Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee?

SHEMPPUWAA TAMMANNE NAA''A

Xoossaa Ufayssiya Ogiyan De'iyoogaa

Xoossaa Ufayssiya Ogiyan De'iyoogaa

Neeni waanada Xoossaa dabbo gidana danddayay?

Yihooway ubbabaa haariyo maataa bolli Seexaanay denttido oyshay nena gujjiyoy ayba ogiyaanee?

Yihoowa ufayssenna eeshshay awugee?

Waanada Xoossaa ufayssiya ogiyan de'ana danddayay?

MATA lagge woykko dabbo gidanaadan neeni dooriyoy ay mala asee? Neegaara issi mala gidida xeelay, koshshaynne eeshshay de'iyo asa koyiyoogau siree baawa. Lo''o eeshshay de'iyo urakko giishin, ammanettiyaanne keha gidida urakko shiiqaasa.

2 Taarike wodetu ubban, amarida asata baayyo mata dabbo gidanaadan Xoossay dooriis. Leemisuwau, Yihooway Abrahaama baasi dabbo yaagiis. (Isiyaasa 41:8; Yaaqooba 2:23) Daawiti Yihooway siiqiyo asa gidiyo gishshau, Xoossay abaa yootiiddi ‘taani koyiyo ubbabaa ta wozanadan oottiyaagaa’ yaagiis. (Oosuwaa 13:22) Hananabaa yootiya Daaneelakka Yihooway ‘keehi dosiyoogaa’ yootiis.—Daaneela 9:23.

3 Yihooway Abrahaama, Daawitanne Daaneela ba dabbo ootti xeellidoy aybissee? Abrahaamessi: ‘Neeni taayyo azazettadasa’ yaagiis. (Doomettaabaa 22:18) Hegaa gishshau, i azazidobaa eeno giidi oottiyaageetukko Yihooway shiiqees. I Israa'eeletuyyo: “Taayyo azazettite. Yaatikko, taani intte Xoossaa gidana; inttekka ta asaa gidana” yaagiis. (Ermmaasa 7:23) Yihoowassi azazettiyaaba gidikko, neenikka a dabbo gidana danddayaasa!

YIHOOWAY BA DABBOTA MINTTETTEES

4 Xoossaa dabbo gidiyoogan beettiya go''aa qoppa. Geeshsha Maxaafay, “ba kumetta wozanaappe GODAN ammanettiya asa minttettanau” Yihooway injjiyaa koyiyoogaa yootees. (2  Odiya 16:9) Yihooway nena minttettiyoogaa waati bessana danddayii? Issi ogiyaa Mazamure 32:8y hagaadan yootees: “Taani [“Yihooway,” NW] nena erissananne neeni baanau bessiya ogiyaa nena tamaarissana; taani nena zorananne naagana.”

5 Yihooway qoppiyoogaa bessiya ayba ufayssiya qonccissoo! I neeyyo koshshiya kaaletuwaa immees; qassi hegaa poliyo wode nena naagees. Nena gakkiya metuwaanne paaciyaa xoona kiyanaadan Xoossay nena maaddanau koyees. (Mazamure 55:22) Hegaa gishshau, neeni kumetta wozanaappe Yihoowassi oottiyaaba gidikko: “Taani ubbaton GODAI ta sinttan de7iyoogaa hassayais. I taappe ushachcha baggaara de7iyo gishshau, taani yeeqikke” giidi yexxida yettanchchaadan ammanettana danddayaasa. (Mazamure 16:8; 63:8) Ee, neeni a ufayssiya ogiyan de'anaadan Yihooway nena maaddana danddayees. SHin neeni eriyoogaadan, heegaadan neeni oottenna mala teqqanau koyiya Xoossaa morkkee de'ees.

SEEXAANAY DENTTIDO OYSHAA

6 Ha maxaafay SHemppuwaa 11n Seexaanaa Dabloosi, Xoossay ubbabaa haariyo maataa bolli denttido oyshaa qonccissees. Yihooway, Addaamanne Hewaano banttau lo''aadan iitaanne kehaa dooridi kuuyiyo maataa diggiis yaagidi Seexaanay Xoossaa wordduwan mootiis. Addaameenne Hewaana nagaraa ootti simmin, sa'ay eta zariyan kumiyoogaa doommin, asaa naati ubbay Xoossaayyo oottanau denttettiyaabaa xeelliyaagan Seexaanay mootuwaa denttiis. Seexaanay: “Asay Xoossaassi oottiyoy a siiqiyo gishshataassa gidenna. Maatay taassi imettiyaaba gidikko, oonakka gidin Xoossaappe haassana danddayays” yaagiis. Iyyooba geetettiya bitaniyaa taarikee, Seexaanay hegaadan ammanidoogaa bessees. Iyyoobi oonee? Seexaanay denttido oyshay a xeelliyoy ayba ogiyaanee?

7 Iyyoobi 3,600u laytta heera gidiyaagaappe kase de'iis. Iyyoobi lo''o asa; Yihooway a xeelliyaagan: “Sa7aa bollan a milatiya boree bainnanne suure asi mulekka baawa. I GODAASSI yayyiya, iitabaappekka haakkida asa” yaagiis. (Iyyooba 1:8) Iyyoobi Xoossaa ufayssiis.

8 Iyyoobi Xoossaassi oottanau ayssi koyidaakko Seexaanay oyshaa denttiis. Dabloosi Yihoowassi: “Anne a so asaanne ayyo de7iyaabaa ubbaa neeni dirada naagabeikkii? I oottiyo ooso ubbaa neeni anjjido gishshau, a mehiyaa wudee biittaa ubbaa bollan dariis. SHin neeni ne kushiyaa yeddada, ayyo de7iya aquwaa ubbaa shociyaakko, i nena tumu ne sinttan qanggana” yaagiis.—Iyyooba 1:10, 11.

9 Iyyoobi Xoossaassi oottiyoy woytuwaa demmanaassa giidi, Seexaanay palamettiis. Iyyoobi paacettiyaaba gidikko, Xoossaappe haakkana yaagidikka Dabloosi mootiis. Seexaanay denttido oyshata xeelliyaagan Yihooway ay oottidee? Denddida oyshay Iyyooba wozanaa koshshaa xeelliyaagaa gidiyo gishshau, Seexaanay Iyyooba paacciyoogaa Yihooway co''u giidi xeelliis. Iyyoobi Xoossaa siiqiyoogee woykko siiqennaagee hegan qonccidi erettana.

IYYOOBI PAACETTIIS

10 Sohuwaarakka Seexaanay Iyyooba dumma dumma ogetun paacciyoogaa doommiis. Koyro, Iyyooba meheti wuuqettidosona; a ashkkaratakka asay woriis. Hegee ikkonomiyan a bolli daro qohuwaa kaalettiis. Iyyooba naati tammaykka gotiyan hayqqin, hara keehi azzanttiyaabay merettiis. Keehippe iita gidida ha hanotay gakkidaba gidikkokka, “Iyyoobi nagaraa oottibeenna; Xoossaa amassalibeenna.”—Iyyooba 1:22.

Iyyoobi ammanettidi de'ido gishshau anjjettiis

Iyyoobi ammanettidi de'ido gishshau anjjettiis

11 Seexaanay hidootaa qanxxibeenna. Iyyoobi ba aquwaa, ba ashkkaratanne ba naata xayidi genccidaba gidikkonne, i harggiyaaba gidikko Xoossaappe haakkana yaagidi Seexaanay qoppidaba milatees. Seexaanay Iyyooba iita harggiyan shociyo wode Yihooway co''u giidi xeelliis. SHin hegeekka gidin, Iyyoobi Xoossaa bolli de'iya ammanuwaa agganaadan oottibeenna. Ubba i: ‘Taani hayqqana gakkanaassikka suure gidiyoogaa aggikke!’ yaagidi minttidi yootiis.—Iyyooba 27:5.

12 Iyyoobi bana gakkida metuwau gaasoy Seexaanaa gidiyoogaa eribeenna. Yihooway ubbabaa haariyo maataa bolli Dabloosi denttido oyshaa Iyyoobi eribeenna gishshau, bana gakkida meto ubbau gaasoy Xoossaa giidi qoppiis. (Iyyooba 6:4; 16:11-14) Gidikkokka, Iyyoobi Yihoowayyo ba suuretettaa naagidi de'iis. Iyyoobi Xoossaayyo oottiyoy bana siiqiyo gishshataassa giidi Seexaanay yootidobay worddo gidiyoogaa Iyyoobi ammanetti de'idi tumayiis.

13 Iyyoobi ammanetti de'ido hanotay, Seexaanay sunttaa mooranau denttido oyshatussi Yihooway tishsha zaaruwaa zaaranaadan oottiis. Iyyoobi tumukka Yihoowa dabbo; i ammanettidi de'ido gishshau, Yihoowaykka a anjjiis.—Iyyooba 42:12-17.

HE OYSHAY NENAKKA GUJJEES

14 Xoossaassi ammanettidi de'iyoogaa xeelliyaagan Seexaanay denttido oyshay Iyyooba xallaa xeelliyaagaa gidenna. He oyshay nenakka gujjees. Leemiso 27:11n: “Ta na7au, neeni aadhdhida eranchcha gida. Yaatiyaakko taani ufaittananne tana boriyaageetu oishaakka zaarana” yaagiya Yihoowa Qaalay hegaa qoncciyan bessees. Ha qaalay xaafettidoy Iyyoobi hayqqoosappe xeetan qoodettiya layttaappe guyyiyaana; hegee Seexaanay ha wodiyankka Xoossaa cayiiddinne Assi oottiyaageetakka mootiiddi de'iyoogaa bessees. Nuuni Yihoowa ufayssiya ogiyan de'iyo wode, Seexaanay denttido worddo mootuwaassi i zaaruwaa immanaadan tumuppe maaddoos; hegaadan oottiyoogan Xoossaa wozanaa ufayssoos. Hegee neessi aybi siyettanaadan oottii? Neeni de'uwan amarida laamiyaa oottanaadan koshshiyaaba gidikkonne, Seexaanay denttido worddo mootuwau zaaruwaa immiyaageetu giddon qoodettiyoogee keehi ufayssiyaaba gidennee?

15 Seexaanay: “Asi ba shemppuwaa gishshau, bau de7iyaabaa ubbaa immana” yaagidoogaa akeeka. (Iyyooba 2:4) Seexaanay “asi” yaagidi, i denttido mootoy Iyyooba xallaassa gidennan ubba asaassa gidiyoogaa qonccissiis. Hagee keehi qofissiya yoho. Seexaanay neeni Xoossaassi ammanettada de'iyo hanotan oyshaa denttiis. Neeni Xoossaassi azazettennan ixxiyoogaa be'anaunne metoy denddiyo wodiyan xillotetta de'uwaa aggaaganaadan Dabloosi koyees. Hegaadan oottanau Seexaanay ay ogetun go'ettana danddayii?

16SHemppuwaa 10n be'idoogaadan, asaa Xoossaappe haassanau Seexaanay daro ogetun go'ettees. Issi baggaara i “mittiyo uraa koyidi, gudiya gaammuwaadan gudiiddi” asaa qohees. (1 PHeexiroosa 5:8) Hegaa gishshau, geella laggeti, dabboti woykko hara asati neeni Geeshsha Maxaafaa xanna'anaunne tamaaridobaa oosuwan peeshshanau oottiyo baaxiyaa eqettanaadan oottiyoogan Seexaanay qohana danddayees.* (Yohaannisa 15:19, 20) Hara baggaara qassi Seexaanay, “ba huuphen poo7o kiitanchcha milatanau ba meraa laammees.” (2 Qoronttoosa 11:14) Dabloosi nena cimmanaunne Xoossaa ufayssiya ogiyan de'iyoogaappe zaaranau balettiya cimo ogetun go'ettanau danddayees. I hidootaa qanxxissiyoogankka go'ettana danddayees; Xoossaa ufayssanau danddayettennabadan neessi siyettanaadan oottanau danddayees. (Leemiso 24:10) Seexaanay “gudiya gaammuwaadan” hanin woykko “poo7o kiitanchcha” milatinkka a mootoy issi mala: I, metoy woykko paacee nena gakkiyo wode Xoossaassi oottiyoogaa aggaagaassa yaagees. Iyyoobi oottidoogaadan, Xoossaassi ammanetta de'ada Seexaanay denttido mootuwaa waata zaarana danddayay?

YIHOOWA HIGGIYAA AZAZETTIYOOGAA

17 Xoossaa ufayssiya ogiyan de'iyoogan, Seexaanay denttido mootuwaa zaaranau danddayaasa. Hegee ay gujjii? Geeshsha Maxaafay: “Neeni GODAA ne Xoossaa ne kumetta wozanaappe, ne kumetta shemppuwaappenne ne kumetta wolqqaappe siiqa” yaagidi zaarees. (Zaarettido Wogaa 6:5) Xoossaassi de'iya siiqoy neegee dicciyo wode, neeni oottanaadan i koyiyoobaa oottanau keehippe amottaasa. Yohaannisi: “Nuuni Xoossaa siiqiyoogee a azazuwaa naagiyoogaa” yaagidi xaafiis. Yihoowa kumetta wozanaappe siiqiyaaba gidikko, ‘a azazoy deexo gidennaagaa’ akeekaasa.—1 Yohaannisa 5:3.

18 Yihoowa higgeti awugeetee? Hegeetuppe amaridaageeti nuuni haakkana bessiyo eeshshata yootiyaageeta. Leemisuwau, “Yihooway Ixxiyoobatuppe Haakka” yaagiya saaxiniyaa xeella. Hegan Geeshsha Maxaafay iita giidi qoncciyan odiyo eeshshati xaafettidaageeta be'aasa. Koyro xeelliyo wode, hegan xaafettidaageetuppe issi issi oosoti hegaa keena iita milatennaageeta gidana danddayoosona. SHin xiqisetun wotta denttada qoppoogaappe guyyiyan, Xoossaa higgiyaa aadhdhida eraa akeekana danddayaasa. Eeshshan laamiyaa oottiyoogee, neeni hanno gakkanaashin oottido ubbabaappe deexxiyaagaa gidana danddayees. Gidikkonne, Xoossaa ufayssiya ogiyan de'iyoogee, gita woppaanne ufayssaa ehees. (Isiyaasa 48:17, 18) Hegee neeni gakkana danddayiyooba. Hegaa nuuni aybin eriyoo?

YIHOOWAY IXXIYOOBATUPPE HAAKKA

Asa bolli qoho gattiya naa''u asata
Azinaynne machiyaa ushshaanne tambbuwaa uyoosona
Issi maccaasiyaa wuuqqausu
 • Asa woriyoogaappe. —Kessaabaa 20:13; 21:22, 23.
 • SHaaramuxiyoogaappe.—Wogaabaa 20:10, 13, 15, 16; Roome 1:24, 26, 27, 32; 1 Qoronttoosa 6:9, 10.
 • Iita ayyaana oosuwaappe.—Zaarettido Wogaa 18:9-13; 1 Qoronttoosa 10:21, 22; Galaatiyaa 5:20.
 • Eeqau goynniyoogaappe.—1 Qoronttoosa 10:14.
 • Mattottiyoogaappe.—1 Qoronttoosa 5:11.
 • Wuussaappe. —Wogaabaa 6:2, 4; Efisoona 4:28.
 • Worddotiyoogaappe. —Leemiso 6:16, 19; Qolasiyaasa 3:9; Ajjuutaa 22:15.
 • Miishshaa amottiyoogaappe.—1 Qoronttoosa 5:11.
 • Hanttaarabaa haniyoogaappe.—Mazamure 11:5; Leemiso 22:24, 25; Milkkiyaasa 2:16; Galaatiyaa 5:20.
 • Bessenna haasayaappe.—Wogaabaa 19:16; Efisoona 5:4; Qolasiyaasa 3:8.
 • Suuttaa bessenna ogiyan go'ettiyoogaappe.—Doomettaabaa 9:4; Oosuwaa 15:20, 28, 29.
 • So asau koshshiyaabaa kunttennan ixxiyoogaappe. —1 Ximootiyoosa 5:8.
 • Ha alamiyaa olan woykko polotikaa palaman geliyoogaappe.—Isiyaasa 2:4; Yohaannisa 6:15; 17:16.
 • Tambbuwaa woykko jallissiya xaliyaa go'ettiyoogaappe.—Marqqoosa 15:23; 2 Qoronttoosa 7:1.

19 Yihooway nu danddayaappe dariyaabaa nuuni oottanaadan mule naagenna. (Zaarettido Wogaa 30:11-14) I nu abbiyaanne nu danddayaa nuuni eriyoogaappekka aaruwan erees. (Mazamure 103:14) Hegaa bollikka, nuuni a azazettanaadan Yihooway minttettana danddayees. Kiitettida PHauloosi: “Intte wolqqai danddayiyoogaappe aadhdhiya paaciyan intte paacettanau koyenna Xoossai ammanettidaagaa. SHin inttena paacee gakkiyo wode, he paaciyaa i inttena danddayissana. Qassi he paaciyaappe intte kessi ekkiyo ogiyaakka immana” yaagidi xaafiis. (1 Qoronttoosa 10:13) Neeni genccanaadan, Yihooway ‘ubbaappe aadhdhiya wolqqaa’ immanakka danddayees. (2 Qoronttoosa 4:7) Daro metuwaa gencci aattoogaappe guyyiyan PHauloosi: “Wolqqaa taassi immiya an ubbabaa oottanau danddayays” yaagidi xaafiis.—Piliphphisiyuusa 4:13, NW.

XOOSSAA UFAYSSIYA EESHSHATA DICHCHIYOOGAA

20 Yihoowa ufayssiyoogee, i ixxiyo eeshshatuppe haakkiyoogaappekka darobaa gujjiyoogee erettidaagaa. I siiqiyoobatakka neeni siiqana bessees. (Roomee 12:9) Neegaara issi mala xeelay, koshshaynne eeshshay de'iyoogeeta lagge oottada shiiqanau koyikkii? Yihoowaykka hegaadan oottana koyees. Hegaa gishshau, Yihooway siiqiyoobata siiqiyoogaa tamaara. Mazamure 15:1-5y, Xoossay bau mata dabbo ootti xeelliyoogeeti ay mala asatakko odiiddi, he eeshshatuppe amaridaageeta qonccissees. Yihoowa dabboti, Geeshsha Maxaafay ‘geeshsha ayyaanaa aife’ yaagiyoogeeta ayfoosona. Geeshsha ayyaanaa ayfee “siiquwaa, ufaissaa, sarotettaa, danddayaa, kehatettaa, lo77otettaa, ammanuwaa, ashkketettaa, ba huuphiyaa naagiyoogaa” milatiya eeshshata gujjees.—Galaatiyaa 5:22, 23.

21 Geeshsha Maxaafaa ubbatoo nabbabiyoogeenne xanna'iyoogee Xoossay dosiyo eeshshata dichchanau maaddees. Neeni oottanaadan Xoossay koyiyoobata tamaariyoogee ne qofaa Xoossaa qofaara maayettiyaagaa oottanau maaddees. (Isiyaasa 30:20, 21) Xoossaassi de'iya ne siiquwaa ne minttido payduwan, Xoossaa ufayssiya ogiyan de'anau neeni keehippe amottana.

22 Yihoowa ufayssiya ogiyan de'anau baaxiyaa koshshees. Geeshsha Maxaafay de'uwan laamiyaa oottiyoogaa, gal''a asatettaa qaaridi ooratta asatettaa maayiyoogan leemisees. (Qolasiyaasa 3:9, 10) SHin Yihoowa higgiyaa xeelliyaagan yettanchchay: “Ne higgiyaa naagiyoogan taani daro go7ettais” yaagidi xaafiis. (Mazamure 19:11) Neenikka Xoossaa ufayssiya ogiyan de'iyoogan, keehippe go'ettana danddayaasa. Hegaadan oottiyoogan, Seexaanay denttido mootuwau zaaruwaa immanaunne Yihoowa wozanaa ufayssanau danddayaasa.

GEESHSHA MAXAAFAY TAMAARISSIYOOBAA

 • Xoossaayyo azazettiyoogan a dabbo gidana danddayaasa.—Yaaqooba 2:23.
 • Ammanettidi de'iyoogaara gayttidaagan, Seexaanay asaa naata ubbaa xeelliya oyshaa denttiis.—Iyyooba 1:8, 10, 11; 2:4; Leemisuwaa 27:11.
 • Nuuni Xoossaa ufayssenna oosotuppe haakkana bessees.—1 Qoronttoosa 6:9, 10.
 • Nuuni Yihooway ixxiyoobata ixxiyoogaaninne i dosiyoobata dosiyoogan a ufayssana danddayoos.—Roome 12:9.

*  Hegaa giyoogee nena eqettiyaageeta ubbaa, eti oottiyooba ubban Seexaanay kaalettees giyoogaa gidenna. SHin Seexaanay ha alamiyaa siraataa xoossaa gidiyo gishshau, mule alamee an haarettees. (2 Qoronttoosa 4:4; 1 Yohaannisa 5:19) Hegaa gishshau, Xoossaa ufayssiya ogiyan de'iyoogee daro asay dosennaba gidiyo gishshau, amaridaageeti nena eqettanau danddayoosona.


Menttotu Oyshaa

1, 2. Yihooway baassi mata dabbo ootti xeelliyo asatuppe amaridaageeta yoota.

3. Yihooway amarida asata ba dabbo oottidi dooriyoy aybissee?

4, 5. Xoossay ba asaa waati minttettii?

6. Asaa naata xeelliyaagan Seexaanay ayba mootuwaa denttidee?

7, 8. (a) He wode de'ida asa ubbaappe Iyyooba keehi dumma oottidabay aybee? (b) Iyyoobi Xoossaassi oottanau koyidoogaa xeelliyaagan Seexaanay ayba oyshaa denttidee?

9. Seexaanay denttido oyshaa xeelliyaagan Yihooway ay oottidee? Aybissi?

10. Iyyooba gakkida paacee aybee? I ay zaaridee?

11. (a) Seexaanay Iyyooba xeelliyaagan woygiya naa''antto mootuwaa denttidee? Yihooway shin waatidee? (b) Iyyoobi bana gakkida keehi sakkiya harggiyaa xeelliyaagan ay oottidee?

12. Xoossay Ubbabaa haariyo maataa bolli Dabloosi denttido oyshaa Iyyoobi waati zaaridee?

13. Iyyoobi Xoossaassi ammanettido gishshau, hanidabay aybee?

14, 15. Seexaanay Iyyoobaara gayttidaagan denttido mootoy ubba asaa xeelliyaagaa gaana danddayiyoy aybissee?

16. (a) Xoossaappe asaa haassanau Seexaanay go'ettiyoy ayba ogetuunee? (b) Seexaanay he ogetun nena qohanau waati go'ettana danddayii?

17. Yihoowa higgiyaa azazettanau denttettiya waannabay aybee?

18, 19. (a) Yihoowa higgetuppe amaridaageeti awugeetee? (Saaxiniyaa xeella.) (b) Yihooway nu danddayaappe bollaa nuuppe naagennaagaa aybin eriyoo?

20. Xoossaa ufayssiya ay eeshshaa dichchana bessii? Hegee keehi koshshiyaagaa gididoy aybissee?

21. Xoossaa ufayssiya eeshshata dichchanau nena maaddana danddayiyay aybee?

22. Neeni Xoossaa ufayssiya ogiyan de'iyaaba gidikko, ay polana danddayay?