Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Intte Naata Tamaarissite

 TIMIRTTIYAA 1

Ufayssiya Xuuraa

Ufayssiya Xuuraa

Neessi asi xuurabaa yooti erii?— * Geeshsha Maxaafay Xoossay odido issi dumma ‘xuuraabaa’ yootees. Asay abaa eribeenna gishshau, hegee xuura geetettiis. Kiitanchatikka he xuuraabaa eranau keehi koyidosona. He xuuray aybakko eranau koyay?—

Ha kiitanchati ay eranau koyidaba milatiyoonaa?

Keehi daro wodiyaappe kase, Xoossay koyro bitaniyaanne koyro maccaasiyo medhiis. Bitaniyaa sunttay Addaama; qassi maccaasee sunttay Hewaano. Xoossay eta Edene giyo keehi loˈˈiya sohuwan wottiis. Addaameenne Hewaana Xoossau azazettiyaakko, etinne eta naati kumetta saˈaa he loˈˈiya sohuwaadan gannate oottanaagaa shin attiis. Qassi eti Gannatiyan merinau deˈana danddayoosona shin attiis. SHin Addaameenne Hewaana ay oottidaakko hassayay?—

Addaameenne Hewaana Xoossau azazettibookkona; ha wodiyan nuuni gannatiyan deˈennay hegaassa. SHin Xoossay kumetta saˈaa loˈˈiya soho oottanaagaanne ubba asay merinau ufayttidi deˈanaagaa yootiis. I hegaadan waati oottanee? Keehi daro wodiyau, asay hegaa eribeenna. Hegee xuura gididi takkiis.

Yesuusi saˈaa yiido wode, he xuuraabaa asaa loytti tamaarissiis. I he xuuray Xoossaa Kawotettaabaa gidiyoogaa yootiis. Asay he Kawotettay yaanaadan woossana mala Yesuusi yootiis. He Kawotettay saˈay loˈˈiya gannate gidanaadan oottana.

He xuuraa eriyaakko ufayttikkii?— Yihoowau azazettiyaageetu xallay Gannatiyan deˈanaagaa hassaya. Geeshsha Maxaafay Yihoowau azazettida daro attuma asatubaanne macca asatubaa yootees. Etabaa eranau koyikkii?— Etappe issoti issoti oonakko, qassi nuuni etaagaadan waanidi hanana danddayiyaakko ane beˈoos.

GEESHSHA MAXAAFAAPPE NABBABA

  • Marqqoosa 4:11

  • 1 PHeexiroosa 1:12

  • Doomettaabaa 1:26-28; 2:8, 9; 3:6, 23

  • Maatiyoosa 6:9, 10

  • Mazamure 37:11, 29

^ MENT. 3 Ha taariketu ubban issi issi oyshaappe simmin hagaa mala (—) malaatay deˈees. Hegee ne naˈay oyshaa zaaranaashin neeni takki gaanaadan maaddees.