Konttenttiyaa bessa

How Do You View the Bible?

How Do You View the Bible?

Ne zaaroy awugee?

  • Asa qofa oyqqida maxaafadan xeellays.

  • Hayse maxaafadan xeellays

  • Xoossaa Qaaladan xeellays.

 GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

“Xoossaa maxaafa ubban Xoossaa Ayyaanai de7ees.”—2 Ximootiyoosa 3:16.

HEGAA AMMANIYOOGEE NEENA GOˈˈIYO OGIYAA

Neeni oychiyo gita oyshatuyyo aliya zaaruwaa demmaasa.—Leemiso 2:1-5.

Deˈuwan galla galla ammanttiya kaaletuwaa demmaasa.—Mazamure 119:105.

Sintta wodiyau ammanttiya hidootay deˈiyoogaa gidaasa.—Roome 15:4.

 GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA AMMANANA DANDDAYIYOO?

Ee, hegau guuxxiis giishin heezzu gaasoy deˈees:

  • Maalaalissiya ogiyan maayettees. Geeshsha Maxaafaa 40 gidiya asati, 1,600 laytta giddon xaafidosona. Etappe daroti issoy issuwaara mule gayttibookkona. Gidikkokka, kumetta maxaafaa qofay issi waanna huuphe yohuwaa qonccissiyo gishshau maayettees.

  • Tumu taarikiyaa. Taarikiyaa xaafiyaageeti bantta biittaa asay xoonettidoogaa darotoo qonccissokkona. Hegaappe dumma ogiyan, Geeshsha Maxaafaa xaafidaageeti banttaagaanne bantta biittaa asaa mooruwaa aybanne genttennan xaafidosona.—2 Hanidabaa Odiya 36:15, 16; Mazamure 51:1-4.

  • Ammanttiya hiraagaa. Geeshsha Maxaafay beni Baabiloone katamay xayanaagaa 200 laytta gidiya wodiyaa kasetidi yootiis. (Isiyaasa 13:17-22) Geeshsha Maxaafay Baabiloone katamaa kunddettaa xalla gidennan, he katamaa xoonana bitaniyaa sunttaakka qonccissiis!—Isiyaasa 45:1-3.

    Geeshsha Maxaafan odettida hara daro hiraagatikka guuttaba milatiyaabaykka attennan polettidosona. Yaatin hagee Xoossaa Qaalay yootiyoobaara gayttidaagan nuuni naagana bessiyaaba gidennee?—2 PHeexiroosa 1:21.

 QOPPANA KOSHSHIYAABAA

Xoossaa Qaalay ne deˈoy kaseegaappe loˈˈanaadan oottana danddayiyoy ayba ogiyaanee?

Geeshsha Maxaafan ISIYAASA 48:17, 18ninne 2 XIMOOTIYOOSA 3:16, 17n ha oyshaa zaaroy deˈees.