Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Intte Naata Tamaarissite

 TIMIRTTIYAA 14

Kumetta Saˈaa Haarana Kawotettaa

Kumetta Saˈaa Haarana Kawotettaa

Ha Kawotettay awugaakko eray?— Ee, Xoossaa Kawotettaa; he Kawotettay saˈaa gannate oottana. Ha Kawotettaabaa loyttada eranau koyay?—

Kawotetta ubbau kawoy deˈees. Kawoy ba biittaa asaa haarees. Xoossaa Kawotettaa Kawoy oonakko eray?— Yesuus Kiristtoosa. I saluwan deˈees. I mata wode saˈan deˈiya ubba asaa haarana! Yesuusi kumetta saˈaa haariyo wode nuuni ufayttanee?—

Gannatiyan aybi polettin beˈanau amottay?

Nuuni keehi ufayttana! Gannatiyan asay ooyettenna woy olettenna. Asay ubbay issoy issuwaara siiqettana. Ooninne sahettenna woykko hayqqenna. Qooqeti xeellana, tulleti siyana, hemettana danddayennaageeti woxxananne guppana. Miyoobay ubba asau kumi palahana. Doˈay issoy issuwaaranne asaara saruwan deˈana. Hayqqida asay hayquwaappe denddana. Qassi neeni ha brooshuriyan etabaa tamaarido attuma asatuppenne macca asatuppe daroti, hegeetikka Ribiqa, Raˈaaba, Daawiti, Eelaasinne harati hayquwaappe denddana! Eti denddiyo wode etaara gayttanau koyay?—

 Yihooway nena siiqees; qassi neeni ufayttanaadan koyees. Neeni ubbatoo Yihoowabaa tamaariyaabanne assi azazettiyaaba gidikko, keehi loˈˈiya gannatiyan merinau deˈana danddayaasa! Neeni hegaa koyikkii?—

GEESHSHA MAXAAFAAPPE NABBABA

  • Isiyaasa 2:4; 11:6-9; 25:8; 33:24; 35:5, 6

  • Yohaannisa 5:28, 29; 17:3

Gujjada Eranawu

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa

Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa