Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Intte Naata Tamaarissite

Yelidaageetoo, Geeshsha Maxaafaappe intte naata maaddiyaabaa tamaarissanawu ha taariketa go’ettite.

Doomettaa

Zaarettido Wogaa maxaafan de’iya qaalay intte intte naata dichiyo wode inttessi kaaleto gidana danddayees.

Ufayssiya Xuuraa

Geeshsha Maxaafay Xoossay odido issi dumma ‘xuuraabaa’ yootees. He xuuraabaa eranau koyay?

Ribiqa Yihoowa Ufayssanau Koyaasu

Nuuni Ribiqidan hananau ay oottana danddayiyoo? Ibaa taarikiyaa nabbabada, loytta era.

Raˈaaba Yihoowa Ammanaasu

Yarkko katamay xayiyo wode Raˈaabanne i soo asay waani attidaakko akeeka.

A Ba Aawaanne Yihoowa Ufayssaasu

Yofttaahe naˈiyaa qaalaa gelada polidobay aybee? Nuuni iigaadan waati oottana danddayiyoo?

Sameeli Ubba Wode Suurebaa Oottiis

Neeni hara asay iitabaa oottishin Sameelaagaadan suurebaa waata oottana danddayay?

Daawiti Yayyibeenna

Daawiti aybissi keehi xalidaakko eranau ha ufayssiyaa Geeshsha Maxaafaa taarikiyaa nabbaba.

Nerkka Deˈiyaabadan Qoppada Yayya Eray?

Eelaasi barkka attidabadan qoppido wode Yihooway au woygidee? Eelaasa hanotaappe ay tamaarana danddayay?

Yoosiyaasa Laggeti Loˈˈo

Yoosiyaasi suurebaa oottanau keehi metootidoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. A laggeti a waati maaddidaakko akeeka.

Ermmaasi Yihoowabaa Yootiyoogaa Aggibeenna

Asay a qilliiccidabanne hanqqettidaba gidikkonne, Ermmaasi Yihoowabaa yootiyoogaa aggibeennay aybissee?

Yesuusi Ubbatoo Azazettiis

Aawaayyoonne aayeeyyo azazettiyoogee issi issitoo metiyaaba. Yesuusi kaallana koshshiyaabaa oottidoogee nena waati maaddana danddayiyaakko akeeka.

Eti Yesuusabaa Xaafidosona

Yesuusi saˈan deˈiyo wode deˈidanne a deˈuwaabaa xaafida Geeshsha Maxaafaa xaafetuppe hosppunatubaa akeeka.

PHauloosa Michee Naˈay Xala

Ha yelaga bitanee ba aayee ishaa shemppuwaa ashshiis. I ay oottidee?

Ximootiyoosi Asaa Maaddanau Koyiis

Neeni Ximootiyoosadan waana ufayssiya deˈo deˈana danddayay?

Kumetta Saˈaa Haarana Kawotettaa

Yesuusi saˈaa haariyo wode hanotay ay mala gidanee? He wode daanau koyay?