Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee?

SHEMPPUWAA ICHCHASHA

Wozuwaa—Xoossay Immido Ubbabaappe Aadhdhiyaagaa

Wozuwaa—Xoossay Immido Ubbabaappe Aadhdhiyaagaa

Wozoy Aybee?

I waani giigi imettidee?

Neeni appe ayba go''a demmana danddayay?

Neeni a nashshiyoogaa waata bessana danddayay?

HANNO gakkanaashin neeni ekkido imota ubbaappe aadhdhiyaagee awugee? Imoti daro koshshiyaaba gidiyoogee al''o gidiyoogaana gidenna. Imotau tumu go''ay miishshan washettana bessenna. Hegaappe, issi imoti neeyyo gita go''aara de'iyaaba gidiyoy, nena ufayssiyaagaa gidiyo wode, woykko tumuppe koshshida pacaa kunttiyaagaa gidiyo wode.

2 Neeni awudenne gidin demmanau hidoota wottiyo imota ubbaappe aadhdhiya issi imoti de'ees. Hegee Xoossay asaayyo immido imota. Yihooway nuussi darobaa immiis; shin i nuuyyo immido ayba imotappenne aadhdhiyaagee, a Na'aa Yesuus Kiristtoosa wozuwaa yarshshuwaa. (Maatiyoosa 20:28) Nuuni ha shemppuwan be'anaagaadan, wozoy neessi zawi baynna ufayssaa ehanaunne nena keehi koshshiya pacata kunttanau danddayiyo gishshau, neeni demmana danddayiyo imota ubbaappe aadhdhiya al''oba. Wozoy tumukka Yihooway nena siiqido oge ubbaappe aadhdhiyaagaa.

WOZOY AYBEE?

3 Wozoy qanttan, Yihooway asaa nagaraappenne hayquwaappe ashshiyo ogiyaa. (Efisoona 1:7) Geeshsha Maxaafan de'iya ha timirttiyaa birshshettaa akeekanau, Edene ataakiltte sohuwan hanidabaa guyye simmidi qoppana bessees. Wozoy nuussi hegaa keena al''oba gidiyoogaa nashshana danddayiyoy, Addaamee nagaraa oottido wode appe halidabaa akeekiyoogaa xallaana.

4 Yihooway Addaama medhdhido wode, issi tumuppe al''o gididaba immiis; hegeekka polo asa de'uwaa. Hegee Addaamessi woygiyoogaakko ane qoppa. Polo gidida bollaaranne wozanaa kahaara merettido gishshau, i mulekka sahettennan, cimennan woy hayqqennan de'anau danddayees. Polo asa gidiyoogaadan, ayyo Yihoowaara dumma dabbotay de'ees. Geeshsha Maxaafay, Addaamee “Xoossaa na7aa” gididoogaa yootees. (Luqaasa 3:38) Yaatiyo gishshau, na'i bana siiqiya aawaara matattiyoogaadan, Addaamee Xoossaa Yihoowaara mata dabbotan ufayttidi de'iis. Yihooway sa'an de'iya ba na'aayyo ufayssiya oosuwaa immiyo wodenne appe koyettiyaabaa yootiyo wode, aara haasayiis.—Doomettaabaa 1:28-30; 2:16, 17.

5 Addaamee ‘Xoossaa leemisuwan’ merettiis. (Doomettaabaa 1:27) Hegee Addaamee meran Xoossaa milatees giyoogaa gidenna. Nuuni ha Maxaafaa SHemppuwaa 1n tamaaridoogaadan, Yihooway ayfiyan beettenna ayyaana. (Yohaannisa 4:24) Yaatiyo gishshau, Yihoowassi asa bolladan ashoynne suutti baawa. Addaamee Xoossaa leemisuwan merettiis giyoogee, siiquwaa, eraa, pirddaanne wolqqaa gujjin Xoossaagaa mala eeshshaara merettiis giyoogaa. Addaamee hara keehi koshshiya ogiyan, giishin koyidoogaa oottiyo maatan ba Aawaa mala. Yaatiyo gishshau Addaamee, asay ba koyidobaa xallaa oottanau medhdhido maashiine mala gidenna. Hegaappe, i iitaa kehaa shaakkidi, baayyo koyiyoobaa oottanau qofaa qachchana danddayees. Xoossaayyo azazettanau i dooridaba gidiyaakko, Gannate sa'an merinau de'ana danddayees.

6 Hegaa gishshau, Addaamee Xoossaayyo azazettennan aggidi hayquwau pirddettido wode, keehi al''obi appe halidoogee qoncce. A nagaray, polo asa gididi de'iyo a de'oynne hegaara gayttida anjjo ubbay appe halanaadan oottiis. (Doomettaabaa 3:17-19) Azzanttiyaabay, Addaamee ba xallaappe gidennan ba zerettaa ubbaappe he al''o de'uwaa halissiis. Xoossaa Qaalay: “Nagarai ha sa7aa issi asa [Addaame] baggaara geliis; he nagarai banaara haiquwaa ehiis; hegaa gaasuwan, asai ubbai nagara oottido gishshau, haiqoi asa zare ubbaa gakkiis” yaagees. (Roome 5:12) Nuuni ubbay Addaameppe nagaraa laattidoogee tuma. Yaatiyo gishshau, Geeshsha Maxaafay i bananne ba zerettaa, nagaraanne hayquwaa aylletettau ‘bayzziis’ yaagees. (Roome 7:14) Addaameenne Hewaana bantta dosan Xoossaassi azazettennan ixxido gishshau, etassi ayba hidootinne baawa. Gidoppe attin, nuna gujjin eta zerettaabaashin woygana danddayettii?

7 Yihooway wozuwaa baggaara asaa naata ashshanau koyiyoogaa oosuwan bessiis. Wozoy aybee? Wozuwaayyo naa''u waanna birshshettati de'oosona. Koyro birshshettay, wozoy issi ura la'a kessanau woykko issibaa baassi zaaranau qanxxiyooba. Hegaa, olaa gaasuwan qashettida ura birshshissanau qanxxiyoobaara geeddarissanau danddayettees. Naa''anttuwan, wozoy issibau kiyida waagaa zaaranau qanxxiyo kaasaa. Hegaa, qohoy gakkido urassi qanxxiyo afilaamaara geeddarissana danddayettees. Leemisuwau, issi uri haraa bolli qoho gattikko, he gakkida qohuwaayyo ubbaban mise gididabaa qanxxana bessees.

8 Addaamee nu ubbaa bolli ehiido wolqqaama pacaa kunttanaageenne nuna nagaraanne hayquwaa aylletettaappe kessanaagee, waani danddayettii? Yihooway giigissi immido wozuwaanne hegee neeyyo ayba go''a immiyaakko ane be'oos.

YIHOOWAY WOZUWAA GIIGISSI IMMIDO OGIYAA

9 Xayiday polo asa de'o gidiyo gishshau, polo gidenna asa de'oy aynne hegaa wozanau danddayenna. (Mazamure 49:7, 8) Koshshiya wozoy xayida polo asa de'uwaara mise gidana bessees. Hagee, Xoossaa Qaalan de'iya: “SHemppoi haiqqikko shemppo” yaagiya polo pirddaara moggottiyaaba. (Kessaabaa 21:23) Yaatin, Addaamee xayssido polo asa shemppuwaa woykko de'uwaa wozana danddayiya, hegaara mise gididabi aybee? Demmanau bessiya mise wozoy hara polo asa de'o.—1 Ximootiyoosa 2:6.

Yesuusi wozo gidanau hayqqiis

Yihooway ba mexi issi Na'aa nuussi wozo ootti immiis

10 Yihooway wozuwaa waatidi giigissi immidee? I polo gidida ba ayyaana naatuppe issuwaa sa'au kiittiis. SHin Yihooway coo issi ayyaana mereta kiittibeenna. I baayyo keehi al''o gididaagaa, ba issi Na'aa kiittiis. (1 Yohaannisa 4:9, 10) Ha Na'ay ba dosan, saluwan de'iyoosaa aggidi yiis. (Piliphphisiyuusa 2:7) Nuuni hagaappe kase aadhdhida ha maxaafaa shemppuwan tamaaridoogaadan, Yihooway ba Na'aa de'uwaa Mayraami uluwau aattido wode, maalaalissiyaaba oottiis. Xoossaa geeshsha ayyaanaa baggaara, Yesuusi polo asa gididi yelettido gishshau, nagaraa qixaatee a xeellenna.—Luqaasa 1:35.

11 Issi asi waanidi daro asaassi, ubba miilooniyan qoodettiya asaassi wozo gidana danddayii? Kochchooruwan, miilooniyan qoodettiya asay waanidi nagaranchcha gidana danddayidee? Addaamee nagaraa oottidoogan, al''o aqo gidida polo asa de'oy appe halidoogaa hassaya. Yaatiyo gishshau, i ba zerettaassi polo asa de'o laatissana danddayenna. Hegaappe, i laatissana danddayiyoy nagaraanne hayquwaa. Geeshsha Maxaafay ‘wurssetta Addaama’ yaagiyo Yesuus Kiristtoosayyo polo asa de'oy de'ees; qassi i mule nagara oottibeenna. (1 Qoronttoosa 15:45) Hegee, Yesuusi nuna ashshanau Addaame sohuwaa oyqqiis yaagiyoogaa. I Xoossaayyo xibennan azazettidi ba polo de'uwaa yarshshiyoogan, Addaame nagaraa waagaa qanxxiis. Yesuusi hegaadan oottidi, Addaame zerettaayyo hidootay de'anaadan oottiis.—Roome 5:19; 1 Qoronttoosa 15:21, 22.

12 Geeshsha Maxaafay Yesuusi hayqqanaappe kase genccidi aattido waayiyaa birshshidi yootees. I iita shochcha shocettiis, qareti baynna hanotan kaqettiisinne mittaa bolli daro barchchiyaa be'idi hayqqiis. (Yohaannisa 19:1, 16-18, 30; Gujo Timirttiyaa) Yesuusi hegaa keena waayiyaa be'ana koshshidoy aybissee? Ha Maxaafan takkidi be'ana shemppuwan, paacee gakkin Yihoowassi ammanettidi aqiya asa na'i de'iyoogau Seexaanay oyshaa denttidoogaa tamaarana. Yesuusi wolqqaama metoy gakkishinkka gencci ammanettidi, Seexaanaa oyshaayyo bixe zaaruwaa immiis. Dabloosi ay oottikkonne, ba koyidoogaa dooridi oottiyo maati de'iyo polo asi, Xoossaayyo polo gidida ogiyan ammanettiyaagaa gididi de'ana danddayiyoogaa Yesuusi boxooxissiis. Ba siiqo Na'ay hegaadan ammanettidoogau Yihooway ay keena ufayttideeshsha!—Leemiso 27:11.

13 Wozoy waanidi qanxxettidee? Ayhudatu aginaa Niisaane 14n, 33n K.Y.S., Yihooway nagari baynna ba polo Na'aa asay woriyo wode co''u giidi xeelliis. Hegaadan Yesuusi polo asa de'o gidida ba de'uwaa yarshsho oottidi immin, nuuni “issitoo…geeyi aggida.” (Ibraawe 10:10) Yesuusi hayqqido heezzantto gallassi, Yihooway assi zaarettidi ayyaana de'uwaa immidi denttiis. Yesuusi Addaame zerettaa wozanau yarshshido polo asa gididi de'ana danddayiyo maataa, saluwan Xoossaayyo sheedhdhiis. (Ibraawe 9:24) Yihooway Yesuusa yarshshuwaa, asaa naata nagaraanne hayquwaa aylletettaappe kessiya wozo oottidi ekkiis.—Roome 3:23, 24.

WOZUWAAPPE NEENI AYBA GO''A DEMMANA DANDDAYAY?

14 Nuuni nagaranchcha gidikkonne, wozuwaa gaasuwan al''o anjjuwaa demmidi ufayttana danddayoos. Xoossaa imota ubbaappe aadhdhiya ha imotay nuuyyo ha''inne sinttanau immiyo go''atuppe amaridaagaa ane be'oos.

15Nagaray atto geetettiyoogaa. Laattido polotettaa pacaappe denddidaagan, nuuni suure gididabaa oottanau wolqqaama baaxiyaa baaxeteettees. Nuuni ubbay doonan woykko oosuwan nagaraa ootteettees. SHin Yesuusa wozuwaa yarshshuwaa baggaara, ‘nu nagaray atto’ geetettana danddayees. (Qolasiyaasa 1:13, 14) Gidikkonne, nu nagaray hegaadan atto geetettana mala nuuni wozanappe Xoossaakko simmana bessees. Qassi Yihooway ba Na'aa wozuwaa yarshshuwan de'iya nu ammanuwaa be'idi nuussi atto gaanaadan, nu huuphiyaa kawushshidi a oychchana bessees.—1 Yohaannisa 1:8, 9.

16Xoossaa sinttan geeshsha gidida zoriya wozanaa. Nu zoriya wozanay nu bolli pirddikko, hegee nuna hidoota qanxxanaadaaninne pattennabadan siyettanaadan oottanaagee metennaba. Gidikkonne, nuuni polo gidennan de'ishinkka wozuwaa baggaara nagaraa atto giyo injjiyaa medhdhidi, Yihooway ba kehatettan geeshsha gidida zoriya wozanan assi goynnanaadan oottiis. (Ibraawe 9:13, 14) Hegee nuuni Yihoowaara yayyennan haasayiyo injjiyaa medhdhiis. Hegaa gishshau, aynne yayyennan woosan akko shiiqana danddayoos. (Ibraawe 4:14-16) Geeshsha zoriya wozanaara de'iyoogee woppatettaa immees, nu huuphessi lo''o xeelay de'anaadan ootteesinne ufayssaa gujjees.

17Gannate sa'an merinaa de'uwaa demmiyo hidootaa. Roome 6:23y: “Nagarai qanxxiyo miishshai haiquwaa” yaagees. He payduwankka gujjidi: “SHin Xoossai nu Godaa Kiristtoos Yesuusa baggaara immiyo imoi merinaa de7uwaa” yaagees. Ha maxaafaayyo SHemppuwaa 3n, matan yaana Gannaate sa'an demmana anjjuwaabaa tobbida. (Ajjuutaa 21:3, 4) Polo payyatettan de'iyo merinaa de'uwaa gujjin, sinttanaa anjjoti ubbay de'ana danddayidoy Yesuusi nuussi hayqqido gishshataassa. He anjjota demmanau, wozuwaa imotaa nashshiyoogaa bessana koshshees.

NEENI NASHSHIYOOGAA WAATADA BESSANA DANDDAYAY?

18 Nuuni wozuwaa gishshau, Yihoowa wozanappe galatana bessiyoy aybissee? Imota immida uri hegaa immanau ba wodiyaa immidaba, ba wolqqaanne ba miishshaa kessidaba gidikko, he imotay keehi al''o imota. He immido imotay, he uri nuna tumuppe siiqiyoogaa bessiyaagaa gidiyo wode, keehippe qarettiyaaba. Wozuwaa nuussi giigissidi immanau Xoossay aybippenne aadhdhiya yarshsho immido gishshau, wozoy ayba imotappenne al''oba. Yohaannisa 3:16y: “Xoossai ha sa7aa keehi siiqido gishshau, ba mexi issi Na7aa immiis” yaagees. Yihooway nuna siiqiyoogaa bessiya aybippenne aadhdhiya naqaashay wozuwaa. Yesuusi ba dosan ba de'uwaa nuussi aatti immido gishshau, wozoy Yesuusa siiquwaakka bessiya naqaasha. (Yohaannisa 15:13) Hegaa gishshau wozuwaa imotay, Yihoowaynne a Na'ay nuna huuphiyan huuphiyan siiqiyoogaa ammananaadan oottiyaagaa gidana bessees.—Galaatiyaa 2:20.

19 Yaatin, neeni Xoossay immido wozuwaa imotaa nashshiyoogaa waatada bessana danddayay? Koyruwan, Immiya Gitaa, Yihoowabaa loyttada eranau baaxeta. (Yohaannisa 17:3) Ha maxaafan go'ettada Geeshsha Maxaafaa xanna'iyoogee, ne hegaa oottanaadan maaddees. Yihoowa neeni kaseegaappe aattada era era biyo wode, ayyo de'iya ne siiqoy gujji gujji baana. Hegaappe, he siiqoy neeni a ufayssanau koyanaadan denttettana.—1 Yohaannisa 5:3.

Issi maccaasiyaa Geeshsha Maxaafaa nabbabausu

Yihoowabaa kaseegaappe aaruwan eranau baaxetiyoogee i immido wozuwaa imotaa neeni nashshiyo issi oge

20Yesuusa wozuwaa yarshshuwan ammaniyoogaa oosuwan bessa. Yesuusa xeelliyaagan: “Na7aa ammaniya urau merinaa de7oi de7ees” geetettiis. (Yohaannisa 3:36) Yesuusan ammaniyoogaa waatidi oosuwan bessana danddayiyoo? Hegaa mala ammanuwaa doona xallan bessana danddayettenna. Yaaqooba 2:26y: “Oosoi shaahettido ammanoi haiqqidaagaa” yaagees. Ee, tumu ammanoy ‘oosuwan,’ giishin, nuuni ekkiyo tangguwan qonccees. Nuuni Yesuusan ammaniyoogaa bessiyo issi ogee, a milatanau nuussi hanettidaba ubbaa oottiyoogaana; doona xallaana gidennan, nu oottiyoobankka bessana koshshees.—Yohaannisa 13:15.

21Layttan layttan Godaa Kahuwaa bonchchiyo shiiquwan beetta. Niisaane 14n, 33n K.Y.S., Yesuusi Geeshsha Maxaafan “Godaa kahuwaa” geetettiya dumma baalaa essiis. (1 Qoronttoosa 11:20; Maatiyoosa 26:26-28) Ha baalay Kiristtoosa hayquwaa Hassayiyo Baalaakka geetettees. Yesuusi ha baalaa essidoy, kiitettidaageetinne etappe guyyiyan tumu Kiristtaane gididaageeti ubbay, i polo asa gididi hayqqidoogan, ba shemppuwaa woykko ba de'uwaa wozo oottidi immidoogaa hassayanaadan maaddanaassa. Ha baalaa xeelliyaagan Yesuusi: “Hagan tana hassayite” yaagidi azaziis. (Luqaasa 22:19) Godaa Kahuwaa bonchchiyoogee, wozuwaa baggaara Yihoowaynne Yesuusi nuna siiqido gita siiquwaa nuuni hassayanaadan oottees. Nuuni layttan issitoo bonchchettiya Yesuusa hayquwaa Hassayiyo Baalan beettiyoogan, wozuwaa nashshiyoogaa bessana danddayoos.*

22 Yihooway giigissidi immido wozoy tumukka al''o imota. (2 Qoronttoosa 9:14, 15) Ha al''o imotay hayqqidaageetakka go''ana danddayees. Hegee waanidi hananaakko SHemppuwaa 6ninne 7n qonccana.

GEESHSHA MAXAAFAY TAMAARISSIYOOBAA

  • Wozoy Yihooway asaa naata nagaraappenne hayquwaappe ashshiyo oge.—Efisoona 1:7.
  • Yihooway ba issi Na'ay nuussi hayqqana mala sa'au kiittidi wozuwaa giigissidi immiis. —1 Yohaannisa 4:9, 10.
  • Wozuwaa baggaara, nu nagaray atto geetettees, qassi geeshsha gidida zoriya wozanaanne merinaa de'uwaa hidootaa demmeettees.—1 Yohaannisa 1:8, 9.
  • Yihoowabaa kaseegaappe aaruwaa eranau baaxetiyoogan, Yesuusa wozuwaa yarshshuwan ammaniyoogaa oosuwan bessiyoogaaninne Godaa Kahuwaa baalaa bonchchiyoogan wozuwaa nashshiyoogaa bessoos.—Yohaannisa 3:16.

*  Godaa Kahuwaa xeelliyaagan gujo qonccissuwaa demmanau, Gujo Timirttiyaa xeella.


Menttotu Oyshaa

1, 2. (a) Imoti neeyyo gita go''aara de'iyaagaa gidiyoy awudee? (b) Neeni demmana danddayiyo imota ubbaappe aadhdhiya al''obi wozuwaa geetettana danddayiyoy aybissee?

3. Wozoy aybee? Ha al''o imotaa nashshanau, nuuni ay akeekana bessii?

4. Polo asa gididi de'iyoogee Addaamessi woygiyoogee?

5. Geeshsha Maxaafay Addaamee “Xoossaa leemisuwan” merettiis giyo wode woygiyoogee?

6. Addaamee Xoossaayyo azazettibeenna wode appe halidabi aybee? A zerettay qassi waanidi qohettidee?

7, 8. Wozuwau de'iya naa''u waanna birshshettati aybee aybee?

9. Koshshiya wozoy ay mala wozoo?

10. Yihooway wozuwaa waatidi giigissi immidee?

11. Issi asi waanidi miilooniyan qoodettiya asaassi wozo gidana danddayii?

12. Yesuusi be'ido waayiyan aybi tumattidee?

13. Wozoy waanidi qanxxettidee?

14, 15. Nuuni ‘nu nagaray atto’ geetettanaadan ay oottana bessii?

16. Geeshsha zoriya wozanaa oyqqidi, Xoossaayyo goynnanaadan maaddiyay aybee? Hegaa mala zoriya wozanaa go''ay aybee?

17. Yesuusi nuussi hayqqido gishshau, ayba anjjota demmiyo injjee de'ii?

18. Wozuwaa imotaassi nuuni Yihoowa galatana bessiyoy aybissee?

19, 20. Xoossay immido wozuwaa imotaa nashshiyoogaa neeni ayba ogetun bessana danddayay?

21, 22. (a) Nuuni layttan issitoo bonchchettiya Godaa Kahuwaa baalan ayssi beettana bessii? (b) SHemppuwaa 6ninne 7n qonccanabay aybee?