Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Intte Naata Tamaarissite

 TIMIRTTIYAA 2

Ribiqa Yihoowa Ufayssanau Koyaasu

Ribiqa Yihoowa Ufayssanau Koyaasu

Ribiqa Yihoowa siiqiya maccaasa. I azinaa sunttay Yisaaqa. Ikka Yihoowa siiqees. Ribiqa Yisaaqaara waana gayttadee? A Yihoowa ufayssanau koyiyoogaa waata bessadee? Ane koyro i azinaa Yisaaqabaa beˈoos.

Yisaaqa aaway Abrahaama; qassi a ayyiyaa Saaro. Eti Kanaanen deˈidosona; he biittaa asay Yihoowau goynnenna. SHin Abrahaami ba naˈay Yihoowau goynniya macho ekkanaadan koyiis. Yaatiyo gishshau, Abrahaami ba dabboti deˈiyo Kaaraaneppe Yisaaqassi macho oychanaadan ba ashkkaraa kiittiis; he ashkkaray Elˈˈeezara gidennan waayi aggana.

Ribiqa ba dosan gaamelatussi haattaa duuqqiyoogan minna oottaasu

I Abrahaama ashkkaratu haratuura yaa biis. Eti biido sohoy keehi haaho. Eti shinqqiyaanne imotaa tammu gaameelan caanidi biidosona. Elˈˈeezari Yisaaqau doorana macho waatidi eranee? Elˈˈeezarinne aara biya ashkkarati Kaaraane gakkiyo wode, haattaa ollaa matan shemppidosona; ayssi giikko, Elˈˈeezari asay haattaa tikkanau sohuwaara yaanaagaa erees. I hagaadan giidi Yihoowa woossiis: ‘Taani tana haattaa ushshanaadan oychin tananne ta gaameelata haattaa ushshiya yelagiyaa neeni dooridooro gidiyoogaa taani hegan erana.’

He wode yelaga naˈiyaa Ribiqa haattaa tikkanau yaasu. Geeshsha Maxaafay  a keehi loˈˈiyoogaa yootees. Elˈˈeezari bana haattaa ushshanaadan oychin a, “Hekko uya; qassi ne gaameelatakka taani ushshana” yaagaasu. Saamettida gaameelati keehi daro haattaa uyoosona; Ribiqa haattaa duuqqanau ollaakko aapputoo simerettidaakko ane qoppa! A ay keena daafurada oottiyaakko ha misiliyan beˈay?— Elˈˈeezari ba woosaa Yihooway waati zaaridaakko eridi garamettiis.

Elˈˈeezari Ribiqissi loˈˈiya daro imotaa immiis. A Elˈˈeezaranne hara ashkkarata bantta soo shoobbaasu. Elˈˈeezari Abrahaami bana aybissi kiittidaakko, qassi Yihooway ba woosaa waati zaaridaakko yootiis. Ribiqintta soo asay o Yisaaqau ufayttidi immidosona.

Ribiqa Elˈˈeezaraara Kanaane baada Yisaaqa gelaasu

SHin Ribiqa Yisaaqa gelanau koyadeeshsha?— Ribiqa Elˈˈeezara Yihooway kiittidoogaa eraasu. Yaatiyo gishshau, Ribiqintta soo asay Kanaane baada Yisaaqa gelanau koyiyaakkonne o oychin a, ‘Ee; taani baana koyays’ yaagaasu. A Elˈˈeezaraara baanau kiya aggaasu. Eti Kanaane gakkin, a Yisaaqa gelaasu.

Ribiqa Yihooway ippe koyiyoobaa oottido gishshau, Yihooway o anjjiis. Daro layttaappe guyyiyan, Yesuusi i zerettaappe yelettiis! Neeni Ribiqiigaadan Yihoowa ufayssikko, i nenakka anjjana.

GEESHSHA MAXAAFAAPPE NABBABA

  • Doomettaabaa 12:4, 5; 24:1-58, 67