Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee?

SHEMPPUWAA HOSPPUNA

Xoossaa Kawotettay Aybee?

Xoossaa Kawotettay Aybee?

Xoossaa Kawotettaabaa Geeshsha Maxaafay nuussi ay yootii?

Xoossaa Kawotettay ay oottanee?

He Kawotettay Xoossaa shenee sa'an hananaadan oottanay awudee?

ALAME yuushuwan de'iya miilooniyan qoodettiya asati, daroti Nu Aawau giyo woosaa woykko Godaa Woosaa giyo woosaa loytti eroosona. Ha naa''u qaalatikka Yesuus Kiristtoosi ba huuphe leemiso ootti bessido keehippe erettida woosaa malaatoosona. Hegee keehi gita birshshettaa oyqqida woosa; qassi he woosan koyro oychchiyo heezzubati, tumuppe Geeshsha Maxaafay ay tamaarissiyaakko neeni eranaadan maaddoosona.

2 He leemiso gidida woosaa doomettan, Yesuusi bana ezggiyaageeta: “Simmi intte hagaadan yaagidi, Xoossaa woossite; ‘Saluwan de7iya nu Aawau, ne geeshsha sunttai anjjetto. Ne kawotettai yo; ne shenee saluwan hanidoogaadan, sa7ankka hano’” yaagiis. (Maatiyoosa 6:9-13) Woosan oychchiyo ha heezzubatu birshshettay aybee?

3 Hanno gakkanaashin Xoossaa sunttaa, Yihoowabaa darobaa tamaarida. Xoossaa sheniyaabaakka giishin, i oottidobaanne sinttappekka oottanabaa amaridabaa tamaarida. SHin Yesuusi “Ne kawotettai yo” giidi nuuni woossanaadan yootido kawotettay awugee? Xoossaa Kawotettay aybee? A yuussay Xoossaa sunttay anjjettanaadan woykko bonchchettanaadan waati oottii? Xoossaa Kawotettaa yuussay Xoossaa shenee polettiyoogaara waani gayttii?

XOOSSAA KAWOTETTAY AYBEE?

4 Xoossaa Kawotettay Xoossan doorettida Kawoy de'iyo, Xoossaa Yihooway essido ayso. Xoossaa Kawotettaa kawoy oonee? Yesuus Kiristtoosa. Yesuusi Kawo gidiyoogan asaa haariyaageetu ubbaappe aadhdhiyaagaa gidiyo gishshau, ‘kawotu Kawuwaa, godatu Godaa’ geetettiis. (1 Ximootiyoosa 6:15) Asaa haariya ay uraappe, ubba eta giddoppe ooppenne lo''o giyoogeetuppekka aadhdhiya daro lo''obaa oottiyo wolqqay assi de'ees.

5 Xoossaa Kawotettay awan gididi haaranee? Yesuusi de'iyo sohuwaa eriyoogee, ha oyshaa zaaranau maaddees. Asay a mittaa bolli gita waayiyan woridoogaanne i hayquwaappe denddidoogaakka neeni tamaaridoogaa hassayiyoogee qoncce. Hegaappe gam''ennan saluwaa biis. (Oosuwaa 2:33) Hegaa gishshau, Xoossaa Kawotettaykka de'iyoy yan saluwaana. Geeshsha Maxaafay a “saluwaa kawotettaa” giyoykka hegaassa. (2 Ximootiyoosa 4:18) Xoossaa Kawotettay de'iyoy saluwaana gidikkonne, sa'aa bolli haarana.—Ajjuutaa 11:15.

6 Yesuusa keehippe dumma Kawo oottiyaabay aybee? Issi gaasoy, i mule hayqqennaagaa gidiyoogaa. Hara kawotuura gatti xeelliyo wode, Geeshsha Maxaafay a “Haiqqennaagee issi a xalaala. Ooninne akko shiiqanau danddayenna poo7uwan de7ees” yaagees. (1 Ximootiyoosa 6:16) Hegee, Yesuusi oottana lo''obay ubbay polettana giyoogaa. I gitabaanne asaa maaddiya daro lo''obaa oottana.

7 Yesuusa xeelliyaagan odettida Geeshsha Maxaafaa hiraagaa be'a: “GODAA Ayyaanai, aadhdhida eratettaanne akeekaa Ayyaanai, zoriyaanne wolqqaa Ayyaanai, eratettaanne GODAAYYO yayyiyo Ayyaanai a bolli shemppana. GODAAYYO yayyiyoogan i ufaittees; ba aifee be7idoban coo pirddenna; woikko ba haittai siyidoban coo kuuyenna. SHin hiyyeesatuyyo i xilluwan pirddana; sa7an de7iya metootanchchatu yohuwaakka i suuretettan kuuyana.” (Isiyaasa 11:2-4) Yesuusi xillonne qarettiya Kawo gididi sa'a ubban haaranaagaa ha qaalati bessoosona. Hegaadan haariya kawo neeni koyikkii?

8 Xoossaa Kawotettaa xeelliyaagan hara tumay: Yesuusi haariyoy barkka gidenna. Aara issippe haariyaageetikka de'oosona. Leemisuwau, PHauloosi Ximootiyoosassi: “Nuuni genccikko, aara issippe kawotana” yaagiis. (2 Ximootiyoosa 2:12) Ee, PHauloosi, Ximootiyoosinne Xoossan doorettida hara ammanettidaageeti saluwaa Kawotettan Yesuusaara issippe haarana. Hegaa mala dumma maataa demmanay aappunatee?

9 Ha maxaafan SHemppuwaa 7n de'iyaagaadan, kiitettida Yohaannisi ba be'ido ajjuutan “Dorssai [Yesuus Kiristtoosi] Xiyoone Deriyaa bolli [saluwan kawo gididi] eqqiis. A sunttainne a Aawaa sunttai som77uwan xaafettido, issi xeetanne oitamanne oiddu sha7u asati aara issippe de7oosona” yaagiis. He 144,000u asati oonee? Yohaannisi ba huuphe: “Dorssai biyoosaa ubbaa eti kaalloosona. Eti Xoossaassinne Dorssaassi baira gidanau, sa7aa asa giddoppe wozettidaageeta” yaagiis. (Ajjuutaa 14:1, 4) Ee, eti Yesuus Kiristtoosaara saluwan haaranau doorettidaageetanne a kaalliya ammanettida asata. Hayquwaappe saluwan de'anau denddidi, Yesuusaara “eti sa7an haarana.” (Ajjuutaa 5:10) Kiitettidaageeti de'ido wodiyaappe doommidi, Xoossay 144,000u qoodaa kunttanau ammanettida Kiristtaaneta dooriiddi takkiis.

10 Yesuusinne 144,000ti asaa haaranaadan Xoossay oottido giigissoy keehippe siiqo giigiso. Koyruwan, asa gidiyoogeenne waayettiyoogee ay malakko Yesuusi erees. PHauloosi Yesuusa xeelliyaagan, “nuuni daafuriyo wode nuuyyo qarettanau danddayees; nagara i oottibeennaagaappe attin, nunadan ubbabankka paacettiis” yaagiis. (Ibraawe 4:15; 5:8) Aara issippe haariyaageetikka hara asaagaadan waayettidaageetanne genccidaageeta. Hegaa bollikka, polotetta pacaara baaxetiyoogaanne dumma dumma sahuwaa gencci aattidosona. Asaa naata gakkiya metuwaa eti akeekanaagee qoncce.

XOOSSAA KAWOTETTAY AY OOTTANEE?

11 Yesuusi ba erissiyo ashkkarati Xoossaa Kawotettay yaanaadan woossana koshshiyoogaa yootido wode, Xoossaa shenee “saluwan hanidoogaadan, sa7ankka hano” giidi woossanaadankka yootiis. Xoossay de'iyoy saluwaana; a shenee yan ammanettida kiitanchchatun ubbatoo polettees. Gidikkonne, ha maxaafan SHemppuwaa 3n, issi iita kiitanchchay Xoossaa sheniyaa poliyoogaa aggi bayidi, Addaamanne Hewaano nagaara ootissidoogaa tamaarida. SHemppuwaa 10n, Seexaanaa Dabloosa geetettiya iita kiitanchchaabaa Geeshsha Maxaafay ay tamaarissiyaakko gujjidi tamaarana. Seexaanaynne a kaalliya daydanttata geetetti xeegettiya ayyaana meretati amarida wodiyaassi saluwan de'iyoogaa digettibookkona. Yaatiyo gishshau, he wode saluwan de'iya ubbati Xoossaa sheniyaa oottiyaageeta gidokkona. Xoossaa Kawotettay haariyoogaa doommiyo wode ha hanotay laamettees. Doorettida ooratta Kawoy, Yesuus Kiristtoosi Seexaanaa bolli olaa denttees.—Ajjuutaa 12:7-9.

12 Kaallidi de'iya hiraagay aybi hananaakko qonccissees: “Taani saluwaappe hagaadan yaagiya cenggurssaa siyaas; ‘Xoossaa atotettai ha77i yiis. Xoossai bau Kawo gidiyoogaadankka ba wolqqaa bessiis; a Kiristtoosi ba maataa bessiis. Aissi giikko, qamminne gallassi Xoossaa sinttan eqqidi, nu ishantta mootiyaagee [Seexaanay] saluwaappe duge olettiis.’” (Ajjuutaa 12:10) Geeshsha Maxaafan, ha xiqisiyan qonccida keehippe koshshiya naa''u hanotata akeekadii? Koyroy, Yesuus Kiristtoosi haariyo Xoossaa Kawotettay haariyoogaa doommiis. Naa''anttoy, Seexaanay saluwaappe duge sa'au olettiis.

13 He naa''u hanotatu wurssettay ay gididee? Saluwan hanidabaa xeelliyaagan: “Hegaa gishshau, saluwaunne salo giddon de7iyaageetoo, ufaittite” yaagiyaagaa nabbaboos. Seexaanaynne a daydanttati saluwaappe xayido gishshaunne saluwan de'iya ubbati Xoossaa Yihoowassi ammanettidaageeta gidiyo gishshau, saluwan de'iya ammanettida kiitanchchati ufayttidosona. Polonne kumetta gidida saroynne issippetettay yan de'ees. Ha''i Xoossaa shenee saluwan haniis.

14 Sa'aa xeelliyaagan shin, woygana danddayettii? Geeshsha Maxaafay: “Sa7aunne abbau aayye7ana! Aissi giikko, xalahe halaqai baayyo guutta wodee attidoogaa eriyo gishshau, wolqqaama hanqquwaara duge inttekko wodhdhiis” yaagees. (Ajjuutaa 12:12) Seexaanay saluwaappe olettido gishshaunne au guutta wode xallay attido gishshau, keehippe hanqqettiis. He hanqquwaappe denddidaagan, i metuwaanne “aayye7ana” giissiyaabaa sa'an oottees. He “aayye7ana” giissiya darobaa kaalliya shemppuwan tamaarana. Hegaa wozanan wottidi, Godaa Kawotettay Xoossaa sheniyaa sa'an waati polanee? yaagidi oychchana danddayoos.

15 Sa'au de'iya Xoossaa shenee aybakko hassaya. Hegaa xeelliyaagaa SHemppuwaa 3n tamaaradasa. Ha sa'au de'iya Xoossaa shenee, sa'ay gannate gididi hayqqenna xillo asaa zerettan kumanaadaana gidiyoogaa Xoossay Edenen bessiis. Seexaanay Addaamanne Hewaano nagaraa ootissin, hegee sa'au de'iya Xoossaa shenee polettiyo wodiyaa Sinttau sugidaba gidikkonne, Xoossaa halchchoy laamettanaadan oottibeenna. Yihoowayyo de'iya halchchoy ha''ikka “Xilloti biittaa laattananne yan merinau de7ana” yaagiyaagaa. (Mazamure 37:29) Xoossaa Kawotettay hegaa polana. Waatidi polanee?

Seexaanaynne a daydanttati saluwaappe olettidoogee sa'an aayye'ana giissiyaabaa kaalettiis. Hegaa mala metoy mata wode xayana

Olaa, danuwaanne koshaa bessiyaagaa

16 Daaneela 2:44n de'iya hiraagaa qoppa. Hagaadan gees: “He kawotu laittan, saluwaa Xoossai mulekka kunddenna, hara asaukka imettenna kawotettaa essana. He eqqida kawotettai he kawotettata ubbaa gaaceretti xaissana; shin i merinau eqqidi daana.” Hagee Xoossaa Kawotettaabaa nuussi ay yootii?

17 Koyruwan, Xoossaa Kawotettay eqqiyoy “he kawotu laittan” woykko hara kawotettati haariyo wodiyaana gidiyoogaa yootees. Naa''anttuwan, he Kawotettay merinau eqqidi daanaagaa yootees. He Kawotettay hara aysuwan xoonettennanne laamettenna. Heezzanttuwan, Xoossaa Kawotettaa giddooninne ha alamiyaa kawotettatu giddon olay denddanaagaa akeekoos. Xooniyaagee Xoossaa Kawotettaa gidees. Hegaappe, asaa ayssiyaagee Xoossaa Kawotetta xalla gidees. Hegaappe guyyiyan, asaa naati bantta de'uwan be'ido haaro ubbaappe lo''o haaruwan de'ana.

18 Geeshsha Maxaafay Xoossaa Kawotettay ha alamiyaa ayssiyaageetuura olettiyo wurssetta olaabaa yootiyoobay darobay de'ees. Leemisuwau, wurssettay gakkiyo wode, iita ayyaanati “sa7aa kawota ubbaa” worddo cimuwan balettana. Ayba halchchuwaassee? ‘Ubbaappe Wolqqaama Xoossaa gita gallassan, eta olaayyo shiishshanaassa.’ Sa'aa kawoti “Ibraisxxe qaalan Armmageedoona giyo sohuwaa” shiiqana. (Ajjuutaa 16:14, 16) Ha naa''u xiqisetun be'idoogaadan, asa aysuwaaninne Xoossaa Kawotettaa giddon denddiya wurssetta olay Armmageedoona geetettees.

19 Xoossaa Kawotettay Armmageedoona olan ay polanee? Sa'au de'iya Xoossaa shenee aybakko zaarettada qoppa. Xoossaa Yihooway bayyo oottiya xillonne polo gidida asay Gannate sa'aa kumanaadan halchchiis. Hegee ha''i hanennaadan oottidabay aybee? Koyruwan, nuuni nagaranchcha gidido gishshau, harggoosinne hayqqoos. Gidikkonne, SHemppuwaa 5n tamaaridoogaadan, Yesuusi nu gishshau hayqqido gishshau, merinau de'ana danddayoos. Yohaannisa Wonggeliyan de'iya qaalaa hassayennan aggakka: “Xoossaa Na7aa ammaniya ubbai merinaa de7uwaa ekkanaappe attin, xayenna mala, Xoossai ha sa7aa keehi siiqido gishshau, ba mexi issi Na7aa immiis.”—Yohaannisa 3:16.

20 Hara metoy qassi daro asati iitabaa oottoosona. Worddotoosona, cimmoosonanne shaaramuxoosona. Eti Xoossaa sheniyaa oottanau koyokkona. Iitabaa oottiya asati Xoossaa olaa wode Armmageedoonan xayoosona. (Mazamure 37:10) Xoossaa shenee sa'an hanibeenna hara gaasoy qassi, asa aysoy asay hegaa oottanaadan minttettibeenna gishshataassa. Ayssiya daroti abbee baynnaageeta, meqetti baynnaageetanne ammanettennaageeta. Geeshsha Maxaafay qoncciyan, “asi bau de7iya haariyo maataa hara asa qohanau go7ettiyoogaa” yootees.—Eranchchaa 8:9.

21 Armmageedoonappe simmin, asay issi aysuwan, Xoossaa Kawotettan haarettana. He Kawtettay Xoossaa sheniyaa oottananne maalaalissiya anjjuwaa ehaana. Leemisuwau, he Kawotettay Seexaanaanne daydanttata xayssana. (Ajjuutaa 20:1-3) Yesuusa yarshshuwaa go''ay oosuwan pee'iyo gishshau, ammanettida asaa naati hegaappe guyyiyan harggokkonanne hayqqokkona. Ubba he Kawotettan haarettiiddi merinau de'ana danddayoosona. (Ajjuutaa 22:1-3) Sa'ay gannate gidana. He Kawotettay Xoossaa shenee sa'an hananaadan oottanaynne Xoossaa sunttaa bonchchissanay hegaadaana. Hegee woygiyoogee? Hegee, Xoossaa Kawotettaa haaruwaa giddon, de'uwan de'iya ubbay Yihoowa sunttaa bonchchana yaagiyoogaa.

XOOSSAA KAWOTETTAY A SHENIYAA POLANAY AWUDEE?

22 Yesuusi bana kaalliyaageeti “Ne kawotettai yo” giidi woossanaadan odido wode, he Kawotettay yiichchibeennaagee qoncce. Yesuusi saluwaa biido wode shin yiidee? CHii; PHeexiroosinne PHauloosi naa''aykka, Yesuusa dendduwaappe simmin, Mazamure 110:1y a bolli polettidoogaa yootiiddi: “GODAI ta godaa, ‘Taani ne morkketa neeni tohuwan yedhdha eqqiyoobaa oottana gakkanaassi, hagan taappe ushachcha baggaara utta’ yaagiis” yaagidosona. (Oosuwaa 2:32-35; Ibraawe 10:12, 13) Naagiiddi takkiyo wodee de'ees.

Xoossaa Kawotettay haariyo wode, Xoossaa shenee saluwan hanidoogaadan sa'ankka hanana

Away wulliyoogaa

23 Awude gakkanaassii? Ashkke gidida Geeshsha Maxaafaa tamaareti 19tta xeetu layttan, he naagiyo wodee 1914n wuriyoogaa akeekan qoodidi eridosona. (He wodiyaa xeelliyaagan, Gujo Timirttiyaa, sinttaa 215-18 xeella.) He ashkke gidida Geeshsha Maxaafaa tamaareti wodiyaa suure qoodidoogaa, 1914n polettida alamiyaa hanotati boxooxissoosona. Geeshsha Maxaafaa hiraagaa polettay, 1914n Kiristtoosi Kawo gididoogaanne saluwan de'iya Xoossaa Kawotettay haariyoogaa doommidoogaa bessees. Yaatiyo gishshau, nuuni de'iyoy Seexaanau “guutta wodee” attido wodiyaana. (Ajjuutaa 12:12; Mazamure 110:2) Siree baynnan, Xoossaa Kawotettay mata wode Xoossaa shenee sa'an hananaadan oottana gaanaukka danddayoos. Ha misharaachchoy nena keehippe ufayssennee? Hegee tuma gidiyoogaa ammanay? Kaalliya shemppoy tumuppe Geeshsha Maxaafay hegaa tamaarissiyoogaa akeekanaadan nena maaddana.

GEESHSHA MAXAAFAY TAMAARISSIYOOBAA

  • Xoossaa Kawotettay, Yesuusi Kawo gididonne asaa naatuppe wozettida 144,000u asati aara issippe haariyo, saluwan de'iya ayso.—Ajjuutaa 14:1, 4.
  • Xoossaa Kawotettay haariyoogaa doommidoy 1914na; he wode Seexaanay saluwaappe sa'au duge olettiis.—Ajjuutaa 12:9.
  • Xoossaa Kawotettay mata wodiyan asaa aysuwaa xayssana; sa'aykka gannate gidana.—Ajjuutaa 16:14, 16.

Menttotu Oyshaa

1. Keehi erettida woygiyo woosaa ha''i pilgganee?

2. Yesuusi ba erissiyo ashkkarati woossanaadan tamaarissido heezzubati aybee?

3. Xoossaa Kawotettaabaa nuuni ay erana koshshii?

4. Xoossaa Kawotettay aybee? A Kawoy oonee?

5. Xoossaa Kawotettay awan gididi haaranee? Ay haaranee?

6, 7. Yesuusa keehippe dumma Kawo oottiyaabay aybee?

8. Yesuusaara haaranaageeti oonee?

9. Yesuusaara haaranaageeti aappunee? Xoossay eta dooriyoogaa awude doommidee?

10. Yesuusinne 144,000u asati, asaa haaranaagee siiqo giigisso gidiyoy aybissee?

11. Yesuusi ba erissiyo ashkkarati Xoossaa shenee saluwan hanana mala woossanaadan ayssi yootidee?

12. Ajjuutaa 12:10n qonccida keehippe koshshiya naa''u hanotati awugeetee?

13. Seexaanay saluwaappe duge olettidoogan hanidabay aybee?

14. Seexaanay sa'au duge olettido gishshau aybi hanidee?

15. Sa'au de'iya Xoossaa shenee aybee?

16, 17. Daaneela 2:44y Xoossaa Kawotettaabaa nuussi ay yootii?

18. Xoossaa Kawotettay ha alamiyaa aysuwaara olettiyo wurssetta olay ayba geetettii?

19, 20. Xoossaa shenee ha''i sa'an hanennaadan oottidabay aybee?

21. Xoossaa Kawotettay Xoossaa shenee sa'an hananaadan waati oottanee?

22. Xoossaa Kawotettay Yesuusi sa'an de'ido wode gidin, woykko a dendduwaappe simmin sohuwaara yibeennaagaa waati eriyoo?

23. (a) Xoossaa Kawotettay haariyoogaa awude doommidee? (b) Kaalliya shemppuwan ay tamaaranee?