Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee?

SHEMPPUWAA TAMMANNE UDDUFUNA

Xoossaa Siiquwan De'a

Xoossaa Siiquwan De'a

Xoossaa siiqiyoogaa giyoogee woygiyoogee?

Xoossaa siiquwan waani de'ana danddayiyoo?

Yihooway ba siiquwan de'iyaageeta waati anjjii?

WOLQQAAMA uushoy uushiyo gallassi ogiyan nerkka hemettaydda de'iyaabadan qoppa. Saloy xumiiddi yin, wolqqanttay wolqqamiyoogaa, daday guummiyoogaanne hegaappe iray soosiyoogaa doommiis. Woxxada eesuwan attiyoosaa koyaasa. Yaataydda, ogiyaa doonan attiyo issi sohuwaa demmadasa. He sohoy mino gidi oosettidanne iraakka aattenna lo''o soho. He sohuwaa neeni keehippe nashshiyoogee qoncce!

Issi bitanee uushuwaappe attiyoosaa koyees

Ha uushiya wodiyan neessi Yihoowa baqata attiyo soho ne oottanee?

2 Nuuni de'iyo wodeekka uushodan metiya wode. Alamiyaa hanotay yaa iiti iiti bees. SHin attiyo ammanttiya sohoy, addussa wodiyau qohuwaa gattana danddayiyaabaappe naagettiyo sohoy de'ees. He sohoy aybee? Geeshsha Maxaafay: “Neeni taayyo qatonne baqata attiyo soho; neeni taani ammanettiyo ta Xoossaa” giidi tamaarissiyoogaa akeeka.—Mazamure 91:2.

3 Yihooway, Medhdhidaagee, yuniverssiyan Ubbaappe Bollay, nuussi baqati attiyo soho gidana danddayiyoogaa qoppa! Nuna qohana danddayiya ooppenne woykko aybippenne keehi wolqqaama gidiyo gishshau, i nuna naagana danddayees. Nuuni qohettiyaaba gidikkokka, he qohoy kaalettiyo iitabaa ubbaa Yihooway xayssana danddayees. Yihoowa baqati attiyo soho waati oottana danddayiyoo? Nuuni an ammanettiyoogaa koshshees. Hegaa bolli, Xoossaa Qaalay: “Intte huuphiyaa Xoossaa siiquwan wottite” yaagidi minttettees. (Yihudaa 21) Ee, saluwan de'iya nu Aawaara de'iya siiquwaa minttiyoogan, Xoossaa siiquwan de'ana bessees. I nuuyyo baqati attiyo soho gidiyoogan ammanettidi de'ana danddayoos. SHin hegaa mala issippetettaa waati medhdhana danddayiyoo?

YIHOOWA SIIQUWAA AKEEKADA HEGAU ZAARUWAA IMMA

4 Xoossaa siiquwan de'anau, Yihooway ba siiquwaa nuussi waati bessidaakko akeekana koshshees. Ha maxaafan go'ettada neeni erido issi issi Geeshsha Maxaafaa timirtteta qoppa. Yihooway Medhdhidaagaa gidiyoogaadan, sa'aa ufayssiya keetta oottidi nuuni de'anaadan immiis. I sa'an daro kattaynne haattay, mereta aqoy, maalaalissiya meheenne do'ay, qassi be'anau lo''iyanne ufayssiya darobay kumanaadan oottiis. Xoossay Geeshsha Maxaafaa xaafissidaagaa gidiyoogaadan, ba sunttaanne ba eeshshsaa nuussi qonccissiis. Hegaappe haray, i ba dosiyo Na'aa, Yesuus Kiristtoosa sa'aa kiittidi, waayiyan nuussi hayqqanaadan oottidoogaakka a Qaalay qonccissees. (Yohaannisa 3:16) He imotay nuussi ay keena koshshiyaabee? He imotay maalaalissiya sinttanaa hidootay nuussi de'anaadan oottiis.

5 Nu sinttanaa hidootay, Xoossay nuussi oottido harabaanikka zemppees. Yihooway saluwan de'iya aysuwaa, Masiyaa Kawotettaa essiis. He Kawotettay ubba waayiyaa mata wode xayissidi, sa'aa gannate oottana. Ane qoppa! Nuuni yan saruwaaninne ufayssan merinau de'ana danddayoos. (Mazamure 37:29) He wode gakkanaashin, ha''i ubbaappe lo''o ogiyan de'anaadan oottiya kaaletuwaa Xoossay immiis. Nuuni awudenne gidin awankka gididi aara gayttana danddayiyo woosaa imotaakka immiis. Hageeti, Yihooway neessi ne huuphenne asaa naatu ubbau siiquwaa bessido amarida ogeta.

6 Neeni qoppana bessiya oyshay: Yihoowa siiquwau taani ayba ogiyan zaaruwaa immanee? yaagiyaagaa. Daroti, “Taanikka zaarada a siiqana bessees” gaana danddayoosona. Neenikka hegaadan qoppay? Yesuusi ubbaappe aadhdhiya azazoy: “Neeni Godaa ne Xoossaa ne kumetta wozanaappe, ne kumetta shemppuwaappe, ne kumetta qofaappe siiqa” yaagiyaagaa gidiyoogaa yootiis. (Maatiyoosa 22:37) Neeni Xoossaa Yihoowa siiqanaadan oottiya daro gaasoti de'oosona. SHin neeni hegaadan siiqiyoogaadan qoppiyoogaa xallay, Yihoowa ne kumetta wozanaappe, shemppuwaappenne qofaappe siiqiyoogaa gidii?

Appliyaa zerettaa

7 Geeshsha Maxaafay qonccissiyoogaadan, Xoossaa siiqiyoogee, a siiqiyoogaadan qoppiyoogaappe aadhdhiyaaba. Xoossaa siiqiyaabadan qoppiyoogee koshshiyaaba gidikkonne, hegee a tumuppe siiqiyoogau doometta xalla gidiyoogee qoncce. Ayfiyaa miyo mittaa zeridi mokissanau zerettaa koshshees. SHin neeni teera ayfiyaa maanau koyidaba gidikko, issi uri neessi he mittaa ayfiyaa zeretta xallaa immin, neeni ufayttanee? Akkay! Hegaadan, Xoossaa Yihoowa siiqiyaabadan qoppiyoogee, doometta xalaala gidiyo gishshau hegaa xallay gidenna. Geeshsha Maxaafay: “Nuuni Xoossaa siiqiyoogee a azazuwaa naagiyoogaa; a azazoikka deexo gidenna” yaagidi tamaarissees. (1 Yohaannisa 5:3) Tumuppe Xoossaa siiqiyaageeta gidiyoogee, ayfiyo lo''o ayfiyan beettees. Xoossaa siiqiyoogee oosuwan qonccana bessees.—Maatiyoosa 7:16-20.

8 Nuuni Xoossaa siiqiyoogaa, a azazuwaa naagiyoogaaninne i kessido baaso siraataa oosuwan peeshshiyoogan bessoos. A azazoy polanau deexxiyaagaa gidenna. Yihoowa higgeti deexxiyaageeta gidennan, nuuni lo''o, ufayssiyanne woppa de'uwaa de'anau maaddanaadan geetettidi imettidaageeta. (Isiyaasa 48:17, 18) Yihoowa kaaletuwaara maayetti de'iyoogan, i nuussi oottido ubbabau saluwan de'iya nu Aawaa wozanappe galatiyoogaa bessoos. Ha wodiyan alamiyan de'iya asaappe, hegaadan galatiyaagee keehippe guutta gidiyoogee azzanttiyaaba. Yesuusi sa'an de'ido wode de'ida issi issi asaadan, nuuni galati baynnaageeta gidanau koyokko. Inchchirichchay oyqqido tammu asata Yesuusi pattiis; shin issuwaa xallay a galatanau yiis. (Luqaasa 17:12-17) Nuuni galatibeenna uddufanatuppe galatida issuwaadan hanana koyiyoogee qoncce!

9 Yaatin, nuuni naagana bessiyo Yihoowa azazoti awugeetee? He azazotuppe darota nuuni ha maxaafan tamaarida; shin amaridaageeta ane zaarettidi be'oos. Xoossaa azazota naagiyoogee, nuuni Xoossaa siiquwan de'anaadan maaddees.

AWUDEEGAAPPENNE AARUWAN YIHOOWAKKO SHIIQA

10 Yihoowakko aaruwan shiiqanau abaa tamaariyoogee keehippe koshshiya tanggo. Hegee aggennan ubbatoo oottana bessiyooba. Keehi kinchchiya qammi dembban tamaa ho''aydda de'iyaaba gidikko, tamay laafiiddi biidi to'anaadan oottay? CHii. Tamay pololattidi eexxanaadaaninne ho''anaadan mittaa gujjaasa. Ne de'oy geella neeni hegaa oottiyoogan takkana danddayees! Mittay, tamay eexxanaadan oottiyoogaadan, ‘Xoossaa loytti eriyoogeekka’ Yihoowassi de'iya siiqoy nuugee minni minni baanaadan oottees.—Leemiso 2:1-5.

Tamay eexxiiddi takkanaadan mittaa gujjiyoogaadan, Yihoowa siiqiyoogankka gujjiyoobaa koshshees

Issi bitanee tamaa ho''ees

11 Yesuusi bana kaalliyaageeti Yihoowayyonne A al''o Qaalaa tumaayyo de'iya siiquwaa minttidi de'anaadan koyiis. Yesuusi hayquwaappe denddi simmidi, Ibraysxxe Geeshsha Maxaafaa hiraagatuppe, a bolli polettida amaridaageeta ba erissiyo ashkkaratuppe naa''ata tamaarissiis. Hegaappe denddidaagan eti waanidonaa? Eti guyyeppe: “I nuussi ogiyan odishiininne Xoossaa maxaafata birshshishin, nu wozanai mishettidi xuugettibeennee?” yaagidosona.—Luqaasa 24:32.

12 Tumuppe Geeshsha Maxaafay woygi tamaarissiyaakko neeni koyro erido wode, ne wozanay ufayssan, mishuwaaninne Xoossaa siiquwan seelettibeennee? Neessi hegaadan siyettidoogee sirissenna. Darotussi hegaadan siyettiis. Ha''i metiyay, he wolqqaama siiqoy ubbatoo de'anaadaaninne dicciiddi baanaadan oottiyoogaa. Ha wodiyan de'iya alamiyaa hanotaa kaallana koyokko. Yesuusi “Daro asaa siiqoi irxxana” yaagidi kaseti yootiis. (Maatiyoosa 24:12) Yihoowayyonne Geeshsha Maxaafaayyo de'iya siiqoy irxxenna mala ay oottana danddayay?

13 Xoossaa Yihoowanne Yesuus Kiristtoosa xeelliyaagan eraa demmiyoogaa aggoppa. (Yohaannisa 17:3) Xoossaa Qaalaappe neeni demmido eraa: ‘Hagee tana Xoossaa Yihoowabaa ay tamaarissii? Taani kumetta wozanaappe, qofaappenne shemppuwaappe a siiqanaadan oottiyaabaa ay akeekissii?’ yaagada nena oychchaydda wotta denttada qoppa. (1 Ximootiyoosa 4:15) Hegaadan wotti dentti qoppiyoogee, Yihoowayyo de'iya siiqoy neegee poo'i eexxiya tamaadan gujjiyoogaa aggennaadan oottees.

14 Yihoowayyo de'iya siiqoy neegee poo'i eexxiya tamaadan gujjiyoogaa aggennaadan oottiyo hara ogee, ubbatoo woossiyoogaa. (1 Tasalonqqe 5:17) Ha maxaafan SHemppuwaa 17n, woosay, Xoossay immido al''o imota gidiyoogaa tamaarida. Asaara de'iya dabbotay ubba wode zawi baynna hanotan haasayiyoogan minniyoogaadan, Yihoowaara de'iya dabbotaykka nuuni ubba wode akko woossiyoogan minnees. Nuuni nu wozanan tumuppe siyettibeennabaa, coo doonan yiida, ubba wode meezetido qaalan zaari zaari woossana bessennaagee koshshiyaaba. Issi na'ay ba siiqo aawaa haasayissiyoogaadan, nuunikka Yihoowa hegaadan haasayissana koshshees. Nu woosay, qoncciyan, tumuppenne wozanappe gididi, bonchchuwana gidana bessiyoogee erettidaagaa. (Mazamure 62:8) Ee, Geeshsha Maxaafaa buzo xann'iyoogeenne wozanappe woossiyoogee, nu goynuwau koshshiyaabanne Xoossaa siiquwan de'anaadan nuna maaddiyaaba.

GOYNUWAN UFAYSSAA DEMMA

15 Geeshsha Maxaafaa buzo xinaateenne woosay, nuuni nu huuphe oottana danddayiyo goyno ogeta. Gidikkokka, hara goyno oge gidida, asau nu ammanuwaabaa yootiyoogaa ane ha''i qoppoos. Neeni Geeshsha Maxaafaa tumaa amaridaagaa hara asau yootiyoogaa doommadii? Hegaa gidikko, keehi ufayssiya dumma maataa demmadasa. (Luqaasa 1:74) Xoossaa Yihoowabaa tamaarido tumaa haratuyyo yootiyo wode, ubba Kiristtaanetussi imettida keehi koshshiya oosuwaa poliiddi de'oos; hegeekka Xoossaa Kawotettaa mishiraachchuwaa sabbakiyoogaa.—Maatiyoosa 24:14; 28:19, 20.

16 Kiitettida PHauloosi haggaazuwaa al''obadan xeelliisinne minjja giidi xeegiis. (2 Qoronttoosa 4:7) Yihoowabaanne a halchchuwaabaa asau yootiyoogee, neeni oottana danddayiyo ooso ubbaappe aadhdhiya ooso. Nuuni oottiyo oosoy ooppenne aadhdhiya Godaa oosuwaa; he oosoy hara ay oosuwaappenne aadhdhiya go''aa immees. Ha oosuwaa oottiyoogan, lo''o wozana koshshay de'iyo asata saluwan de'iya nu Aawaakko shiiqanaadan maaddaasanne merinaa de'uwaa ogiyan hemettiyoogaa doommanaadan oottaasa! Ay mala keehi ufayssiya oosoo! Hegaa bolli, Yihoowabaanne a Qaalaabaa markkattiyo wode, ne ammanoy gujjeesinne ayyo de'iya ne siiqoy minnees. Yihoowaykka ne oottiyo baaxiyaa nashshees. (Ibraawe 6:10) He oosuwaa aggennan genccada oottiyoogee, neeni Xoossaa siiquwan de'anaadan maaddees.—1 Qoronttoosa 15:58.

17 Kawotettaa mishiraachchuwaa sabbakiyo oosoy eesuwan oosettana bessiyoogaa hassayiyoogee koshshiyaaba. Geeshsha Maxaafay: “Qaalaa yoota;…minnada [“eesuwan,” NW] yoota” yaagees. (2 Ximootiyoosa 4:2) Ha wodiyan hegaadan eesuwan yootiyoogaa ayssi koshshidee? Xoossaa Qaalay nuussi: “GODAA gita gallassai matiis; matidikka qassi keehippe eesotees” yaagidi yootees. (Sofonaasa 1:14) Ee, Yihooway ha siraataa kumettaa xayssiyo wodee, eesuwan gakkiiddi de'ees. Asaa akeekissana koshshees! Eti banttana Haariyaagaa oottidi, Yihoowa doorana koshshiyoy ha''a gidiyoogaa erana bessees. Wurssettay “gam77enna.”—Imbbaaqooma 2:3.

18 Yihooway, nuuni tumu Kiristtaanetuura issippetettan assi goynnanaadan koyees. A Qaalay: “Issoy issuwaara waani siiqettanaakkonne qassi lo''o oosuwaa waati oottanaakko, issoy issuwau qoppoos. Issooti issooti shiiquwaa aggiyoogaa meeze oottidoogaadan, nuuni issippe shiiqiyoogaa aggokko; shin wurssettay matattiyoogaa intte be'iyo gishshau, issoy issuwaa minttettoos” yaagiyoy hegaassa. (Ibraawe 10:24, 25, NW) Nu mala ammaniyaageetuura Kiristtaane shiiqotun shiiqiyo wode, nu siiqo Xoossaa sabbiyoonne assi goynniyo keehippe lo''o injjiyaa demmoos. Qassi issoy issuwaa lo''obau denttettoosinne minttettoos.

19 Nuuni Yihoowassi goynniya haratuura issippe gidiyo wode, gubaa'iyaa giddon de'iya siiquwaanne dabbotaa minttoos. Nuussi de'iya lo''o eeshshaa Yihooway xeelliyoogaadan, nuunikka haratu lo''o eeshshaa xeelliyoogee koshshiyaaba. Nenaara ammaniyaageetuppe polotettaa naagoppa. Ubbatikka dumma dumma ayyaana dichchaa xekkan de'iyoogaanne nuuni ubbay balaa oottana danddayiyoogaa hassaya. (Qolasiyaasa 3:13) Yihoowa wozanappe siiqiyaageetuura de'iya mata dabbotaa minttanau baaxeta. Hegaadan oottiyoogan, neeni ayyaanan dichchaa bessiyoogaa akeekaasa. Ee, ne ayyaana ishanttuuranne michchenttuura Yihoowassi goynniyoogee, Xoossaa siiquwan de'anaadan nena maaddees. Assi ammanettidi goynniiddi, a siiquwan de'iyaageeta Yihooway ayba ogiyan anjjii?

“TUMU DE7UWAA” OYQQA

20 Ayyo ammanettidi oottiyaageetussi Yihooway de'uwaa immiyoogan eta anjjees; shin hegee ay mala de'oo? Neeni ha''i tumuppe de'ay? Nuuppe dariyaageeti, hegaa zaaroy qoncce gaana danddayoos. Nuuni shemppoos, moosinne uyoos; de'uwan de'iyoogee tuma; yaagidi de'uwan de'iyoogaa yootana danddayoos. Keehippe ufayttido wode, “Ta de'o layttan taani tumuppe de'idoy hachcha!” yaagana danddayoos. Gidikkokka, issi keehippe koshshiya hanotan xeelliyo wode, ha wodiyan ay asinne tumuppe de'iiddi deennaagaa Geeshsha Maxaafay qonccissees.

So asay gannatiyan ufayttees

Neeni “tumu de7uwaa” de'anaadan Yihooway koyees. Neeni de'aneeshsha?

21 Xoossaa Qaalay nuuni ‘tumu de'uwaa oyqqanaadan’ minttettees. (1 Ximootiyoosa 6:19) He qaalati, ‘tumu de'oy’ nuuni sinttappe demmanau hidootiyooba gidiyoogaa malaatoosona. Ee, nuuni polo gidiyo wode, he qaalaa birshshettaadan kumetta hanotan, Xoossay koyro doomettan nuussi halchchido de'uwaa de'ana. Nuuni “tumu de7uwaa” de'anay, gannate gidiya sa'an kumetta payyatettan, saruwaaninne ufayssan merinaa de'uwaa de'iyo wode. (1 Ximootiyoosa 6:12) Hegee keehippe maalaalissiya hidoota gidennee?

22 Nuuni waatidi ‘tumu de'uwaa oyqqana’ danddayiyoo? PHauloosi hegaa gaanaappe kasetidi, Kiristtaaneti “lo77obaa oottanaadan” qassi “lo77o oosuwan duretanaadan” minttettiis. (1 Ximootiyoosa 6:18) Hegee, nuuni Geeshsha Maxaafaappe tamaarido tumaa oosuwan peeshshiyoogan qonccidi beettees. SHin PHauloosi gaana koyidoy, lo''o oosuwaa oottiyoogan “tumu de7uwaa” demmoos gaanaassee? CHii; hegaa mala maalaalissiya hidootaa nuuni demmana danddayiyoy, tumuppe Xoossaa ‘aaro kehatettaana.’ (Roome 5:15) Gidikkonne, baayyo ammanettidi oottiyaageeta anjjiyoogan Yihooway ufayttees. Neeni “tumu de7uwaa” de'anaadan i koyees. Xoossaa siiquwan de'iyaageeti, hegaa mala ufayssaynne sarotettay de'iyo merinaa de'uwaa demmanau naagana danddayoosona.

23 Nuuni ubbay, ‘Xoossay Geeshsha Maxaafan yootido ogiyan, taani assi goynnaydda de'iyaanaa?’ yaagidi nuna oychchana bessees. Galla galla nu huuphiyaa pilggiyo wode, he oyshau zaariyo zaaroy ee yaagiyaagaa gidikko, nuuni de'iyoy suure ogiyaana yaagiyoogaa. Yihooway nuussi baqati attiyo soho gidiyoogan ammanettana danddayoos. I banan ammanettiyaageeta metoy dariyo, ha gal''a siraataa wurssetta gallassatuppe naagidi saruwan pinttana. Ha''i matan yiya maalaalissiya ooratta siraataukka, Yihooway saruwan gattana. He wode nuuni de'ana de'oy ay keena ufayssiyaagaa gidanee! Ha wurssetta gallassatun bessiya dooruwaa doorido gishshau, hegee nuna ayba ufayssanee! Neeni ha''i hegaa mala dooruwaa dooridaba gidikko, Yihooway koyro doomettan halchchido merinaa de'uwaa, “tumu de7uwaa” de'ana danddayaasa!

GEESHSHA MAXAAFAY TAMAARISSIYOOBAA

  • Nuuni Xoossaa azazotanne baaso siraatata oosuwan peeshshiyoogan, wozanappe a siiqiyoogaa bessoos.—1 Yohaannisa 5:3.
  • Xoossaa Qaalaa xanna'iyoogee, Yihoowakko wozanappe woossiyoogee, abaa harata tamaarissiyoogeenne Kiristtaane shiiqotun ayyo goynniyoogee, Xoossaa siiquwan nuuni de'naadan maaddees.—Maatiyoosa 24:14; 28:19, 20; Yohaannisa 17:3; 1 Tasalonqqe 5:17; Ibraawe 10:24, 25.
  • Xoossaa siiquwan de'iyaageetussi “tumu de7uwaa” de'iyo hidootay de'ees—1 Ximootiyoosa 6:12, 19; Yihudaa 21.

Menttotu Oyshaa

1, 2. Ha wodiyan baqati attiyo ammanttiya sohuwaa awappe demmana danddayiyoo?

3. Yihoowa nuuyyo baqati attiyo soho waati oottana danddayiyoo?

4, 5. Yihooway nuussi siiquwaa bessido ogetuppe amaridaageeti awugeetee?

6. Yihooway neessi bessido siiquwaa gishshaa ay oottana danddayay?

7. Xoossaa siiqiyaadan coo qoppiyoogaappe, Xoossaa siiqiyoogaa bessiyo hara aadhdhiya ogee de'ii? Qonccissa.

8, 9. Nuuni Xoossaa siiqiyoogaanne galatiyoogaa waati bessana danddayiyoo?

10. Xoossaa Yihoowa xeelliyaagan, aggennan eraa demmiyoogee ayssi koshshiyaakko qonccissa.

11. Yesuusi tamaarissido timirttee a kaalliyaageeti wananaadan oottidee?

12, 13. (a) Ha wodiyan de'iya asaappe dariyaagee, Xoossaayyonne Geeshsha Maxaafaayyo bessiyo siiquwan waanidee? (b) Nu siiqoy irxxenna mala ay oottana danddayiyoo?

14. Nuuni Xoossaa siiqidi de'anaadan woosay waati maaddana danddayii?

15, 16. Kawotettaa mishiraachchuwaa sabbakiyo oosuwaa dumma maatadaaninne minjjadan xeelliyoogee bessiyaaba gidiyoy aybissee?

17. Kiristtaanetu haggaazoy ha wodiyan eesuwan oosettana bessiyoy aybissee?

18. Nuuni tumu Kiristtaanetuura issippe Yihoowassi goynnana koshshiyoy aybissee?

19. Kiristtaane gubaa'iyan de'iya siiquwaa minttanau ay oottana danddayiyoo?

20, 21. ‘Tumu de'oy’ aybee? Hegee maalaalissiya hidoota gidiyoy aybissee?

22. Neeni waatada ‘tumu de'uwaa oyqqana’ danddayay?

23. Xoossaa siiquwan de'iyoogee koshshiyaaba gididoy aybissee?