Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee?

SHEMPPUWAA ISSUWA

Xoossaa Xeelliyaagan Tumay Aybee?

Xoossaa Xeelliyaagan Tumay Aybee?

Xoossay tumuppe neessi qoppii?

Xoossay ayba mala Xoossee? Ayyo sunttay de'ii?

Xoossaakko shiiqanaagee danddayettiyaabee?

NAATI oyshaa oychchiyo ogiyaa akeeka eray? Daro naati doonaa pogosaara oyshaa doommoosona. Eranau koyiyoogaappe denddidaagan bantta ayfiyaa borxxu ootti nena xeelliiddi: Away qammi awa bii? Xoolintteti aybippe merettidonaa? Kafuwaa yettaa tamaarissiday oonee? yaagiyaageeta milatiya oyshata oychchoosona. Neeni zaaranau hanettidaagaa keenaa baaxetana danddayaasa; shin zaaranaagee ubbatoo metennaba gidenna. Ubba neeni a mali baawa giido zaaroykka, aybissi? yaagiya hara oyshsaa kaalettana danddayees.

2 Oysha oychchiyaageeti naatu xalla gidokkona. Nuuni dicci dicci biiddikka, aggennan oychchoos. Nu hegaadan oottiyoy, haakkana bessiyo iitabaappe haakkanaassa, woykko eraa koshshaa alanaassa. SHin daro asay oyshata, ubba qassi keehi koshshiya oyshata oychchiyoogaa aggiigiyaaba milatees. Haray attikko, zaaruwaa koyiyoogaa aggiigees.

Issi na'iyaa oychausu

3 Ha maxaafaa koohuwaa bolli de'iya oyshaa, kochchooruwan de'iya oyshata woykko ha shemppuuwaa doomettan de'iya oyshata ane qoppa. Hageeti neeni oychchana danddayiyo keehi koshshiya oyshatuppe amaridaageeta. Gidikkonne, daro asay ha oyshatuyyo zaaruwaa koyiyoogaa aggiichchiis. Aybissi? Geeshsha Maxaafay he oyshatu zaaruwaa oyqqidee? Amarida asati Geeshsha Maxaafaa zaaruwaa akeekanau wayssiyaabadan qoppoosona. Harati oyshaa oychchiyoogaa yeellayiyaabadan qoppoosona. Amarida asati qassi hegaa mala oyshaa zaarana danddayiyay haymaanootiyaa kaalettiyaageetanne tamaarissiyaageeta giidi qofaa qachchoosona. Ne qofayshin, aybee?

4 SHin neeni de'uwan keehi koshshiya oyshatuyyo zaaruwaa demmanau koyennan aggakka. Neeni issitoo issitoo: ‘De'uwau halchchettidabi aybee? De'o giyoogee hagaa xalleeyye? Xoossay tumuppe ay mala Xoossee?’ gaada oychchanaagau siree baawa. Hegaa mala oyshaa oychchiyoogee lo''oba; qassi aliyaanne ammanttiya zaaruwaa demmana gakkanaashin aggana koshshenna. Erettida asttamaaree Yesuus Kiristtoosi: “Woossite; intte ekkana. Koyite; intte demmana. Kare yiidi xeesite; intteyyo karee dooyettana” yaagiis.—Maatiyoosa 7:7.

5 Keehi koshshiya oyshatuyyo zaaruwaa demmanau ‘koyiyaaba’ gidikko, he koshshay keehi daro woyto demissiyaaba gidiyoogaa be'ana danddayaasaa. (Leemiso 2:1-5) Hara asati neessi ay giidi odidaba gidikkonne, zaaroy de'ees; hegaa qassi Geeshsha Maxaafan demmana danddayaasa. Zaaroti akeekanau wayssiyaageeta gidokkona. Hegaappe ubba hidootay de'anaadaaninne ufayssaa demanaadan oottoosona. Qassi ha wodiyankka neeni ufayttada de'anaadan maaddana danddayoosona. Koyro ane, daro asau deexo gidida issi oyshaa be'oos.

XOOSSAY QARETI BAYNNA QOPPENNAAGEEYYE?

6 Daro asay ha oyshaa zaaroy ee yaagiyaagaa giidi qoppees. Eti: ‘Xoossay qoppiyaaba gidiyaakko, alamee ha''iigaappe dumma hanotan de'enneeshin?’ yaagidi qoppoosona. Nuuni nu yuushuwan de'iyaabaa xeelliyo wode, alamee olan, ixuwaaninne barchchiyan kumidoogaa be'oos. Qassi nuuni nu huuphen sahettoos, tuggatoosinne nu siiqiyoogeeta hayqoy nuuppe shaakkiichchees. Yaatiyo gishshau daroti, ‘Xoossay nuussinne nuna metiyaabau qoppiyaaba gidiyaakko, ha hanotati gakkennaadan oottana danddayenneeyye?’ yaagoosona.

7 Hegaappekka iitidi, haymaanootiyaa asttamaareti baggaade asay Xoossaa meqetti baynnabadan qoppana mala oottoosona. Waatidi? Iitabay asaa bolli gakkiyo wode, hegee Xoossaa shene yaagoosona. Hegaadan giyoogan, hegaa mala asttamaareti asaa gakkiya iitabata Xoossaa bolli wottoosona. Xoossaa xeelliyaagan tumay hegee? Tumuppe Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoy aybee? Yaaqooba 1:13y, “Ooninne paacettido wode, ‘Tana Xoossai paaccees’ gooppo. Ayssi giikko, Xoossai iitan paacettanau danddayenna; qassi i ba huuphen oonanne paaccenna” yaagees. Yaatiyo gishshau, neeni ne yuushuwan de'iya alamiyan be'iyo iitabau pulttoy mulekka Xoossaa gidenna. (Iyyooba 34:10-12) Iitabay polettishin i co''u gi xeelliyoogee tuma. SHin issibi polettishin co''u gi xeelliyoogaanne polettanaadan oottiyoogaa giddon gita dummatettay de'ees.

8 Ane leemisuwau, son asa gamma gakkida na'i de'iyo, eranchcha gidida siiqiya aawaba qoppa. Na'ay makkalidi sooppe kiyanau qofaa qachchiyaaba gidikko, a aaway wolqqan a teqqenna. Na'ay iita de'o ogiyaa kaallidi metuwan geliis. He na'ay metuwan gelanaadan oottiday a aawayiyye? CHii; gidenna. (Luqaasa 15:11-13) Hegaadankka, asay iita ogiyaa kaallanau doorido wode Xoossay eta teqqibeenna; shin eta metoy gakkanaadan oottiday Xoossaa gidenna. Hegaa gishshau, asaa naatu metuwaa ubbaayyo oyshettiyay Xoossaa yaagana bessennaagee qoncce.

9 Asay iita ogiyaa kaallishin Xoossay co''u gi xeelliyo lo''o gaasoy de'ees. I nuna Medhdhida wolqqaamaanne eranchchaa gidiyo gishshau, issibaa oottiyo gaasuwaa nuussi yootana koshshenna. Gidikkonne, nuna siiqiyo gishshau hegaadan oottiis. SHemppuwaa 11n he gaasotubaa, darobaa tamaarana de'aasa. SHin nuna gakkiya metotun Xoossay oyshettennaagaa ammanetta. Hegaappe ubba, metoti giiganaagau bixee baynna hidootaa immiis!—Isiyaasa 33:2.

10 Harabay qassi, Xoossay Geeshsha. (Isiyaasa 6:3) Hegee, i xillo yaagiyoogaa. A bolli ayba iitatettinne baawa. Yaatiyo gishshau, an muleera ammanettana danddayoos. Moorobaa oottiya asaa naata hegaadan ammanana danddayokko. Aawatetti de'iyo, ubba a mala ammanettiyaagee baawa giido urikka, iita asati medhdhiyo metuwaa giigissana danddayenna. SHin Xoossay aybanne oottana danddayees. I iitatettay asaa bolli ehiidobaa ubbaa xayssana danddayees; qassi xayssana. Xoossay hegaa oottiyo wode, iitatettaa merinau xayssiyo ogiyan oottees!—Mazamure 37:9-11.

NUNA GAKKIYA PIRDDA PACAN XOOSSAAYYO AYBI SIYETTII?

11 Hegee gakkanaashin, alamiyan hanettiiddi de'iyaabaunne nena gakkiiddi de'iyaabau Xoossaayyo aybi siyettii? Geeshsha Maxaafay, Xoossay “xillobaa dosees” yaagidi tamaarissees. (Mazamure 37:28) Hegaa gishshau, suure gididabaynne bala gididabay a keehippe qofissees. I pirddi paccido aybabanne ixxees. Geeshsha Maxaafay, beni wode alamiyan iitabay kumido gishshau, ‘Xoossay ba wozanan keehippe seelettidoogaa’ yootees. (Doomettaabaa 6:5, 6) Xoossay laamettibeenna. (Milkkiyaasa 3:6) I ha''ikka kumetta alamiyan de'iya tuggaa ixxees. Qassi, Xoossay asay tuggatishin be'iyoogaakka ixxees. Geeshsha Maxaafay: ‘I intteyyo qoppees’ yaagees.—1 PHeexiroosa 5:7.

12 Asay tuggatiyoogaa Xoossay be'anau koyennaagaa waanidi ammanettana danddayiyoo? Hegaa ammanttiya harabaa ane be'a. Geeshsha Maxaafay, asay Xoossaa leemisuwan merettidoogaa tamaarissees. (Doomettaabaa 1:26) Yaatiyo gishshau, nuussi lo''o eeshshati de'iyoy, Xoossaassi lo''o eeshshati de'iyo gishshataassa. Leemisuwau, issi geeshsha asi tuggatiyoogaa be'ada mishettay? Hegaa mala pirdda pacay nena qofissiyaabaa gidikko, Xoossaa neegaappe aaruwaa qofissiyoogaa ammanetta.

13 Asaayyo de'iya keehi lo''obatuppe issoy siiquwaa bessana danddayiyoogaa. Hegeekka Xoossaa siiquwaa zaaridi qonccissiyoogaa. Geeshsha Maxaafay, “Xoossai siiqo” gidiyoogaa tamaarissees. (1 Yohaannisa 4:8) Nuuni siiqiyoy Xoossay siiqiyo gishshataassa. Siiqoy nena alamiyan neeni be'iyo tuggaanne pirddaa pacaa xayssanaadan denttettanee? Neeyyo wolqqay de'iyaakko, hegaadan oottuutii? Neeni oottanaagee erettidaba! Hegaadankka, Xoossay tuggaanne pirddaa pacaa xayssanaagaa ammanettana danddayaasa. Ha maxaafau kochchooruwan qonccida hidootati aymo woykko hanennaba gidokkona. Xoossay qaalaa gelidobati polettanaagee erettidaba! Gidikkonne, neeni he hidootatun ammanettanau, he qaalaa gelida Xoossaabaa loyttada erana bessees.

XOOSSAY, NEENI A ERANA MALA KOYEES

14 Issi uri nena erana mala neeni koyikko, waatana danddayay? Ne sunttaa assi yootikkii? Xoossaassi sunttay de'ii? Daro haymaanooteti a sunttay “Xoossaa” woy “Godaa” yaagoosona; shin hegeeti ayyo buzo suntta gidokkona. Hegeeti “kawuwaa,” “pirezddanttiyaa” giyoogaadan bonchcho sunttata. Geeshsha Maxaafay, Xoossaassi daro bonchcho sunttati de'iyoogaa tamaarissees. “Xoossaa” nne “Godaa” giyo xeessati hegeetuura qoodettiyaageeta. Gidoppe attin, Geeshsha Maxaafay Xoossaayyo Yihoowa geetettiya buzo sunttaykka de'iyoogaa yootees. Mazamure 83:18y: “Ne xalaalai GODAA [“Yihoowa,” NW] gidiyoogaa, neeni Ubbaappe Xoqqiya Xoossai sa7aa ubbaa haariyoogaa eti erona” yaagees. Ne qaalan birshshettida Geeshsha Maxaafan he sunttay xayikko, hegee waanidi hanidaakko eranau ha maxaafan de'iya Gujo Timirttiyaa be'ana danddayaasa. Xoossaa sunttay beni wode kushiyan xaafettida Geeshsha Maxaafaa xuufetun daro sha'utoo xaafettidoogee tumattiis. Yaatiyo gishshau, Yihooway neeni a sunttaa eranaadaaninne an go'ettaanaadan koyees. Yaanikko, i bana neessi erissanau Geeshsha Maxaafaa go'ettiiddi de'ees gaana danddayettees.

Issi maccaasiyaa ba sunttaa erissausu

Issi uri nena eranaadan koyikko, ne sunttaa yootikkii? Xoossay ba sunttaa nuussi Geeshsha Maxaafan qonccissiis

15 Xoossay bana loytti qonccissiya birshshettay de'iyo sunttaa baassi kessiis. Yihoowa geetettiya a sunttaa birshshettay, Xoossay qaalaa gelido aybabaanne gido, woykko ba qofan halchchido ayba halchchonne polana danddayiyoogaa bessees.* Xoossaa sunttay keehippe dumma suntta. He sunttay a xallaassi bessees. Yihooway daro ogiyan dumma. Hegee waanidi hanidee?

16 Mazamure 83:18y Yihoowa xeelliyaagan: ‘Ne xalaalay…Ubbaappe Xooqqiyaagaa’ yaagees. Hegaadankka, “Ubbaappe Wolqqaama” geetettiday Yihoowa xalaala. Ajjuutaa 15:3y: “Godau, Ubbaappe Wolqqaama Xoossau ne oosoi gitanne garamissiyaagaa. Asa zare ubbaa Kawuwau, ne ogee xillonne tuma” yaagees. “Ubbaappe Wolqqaama” giya bonchcho sunttay, ooppenne wolqqaamay Yihoowa xalaala gidiyoogaa nuna tamaarissees. A wolqqaara geeddarissiyoobi baawa; aybippenne aadhdhiyaagaa. Yihooway, 1 Ximootiyoosa 1:17n, ‘merinaa Kawuwaakka’ geetettiis. ‘Merinaa Kawuwaa’ giya bonchcho sunttay qassi, Yihooway hara ogiyan dumma gidiyoogaa akeekissees. Ubba wode de'iday a xalaala. Mazamure 90:2y: “Merinaappe merinaa gakkanaayyookka neeni Xoossaa” yaagees. Hegee au hoola gaanaadan oottiya qofa gidennee?

17 Yihooway, Medhdhidaagee a xalaala gidiyoogankka dumma. Ajjuutaa 4:11: “Nu Godau Xoossau, neeni bonchchuwaa, sabaanne wolqqaa ekkanau bessaasa. Aissi giikko, ubbabaa neeni medhdhadasa; qassi ubbabaikka neeni koyidoogaadan haniisinne de7iis” yaagees. Neeni qoppana danddayiyo ubbabi—saluwan de'iya ayfiyan beettenna ayyaana meretatuppe doommidi, qammi saluwan kumiya xoolintteti, mitti ayfiyo ayfeti, abbaaninne shaafan wadhdhiya moleti—ubbabi de'idoy, Medhdhidaagee Yihoowa gidiyo gishshataassa!

YIHOOWAKKO SHIIQANA DANDDAYAY?

18 Yihoowassi de'iya maalaalissiya eeshshatubaa nabbabidi, issi issi asay guuttaa yayyees. Xoossay banttappe keehi xoqqa gidiyo gishshau, eti akko mule shiiqana danaddayennabadaaninne ubba hegaa mala xoqqa Xoossay eta ebeli godoonne geennabadan qoppoosona. SHin ha qofay likkee? Geeshsha Maxaafay hegaappe keehi dummatiyaabaa tamaarissees. I Yihoowa xeelliyaagan: “Xoossai nuuppe ooyyoonne haaho gidenna” yaagees. (Oosuwaa 17:27) Geeshsha Maxaafay ubba nuna, “Xoossaakko shiiqite; ikka inttekko shiiqana” yaagidi minttettees.—Yaaqooba 4:8.

Geeshsha Maxaafay ubbabaa Medhdhida siiqiyaagee Yihoowa gidiyoogaa tamaarissees

Xoossay medhidobata

19 Neeni waanada Xoossaakko shiiqana danddayay? Koyro, ha''i neeni oottaydda de'iyoobaa oottiyoogaa, giishin Xoossaabaa tamaariyoogaa aggoppa. Yesuusi: “Asai nena issi Xoossaa gididaagaa erana malanne, qassi neeni kiittido Yesuus Kiristtoosa erana mala, hagee merinaa de7o” yaagiis. (Yohaannisa 17:3) Ee, Geeshsha Maxaafay Yihoowabaanne Yesuusabaa tamaariyoogee ‘merinaa de'uwau’ kaalettiyoogaa tamaarissees! Nuuni be'idi aadhdhidoogaadan, “Xoossai siiqo.” (1 Yohaannisa 4:16) Yihoowayyo keehi lo''onne a dosanaadan oottiya hara daro eeshshatikka de'oosona. Leemisuwau Geeshsha Maxaafay, Yihooway “qaretainne maarotai kumido Xoossaa, danddayanchchaa, aggenna siiqoi daridoogaanne daro ammanettiyaagaa” yaagees. (Kessaabaa 34:6) I “kehanne atto giyaagaa.” (Mazamure 86:5) Xoossay gencciyaagaa. (2 PHeexiroosa 3:9) Geeshsha Maxaafaa neeni daro nabbabaydda biyo wode, Yihooway baassi hageetinne hara a dosanaadan oottiya daro eeshshati de'iyoogaa waatidi bessidaakko be'aasa.

20 Xoossay ayyaana gidiyo gishshau, neeni a be'ana danddayennaagee tuma. (Yohaannisa 1:18; 4:24; 1 Ximootiyoosa 1:17) Gidikkonne, Geeshsha Maxaafan xaafettidabatuppe abaa tamaarada, issi ura eriyoogaadan a erana danddayaasa. Mazamuriyaa yexxiyaagee giidoogaadan, neeni ‘GODAA lo''otettaa be'ana’ danddayaasa. (Mazamure 27:4; Roome 1:20) Neeni Yihoowabaa gujja gujja tamaariyo wode, i neeyyo kaseegaappe qoncciiddi baananne neeni a siiqiyoonne akko shiiqiyo daro gaasuwaa eraydda baana.

Na'aanne a aawaa

Issi lo''o aaway ba naatussi bessiyo siiqoy, saluwan de'iya nu gita aaway nuna siiqiyo siiquwaa leemiso

21 Geeshsha Maxaafay nuuni Yihoowa nu Aawaadan xeellana mala tamaarissiyoy aybissakko neeni takkaydda akeekana. (Maatiyoosa 6:9) I nuuyyo de'uwaa immidoogaa xalla gidennan, siiqiya ay aawaynne ba naatussi koyiyoogaadan, nuuni nu de'uwan aybippenne aaruwan ufayttanaadan koyees. (Mazamure 36:9) Geeshsha Maxaafay asaa naati Yihoowaara dabbotana danddayiyoogaakka tamaarissees. (Yaaqooba 2:23) Neeni ubbabaa Medhdhida Xoossaa dabbo gidana danddayiyoogaa qoppa!

22 Neeni Geeshsha Maxaafaappe darobaa tamaaraydda biyo wode, issi issi asati neessi qoppidi ne xanna'enna mala minttettana danddayoosona. Eti neeni ne ammanuwaa laammiyoobadan hirggana danddayoosona. SHin ooninne neeni medhdhiyo, awudenne demmenna dabbotaa duuttana mala oottiyooba siyoppa.

23 Neeni koyro heeran akeekanau metootanabati de'anaagee qoncce. Maaduwaa oychchanau amarida keenan ne huuphiyaa kawushshiyoogaa koshshana danddayees; gidikkonne yeellatada oychchennan aggoppa. Yesuusi, issi uri guutta na'adan ba huuphiyaa kawushshiyoogee lo''o gidiyoogaa yootiis. (Maatiyoosa 18:2-4) Qassi, nuuni eriyoogaadan naati keehi daro oyshaa oychchoosona. Neeni oychchiyoobau zaaruwaa demmana mala Xoossay koyees. Xoossaabaa eranau yeemottida amarida asati, Geeshsha Maxaafan sabettidosona. Eti tamaariiddi de'iyoobay tumakkonne shaakkanau, Geeshsha Maxaafaappe akeekan pilggidosona.—Oosuwaa 17:11.

24 Yihoowabaa tamaariyo aybippenne aadhdhida ogee Geeshsha Maxaafaa pilggiyoogaa. I hara ayba maxaafappenne dumma. Ayba ogiyan dummee? Kaalliya shemppuwan he allaalliyaa be'ana.

GEESHSHA MAXAAFAY TAMAARISSIYOOBAA

  • Xoossay neessi ne huuphen qoppees. —1 PHeexiroosa 5:7.
  • Xoossaayyo buzo sunttay Yihoowa.—Mazamure 83:18 NW.
  • Yihooway akko shiiqana mala nena shoobbees.—Yaaqooba 4:8.
  • Yihooway siiqiyaagaa, qarettiyaagaanne maariyaagaa.—Kessaabaa 34:6; 1 Yohaannisa 4:8, 16.

*  Gujo Timirttiyan Xoossaa sunttaa birshshettaunne xeessau gujo qonccissoy imettiis.


Menttotu Oyshaa

1, 2. Darotoo oyshshaa oychchiyoogee lo''o gididoy aybissee?

3. Daroti keehi koshshiya oyshatuyyo zaaruwaa koyiyoogaa aggiichchidoy aybissee?

4, 5. De'uwan nuuni oychchana danddayiyo keehi koshshiya oyshatuppe amaridaageeti awugeetee? He oyshatu zaaruwaa eranau ayssi koshshidee?

6. Daro asay asaa naata gakkiya tuggaara gayttidaagan Xoossay nuussi qoppenna yaagidi qoppiyoy aybissee?

7. (a) Haymaanootiyaa kaalettiyaageeti daro asay Xoossaa meqetti baynnabadan qoppanaadan waatidi oottidonaa? (b) Nuna tuggaa bessana danddayiya paacetubaa Geeshsha Maxaafay tumuppe ay tamaarissii?

8, 9. (a) Iitatettaa co''u gi xeelliyoogaanne de'anaadan oottiyoogaa giddon de'iya dummatettaa waatada leemisuwan yootana danddayay? (b) Asay iita ogiyaa kaallishin co''u gi xeellidoogan, Xoossaa mooranchchadan xeellana bessennay aybissee?

10. Iitatettay ehiidobaa ubbaa Xoossay xayssanaagaa amanettana danddayiyoy aybissee?

11. Pirddi paccido hanotan Xoossaassi aybi siyettii? (b) Nena tuggay gakkiyoogan Xoossaayyo aybi siyettii?

12, 13. (a) Nuussi siiquwaa milatiya lo''o eeshshati de'iyoy aybissee? Siiqoy alamiyaassi de'iya nu xeelaa waatidi bochchii? (b) Xoossay alamiyan de'iya metuwaa xeelliyaagan issibaa oottanaagee attennaagaa neeni ammanettana danddayiyoy aybissee?

14. Xoossaa sunttay oonee? An ayssi go'ettana koshshii?

15. Yihoowa geetettiya sunttaa birshshettay aybee?

16, 17. Kaallidi de'iya bonchcho sunttatuppe, giishin: (a) “Ubbaappe Wolqqaamaa”, (b) “Merinaa Kawuwaa”, (c) “Medhdhidaagaa” giyaagaappe Yihoowaabaa ay tamaarana danddayiyoo?

18. Issi issi asay Xoossaakko mule shiiqana danddayennabadan qoppiyoy aybissee? SHin Geeshsha Maxaafay ay tamaarissii?

19. (a) Nuuni Xoossaakko shiiqiyoogaa waatidi doommana danddayiyoo? Qassi ayba go''aa demmiyoo? (b) Xoossaa eeshshatuppe neeni keehi dosiyoogeeti awugeetee?

20-22. (a) Nuuni Xoossaa be'ana danddayennaagee akko shiiqennaadan teqqii? Qonccissa. (b) Issi issi asati neessi qoppidi ne ay oottanaadan minttettana danddayiyoonaa? SHin neeni ay oottana bessii?

23, 24. (a) Neeni tamaaraydda de'iyoobata xeelliyaagan aggennan oychchana bessiyoy aybissee? (b) Kaalliya shemppuwan be'ana allaallee aybee?