YESUUSI yelettido gallassaa Geeshsha Maxaafay yootenna. Gidikkokka, i Tisaasiyaa aginan yelettibeennaagaa ammananaadan oottiya qofaa oyqqiis.

Tisaasiyaa aginaa heeran, Yesuusi yelettido Beeteliheeman sa'aa hanotay ay malakko qoppa. Kisileb geetettiya Ayhudatu aginay (Hidaariyaa/Tisaasiyaa heeran pee'iya agina) meeggiyaanne iray bukkiyo agina. Hegaappe kaalliya aginay Teebeez (Tisaasiyaa/Ichchashiyaa) geetettees. Hegee layttaa giddon keehippe kinchchiya wode gidishin, deretiya heeran ubbatoo gidana xayikkonne shachchay de'ees. He heeran de'iya sa'aa hanotaabaa Geeshsha Maxaafay woygiyaakko ane be'oos.

Geeshsha Maxaafaa xaafee Iziri, Kisileb tumuppe meeggiyaanne daro iray bukkiyo agina gidiyoogan erettiyoogaa qonccissiis. Iziri “uddufuntta aginan [Kisileb] laatamantta gallassan” daro asay Yerusalaamen shiiqidoogaa yooti simmidi, ‘wolqqaama iraappe denddidaagan asay kokkoridoogaa’ qonccissiis. He wode de'iya sa'aa hanotaa xeelliyaagan shiiqida asay: “Irainne wolqqaamidi bukkees. Yaaniyo gishshau, nuuni iraappe attiyoosi bainna sohuwan hagan eqqi agganau danddayokko” yaagidosona. (Izira 10:9, 13; Ermmaasa 36:22) Beetaliheeme heeran de'iya henttanchchati Tisaasiyaa aginan bantta dorssaa wudiyaa heemmiiddi karen aqennaagee erettidaagaa!

Henttanchati bantta dorssatuura

Yesuusi yelettido wode, henttanchchati bantta wudiyaa qamman heemmiiddi dembban de'oosona

SHin Geeshsha Maxaafay, Yesuusi yelettido qammi bantta wudiyaa heemmiiddi, dembban aqqida henttanchchati de'iyoogaa yootees. Ubba Geeshsha Maxaafaa xaafee Luqaasi, he wode henttanchchati Beetaliheema matan ‘dorssaa wudiyaa qamma heemmiiddi, dembban aqiyoogaa’ yootiis. (Luqaasa 2:8-12) Hentanchchati karen coo yaanne haanne hemettiyoogaa gidennan dembban tumuppe aqiyoogaa akeeka. Eti bantta wudiyaa dembban qammi heemmidosona. Karen heemmiiddi aqiyoogaa odiya qonccissoy, Beetaliheemen Tisaasiyaa aginan de'iya kinchchuwaaranne iray bukkiyo hanotaara moggottii? CHiikka; moggottenna. Hegaa gishshau, Yesuusi yelettido wode hanettidabati, i yelettidoy Tisaasiyaa aginaana gidennaagaa qonccissoosona.*

Xoossaa Qaalay Yesuusi hayqqido wodiyaa qoncciyan yootees; shin i yelettido wodiyaa eranaadan maaddiya keehi guutta qofa xallaa yootees. Hagee Kawuwaa Solomoni: “Waagai al77o gidido lo77o shittuwaappe lo77o sunttai aadhdhees; yelettiyo gallassaappekka haiqqiyo gallassai lo77o” giido qaalaa hassayanaadan oottees. (Eranchchaa 7:1) Yaatiyo gishshau, Geeshsha Maxaafay Yesuusa oosuwaabaanne hayquwaabaa daro qonccissuwaa yootiyaaba gidikkonne, i yelettido wodiyaabaa keehi guutta qonccissuwaa yootiyoogee garamissiyaaba gidenna.


*  Gujo qonccissuwaa demmanau, Yihoowa Markkatun attamettida Geeshsha Maxaafaappe Xaqqasidi Akeekissiyoogaa (Wolayttattuwan birshshettibeenna) giya maxaafaa sinttaa 176-9 xeella.

← Geeddarssiyo qofaa xeella