Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Intte Siiqiyo Asi Hayqqiyo Wode

Neeni siiqiyo asi hayqqidee? Azzanuwaappe minettanawu maaduwaa koyay?

Doomettaa

Ha xuufee azzanidaageetussi Geeshsha Maxaafaappe minttettiya qofaa yootees.

“Tuma Gidana Danddayenna!”

Qoppenna daafabay kumetta saˈan deˈiya so asaa bolli galla galla gakkiyaaba.

Ta Hagaadan Haniyoogee Saruwaanee?

Neeni siiqiyo asi hayqqikko kayyottiyoogee balee?

Kayyuwaappe Waana Minettana Danddayiyaanaa?

Neeni kayyuwaa mittana koshshiiyye woy kayyottana koshshii?

Haraati Waati Maaddana Danddayiyoonaa?

Akeekanchchati maaddanawu kasetidi oottiyoobay kayyottiya ura keehi minttettana danddayees.

Hayqqidaageetuyyo Deˈiya Tumu Hidootaa

Issi uri hayqqiyo wode, aara zaarettidi haasayennaagaa, miiccennaagaa woy a kushiyaa oyqqana danddayennaagaa qoppiyoogee keehippe deexxiyaaba. SHin Geeshsha Maxaafay hidootay deˈiyoogaa yootees.