Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee?

SHEMPPUWAA OYDDA

Yesuus Kiristtoosi Oonee?

Yesuus Kiristtoosi Oonee?

Yesuusassi de'iya dumma sohoy aybee?

I awuppe yiidee?

I ay mala asa gididi de'idee?

ALAMIYAN erettida daro asati de'oosona. Issoti issoti bantta de'iyo heeran, kataman woy bantta biittan keehippe erettoosona. Harati qassi alame yuushuwan erettoosona. Gidikkone, issi erettida asa suntta eriyoogaa xallay, he asa neeni tumuppe eraasa giyoogaa gidenna. I diccido hanotaanne i tumuppe ay mala asakko geeshshada eraasa gaana danddayettenna.

2 Yesuus Kiristtoosi sa'an de'oosappe 2,000u laytta gidiya wodee aadhdhidaba gidikkonne, almiyan de'iya asay abaa amaridabaa erees. SHin daro asay Yesuusi tumuppe oonakko eranau metootees. Amaridaageeti i coo lo''o asa xalla yaagoosona. Harati i hananabaa yootiyaagaappe attin haraba giddenna goosona. Harati qassi Yesuusi Xoossa gidiyo gishshau, goynoy bessiyoogaa goosona. SHin goynoy assi bessii?

3 Neeni Yesuusabaa tumaa eriyoogee keehippe koshshiyaaba. Ayssi? Geeshsha Maxaafay: “Asai nena issi Xoossaa gididaagaa erana malanne, qassi neeni kiittido Yesuus Kiristtoosa erana mala, hagee merinaa de7o” giyo gishshataassa. (Yohaannisa 17:3) Ee, Xoossaa Yihoowabaanne Yesuus Kiristtoosabaa tumaa eriyoogee, gannate sa'an merinaa de'uwaa demmanau kaalettana danddyees. (Yohaannisa 14:6) Hegaa bollan, waani de'anaakkonne harata waati oyqqanaakko Yesuusi aybippenne aadhdhiya leemiso gidiyaabaa oottiis. (Yohaannisa 13:34, 35) Ha maxaafan koyro shemppuwan, Xoossaabaa tumaa tamaarida. Ha''i Geeshsha Maxaafay Yesuus Kiristtoosabaa tumuppe woygi tamaarissiyaakko ane be'oos.

YAANA GEETETTIDA MASIYAA

4 Yesuusi yelettana daro wodiyappe kase, Xoossay Masiyaa woykko Kiristtoosa yeddanaagaa Geeshsha Maxaafay yootiis. “Masiyaa” (Ibraysxxettuwan) giyoogaanne “Kiristtoosa” (Giriikettuwan) giyoogaa naa''u qaalatu birshshettaykka “Tiyettidaagaa” giyoogaa. He yaana Geetettidaagee tiyettidaagaa, giishin, Xoossay issi dumma maataassi dooridoogaa gidana. De'ishshiiddi ha maxaafan be'ana shemppotun, Xoossay qaalaa gelido hidootaa poluwaa xeelliyaagan, Masiyaassi de'iya maataabaa darobaa tamaarana. Yesuusi ha''ikka nuussi immana anjjuwaabaa tamaarana. Yesuusi yelettanaappe kasekka, daroti ‘Mase gidanay oonee?’ giidi oychchidoogau siree baawa.

5 Koyro xeetu layttan K.Y.S., Naazireete Yesuusa kalliya ashkkarati, i yaana geetettida Masiyaa gidiyoogaa aynne siribookkona. (Yohaannisa 1:41) A kaalliya ashkkaratuppe issuwaa gidida, Simoon PHeexiroosi, Yesuusassi qoncciyan: “Neeni…Kiristtoosa” yaagiis. (Maatiyoosa 16:16) SHin he wode a kaalliya ashkkarati, Yesuusi tumakka yaana geetettida Masiyaa gidiyoogaa waati erana danddayidonaa? Nuuni shin waati erana danddayiyoo?

6 Yesuusi yelettanaappe kase de'ida, Xoossay kiittin hananabaa yootiyaageeti, Masiyaa xeelliyaagan daro qonccissuwaa kaseti yootidosona. He qonccissoti harati a shaakkidi eranaadan maaddoosona. Hegaa kaallidi de'iyaagaadan leemisana danddyoos: Keehin asay dariyo sohuwaa, giishin, kaamee eqqiyo sohuwaa woykko giyaa baada, kase neeni be'a erenna issi asa mokkanaadan kiitettadasa giidi qoppoos. Issi asi neessi he izaawubaa guutta qonccissuwaa immiyaakko nena maaddennee? Hegaara issi mala hanotan, Geeshsha Maxaafaa hiraagaa yootida asatu baggaara Yihooway, Masee oottanabaanne a bolli gakkanabaa loytti bessiya qonccissuwaa immiis. Ha daro hiraagati polettido hanotay, ammanettidaageeti a shaakki eranaadan maaddiis.

7 Ane naa''u leemisota qoppa. Koyro, 700ppe dariya wodeppe kase, yaana Geetettidaagee, yelettana sohoy, Yihuda bittan Beetaliheemen de'iya guutta katamaana gidiyoogaa hananabaa yootiya Mikiyaasi yootiis. (Mikiyaasa 5:2) Yaatin Yesuusi yelettido sohoy awee? I yelettana geetettido he katamaana. (Maatiyoosa 2:1, 3-9) Naa''anttoy, daro xeetu layttappe kase, Daaneela 9:25n de'iya hiraagay, Masee 29n K.Y.S., yaanaagaa geeshshidi yootiis.* Ha hiraagatinne hara hiraagati polettido hanotay, Yesuusi yaana geetettida Masiyaa gidiyoogaa qonccissees.

Yesuusi xammaqettiis

Xammaqettido wode, Yesuusi Mase woykko Kiristtoosa gidiis

8 Yesuusi Mase gididoogaa qonccissiya hara malaatay 29n K.Y.S. qoncciis. He layttay, Yesuusi Yorddaanoosa SHaafan xammaqettanau, Xammaqiya Yohaannisakko biido laytta. Masiyaa shaakki eranaadan oottiya malaataa bessanau, Yihooway Yohaannisassi qaalaa geli uttiis. Yesuusi xammaqettido wode Yohaannisi he malaataa be'iis. Hanidabaa Geeshsha Maxaafay hagaadan gees: “Yesuusi xammaqettidoogaappe guyyiyan, sohuwaara hattaappe kiyiis; saloi dooyettin, Xoossaa Ayyaanai haraphphedan yiishiininne ba bolli wodhdhishin be7iis; qassi saluwaappe, ‘Taani siiqiyo ta Na7ai, tana ufaissiyaagee hagaa’ yaagiya qaalai yiis.” (Maatiyoosa 3:16, 17) Hanettidabaa be'oogaappenne siyoogaappe guyyiyan, Yesuusi Xoossan kiitettidaagaa gidiyoogaa Yohaannisi aynne siribeenna. (Yohaannisa 1:32-34) He gallassi Xoossaa ayyaanay woykko wolqqay, a bolli wodhdhido wode, Yesuusi Kaalettiyaagaa woykko Kawo gidanaadan doorettidi, Mase woykko Kiristtoosa gidiis.—Isiyaasa 55:4.

9 Geeshsha Maxaafaa hiraagaa poloynne Xoossaa Yihooway ba huuphe markkattido qaalay, Yesuusi yaana geetettida Masiyaa gidiyoogaa qoncciyan bessoosona. SHin Geeshsha Maxaafay, Yesuus Kiristtoosa xeelliyaagan hara koshshiya naa''u oyshatakka zaarees: I awuppe yiidee? I ay mala asa gididi de'idee?

YESUUSI AWUPPE YIIDEE?

10 Yesuusi sa'aa yaanaappe kase saluwan de'idoogaa Geeshsha Maxaafay qonccissees. Mikiyaasi, Masee Beetaliheemen yelettanaagaanne A denddoykka “beniisappe doommidi” gidiyoogaa yootiis. (Mikiyaasa 5:2) Asa gididi yelettanaappe kase saluwan de'idoogaa, Yesuusi ba huuphe darotoo yootiis. (Yohaannisa 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5) Yesuusi saluwan de'ida ayyaana mereta gidiyoogaadan, Yihoowaara dumma dabbotan de'iis.

11 Yesuusi, Yihooway ooppenne aatti siiqiyo na'a. Hegau bessiya gaasoy de'ees. Yihooway medhdhido koyro meretay a gidiyo gishshau, “merettidabaa ubbaappe aadhdhiya baira Na7a” geetettees.# (Qolasiyaasa 1:15) Ha Na'ay dumma gidanaadan oottiya harabaykka de'ees. I Xoossaassi “mexi issi Na7aa.” (Yohaannisa 3:16) Hegee, Xoossay barkka gididi medhdhidoy Yesuusa xalla giyoogaa. Qassi Xoossay hara ubbabaa medhdhiyo wode, Yesuusa xallaa go'ettiis. (Qolasiyaasa 1:16) Yesuusi ‘qaalaa’ getettidikka xeegettees. (Yohaannisa 1:14) Hegee, i Xoossaa gishshaa haasayiyaagaa gidiyoogaa bessees; ba Aawaa naata gidida ayyaana meretatussinne asaa naatussi kiitaynne kaaletoy gakkanaadan oottiyoogaana gidiyoogee qoncce.

12 Issi issi asay ammaniyoogaadan, koyro na'ay Xoossaara laggee? Hegee Geeshsha Maxaafaa timirtte gidenna. Qommoora de'iya menttuwan akeekoogaadan, Na'ay merettiis. Yaatiyo gishshau, Xoossaa Yihoowassi doomettaynne wurssettay baawa; shin Yesuusassi doomettay de'iyoogee qoncce. (Mazamure 90:2) Mexi issi Na'ay ba Aawaara laggetanau, haray atto hegaa qoppanaunne mali erenna. Geeshsha Maxaafay, Aaway Na'aappe dariyoogaa qoncciyan tamaarissees. (Yohaannisa 14:28; 1 Qoronttoosa 11:3) ‘Ubbaa Danddayiya Xoossay’ Yihoowa xalaala. (Doomettaabaa 17:1) Yaatiyo gishshau, aara laggetiyay baawa.%

13 Yihoowaynne a bayra Na'ay, xoolinttiyan kumida salotinne sa'ay merettanaappe kase daro wodiyau, biilooniyan qoodettiya layttau ufayssiya hanotan issippe de'idosona. Issoy issuwaara ay keena siiqettiyoonaashsha! (Yohaannisa 3:35; 14:31) Xoossay keehippe siiqiyo ha na'ay ba Aawaa malakka. Geeshsha Maxaafay Na'aa “beettenna Xoossaa leemiso” yaagiyoy hegaassa. (Qolasiyaasa 1:15) Ee, asa na'i ba aawaa daroban keehippe milatana danddayiyoogaadan, Xoossaa Na'aykka eeshshaaninne hara hanotan ba Aawaa milatees.

14 Yihoowayyo mexi issi Na'a gidida na'ay, ba dosan saluwaa aggidi sa'an asadan de'anau yiis. ‘Ayyaana mereta gididabi waanidi asa gididi yelettana danddayii?’ yaagada qoppennan aggakka. Hegee hananaadan, Yihooway issi oorattabaa oottiis. I saluwaappe ba bayra Na'aa de'uwaa Mayraamo getettiya Ayhuda geela'o maccaasee uluwau aattiis. Na'aassi aawa gidiya asa koshshibeenna. Hegaadan Mayraama polo gidida na'aa yelada, a sunttaa Yesuusa gaada sunttaasu.—Luqaasa 1:30-35.

YESUUSI AY MALA ASA GIDIDI DE'IDEE?

15 Yesuusi sa'an de'ido wode yootidobatinne oottidobati a loytti eranaadan maaddoosona. Hegaappekka lo''obay qassi, Yesuusa baggaara Yihoowa loytti erana danddayiyoogaa. Hegaadan giyoy aybissee? Ha Na'ay polo hanotan ba Aawaa leemiso gidiyoogaa hassaya. Yesuusi ba erissiyo ashkkaratuppe issuwau: “Tana be7ida urai Aawaakka be7iis” yaagidoy hegaassa. (Yohaannisa 14:9) Maatiyoosa, Marqqoosa, Luqaasanne Yohaannisa geetettiya Geeshsha Maxaafan Wonggeliyaa geetettiya oyddu maxaafati, Yesuus Kiristtoosa de'uwaabaa, oosuwaabaanne eeshshaabaa darobaa yootoosona.

16 Yesuusi ‘Tamaarissiyoogan’ keehippe erettiis. (Yohaannisa 1:38; 13:13) I ay tamaarissidee? I tamaarissidobaappe waannatiyay, “kawotettaa wonggeliyaa mishiraachchuwaa.” Hegeekka, azazettiya asaa naatussi wurenna anjjuwaa ehiya, kumetta sa'aa haarana de'iya saluwaa aysuwaa, Xoossaa Kawotettaabaa. (Maatiyoosa 4:23) He kiitay oogee? Yesuusi ba huuphe: “Taani tamaarissiyoogee tana kiittida Xoossaa matappe yiyoogaappe attin, tabaa gidenna” yaagiis. Hegaa gishshau, Yihoowagaa. (Yohaannisa 7:16) Asaa naati Kawotettaa mishiraachchuwaabaa siyanaadan a Aaway koyiyoogaa Yesuusi eriis. SHemppuwaa 8n, Xoossaa Kawotettaabaanne i ay polanau de'iyaakko tamaarana.

Yesuusi ba erissiyo ashkkarata tamaarissees

Yesuusi asa demmiyo ubbasan sabbakiis

17 Yesuusi awan tamaarissidee? Asaa demmiyosan ubbasan giishin, gaxariyan, gita katamatun, qeeri katamatun, giyaaninne eta son tamaarissiis. Yesuusi asay baakko yaanaadan naagibeenna. Eti de'iyoosaa biis. (Marqqoosa 6:56; Luqaasa 19:5, 6) Yesuusi sabbakanaunne tamaarissanau hegaa keenaa ayssi daafuridee? Qassi ba wodiyaappekka hegaa keena wodiyaa he oosuwau ayssi peeshshidee? Hegaadan oottidoy, i oottanaadan Xoossay koyidoba gidiyo gishshataassa. Yesuusi ubbatoo ba Aawaa sheniyaa poliis. (Yohaannisa 8:28, 29) SHin i sabbakido hara gaasoykka de'ees. Baakko yiida daro asau wozanappe qarettiis. (Maatiyoosa 9:35, 36) Xoossaabaanne a halchchuwaabaa tumaa eta tamaarissana bessiya, haymaanootiyaa kaalettiyaageetun, eti sheneho geetettidosona. Asay Kawotettaa kiitaa siyanau ay keenaa koshshiyaakko Yesuusi eriis.

18 Yesuusi wozanappe qarettiyaanne asaa siiqiya asa. Harati i keha gidiyoogaanne akko shiiqanaukka pashkka asa gidiyoogaa eridosona. Guutta naatikka akko yaanau koyoosona. (Marqqoosa 10:13-16) Yesuusi asa asappe shaakkenna. I iita oosuwaanne pirddaa pacaa ixxees. (Maatiyoosa 21:12, 13) Maccaasay darin bonchchettennanne etau guutta maatay imettiyo he wodiyan, i eta bonchchuwan oyqqiis. (Yohaannisa 4:9, 27) Yesuusi tumuppe bana kawushshiya asa. Issi wode i, kiitettidaageetu tohuwaa meecciis; darotoo he oosuwaa ziqqa sohoy imettiyo ashkkarati oottoosona.

1. Yesuusi sabbakees; 2. Yesuusi asaa pattees

19 Yesuusi haratussi koshshiyaabau keehippe qoppees. Xoossay immido ayyaanaa wolqqan, asaa pattanau i oottido maalaalissiyaabatun hegee qoncciis. (Maatiyoosa 14:14) Leemisuwau, issi inchchirichchay oyqqido bitanee Yesuusakko yiidi: “Neeni koyikko, tana pattanau danddayaasa” yaagiis. Yesuusi he bitaniyaa sahuwaanne waayiyaa akeekiis. Yesuusi ayyo qarettidi, ba kushiyaa yeddidi, a bochchidi: “Taani koyais; paxa!” yaagiis. Yaatin he hargganchchay paxi aggiis! (Marqqoosa 1:40-42) He bitaniyau aybi siyettidaakko qoppana danddayay?

WURSSETTAY GAKKANAASHIN AMMANETTIIS

20 Xoossaassi ammanettidi azazettiyoogan Yesuusi aybippenne aadhdhidi leemiso gidiyaabaa oottiis. I ubba yedetaynne waayee a gakkidaba gidikkonne, hegaaninne hara ubbabaanikka, saluwan de'iya ba Aawau ammanettidaagaa gididi de'iis. Yesuusi Seexaanaa paaciyaa muruta ogiyan minnidi eqettiis. (Maatiyoosa 4:1-11) Issi wode, Yesuusa dabbotuppe amaridaageeti a ammanibookkona; ubba i “gooyees” yaagidosona. (Marqqoosa 3:21) SHin Yesuusi hegan guyye gaanau koyibeenna; ubba Xoossaa oosuwaa oottiyoogan sinttau sugiis. Cayishiininne sunttaa moorishinkka, Yesuusi ba huuphiyaa naagiis; ba morkketa qohanau mule malibeenna.—1 PHeexiroosa 2:21-23.

21 Yesuusi ba morkketu kushiyan meqetti baynna iita hanotan hayqqana gakkanaashin ammanettidi de'iis. (Piliphphisiyuusa 2:8) Asa gididi de'ido wodiyau wurssetta gallassan gakkidabaa waati gencci aattidaakko qoppa. Qashettiis, worddo markkatun kasasettiis, iita daannatun mooranchchadan pirddettiis, asan qilliccettiisinne wotaaddaratun waayiyaa be'iis. Mittaa bolli misimaariyan xishettiis; hegaappe: “Polettiis” yaagidi hayqqi aggiis. (Yohaannisa 19:30) Gidikkonne, Yesuusi hayqqi simmin heezzantta gallassi, saluwan de'iya a Aaway ayyaana de'uwau a zaaretti denttiis. (1 PHeexiroosa 3:18) Guutta saaminttaappe guyyiyan, i simmidi saluwaa biis. Yan ‘Xoossaappe ushachcha baggaara uttidi,’ kawotiyo maataa ekkanaashin naagiis.—Ibraawe 10:12, 13.

22 Yesuusi hayqqana gakkanaashin ammanettiyoogan ay polidee? Yesuusa hayqoy Yihooway kase kessido halchchuwaara moggiya hanotan, nuuni gannate biittan tumuppe merinaa de'uwaa demmiyo ogiyaa dooyiis. Yesuusa hayqoy hegee danddayettiyaaba gidanaadan waati oottiyaakko, kaalliya shemppuwan tamaarana.

GEESHSHA MAXAAFAY TAMAARISSIYOOBAA

  • Polettida hiraagatinne Xoossay markkattido qaalati, Yesuusi Mase woykko Kiristtoosa gidiyoogaa qonccissoosona.—Maatiyoosa 16:16.
  • Yesuusi sa'aa yaana daro wodiyaappe kase saluwan ayyaana mereta gididi de'iis.—Yohaannisa 3:13.
  • Yesuusi tamaarissiyaagaa, wozanappe siiqiyaagaanne Xoossaassi polo gidida ogiyan azazettiyoogan leemiso gidiya asa.—Maatiyoosa 9:35, 36.

*  Yesuusa xeelliyaagan polettida Daaneela hiraagaa qonccissuwaa akeekanau, Gujo Timirttiyaa xeella.

#  Yihooway Medhdhidaagaa gidiyo gishshau, Aawa geetettees. (Isiyaasa 64:8) Yesuusi Xoossan merettido gishshau, Xoossaa Na'aa geetettees. Hegaara issi mala hanotan, hara ayyaana meretatinne asa gidida Addaameekka, Xoossaa naata geetettoosona.—Iyyooba 1:6; Luqaasa 3:38.

%  Bayra Na'ay Xoossaara lagge gidennaagaa eranau gujo qonccissuwaa koyikko, Gujo Timirttiyaa xeella.


Menttotu Oyshaa

1, 2. (a) Issi erettida asabaa eriyoogee a neeni tumuppe eraasa giyoogaa gidennay aybissee? (b) Yesuusa xeelliyaagan a eranau metiya ayba qofati de'iyoonaa?

3. Yesuusabaa tumaa eriyoogee neeyyo keehippe koshshiyaaba gididoy aybissee?

4. “Masiyaa” giyonne “Kiristtoosa” giyo qaalatu birshshettay aybee?

5. Yesuusi erissiyo ashkkarati, a xeelliyaagan ammananau siribeennabay aybee?

6. Yihooway ammanettidaageeti Masiyaa shaakki eranaadan waati maaddidaakko leemisuwan yoota.

7. Yesuusa xeelliyaagan polettida hiraagatuppe naa''ati awugeetee?

8, 9. Yesuusi xammaqettido wode, i Mase gidiyoogaa qonccissiyaabi aybi hanidee?

10. Yesuusi sa'aa yaanaappe kase de'ido de'uwaaba Geeshsha Maxaafay woygi tamaarissii?

11. Yihooway ooppenne aattidi Yesuusa siiqiyoogaa Geeshsha Maxaafay waati bessii?

12. Bayra Na'ay Xoossaara lagge gidennaagaa waati erana danddayiyoo?

13. Geeshsha Maxaafay Na'aa “beettenna Xoossaa leemiso” yaagiyo wode woygana koyidee?

14. Yihoowassi mexi issi na'a gidida Na'ay asa gididi waani yelettana danddayidee?

15. Yesuusa baggaara Yihoowa loytti erana danddayoos yaagiyoy aybissee?

16. Yesuusi tamaarissidoban waannatiyaabay aybee? I tamaarissidobay shin awuppe yiidabee?

17. Yesuusi awan tamaarissidee? I harata tamaarissanau hegaa keenaa ayssi daafuridee?

18. Neeni ubbaappe aattada dosiyo Yesuusa eeshshati awugeetee?

19. Yesuusi haratussi koshshiyaabau keehippe qoppiyaagaa gidiyoogaa bessiya leemisoy awugee?

20, 21. Xoossau ammanettidi azazettiyoogan, Yesuusi waatidi leemiso gidiyaabaa oottidee?

22. Yesuusi hayqqana gakkanaashin ammanettiyoogan ay polidee?