha Maxaafay eta “tuggai darin” i etau qarettidoogaa yootees.—Daannata 2:18.

    Xoossay harata qohiyaageeta keehi ixxees. Leemisuwau, Geeshsha Maxaafay “ashkke asata woriya” asaa i shenetiyoogaa yootees.—Leemiso 6:16, 17.

  • Xoossay nuussi huuphiyan huuphiyan qoppees. “Ba wozanan un77ettiyoobaanne azzaniyoobaa” eriyay he aawu xalla gidenna; hegaa Yihoowaykka erees!2 Hanidabaa Odiya 6:29, 30.

    Yihooway mata wode ba Kawotettaa baggaara asaa naatu metuwaanne tuggaa xayssana. (Maatiyoosa 6:9, 10) Hegee gakkanaashin, wozanappe a koyiyaageetussi qaretteesinne eta minttettees.—Oosuwaa 17:27; 2 Qoronttoosa 1:3, 4.

 QOPPANA KOSHSHIYAABAA

Xoossay asay tuggatanaadan paqqadidoy aybissee?

Geeshsha Maxaafan ROOME 5:12ninne 2 PHEEXIROOSA 3:9n ha oyshaa zaaroy deˈees.