Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

SHEMPPUWAA HEEZZA

Xoossay Sa'au Halchchidoy Aybee?

Xoossay Sa'au Halchchidoy Aybee?

Xoossay asaa naatussi halchchidoy aybee?

Xoossaa maataa bolli ayba oyshay denddidee?

Sinttappe sa'an de'oy ay mala gidanee?

XOOSSAY sa'au halchchidobay tumuppe maalaalissiyaaba. Yihooway, sa'ay payyanne ufayttiya asan kumana mala koyees. Geeshsha Maxaafay, “Xoossai…Edene giyoosan gannatiyaa kase tokkiis;” qassi i “xeellanau lo77iya, maanaukka mal77iya ubba qommo mittaa…mokissiis” yaagees. Xoossay koyro bitaniyaanne a maccaasiyo, Addaamanne Hewaano medhdhi simmidi, eta he lo''iya sohuwan wottidi: “Yelettite; corattite; ha sa7aa kumitenne haarite” yaagiis. (Doomettaabaa 1:28; 2:8, 9, 15) Yaatiyo gishshau, Xoossaa halchchoy asay naata yelanaadaana, gannatiyaa aassidi sa'aa ubbaa gattanaadaananne mehiyaanne do'aa haaranaadaana.

2 Xoossaa Yihooway, asaa gannate sa'an wottanau halchchido halchchoy polettanaba neeyyo milatii? Xoossay: “Taani giidoogaa taani…oottana” yaagiis. (Isiyaasa 46:9-11; 55:11) Ee, Xoossay ba halchchidobaa polanaagee attenna! I ‘biittaa giigissidoogee, asi de'anaadaanappe attin, coo medhdhibeennaagaa’ yootees. (Isiyaasa 45:18) Xoossay sa'an ay mala asay de'ana mala koyidee? Qassi eti he sohuwan ay keena wodiyaassi de'ana mala koyidee? Geeshsha Maxaafay hegau zaaruwaa immiiddi: “Xilloti biittaa laattananne yan merinau de7ana” yaagees.—Mazamure 37:29; Ajjuutaa 21:3, 4.

3 Hagee biron polettibeennaagee qoncce. Asay ha''i harggeesinne hayqqees; ubba issoy issuwaara waretteesinne issoy issuwaa worees. Issi moorettidabi de'ees. Gidoppe attin, sa'ay ha''i nuuni be'iyoogaa mala gidanaadan Xoossay halchchibeennaagee tuma. Yaatin aybi merettidee? Xoossaa halchchoy ayssi polettibeennee? Metoy doommidoy saluwaana gidiyo gishshau, asi xaafido ayba taarike maxaafinne hegaa nuuyyo yootana danddayenna.

ISSI MORKKEE DENDDIIS

4 Geeshsha Maxaafan koyro maxaafay, Edene ataakiltte sohuwan Xoossaara eqettiyoogaa qoncciyan beessida, Xoossaa morkkiyaabaa yootees. I ‘shooshshaa’ geetettiis; shin i tumu shooshsha gidenna. Geeshsha Maxaafan wurssetta maxaafay i ‘xalahe halaqaa [Dabloosa] woikko Seexaanaa giyoogee,…sa7a ubbaa balettiyaagaa’ gidiyoogaa qonccissees. I, ‘beni shooshshaakka’ geetettiis. (Doomettaabaa 3:1; Ajjuutaa 12:9) Ha wolqqaama kiitanchchay woykko ayfiyan beettenna ayyaana meretay, issi hiillanchcha uri ba cenggurssay matan de'iya asa milatiya ashangguluutiyaappe kiyiyaaba milatissiyoogaadan, shooshshan go'ettidi Hewaano haasayissiis. Xoossay asaayyo sa'aa giigissido wode, he ayyaana meretay de'iyoogee sirissenna.—Iyyooba 38:4, 7.

5 Gidikkonne, Yihooway medhdhido ubba meretati polo gididaashin, Dabloosa woykko “Seexaanaa” medhdhiday oonee? Qanttan, Xoossaa naata gidida, wolqqaama ayyaana meretatuppe issoy bana Dabloosa oottiis. Hegee waanidi hanana danddayidee? Ha wodiyankka, issi wode ammanettida lo''o asa gidida uri, laamettidi kayso gidana danddayees. Waanidi hegaadan hanii? He uri issi bala amoy ba wozanan diccanaadan oottana danddayees. I hegaabaa qoppiyoogaa aggennan ixxikko, he bala amoy keehippe wolqqaamana danddayees. Hegaappe injjee beettiyo wode, qoppiiddi takkido ba bala amuwaa polana danddayees.—Yaaqooba 1:13-15.

6 Seexaanaa Dabloosa xeelliyagan haniday hegaa. Addameenne Hewaana naata yelanaadaaninne sa'ay eta zerettan kumanaadan Xoossay etau yootiyo wode, i siyidaba milatees. (Doomettaabaa 1:27, 28) Seexaanay: ‘Asaa naati ubbay Xoossaayyo goynniyoogaa aggidi taayyo goynnana danddayoosona!’ yaagidi qoppidoogee qoncce. Yaatiyo gishshau, a wozanan bala amoy dicciyoogaa doommiis. Wurssettan, Xoossaa xeelliyaagan worddobaa yootidi Hewaano cimmiis. (Doomettaabaa 3:1-5) Hegaa oottiyoogan i Dabloosa gidiis; hegau birshshettay “Sunttaa Mooriyaagaa” giyoogaa. Hegaadankka i “Seexaanaa” gidiis; hegau birshshettay “Eqettiyaagaa” giyoogaa.

7 Seexaanaa Dabloosi worddottiyoogaaninne cimmiyoogan, Addaameenne Hewaana Xoossaassi azazettennaadan oottiis. (Doomettaabaa 2:17; 3:6) Hegaappe denddidaagan, Xoossay eti azazettana xayikko gakkiyaabaa odidoogaadan, wurssettan hayqqidosona. (Doomettaabaa 3:17-19) Addaamee nagaraa oottido wode ayyo polotettay paccido gishshau, a zeretta ubbay appe nagaraa laattiis. (Roome 5:12) Hanotaa, buddeenaa tigiyo bashiyan leemisana danddayettees. Bashiyaa bolli za'oy de'ikko, an tigido buddeena ubbay waanii? Ubba buddeenaa bollikka zirimoy woykko za'uwaa malaatay merettees. Hegaadankka, ubba asay Addaameppe polotettaa pacaa “za'uwaa” laattiis. Asay ubbay cimiyoyinne hayqqiyoy hegaassa.—Roome 3:23.

8 Addaamanne Hewaano Xoossaa bolli nagaraa oottanaadan kaalettido wode, Seexaanay makkalatettaa kaalettidoogee qoncce. I hegan, Yihooway haariyo hanotaa xeelliyaagan oyshaa denttiis. Seexaanay hegaadan giyo wode, ‘Xoossaa haaroy iita. I worddoteesinne bau haarettiyaageeta lo''obaa diggees. Xoossay haariyoogee asaayyo koshshenna. Eti lo''obaanne iitabaa banttau shaakki erana danddayoosona. Qassi eti taassi haarettiyoogee etassi lo''o’ yaagiyoogaa mala. Hegaa mala cashsha mala mootuwaa Xoossay waatidi shatimmaneeshsha? Issoti issoti Xoossay he wode makkalanchchata worana bessees giidi qoppoosona. SHin hegee Seexaanay denttido oyshaa zaaranee? Hegee Xoossaa haaroy suure gidiyoogaa boxooxissanee?

9 Paci baynna Yihoowa pirdday, makkalanchchata i sohuwaara woranaadan oottenna. I Seexaanaa mootuwaa bessiya ogiyan shatimmanaunne Dabloosi worddanchcha gidiyoogaa boxooxissanau, wodiyaa immana koshshiyoogau qofaa qachchiis. Yaatiyo gishshau Xoossay, asay Seexaanan sugettiiddi guutta wodiyaassi asaa haaranaadan qofaa qachchiis. Yihooway hegaa ayssi oottidaakkonne he denddida yohuwaa giigissanau i ayssi hegaa keena wodiyaa immidaakko, ha maxaafaa SHemppuwaa 11n tobbana. Gidikkonne, ha''i hagaadan giidi qoppiyoogee bessiyaaba: Addaameenne Hewaana etassi ayba lo''obanne oottibeenna Seexaanaa ammanidoogee bessiyaabee? Banttau de'iya ubbabaa immida Yihoowa, eti meqetti baynna worddanchcha giidi ammanidoogee bessiyaabee? Nena gidiyaakko ay oottuutee?

10 Nuna ubbaa ha wodiyan hegaa mala oyshati xeelliyo gishshau, he oyshata qoppiyoogee lo''o. Ee, neenikka Yihooway Seexaanaa oyshaayyo zaaruwaa immanaadan maaddiyaabaa oottiyo injjiyaa demmadasa. Yihooway nena haaranaadan doorada, Seexaanay worddanchcha gidiyoogaa bessiyaabaa oottana danddayaasa. (Mazamure 73:28; Leemiso 27:11) Biilooniyan qoodettiya ha sa'aa asaappe hegaa mala dooruwaa dooridaageeti keehi guuttata gidiyoogee azzanttiyaaba. Hegee, tumuppe Geeshsha Maxaafay ha sa'aa haariyay Seexaanaa gidiyoogaa tamaarissii? yaagiya issi keehi koshshiya oyshaa denttees.

HA ALAMIYAA HAARIYAY OONEE?

Seexaanay, babaa gidennaakko alamiyaa kawotettata ubbaa waatidi Yesuusassi immana danddayii?

Alamiyaa haaranaadan Seexaanay paaccido wode Yesuusi ixxis giis

11 Ha alamiyaa haariyaagee Seexaanaa gidiyoogaa Yesuusi mule siribeenna. Seexaanay issi wode issi maalaalissiya ogiyan, “sa7an de7iya kawotetta ubbaanne eta bonchchuwaa” Yesuusa bessiis. Seexaanay hegaappe guyyiyan, “Neeni taayyo gulbbatada goinnikko, taani hagaa ubbaa neeyyo immana” yaagidi qaalaa geliis. (Maatiyoosa 4:8, 9; Luqaasa 4:5, 6) Ane issibaa qoppa. He kawotettata haariyaagee Seexaanaa gidennaakko, hegee Yesuusa paacciyooba gidana danddayii? Ha sa'aa kawotettati ubbay Seexaanaaba gidiyoogaa Yesuusi kashi gibeenna. Etayyo wolqqaa immidaagee Seexaanaa gidennaakko, Yesuusi hegaadan gaanaagee tuma.

12 Maalaalissiya yuniverssiyaa Medhdhidaagee, ubbaappe wolqqaama Xoossaa Yihoowa gidiyoogee qoncce. (Ajjuutaa 4:11) Gidikkonne, Geeshsha Maxaafay awaaninne ha alamiyaa haariyay Xoossaa Yihoowa woykko Yesuus Kiristtoosa geenna. Ubba, Yesuusi Seexaanaa qoncciyan, ‘sa'aa haariyaagaa’ yaagidi xeesiis. (Yohaannisa 12:31; 14:30; 16:11) Geeshsha Maxaafay Seexaanaa Dabloosa, ‘ha sa'aa Xoossaa’ yaagidikka xeesees. (2 Qoronttoosa 4:3, 4) Kiitettida Kiristtaanee Yohaannisi, ha eqettiyaagaa woykko Seexaanaa xeelliyaagan: ‘Mule sa'ay xalahe halaqan haarettees’ yaagiis.—1 Yohaannisa 5:19.

SEEXAANAA ALAMEE WAANI XAYANAAKKO

13 Issi layttay aadhdho payduwan, alamee de'anau kaseegaappekka haa metiya soho gidi gidi bees. Alamee olettiya wotaaddaratun, ammanettenna polotikaa asatun, iita gididi lo''o milatiya haymaanootiyaa kaalettiyaageetuuninne danuwaa oottiyoogan zozzidaageetun kumiis. Kumetta alamee giigana danddayennaagaa gidiis. Geeshsha Maxaafay, Xoossay ba olaa Armmageedoonan iita alamiyaa xayssana wodee matattidoogaa bessees. Hegee geeshsha ooratta alamiyau ogiyaa dooyana.—Ajjuutaa 16:14-16.

14 Xoossaa Yihooway saluwan de'iya Ba Kawotettan woykko aysuwan Haariyaagaa gidanaadan dooridoy Yesuus Kiristtoosa. Adussa wodiyaappe kase Geeshsha Maxaafay: “Na7i nuuyyo yelettiis! Attuma na7i nuuyyo imettiis! Kawotettai a hashiyan wodhdhana; a sunttai…Sarotettaa Halaqaa” geetettana. A kawotettaa daruwaunne a sarotettau zawai de7enna” yaagidi yootiis. (Isiyaasa 9:6, 7) Yesuusi ha kawotettaa xeelliyaagan bana kaalliyaageetussi: “Ne kawotettai yo; ne shenee saluwan hanidoogaadan, sa7ankka hano” yaagidi woossanaadan tamaarissiis. (Maatiyoosa 6:10) Nuuni takkidi ha maxaafan be'anaagaadan, Xoossaa Kawotettay ha alamiyaa kawotettata ubbaa mata wode xayssana; yaatidi i ba huuphe eta ubbaa sohuwaa oyqqana. (Daaneela 2:44) Hegaappe gannate sa'an, Xoossaa Kawotettay haarana.

OORATTA ALAMEE MATATTIIS!

15 Geeshsha Maxaafay: “SHin nuuni Xoossai immana giido ooratta saluwaanne ooratta sa7aa xilloi de7anasaa naagoos” yaagidi ammanttiyaabaa yootees. (2 PHeexiroosa 3:13; Isiyaasa 65:17) Issitoo issitoo Geeshsha Maxaafay ‘sa'aa’ yaagiyoy sa'aa bolli de'iya asaa malaatanaassa. Yaatiyo gishshau, xillotettay de'ana ‘ooratta sa'ay’ issippetettan de'iya, Xoossan nashettiya asaa malaatees.

16 Yesuusi, Xoossan nashettiya asati mata wode yaana ooratta sa'an “merinaa de7uwaa” woytuwaa demmanaagau qaalaa geliis. (Marqqoosa 10:30) Hayyanaa ne Geeshsha Maxaafan Yohaannisa 3:16nne 17:3 kessada, merinaa de'uwaa demmanau nuuni ay oottana bessiyaakko Yesuusi yootidoogaa nabbaba. Ha''i mata wode yaana Gannate sa'an, Xoossaappe he maalaalissiya woytuwaa ekkanau giday de'iyoogeeti demmana ufayssiya anjjuwaa Geeshsha Maxaafan xeella.

17Iitatettay, olay, danoynne kobabay xayana. “Iitaa oottiyaageeti…de7okkona;…SHin ashkketi biittaa laattana.” (Mazamure 37:10, 11) Xoossay, ‘Sa7aa gaxaa gakkanaassi de7iya olaa teqqiyo’ gishshau sarotettay de'ana. (Mazamure 46:9; Isiyaasa 2:4) Hegaappe guyyiyan ‘xillotettay daayana; aginay xayana gakkanaassi sarotettay darana’—hegee, sarotettay merinau de'ana yaagiyoogaa!—Mazamure 72:7.

18Yihoowassi goynniyaageeti sarotettan woppu giidi de'ana. Beni wode, Israa'eeleti Xoossaassi azazettido wode ubban sarotettan woppu giidi de'idosona. (Wogaabaa 25:18, 19) Gannatiyankka hegaadan woppu giidi de'anaagee ayba ufayssiyaabee!—Isiyaasa 32:18; Mikkiyaasa 4:4.

19Kattay qaxuhatiyoogee attana. Mazamuriyaa yexxiyaagee: “Biittan daro kattai mokko; dereti kattan kamettona” yaagidi yexxiis. (Mazamure 72:16) Xoossaa Yihooway ba geeshsha asata anjjananne ‘biittay kattaa mokkana.’—Mazamure 67:6.

Ubba qommo asay Gannatiyan issippe ufayttiiddi dees

20Kumetta sa'ay gannate gidana. Kase nagaranchcha asatun moorettida biittan lo''iya ooratta keettati keexettananne gadeti oosettana. (Isiyaasa 65:21-24; Ajjuutaa 11:18) Wodiyaappe wodiyan, kumetta sa'ay Edene ataakiltte sohuwaadan araddanne lo''iyaagaa gidana gakkanaashin, murutaa immiya biittay aakki aakki baana. Xoossay ‘ba kushiyaappe yeggidi, paxa de7iyaageeta ubbaa amuwaa aliyoogaa’ mule aggenna.—Mazamure 145:16.

21Asaanne do'aa giddonkka sarotettay de'ana. Do'aynne mehee issippe heemettana. Ubba guutta na'ikka ha wodiyan qoho gattiya do'atussi he wode yayyenna.—Isiyaasa 11:6-9; 65:25.

22Sahoy xayana. Yesuusi saluwan de'iya Xoossaa Kawotettan Haariyaagaa gidiyoogaadan, i sa'an de'iiddi oottidoogaappe keehi aadhdhiya hanotan harggiyaageeta pattana. (Maatiyoosa 9:35; Marqqoosa 1:40-42; Yohaannisa 5:5-9) Hegaappe guyye “ooninne, ‘Taani harggais’ yaagenna.”—Isiyaasa 33:24; 35:5, 6.

23Hayqqida nu siiqoti mule hayqoy baynna hidootay de'iyo de'uwau denddana. Xoossay hassayiyo, hayquwan xiskkida asati ubbay de'uwau denddana. Ubba “worddoikka xilloikka haiquwaappe denddana”.—Oosuwaa 24:15; Yohaannisa 5:28, 29.

24 Nuna Medhdhida Gitaa, Xoossaa Yihoowabaa tamaaranaunne ayyo haggaazanau dooriyaageeta sinttappe ayba ufayssiya wodee naagii! Yesuusi baappe miyyessan kaqettida iitabaa oottida bitaniyaassi: “Neeni tanaara gannatiyan de7ana” yaagidi qaalaa gelido wode, malaatidoy sinttappe sa'an yaana Gannatiyaa. (Luqaasa 23:43) Ha ubba anjjoy a baggaara polettanau de'iyo Yesuusabaa, nuuni gujjidi tamaaranau koshshees.

GEESHSHA MAXAAFAY TAMAARISSIYOOBAA

  • Xoossay sa'aa gannate oottanau halchchido halchchoy polettana.—Isiyaasa 45:18; 55:11.
  • Ha wodiyan alamiyaa haariyaagee Seexaanaa. —Yohaannisa 12:31; 1 Yohaannisa 5:19.
  • Mata wode yaana ooratta alamiyan, Xoossay asaa daroban anjjana.—Mazamure 37:10, 11, 29.

Menttotu Oyshaa

1. Xoossay sa'au halchchidoy aybee?

2. (a) Xoossay sa'au halchchidobay polettanaagaa aybin eriyoo? (b) Geeshsha Maxaafay, merinau de'anay ay mala asa gidiyoogaa yootii?

3. Ha wodiyan sa'an ayba azzanttiya hanotati de'iyoonaa? Hegee ayba oyshata denttii?

4, 5. (a) SHooshshan go'ettidi Hewaano haasayissiday tumuppe oonee? (b) Issi wode ammanettida lo''o asa gidida uri laamettidi waani kayso gidana danddayii?

6. Wolqqaama ayyaana meretanne Xoossaa na'a gididaagee waanidi Seexaananne Dabloosa gididee?

7. (a) Addaameenne Hewaana aybissi hayqqidonaa? (b) Addaame zeretta ubbay cimiyoynne hayqqiyoy aybissee?

8, 9. (a) Seexaanay ayba qoncce gidida mootuwaa denttidee? (b) Xoossay ba bolli makkalidaageeta sohuwaara xayssibeennay aybissee?

10. Yihooway Seexaanaa oyshau zaaruwaa immanaadan maaddiyaabaa neeni waatada oottana danddayay?

11, 12. (a) Seexaanay Yesuusa paaccido issi paacee, ha sa'aa haariyay Seexaanaa gidiyoogaa waatidi qonccissii? (b) Ha sa'aa haariyaagee Seexaanaa gidiyoogaa boxooxissiya harabi aybee?

13. Ooratta alamee keehi koshshidoy aybissee?

14. Xoossay Ba Kawotettan Haariyaagaa gidanaadan dooridoy oonee? Hegee hananaappe kase woygettidi odettidee?

15. ‘Ooratta sa'ay’ aybee?

16. Banan nashettiyaageetussi Xoossay immanau qaalaa gelido al''o woytoy aybee? Hegaa demmanau nuuni ay oottana bessii?

17, 18. Sa'an ubbasan sarotettaynne woppatettay de'anaagaa waanidi ammanana danddayiyoo?

19. Xoossay ehiyo ooratta siraatan kattay kumanaagaa aybin eriyoo?

20. Kumetta sa'ay gannate gidanaagaa ammanana danddayiyoy aybissee?

21. Asaanne do'aa giddon sarotettay de'anaagaa bessiyay aybee?

22. Sahoy waananee?

23. Denddoy nu wozanaa ufayssiyaagaa gidanay aybissee?

24. Gannate sa'an de'anaagan neeyyo aybi siyettii?