Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee?

GUJO TIMIRTTIYAA

Xoossaa Sunttaa —A Go'ettiyoogaanne A Birshshettaa

Xoossaa Sunttaa —A Go'ettiyoogaanne A Birshshettaa

NE GEESHSHA MAXAAFAN Mazamure 83:18y woygetti birshshettidee? Inggilizettuwan giigida Ooratta Alamiyaa Geeshsha Maxaafaa Xuufetu Birshshettay ha xiqisiyaa: “Neessi sunttay Yihoowa gididoogee, neeni sa'a ubban Ubbaappe Xoqqiyaagaa gidiyoogaa asay ero” yaagidi birshshiis. Unddenna Geeshsha Maxaafaa Birshshettatunkka hegaa mala ogiyan xaafettiis. Gidoppe attin, daro birshshettati Yihoowa yaagiya sunttaa kessidi “Godaa” woykko “Merinau De'iyaagaa” yaagiyaageetu mala bonchcho sunttaa gelisoosona. Ha sohuwan gelana bessiyay bonchcho suntteeyye Yihoowa yaagiya sunttay?

Ibraysxxe pitaliyan Xoossaa sunttaa

Ibraysxxe pitaliyan Xoossaa sunttaa

Ha xiqisee sunttaabaa yootees. Geeshsha Maxaafaappe dariya baggay koyro xaafettido Ibraysxxe qaalan, ha sohuwan issi dumma sunttay xaafettiis. יהוה (YHWH) geetettiya Ibraysxxe pitaletun xaafettiis. Inggilizetto qaalan erettida xeessay “Jihoovah” yaagiyaagaa. Ha sunttay Geeshsha Maxaafan issi xiqisiyaa xallan de'ii? CHii. Ibraysxxe qaalan koyro xaafettida Geeshsha Maxaafaa xuufetun 7,000 gidiya sohuwan xaafettiis!

Xoossaa sunttay ay keena koshshiyaabee? Nuuni woygi woossanaakko Yesuus Kiristtoosi tamaarissido woosaa qoppa. Hagaadan giidi doommees: “Saluwan de7iya nu Aawau, ne geeshsha sunttai anjjetto.” (Maatiyoosa 6:9) Takkidi, Yesuusi: “Ta Aawau, ne sunttaa bonchcha” yaagidi Xoossaakko woossiis. Xoossaykka saluwaappe: “Taani ta sunttaa bonchchaas; qassikka gujjada bonchchana” yaagidi zaariis. (Yohaannisa 12:28) Xoossaa sunttay keehippe koshshiyoogee qoncce. Yaatin, issoti issoti bantta Geeshsha Maxaafaa birshshettaappe ha sunttaa kessidi a sohuwan bonchcho sunttata gelissidoy aybissee?

Naa''u waanna gaasoti de'iyaaba milatees. Koyroy, daroti he sunttau koyro xeessay ha wodiyan erettenna gishshau, a go'ettana bessennabadan qoppoosona. Beni wode Ibraysxxe qaalati ustta pitaleti baynnan xaafettoosona. Yaatiyo gishshau, beni wode YHWH geetettiya pitaleta asay woygi nabbabiyaakko ha wodiyan ooninne erenna. Gidikkonne, Xoossaa sunttaa go'ettennaadan hegee nuna diggana bessii? Beni wode, Yesuusa sunttay Yeshuwaa geetettiya woykko Yehoshuwaa geetettiyaakko ooninne eriyay baawa. Gidikkonne, alamiyaa kumettan de'iya asay ha wodiyan, ba qaalan erettida xeessan Yesuusa sunttaa go'ettiiddi de'ees. Koyro xeetu layttan ayyo xeessay ay malakko erenna gishshau giidi, Yesuusa sunttaa go'ettanau undduudenna. Hegaadankka, neeni hara biitta biyaakko asay ba qaalan ne sunttaa dumma ogiyan xeesishin siyana danddayaasa. Yaatiyo gishshau, Xoossaa sunttau beni wode xeessay ay malakko erennaagee a sunttan go'ettennaagau gaaso gidana danddayenna.

Xoossaa sunttaa Geeshsha Maxaafaappe kessidoogau darotoo odiyo hara gaasoy daro wodiyau de'ida Ayhudatu wogaara gayttidaagaa. Etappe daroti Xoossaa sunttaa mule xeesana bessenna giidi ammannoosona. He ammanoy Geeshsha Maxaafan de'iya: "Xoossaa ne GODAA sunttaa hadan denttoppa; aissi giikko, GODAI ba sunttaa hadan denttiyaagaa qaxxayana” yaagiya wogaa bessenna ogiyan go'ettiyoogaappe denddidaagaana gidiyoogaa bessiyaabi dees.—Kessaabaa 20:7.

He wogay Xoossaa sunttaa bessenna ogiyan go'ettennaadan diggees. SHin a sunttaa bonchchuwan go'ettiyoogaa diggii? CHii, diggenna. Ibraysxxe Geeshsha Maxaafaa ("Gal''a Maachchaa”) xaafidaageeti ubbay Xoossay beni Israa'eeletussi immido Higgiyaa naagidi de'ida ammanettida attumaasata. Yaatin, eti Xoossaa sunttaa darotoo go'ettidosona. Leemisuwau, eti Xoossau goynniya cora asati issippe bantta qaalaa xoqqu oottidi yexxiyo mazamuretun he sunttaa gelissidosona. Xoossaa Yihooway, ubba baassi goynniyaageeta ba sunttaa xeesanaadan azaziis; ammanettidaageetikka azazettidosona. (Yuu7eela 2:32; Oosuwaa 2:21) Yaatiyo gishshau, ha wodiyan Kiristtaaneti Yesuusi oottidoogaadan, Xoossaa sunttaa bonchchuwan go'ettanau undduudokkona.—Yohaannisa 17:26.

Geeshsha Maxaafaa birshshiyaageeti, Xoossaa sunttaa sohuwan bonchcho sunttaa gelissidoogan iita bala balidosona. Eti Xoossaa, asaara dabbotanau koshshay baynnaagaanne qarettennaagaa milatissidosona; shin Geeshsha Maxaafay Xoossay ‘xuuraa shaakkiyo’ mata dabbo gidana mala asaa minttettees. (Mazamure 25:14) Neeyyo ba xuuraa shaakkiya mata laggiyaa ane qoppa. Neeni a sunttaa erennaba gidiyaakko, ay keenaa aara matattana danddayay? Hegaadankka, asay Yihoowa geetettiya Xoossaa sunttaa erennan de'iiddi, waanidi tumuppe akko shiiqana danddayii? Hegaappekka haray, asay Xoossaa sunttan go'ettennan aggiyo wode, a sunttau de'iya maalaalissiya birshshettakka erennan aggees. Xoossaa sunttau birshshettay aybee?

Xoossay ba huuphe, baassi ammanettida ashkkara gidida Muusessi ba sunttaa birshshettaa yootiis. Muusee Xoossaa sunttaabaa oychchido wode, Yihooway: “hanana koshshiyaabaa taani hanana” yaagidi zaariis. (Kessaabaa 3:14, NW) Rotherhame birshshido Geeshsha Maxaafan ha qaalati: "Taani Ta dosidobaa Hanana” geetettidosona. Yaatiyo gishshau, Yihooway ba sheniyaa polanau koshshiyaaba ubbaa hanana danddayees.

Ane neeni hanana koyiyooba ubbaa hanana danddayiyaabadan qoppa. Ne laggetussi neeni ay oottuutee? Etappe issoy keehi sahettiyaaba gidikko, eranchcha dottore gidada a pattaasa. Haraa qassi miishshaa metoy gakkikko, miishshaa immiya dure asa gidada a maaddaasa. Gidikkonne, neeni hanana danddayiyoobi keehi guutta gidiyoogee tuma. Nuuni ubbaykka hegaa mala. Neeni Geeshsha Maxaafaa xanna'iyo wode, Yihooway qaala gelidobaa polanau koshshiyaaba ubbaa waanidi haniyaakko be'ada garamettana. Qassi bana siiqiyaageetussi giidi ba wolqqaa go'ettiyoogee a ufayssees. (2 Odiya 16:9) Yihoowa oonatettaa bessiya ha lo''obati a sunttaa erennaagetuppe geemmidabata.

Yihoowa yaagiya sunttay Geeshsha Maxaafan de'ana bessiyoogee qoncce. A birshshettaa eriyoogeenne nu goynuwan a la'atettan go'ettiyoogee saluwan de'iya nu Aawaa Yihoowakko shiiqanau keehi maaddiyaaba.*


*  Xoossaa sunttaa, awu birshshettaane goynuwan a go'ettana bessiyo gaasuwaa xeelliyaagan gujo qonccissuwaa demmanau, Yihoowa Markkatun attamettida Merinau Minnidi De'iya Xoossaa Sunttaa (Wolayttattuwan birshshettibeenna) geetettiya brooshuriyaa xeella.

← Geeddarssiyo qofaa xeella

Gujjada Eranawu

XOOSSAAPPE YIYA MISHIRAACHUWAA!

Xoossawu Suntti De’ii?

Ubbaa Danddayiyaagaa, Medhidaagaa, qassi Godaa giyoogaa gujjin Xoossaayyo daro boncho sunttay de’ees. SHin Geeshsha Maxaafan Xoossaa buzo sunttay 7,000 gidiyaagee de’ees.