Konttenttiyaa bessa

Hayqqida Asay Denddanee?

Hayqqida Asay Denddanee?

Ne zaaroy awugee?

  • Ee, denddana.

  •  

  • Geella denddana danddayees.

 GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

“Asai . . . haiquwaappe denddana.”—Oosuwaa 24:15.

HEGAA AMMANIYOOGEE NENA GOˈˈIYO OGIYAA

Siiqiyo uri hayqqiyo wode minttettees.—2 Qoronttoosa 1:3, 4.

Hayquwau yayyiyo aylletettaappe kessees.—Ibraawe 2:15

Neeni siiqiyo hayqqida uraara zaaretta gayttanau hidootanaadan maaddees.—Yohaannisa 5:28, 29.

 GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA AMMANANA DANDDAYIYOO?

Ee, guuxxiis giishin hegau heezzu gaasoy deˈees:

  • Deˈuwaa Immidaagee Xoossaa. Geeshsha Maxaafay “de7uwaa pulttoi” Xoossaa Yihoowa gidiyoogaa yootees. (Mazamure 36:9; Oosuwaa 17:24, 25) Paxa deˈiya mereta ubbau deˈuwaa immidaagee hayqqida uraa denttana danddayiyoogee sirissenna.

  • Xoossay hayqqida asaa beni denttiis. Geeshsha Maxaafay hosppun asati hayquwaappe denddidi saˈan deˈidoogaa yootees; hegeetu giddon yelagati, gasttati, attumaageetinne maccaageeti deˈoosona. Issoti issoti hayqqidi takkibookkona; shin issoy oyddu gallassaa duufuwan takkiis!—Yohaannisa 11:39-44.

  • Xoossay zaarettidikka hegaadan oottanau yeemottees. Yihooway hayquwaa ixxees; ubba morkkedan xeellees. (1 Qoronttoosa 15:26) I hayqqidaageeta denttidi, he morkkiyaa woykko hayquwaa xayssanau ‘laamotees.’ I hassayiyoogeeta hayquwaappe denttanaunne eti zaarettidi saˈan deˈiyo wode beˈanau yeemottees.—Iyyooba 14:14, 15.

 QOPPANA KOSHSHIYAABAA

Nuuni cimiyoynne hayqqiyoy aybissee?

Geeshsha Maxaafan DOOMETTAABAA 3:17-19ninne ROOME 5:12n ha oyshaa zaaroy deˈees.