Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 3

Raˈaaba Yihoowa Ammanaasu

Raˈaaba Yihoowa Ammanaasu

Ane nuuni Yarkko kataman deˈiyaabadan qoppoos. He katamay Kanaane biittan deˈees; he biittaa asay Yihoowa ammanenna. Raˈaabo geetettiya maccaasiyaa he kataman deˈausu.

Raˈaaba Muusee Zoˈo Abbaa waati shaakkidaakko, qassi Israaˈeelata kaalettidi Gibxxeppe waati kessidaakko naatettan siyaasu. Eti bantta morkketuura olettido olan xoonanaadan eta Yihooway waati maaddidaakkokka siyaasu. Qassi guyyeppe, Israaˈeelati Yarkko matan dunkkaani uttidoogaa siyaasu.

Raˈaaba Yihoowa ammanido gishshau xomoosiyaageeta qottaasu

Issi galla omarssi naaˈˈu Israaˈeelati asi erennan Yarkko katamaa xomoosanau biidosona. Eti Raˈaabi soo biidosona. A ba son eti aqanaadan shoobbaasu. He galla qammi, Yarkko kawoy xomoosiyaageeti he katamaa gelidoogaanne eti Raˈaabi soo biidoogaa eriis. Yaatiyo gishshau, eta oyqqana mala asaa kiittiis. Raˈaaba naaˈˈu xomoosiyaageeta ba son shakkuwan qottada kawoy kiittidoogeetussi hagaadan gaasu: ‘Ee asati taakko yiidosona; shin katamaappe kiyidi biidosona. Ellelli kaalliyaabaa gidikko, intte eta oyqqana.’ Raˈaaba xomoosiyaageeta qottidoy aybissakko eray?— A Yihoowa ammaniyo gishshataassanne i Kanaane biittaa Israaˈeelatussi immanaagaa eriyo gishshataassa.

Xomoosiyaageeti Raˈaabi sooppe baanaappe kase, Yarkko katamay xayiyo wode onne i soo asaa ashshanau qaalaa gelidosona. Eti ay oottanaadan iyyo yootidaakko eray?— He asati o, ‘Ha zoˈo wodoruwaa maskkootiyan qacha. Yaatikko, ne son deˈiya asa ubbay attana’ yaagidosona. Raˈaaba xomoosiyaageeti iyyo yootidoogaadan oottaasu. Hegaappe simmin aybi hanidaakko eray?—

Yihooway Raˈaabonne i soo asaa ashshiis

Amarida gallassaappe simmin, Israaˈeelati qaalanne qaattennan he katamaa yuuyidosona. Eti usuppun gallassi gakkanaassi galla galla he katamaa issitoo yuuyidosona. Gidoppe attin, laappuntta gallassi laapputoo he katamaa yuuyidosona. He wode eti ubbay bantta qaalaa xoqqu oottidi waassidosona. Yihooway katamaa  yuushuwan deˈiya gimbbee laalettanaadan oottiis. SHin zoˈo wodoroy maskkootiyan qashettido keettay qolettibeenna! Neeni hegaa misiliyan beˈay?— Raˈaabanne i soo asay bashshaappe attidosona!

Raˈaabippe ay tamaarana danddayay?— Raˈaaba Yihooway oottido maalaalissiyaabaa siyada a ammanaasu. Neenikka Yihoowabaa maalaalissiya darobaa tamaaraydda deˈaasa. Raˈaabigaadan neenikka Yihoowa ammanay?— Neeni ammaniyoogaa eroos!

GEESHSHA MAXAAFAAPPE NABBABA

  • Yaasa 2:1-24; 6:1-5, 14, 15, 20-25

  • Ibraawe 11:31