Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Intte Naata Tamaarissite

 TIMIRTTIYAA 11

Eti Yesuusabaa Xaafidosona

Eti Yesuusabaa Xaafidosona

Misiliyan deˈiya asata beˈay?— Eti Maatiyoosa, Marqqoosa, Luqaasa, Yohaannisa, PHeexiroosa, Yaaqooba, Yihudaanne PHauloosa. Eti ubbaykka Yesuusi saˈan deˈiyo wode deˈidosona; qassi Yesuusabaa xaafidosona. Ane etabaa loytti tamaaroos.

Ha asatubaa ay eray?

He asatuppe heezzati Yesuusaara issippe sabbakidaageeta. He heezzati oonakko eray?— Maatiyoosa, Yohaannisanne PHeexiroosa. Kiitettida Maatiyoosinne Yohaannisi Yesuusa loytti eroosona; qassi huuphiyan  huuphiyan Yesuusa deˈuwaabaa issi maxaafaa xaafidosona. Yohaannisi Ajjuutaa maxaafaanne Koyro Yohaannisa, Naaˈˈantto Yohaannisanne Heezzantto Yohaannisa geetettiya dabddaabbetakka xaafiis. Kiitettida PHeexiroosi naaˈˈu dabddaabbeta xaafiis. Eti Koyro PHeexiroosanne Naaˈˈantto PHeexiroosa geetettoosona. PHeexiroosi ba naaˈˈantto dabddaabbiyan Yihooway saluwaappe Yesuusa haasayissido wode, ‘Hagee ta naˈaa. Taani a siiqays; qassi an ufayttays’ yaagidoogaa xaafiis.

Misiliyan deˈiya hara asatikka xaafido maxaafaappe nuuni Yesuusabaa tamaaroos. Etappe issoy Marqqoosa. I Yesuusi oyqettido wode hanida ubbabaa beˈennan aggenna. Haray qassi Luqaasa. I aakime; qassi i Kiristtaane gididoy Yesuusi hayqqi simmiina gidennan aggenna.

Geeshsha Maxaafaa xaafetuppe misiliyan beˈiyo hara naaˈˈati Yesuusa kaalo ishantta. Eta sunttaa eray?— Eta sunttay Yaaqoobanne Yihudaa. Koyro eti Yesuusa ammanibookkona. Eti ubba i gooyees giidi qoppidosona. SHin eti guyyeppe Yesuusa ammanidi Kiristtaane gididosona.

Misiliyan neeni beˈiyo haray PHauloosa. Kiristtaane gidanaappe kase a sunttay Saaˈoola. I Kiristtaaneta ixxees; qassi etau keehi iita. PHauloosi Kiristtaane gididoy aybissakko eray?— Issi gallassi, PHauloosi oge biishin i qoppennan issi uri a saluwaappe haasayissiis. Haasayissidaagee Yesuusa! I PHauloosa, ‘Tana ammaniyaageetussi neeni keehi iitiyoy aybissee?’ yaagidi oychiis. Hegaappe simmin, PHauloosi laamettidi Kiristtaane gidiis. PHauloosi Geeshsha Maxaafan Roomeppe biidi Ibraawe gakkanaassi deˈiya 14 maxaafaa xaafiis.

Nuuni Geeshsha Maxaafaa galla galla nabbabana koshshennee?— Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogan Yesuusabaa darobaa tamaaroos. Neeni tamaaranau koyay?—

GEESHSHA MAXAAFAAPPE NABBABA

  • 2 PHeexiroosa 1:16-18

  • Marqqoosa 3:21; 14:51

  • Yihudaa 1

  • Oosuwaa 9:1-18