Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Xoossay Yootiyoobaa Siya Yaatada Merinau Deˈa

The Creator wants to guide, protect, and bless us.

Doomettaa

Xoossay asaa siiqiyo gishshawu, nuuni deˈana bessiyo loˈˈo ogiyaa nuna tamaarissees.

Xoossay Yootiyoobaa Waatidi Siyana Danddayiyoo?

Nuuni oottana bessiyaabaanne nuna ooni maaddana danddayiyaakko erana bessees.

Tumu Xoossay Oonee?

Nuuni a sunttaanne a eeshshatuppe amaridaageeta erana danddayoos.

Beni Gannatiyan Deˈoy Aymalee?

Geeshsha Maxaafan koyro maxaafay hegaabaa yootees.

Bashshaa Haattaappe Ay Tamaariyoo?

hegee beni taarike xalla gidenna.

Yesuusi Oonee?

Abaa eriyoogee keehi koshshiyoy aybissee?

Yesuusa Hayqoy Nena Waati Goˈˈii?

Neeni gita keehi anjjuwaa demmanaadan oottees

Saˈay Gannate Gidanay Awudee?

geeshsha Maxaafay wodee matiyo wode haniyaabaa kasetidi yootees.

Yihooway Nu Woosaa Siyii?

Neeni ayyo yootana danddayiyoobay aybee?

Ne Soo Asaa De’oy Ufayssiyaagaa Gidana Danddayiyoy Ayba Ogiyaanee?

So asaa deˈuwaa doomissidaagee loˈˈo zoriyaa zorees.

Xoossaa Ufayssanau Nuuni Ay Oottana Bessii?

I siiqiyoobaynne ixxiyoobay deˈees.

Yihoowayyo Ammanettiyoogaa Waatada Bessana Danddayay?

Ammanettanawu koyiyoogee neeni kuuyiyoobaa laammanaadan maaddees.