Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee?

SHEMPPUWAA TAMMANNE ISIINIYA

Xoossay Tuggaa Aybissi Co''u Giidi Xeellii?

Xoossay Tuggaa Aybissi Co''u Giidi Xeellii?

Alamiyan de'iya tuggaa ehiiday Xoossayiyye?

Edene ataakiltte sohuwan ayba oyshi denddidee?

Tuggay asaa naatu bolli gattidobaa Xoossay waatidi giigissanee?

OLAY darotoo qohiyo biittan denddida issi wolqqaama olan, sha'an qoodettiya saro maccaasaynne naati hayqqidaageeta issippe moogidosona. Eti moogettido ollaa yuushuwan maalatati eqqidosona. He malaatatau ubbaa bolli xaafettida xuufee: “Aybissi?” yaagiyaagaa. Issi keehi michchiyaabay gakkido gaasoy erettennan ixxiyo wode, asay hegaadan giidi oychchees. Olan, bashshan, harggiyan woy danuwan siiqiyo asi hayqqiyo wode, keettay laalettiyo wode woy hara hanotan bana wolqqaama tuggay gakkiyo wode, asay azzanidi hegaadan giidi oychchees. Hegaa mala keehi azzanttiyaabay ba bolli aybissi gakkidaakko asay eranau koyees.

2 Xoossay tuggaa aybissi co''u giidi xeellii? Xoossaa Yihooway keehi wolqqaamaa, siiqiyaagaa, eranchchaanne suure pirddiyaagaa gididaashin, sa'ay aybissi hagaa keena ixuwaaninne pirddaa pacan kumidee? Hagaa malabay nenakka qofissi erii?

3 Xoossay tuggaa aybissi co''u giidi xeelliyaakko oychchiyoogee balee? Issi issi asay hegaa mala oyshaa oychchiyoogee ammanoy laafa gidiyoogaa woykko Xoossaa bonchchennaagaa bessees giidi qoppees. Gidikkonne, neeni Geeshsha Maxaafaa nabbabiyo wode, Xoossaayyo yayyiya ammanettida asatikka hegaadan oychchidoogaa be'ana danddayaasa. Lemisuwau, hananabaa yootiya Imbbaaqoomi, Yihoowa: “Ha naaquwaa tana aissi bessai? Mooruwaa xeellaidda neeni aissi co77u gaada danddayai? Bashshainne makkalai ta sinttaana; waretainne ooshshai biitta ubban dariis” yaagidi oychchiis.—Imbbaaqooma 1:3.

Yihooway tugga ubbaa xayssana

Baliyaa

4 Hegaa mala oysha oychchido gishshau, Yihooway hananabaa yootiya ammanettida Imbbaaqooma toochchidee? CHii. Hegaappe, Imbbaaqoomi ba suuretettan oychchido oyshati Geeshsha Maxaafan xaafettanaadan Xoossay oottiis. Xoossay, i hanotaa geeshidi eranaadaaninne wolqqaama ammanoy ayyo de'anaadan maaddiis. Yihooway neessikka hegaadan oottana koyees. Geeshsha Maxaafay, ‘i neeyyo qoppiyoogaa’ tamaarissiyoogaa hassaya. (1 PHeexiroosa 5:7) Xoossay iitatettaanne hegee ehiyo tugaa, oogaappenne keehi aaruwan ixxees. (Isiyaasa 55:8, 9) Yaatin alamiyan tuggay hagaadan aybissi daridee?

TUGGAY HAGAA KEENA AYBISSI DARIDEE?

5 Tuggay hagaa keena daridoy aybissakko eranau, haymaanootiyaa kaalettiyaageetanne tamaarissiyaageeta asay oychchees. Darotoo demmiyo zaaroy, tuggay gakkiyoy Xoossaa shene gidiyo gishshataassa; i asaa gakkiya hanttaarabaa gujjin hanettiyaaba ubbaa beni kuuyiis yaagiyaagaa. Daro asay, Xoossay akeekanau metiyaabaa oottiyoobadan, woy qassi i naata gujjidi asay banaara saluwan de'ana mala hayqqanaadan oottiyoobadan yootiyoogaa siyoosona. Gidoppe attin, neeni tamaaridoogaadan Xoossaa Yihooway iitabaa mule oottenna. Geeshsha Maxaafay: “Ubbaa Danddayiya Xoossai iitabaa mulekka oottenna” yaagees.—Iyyooba 34:10.

6 Asay alamiyan de'iya tugga ubbaa Xoossan gaasoyiyo balaa aybissi oottiyaakko eray? Daro hanotan eti Ubbaa Danddayiya Xoossaa hegau gaaso oottiyoy, ha alamiyaa tumuppe haariyay a giidi qoppiyo gishshataassa. Eti Geeshsha Maxaafay tamaarissiyo keehi koshshiya, eranaukka metenna tumaa erokkona. Neeni ha maxaafan SHemppuwaa 3n he tumaa tamaaradasa. Ha alamiyaa tumuppe haariyaagee Seexaanaa Dabloosa.

7 Geeshsha Maxaafay: ‘Ha mule sa'ay xalahe halaqan haarettees’ yaagidi qonccissi yootees. (1 Yohaannisa 5:19) Neeni qoppiyo wode hegee gaanau bessiyaaba gidennee? Ha alamee, ‘sa'a ubbaa balettiya’ ayyaana meretaa eeshshaa bessiiddi de'ees. (Ajjuutaa 12:9) Seexaanay keehi ixxiyaagaa, cimmiyaagaanne meqetti baynnaagaa. Yaatiyo gishshau i haariyo alamee, ixoy, cimoynne iitatettay kumidoogaa. Tuggay hagaa keena darido issi gaasoy hegaa.

8 Tuggay darido naa''antto gaasoy, SHemppuwaa 3n qonccidaagaadan, Edenen makkalay denddoosappe doommidi asaa naati polo gidenna nagaranchcha gidido gishshataassa. Nagaranchcha asay harata haaranau baaxetiyo gishshau, hegee olaa, huqqunnaanne tuggaa kaalettees. (Eranchchaa 4:1; 8:9) Tuggau heezzantto gaasoy, “ubbaikka qaadainne [“qoppennan gayttiyaabaynne,” NW] wodee oottoogaadan” haniyo gishshataassa. (Eranchchaa 9:11) Haariyaagee Yihoowa gidenna ha alamiyan, iita wode iita sohuwan de'ido gishshau, asaa bolli tuggay gakkana danddayees.

9 Xoossay tuggaa ehibeennaagaa eriyoogee minttettiyaaba. I olau, danuwau, huqqunnau gido, meretaaban yiya asaa tuggan yeggiya bashshau gaaso gidenna. Gidikkonne, Yihooway ha ubba tuggay gakkiyo wode aybissi co''u giidaakko eranau bessees. I Ubbaa Danddayiyaagaa gidikko, hegaa essanau ayyo wolqqay de'ees. Yaatin i aybissi guyye gii? Nuuni abaa erido, siiqiya Xoossay hegaa oottido lo''o gaasoy de'ana bessees.—1 Yohaannisa 4:8.

KEEHI KOSHSHIYA OYSHAY DENDDIIS

10 Xoossay tuggaa co''u giidi xeelliyo gaasuwaa eranau, beni tuggay doommido wodiyaa qoppana bessees. Seexaanay Addaameenne Hewaana Yihoowayyo azazettennaadan oottido wode, keehi koshshiya oyshay denddiis. Seexaanay Yihoowa wolqqaa bolli oyshaa denttibeenna. Ubba Yihoowa wolqqaayyo zawi baynnaagaa Seexaanay erees. Seexaanay oyshaa denttidoy, Yihoowa haaruwaa maataa bollaana. Xoossay baassi haarettiyaageeta lo''obaa diggiya worddanchchaa giidi, Seexaanay Yihoowa haaroy iita giidi a mootiis. (Doomettaabaa 3:2-5) Seexaanay hegan, asay Xoossaa haaruwaappe gaxi kiyidi lo''oba demmanaba milatissiis. Hegee ubbaappe bollaara haariyo Yihoowa maataa bolli eqettiyoogaa.

11 Addaameenne Hewaana Yihoowa bolli makkalidosona. Hegaadan oottiyoogan eti: ‘Nuna Haariyaagee Yihoowa gidana koshshenna. Nuuni iitaa kehaa nu huuphessi kuuyana danddayoos’ yaagidosona. Yihooway he yohuwaa waatidi giigissanee? I, makkalanchchati oottidobay bala gidiyoogaanne ba ogee tumu aybippenne aaro gidiyoogaa yuushshi qoppiya ba meretati ubbay tamaaranaadan waatidi oottanee? Issi uri Xoossay makkalanchchata xayssidi hara asata medhdhana bessees gaana danddayees. SHin Yihooway sa'aa, Addaamenne Hewaani zerettan kunttanau halchchidoogaa yootiis; qassi eta gannate gidida sa'an wottanau koyiis. (Doomettaabaa 1:28) Yihooway ba halchchuwaa awudenne polees. (Isiyaasa 55:10, 11) Hegaappe haray, Edenen makkalidaageeta xayssiyoogee, Yihooway haariyo maataa bolli denddida oyshaa zaariyaaba gidana danddayenna.

Asttamaariyaanne tamaareta

Tamaaree asttamaariyaappe eran aadhdhii?

12 Ane issi leemisuwaa be'oos. Issi asttamaaree ba tamaaretussi issi deexo hisaabiyaa oottiyo ogiyaa yootiiddi de'iyaabadan qoppa. Issi goobaa gidida makkalanchcha tamaaree, asttamaaree hisaabiyaa oottanaadan tamaaretussi yootiyo ogee bala gees. He tamaaree, asttamaaree danddayenna giyoogaa bessiya ogiyan, i he hisaabiyaa oottiyo keehi lo''o ogiyaa eriyoogaa yootees. Amarida tamaareti he tamaaree giyoobay tuma gi qoppidi, etikka makkalidosona. Asttamaaree ay oottana bessii? Makkalanchcha tamaareta kifiliyaappe kessikko, hegee hara tamaaretu bolli ay kaalettanee? Eti he tamaareenne aara hashetidaageeti likke gidiyoogaadan ammanokkonaa? Kifiliyan de'iya hara tamaareti ubbay, asttamaaree ba balay qonccennaadan yayyiis gi qoppidi, a bonchchennan aggana danddayoosona. SHin asttamaaree, hisaabiyaa oottiyo ogiyaa he makkalanchcha tamaaree kifiliyaa tamaaretussi bessanaadan oottiis giidi qoppoos.

13 Yihooway he asttamaaree oottiyoogaa milatiyaabaa oottiis. Yohoy Edenen makkalidaageeta xalaalaa xeelliyaaba gidennaagaa hassaya. Miilooniyan qoodettiya kiitanchchati hanettiyaabaa be'iiddi de'oosona. (Iyyooba 38:7; Daaneela 7:10) Yihooway denddida makkalaa oyqqido ogee, he kiitanchchata ubbaanne wurssettan yuushshi qoppiya meretata ubbaa bochchana. Yaatin Yihooway ay oottidee? I, Seexaanay asaa naata haaridi ba haaruwaa bessanaadan oottiis. Yihooway, asaa naatikka banttana Seexaanay kaalettin ayssanaadan co''u giidi xeelliis.

14 Leemisuwan odettida asttamaaree, makkalanchcha tamaareenne a miyyiyan eqqida tamaareti balidoogaa erees. SHin eti bantta qofaa oosuwan bessanaadan oottiyoogee tamaareta ubbaa go''anaagaakka i erees. Makkalanchchatussi hanennan ixxiyo wode, suure tamaareti ubbay tamaareta kaalettiyo eray de'iyoy, asttamaariyaa xalla gidiyoogaa akeekoosona. Eti, asttamaaree hegaappe guyyiyan makkaliya ura oonanne kifiliyaappe kessiyoy aybissakko akeekoosona. Hegaadankka, Seexaanaassinne aara makkalidaageetussi hanennan ixxidoogaanne asaa naati banttana banttarkka ayssana danddayennaagaa be'idi, suure gidida asaa naati ubbaynne kiitanchchati go'ettanaagaa Yihooway erees. Beni wode de'ida Ermmaasaagaadan, etikka: “Abeet GODAU, asa de7oi he aawussi buzo gidennaagaanne ba hemetaa suurissanaagee aawu shene gidennaagaa taani erais” yaagiya keehi go''iya tumaa erana.—Ermmaasa 10:23.

HAGAA KEENA AYBISSI GAM''IDEE?

15 Gidikkonne, Yihooway tuggay hagaa keena gam''anaadan aybissi co''u giidee? Qassi iitabay hanennaadan i teqqennay aybissee? Leemisuwan odettida asttamaaree oottenna naa''ubata ane qoppa. Koyroy, makkalanchcha tamaaree ba qofaa shiishshishin diggenna. Naa''anttoy, makkalanchchay baliyo wode giigissidi a maaddenna. Hegaadankka, Yihooway oottennan agganau qofaa qachchido naa''ubata qoppa. Koyruwan, Seexaanaynne a miyyiyan eqqidaageeti bantta qofay tumakkonne bessana malishin diggibeenna. Hegaa gishshau, wodiyaa immanau koshshiis. Asaa naati de'ido sha'an qoodettiya laytta taarikiyan, asay bana barkka ayssiyo ubba ogiyaa mali be'iis. Asaa naati saynisiyaaninne harabatun guutta dichchaa bessidosona; shin pirddaa pacay, hiyyeesatettay, danoynne olay awudeegaappenne yaa dariis. Asaayyo haaranau ixettidoogee ha''i qoncciis.

16 Naa''anttuwan, Seexaanay ha alamiyaa haaranaadan Yihooway a maaddibeenna. Leemisuwau, Xoossay iita danuwaa teqqidaba gidiyaakko, hegee makkalanchchatu qofaa kaafiyoogaa gidennee? Xoossay hegaadan oottidi, iitabi gakkennan asay bana barkka haarana danddayanabadan geella qoppana mala oottennee? Yihooway hegaadan oottidaba gidiyaakko, i worddoban hashettiyooba gidees. Gidoppe attin, “Xoossai worddotanau danddayenna.”—Ibraawe 6:18.

Neeni tuggaa danddayanaadan Xoossay nena maaddana

Issi maccaasiyaa Xoossaa Qaalan minettaasu

17 Gidoshin, Xoossaa bolli makkalido adussa wodiyan gakkida daro naaquwaabaa woygana danddyettii? Nuuni Yihooway ubbaappe wolqqaamaa gidiyoogaa hassayana bessees. Yaatiyo gishshau, tuggay asaa naatu bolli ehiidobaa ubbaa i xayssana danddayees, qassi xayssana. Nuuni tamaaridoogaadan, sa'aa mooriyoogaa gishshaa sa'aa Gannate oottiyo hanotay de'ana. Nagaray kaalettidobay, Yesuusa wozuwaa yarshshuwan ammaniyoogaa gaasuwan xayana; qassi hayqoy kaalettidobay dendduwaa gaasuwan laamettana. Xoossay hegaadan oottidi “xalahe halaqaa oosuwaa xaissanau” Yesuusan go'ettana. (1 Yohaannisa 3:8) Hagaa ubbabaa Yihooway, bessiya wodiyan polana. A genccaappe denddidaagan nuuni tumaa tamaaridi ayyo haggaaziyo injjiyaa demmido gishshau, i kasetidi tangguwaa ekkibeennaagan ufayttana bessees. (2 PHeexiroosa 3:9, 10) He wodee gakkanaashin, Xoossay wozanappe goynniyaageeta minttidi koyiiddinne ha meto alamiyan gakkana danddayiya tuggaa ubbaa danddayanaadan eta maaddiiddi takkiis.—Yohaannisa 4:23; 1 Qoronttoosa 10:13.

18 Issoti issoti, Xoossay Addaamanne Hewaano makkalana danddayennaadan oottidi medhdhidaakko, ha ubba tuggay teqettana danddayenneeshin? giidi qoppana danddayoosona. He oyshaa zaaranau Yihooway neessi immido issi al''o imotaa neeni hassayana bessees.

XOOSSAAPPE DEMMIDO IMOTAA WAATADA GO'ETTUUTEE?

19SHemppuwaa 5n be'idoogaadan, asay koyidobaa dooridi oottiyo maataara merettiis. Hegee ay mala al''o imotakko akeekay? Xoossay qoodi baynna mehetanne do'ata medhdhiis; eti yuushshi qoppennan, banttau imettida meretaadan simerettoosona. Xoossay nuna he mehetudan woykko do'atudan medhdhidaba gidiyaakko nuuni ufayttanee? CHii; nuuni ay mala asa gidanau, ay mala de'o de'anau, ay mala asaara dabbotanau koyiyaakko, hegaa mala harabatakka dooranau demmido la'atettan ufayttoos. Amarida la'atetta demmidoogaa nuuni dosoos; qassi Xoossay nu hegaa demmanaadan koyees.

20 Asay wozanappe gidennabaa oottiyooban Yihooway ufayttenna. (2 Qoronttoosa 9:7) Leemisuwau: Yelida ura keehippe ufayssanay, issi na'i asi yootin “Ta nena siiqayis” yaagiyoogeeyye, ooninne odennan ba huuphe wozanappe hegaadan giyoogee? Yaatiyo gishshau denddiya oyshay, Neeni Yihoowappe demmido koyidobaa dooridi oottiyo maataa waatada go'ettuutee? yaagiyaagaa. Seexaanay, Addaameenne Hewaana koyidobaa dooridi oottiyo maataa keehi iita ogiyan go'ettidosona. Eti Xoossaa Yihoowa siyibookkona. Neenishin ay oottuutee?

21 Koyidobaa dooridi oottiyo maalaalissiya imotaa aybippenne aadhdhiya ogiyan go'ettiyo injjiyaa demmadasa. Neeni Yihoowa miyyiyan eqqida miilooniyan qoodettiya haratuura gidana danddayaasa. Eti Seexaanay worddanchchanne haaranau keehippe ixettidoogaa gidiyoogaa bantta oosuwan qonccissidi, Xoossaa ufayssoosona. (Leemiso 27:11) Neenikka de'uwan suure ogiyaa kaalliyoogan hegaadan oottana danddayaasa. Hegee kaalliya shemppuwan qonccana.

GEESHSHA MAXAAFAY TAMAARISSIYOOBAA

  • Alamiyan de'iya iita hanotaa ehiyay Xoossaa gidenna.—Iyyooba 34:10.
  • Seexaanay Xoossaa worddanchchanne Baassi haarettiyaageeta lo''obaa diggees giidi, Yihooway haariyo maataa bolli oyshaa denttiis.—Doomettaabaa 3:2-5.
  • Yihooway Masiyaa Kawotettan haariya ba Na'an go'ettidi, asaa gakkiya tuggaa ubbaanne hegee kaalettiyo ubbabaa xayssana.—1 Yohaannisa 3:8.

Menttotu Oyshaa

1, 2. Asay ha wodiyan ayba tuggaa be'iiddi de'ii? Daro asay hegaappe denddidaagan woygidi oychchii?

3, 4. (a) Xoossay tugaa co''u giidi xeelliyoy aybissakko oychchiyoogee bala gidennaagaa bessiyay aybee? (b) Iitatettaabaunne tuggaabau Yihoowassi aybi siyettii?

5. Tuggay gakkiyoy aybissakko qonccissanau asay issitoo issitoo woygii? SHin Geeshsha Maxaafay ay tamaarissii?

6. Daro asay, alamiyan de'iya tuggaa Xoossan gaasoyiyo balaa oottiyoy aybissee?

7, 8. (a) Alamee bana haariyaagaa eeshshaa waatidi bessii? (b) Asaa naatu polotetta pacay, ‘ubbabay qoppennan gayttiyoogeenne wodee oottiyoobay’ tuggaa waatidi gujjidee?

9. Yihooway tuggay de'ishin co''u giidi xeellido lo''o gaasoy de'iyoogaa nuuni ammaniyoy aybissee?

10. Seexaanay ayba oysha denttidee? Waatidi denttidee?

11. Yihooway Edenen makkalidaageeta xayssibeennay aybissee?

12, 13. Seexaanay ha alamiyaa haaranaadaaninne asay asaa ayssanaadan Yihooway aybissi co''u giidi xeellidaakko leemisuwan yoota.

14. Yihooway asaa naati banttana banttarkka haaranaadan co''u giidi xeellanau qofaa qachchidoogee ayba go''aa ehaanee?

15, 16. (a) Tuggay hagaa keena wodiyaassi gam''anaadan Yihooway aybissi co''u giidee? (b) Yihooway iita danuwaa mala hanotata aybissi teqqibeennee?

17, 18. Asaa haaroynne Seexaanaa sugettay gattido qohuwaa ubbaa Yihooway waatanee?

19. Yihooway nuussi ayba al''o imota immidee? Nuuni hegaa ayssi xoqqu ootti xeellana bessii?

20, 21. Nuuni koyidobaa dooridi oottiyo maataa waatidi lo''o ogiyan go'ettana danddayiyoo? Hegaadan oottana bessiyoy aybissee?