Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee?

Xoossay Halchchidoy Hagee?

Xoossay Halchchidoy Hagee?

AY GAAZEEXANNE nabbaba; televizhiine xeella; woykko eraadooniyaa ezgga; hegeeti ubbay keehi daro danoy, olaynne shabbirssay de'iyoogaa qonccissoosona! Ne bolli gakkiya metuwaakka qoppa. Ne siiqiyo asi harggiyoogee woykko hayqqidoogee, nena geella keehippe azzanttana danddayees. Neeyyookka geella, ‘Taani tuggan mattottaas’ giida lo''o bitaniyaa Iyyoobaagaadan siyettana danddayees.—Iyyooba 10:15.

Ane ne huuphiyaa yaagada oycha:

  • Xoossay taassinne hara asa ubbau halchchidoy hagee?
  • Taani ta metuwaa xoona kiyanau maaduwaa awappe demmana danddayiyaanaa?
  • Sa'an sarotettay yin be'ana wodee de'anee?

Geeshsha Maxaafay ha oyshatussi aliya zaaruwaa immees.

GEESHSHA MAXAAFAY, XOOSSAY SA'AN HA LAAMIYAA EHAANAAGAA TAMAARISSEES.

Yelagatettau simmida cima bitaniyaa

“Xoossai eta aifiyaappe afutta ubbaa quccana. Hagaappe sinttanau haiqoinne kayyoi woi waasoinne sahoi de7enna.”—Ajjuutaa 21:4


Woxxiyoogaa danddayida wobbe na'iyo

“Wobbeti genessadan guppana.” —Isiyaasa 35:6


Qooqe bitaniyaa ayfee paxiis

“Qooqetu aifee dooyettana.”—Isiyaasa 35:5


Issi maccaasiyaa ba siiqiyoogeeti hayquwaappe denddiyoogan ufayttausu

“Duufuwan de7iyaageeti…duufuwaappe gaxi kiyana.”—Yohaannisa 5:28, 29


Harggiya na'ay paxiis

“Xiyoonen de7iya ooninne, ‘Taani harggais’ yaagenna.”—Isiyaasa 33:24


Katta gadiyaa

‘Biittan daro kattay mokkana.’—Mazamure 72:16


GEESHSHA MAXAAFAY TAMAARISSIYOOBAAPPE GO''AA DEMMA

Naa''u asati Geeshsha Maxaafaa xanna'oosona

Aadhdhida sinttatun de'iyaabata coo amo xalla gaada aggaagoppa. Xoossay hegeeta ehanau qaalaa geliis; qassi Geeshsha Maxaafay i hegaa waatidi ehanaakko qonccissees.

SHin Geeshsha Maxaafay hegaappekka aadhdhiyaabaa yootees. Geeshsha Maxaafay, neeni ha wodiyankka tumuppe ufayssiya duussaa de'ana danddayiyo waannabaa yootees. Ane nena metiyaabaanne hirggissiyaabaa qoppa ekka. Hegeeti miishshaara, so asaa duussaa metuwaara, payyatettaa pacaara woykko siiqiyo asa hayquwaara gayttidabata gidana danddayoosona. Geeshsha Maxaafay, neeni ha wodiyankka gidin metuwaa xoonanaadan maaddana danddayees; qassi kaallidi de'iya oyshata milatiyaageetuyyo zaaruwaa immidi, nena woppissana danddayees:

  • Nuuni aybissi tuggatiyoo?
  • De'uwan gakkiya hirggaa waatidi xooni kiyana danddayiyoo?
  • Nu soo asay de'uwan kaseegaappe ufayttiyaagaa gidanaadan waatana danddayiyoo?
  • Nuuni hayqqiyo wode waaniyoo?
  • Nuuni siiqiyo hayqqida asata zaarettidi be'ana danddayiyoo?
  • Xoossay sinttappe ehaanau qaalaa gelidobata polanaagaa waanidi ammanana danddayiyoo?

Neeni ha maxaafaa nabbabiyoogeekka, Geeshsha Maxaafay ay tamaarissiyaakko erananu koyiyoogaa bessees. Ha maxaafay nena maaddana. Menttoti de'iyo sinttan, oyshati tohossa baggaara de'iyoogaa akeeka. Miilooniyan qoodettiya asay Yihoowa Markkatuura Geeshsha Maxaafaa xanna'iyo wode, oyshaanne zaaruwaa go'ettiyoogaa dosoosona. Neenikka hegaa dosanaagaa ammanettoos. Tumuppe Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoobay aybakko neeni tamaariyo wode, he aliya timirttiyan ufayttaydda neeni Xoossaa anjjuwaa demmana mala amottoos!

NE BUZO GEESHSHA MAXAAFAA ERA

Geeshsha Maxaafaa

GEESHSHA MAXAAFAY 66n maxaafatanne kiitata oyqqiis. Hegeetikka kessanau metennaadan, shemppotuuninne paydotun shaahettidosona. Ha maxaafan xiqisee xaafettiyo wode, maxaafaa woykko kiitaa sunttaa kaallidi xaafettiya paydoy, shemppuwaa malaatees; qassi hegaa kaallidi xaafettiyaagee payduwaa malaatees. Leemisuwau, “2 Ximootiyoosa 3:16” giya xiqisee, Ximootiyoosassi xaafettida naa''antto kiitaa, shemppo 3, paydo 16 giyoogaa.

Ha maxaafan de'iya xiqiseta kessa nabbabiyoogan, Geeshsha Maxaafaa sohuwaara meezetana danddayaasa. Hegaa bollan qassi, Geeshsha Maxaafaa ubba gallassi nabbabiyoogaa ayssi doommikkii? Heezzaappe biidi ichchashu shemppo gidiyaagaa galla galla nabbabikko, kumetta Geeshsha Maxaafaa issi layttan nabbaba wurssana danddayaasa.