Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee?

SHEMPPUWAA TAMMANNE LAAPPUNA

Woosan Xoossaakko SHiiqa

Woosan Xoossaakko SHiiqa

Nuuni Xoossaakko woossana bessiyoy aybissee?

Xoossay nu woosaa siyanaadan ay oottana bessii?

Xoossay nu woosaa waati zaarii?

AAHO yuniverssiyaara geeddarissiyo wode, sa'ay keehi guutta. SHin, ‘Saluwaanne sa'aa medhdhida’ Yihoowayyo, kawotettan de'iya asaa naati gombbo giddon de'iya issi xohetta haatta mala gidiyoogee qoncce. (Mazamure 115:15; Isiyaasa 40:15) Gidikkokka, Geeshsha Maxaafay: “GODAI bana xeesiya ubbau, tuman bana xeesiya ubbau matan de7ees. I baayyo yayyiyaageetu ubbaayyo amuwaa kunttees. Qassi i eta waasuwaa siyidi, eta ashshees” yaagees. (Mazamure 145:18, 19) Hegee woygiyoogaakko ane qoppa! Medhdhidaagee, ubbabaa danddayiyaagee, nuussi matanne nuuni a ‘tuman xeessiyaaba’ gidikko, nuna siyees. Xoossaakko woossiyoogee keehi dumma maata!

2 Gidoppe attin, Yihooway nu woosaa siyanaadan koyiyaaba gidikko, i koyiyo ogiyan akko woossana bessees. Hegaadan oottanau, Geeshsha Maxaafay woosaabaa ay tamaarissiyaakko erana koshshees. Woosay nuuni Xoossaakko shiiqanaadan maaddiyo gishshau, hegaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay woygiyaakko eriyoogee keehi koshshiyaaba.

YIHOOWAKKO AYSSI WOOSSIYOO?

3 Nuuni Yihoowakko woossana koshshido issi waanna gaasoy, hegaadan oottanaadan i shoobbiyo gishshataassa. A Qaalay: “Xoossaa intte woossiyo woosa ubban a keehi galatiiddi, inttena koshshiyaabaa ubbau woossiteppe attin, issibaukka hirggoppite. Qassi asa eratettaa ubbaappe aadhdhiya Xoossaa sarotettai intte wozanaanne intte qofaa Godaa Yesuus Kiristtoosa baggaara naagana” yaagidi nuna minttettees. (Piliphphisiyuusa 4:6, 7) Yuniverssiyan Ubbaappe Bollaara Haariyaagee nuussi immido hegaa mala giigissuwaa nuuni sheneho geennaagee erettidaagaa.

Issi maccaasiyaa woossausu

‘Saluwaanne sa'aa Medhdhidaagee’ nu woosaa siyanau koyees

4 Woossiyo hara gaasoy, Yihoowakko ubbatoo woossiyoogee, aara de'iya dabbotaa nuuni minttiyo issi oge gidiyo gishshataassa. Tumu laggeti issoy issuwaara haasayiyoy, koyiyoobay de'iyo wode xallaana gidenna. Hegaappe, lo''o laggeti issoy issuwaara dosettoosona; eti bantta qofaa, bantta hirggaanne banttau siyettiyaabaa qottennan issoy issuwau yootiyoogan dabbotaa minttoosona. Xoossaa Yihoowaara nuussi de'iya dabbotaa xeelliyaagankka, amarida ogiyan hanotay hegaara issi mala. Ha maxaafaa go'ettiyoogan, neeni Yihoowa xeelliyaagan, a oonatettaanne a halchchuwaa darobaa Geeshsha Maxaafay ay tamaarissiyaakko eradasa. Neeni aara dabbotaa medhdhana danddayiyo ura i gidiyoogaa tamaaradasa. Woosay saluwan de'iya ne Aawawu ne qofaa qonccissiyoonne neessi siyettiyaabaa yootiyo injjiyaa medhdhees. Neeni hegaadan oottiyo wode, Yihoowakko kaseegaappekka aaruwan shiiqaasa.—Yaaqooba 4:8.

NUUNI KUNTTANA BESSIYA GIDAY AYBEE?

5 Yihooway woosa ubbaa siyii? Hananabaa yootiya Isiyaasa wode, i makkalanchcha Israa'eeletussi woygidaakko qoppa: “Intte daro woosaa woossikkokka, taani siyikke; aissi giikko, intte kushee suuttan munaqettiis” yaagiis. (Isiyaasa 1:15) Yaatiyo gishshau, issi issi oosoti, Xoossay nu woosaa siyennaadan gaaso gidoosona. Xoossay nu woosaa nashshidi siyanaadan, keehippe koshshiya gidata kunttana koshshees.

6 Waannatidi koshshiya giday ammanuwaa. (Marqqoosa 11:24) Kiitettida PHauloosi: “Ammanoi bainnan ooninne Xoossaa ufaissanau danddayenna; aissi giikko, Xoossaakko yiya ooninne Xoossai de7iyoogaanne bana koyiyaageetuyyo woituwaa immiyoogaa ammananau koshshees” yaagidi xaafiis. (Ibraawe 11:6) Tumu ammanoy, Xoossay de'iyoogaa ammaniyoogaa xalla gidennan, i woosaa siyidi zaaruwaa immiyoogaa ammaniyoogaa gujjees. Ammanoy nu oosuwan qonccees. Ubba gallassi de'iyo de'uwan nu ammanoy qoncci beettanaadan oottana bessees.—Yaaqooba 2:26.

7 Yihooway baakko woosan shiiqiyaageeti bantta huuphiyaa kawushshidi wozanappe woossanaadankka koyees. Nuuni Yihoowa haasayissiyo wode, nu huuphiyaa kawushshiyoogee bessiyaaba gidennee? Asay issi kawuwaa haasayissiyo injjiyaa demmiyo wode, ayyo de'iya haariyo maataa akeekidi, darotoo bonchchuwan haasayissees. Yaanin, nuuni Yihoowakko shiiqiyo wode, ay keena bonchchuwana gidana bessii! (Mazamure 138:6) Hegaa bolli i "Ubbaa Danddayiya Xoossaa” gidiyoogee qoncce. (Doomettaabaa 17:1) Nuuni Xoossaakko woossiyo wode, nu hanotay a matan nuussi de'iya sohuwaa eridi, nu huuphiyaa kawushshiyoogaa bessiyaagaa gidana koshshees. Hegaadan nu huuphiyaa kawushshiyo hanotay, nuuni meeze oottidi zaaretti zaaretti issi mala woosa woossanaadan gidennan, wozanappe ashkketettan woossanaadankka denttettees.—Maatiyoosa 6:7, 8.

8 Xoossay nu woosaa siyanaadan oottiya hara giday, nuuni nu woosaara moggidi de'iyoogaa. Nuuni woossiyoobaa nu wolqqay danddayido keena ubban oottanaadan Yihooway naagees. Leemisuwau, “Hachchi hachchi koshshiya qumaa nuuyyo hachchi imma” yaagidi woossiyaaba gidikko, nuuni oottana danddayiyo ooso ubbaa minnidi oottana koshshees. (Maatiyoosa 6:11; 2 Tasalonqqe 3:10) Ashuwaa daafuran oottiyoobata xooni kiyanau maaduwaassi woossiyaaba gidikko, nuna paaciyan yeggana danddayiya hanotatuppe haakkanau akeekanchcha gidana koshshees. (Qolasiyaasa 3:5) Ha keehi koshshiya gidatu bolli woosaa xeelliyaagan nuuni zaaruwaa demmana koshshiya oyshati de'oosona.

WOOSAA XEELLIYAAGAN AMARIDA OYSHATU ZAARUWAA

9Nuuni ookko woossana bessii? Yesuusi bana kaalliyaageeti ‘saluwan de'iya nu Aawaakko’ woossana mala tamaarissiis. (Maatiyoosa 6:9) Hegaa gishshau, nu woosay Xoossaa Yihoowa xallau shiiqana bessees. Gidikkonne, ba mexi issi Na'aa Yesuus Kiristtoosassi de'iya sohuwaakka nuuni eridi ekkanaadan Yihooway koyees. Nuuni SHemppuwaa 5n tamaaridoogaadan, Yesuusi sa'aa kiitettidoy, nuna nagaraappenne hayquwaappe ashshanaassa woykko wozanaassa. (Yohaannisa 3:16; Roome 5:12) I Qeese ubbatu Halaqanne Pirddiyaagaa gidanaadan doorettiis. (Yohaannisa 5:22; Ibraawe 6:20) Hegaa gishshau, Geeshsha Maxaafay nuuni Yesuusa baggaara woosaa shiishshana mala yootees. I ba huuphe: “Ogee, tumainne de7oi tana; ta baggaarappe attin, ooninne ta Aawaakko baanau danddayenna” yaagiis. (Yohaannisa 14:6) Nu woosay siyettanaadan, Yihoowa xalaalaakko Yesuusa baggaara woossana bessees.

10Nuuni woossiyo wode waanidi woossana bessii? Yihooway kushiyaa hanotaa gidin kumetta bollaa hanotaa gidin dumma gidida equwaa koyenna. Geeshsha Maxaafay dumma dumma gidida daro hanotan shiiqiya woosay siyettiyoogaa tamaarissees. Hegee, uttidi, hokkidi, gulbbatidinne eqqidi woossiyoogaa gujjees. (1 Odiya 17:16; Nahimiyaa 8:6; Daaneela 6:10; Marqqoosa 11:25) Tumuppe koshshiyaagee, harati be'ana danddayiyo dumma equwaa gidennan, suure gidida wozanaa hanotaa. Ooso oottiiddi woykko ellellissiya hanotay gakkiyo wode, nuuni awan de'iyaaba gidikkonne, wozanan woossana danddayoos. Hegaa mala woosaa nu matan de'iya asay aynne akeekennaba gidikkonne, Yihooway siyees.—Nahimiyaa 2:1-6.

11Nuuni aybaaba woossana bessii? Geeshsha Maxaafay: ‘Xoossay koyiyoogaadan, aynne nuuni a woossikko, i siyees’ yaagidi qonccissees. (1 Yohaannisa 5:14) Hegaa gishshau, Xoossaa sheniyaara moggiya aybanne gidin woossana danddayoos. Nuna buzo metidabaa woossiyoogee a sheniyaara maayii? Maayiyoogee tuma! Yihoowakko woossiyoogee mata laggiyaara haasayiyoogaara issi mala gidana danddayees. Nuuni qoncciyan, “nu wozanan de'iyaabaa muleera” Xoossaayyo yootana danddayoos. (Mazamure 62:8, NW) Suure gididabaa oottanau maaddanaadan, geeshsha ayyaanaa immanaadan woossiyoogee bessiyaaba. (Luqaasa 11:13) Eratettan kuuyanaadan kaaletuwaa immanaadaaninne metuwaa xooni kiyanau minttettanaadankka woossana danddayoos. (Yaaqooba 1:5) Nuuni nagaraa oottiyo wode, Kiristtoosa yarshshuwaa baaso oottidi maarotettaa oychchana koshshees. (Efisoona 1:3, 7) Nuna buzo koshshida allaalletu xallay nu woosan koyro sohuwaa oyqqana bessennaagee qoncce. Nu woosaa aassidi haratakka gujjana koshshees—so asaanne nuugaara issi mala goynuwaa goynniyaageetakka gujjana bessees.—Oosuwaa 12:5; Qolasiyaasa 4:12.

Asay dumma dumma hanotan woossees

Ne woosay shiiqidoy ay hanotaanakka gidikko siyettees

12 Xoossaa Yihoowaara gayttidabati nu woosan koyro sohuwaa oyqqana bessees. Nuuni a lo''otetta ubbau, a wozanappe sabbanaunne galatanau bessiya gaasoy de'ees. (1 Odiya 29:10-13) Maatiyoosa 6:9-13n xaafettida, nuuni woygi woossanaakko Yesuusi yootido leemiso gidiya woosan, Xoossaa sunttay anjjettanaadan woykko bonchchettanaadan i tamaarissiis. Kaallidi, Xoossaa Kawotettay yaanaadaaninne a shenee saluwan hanidoogaadan sa'ankka hananaadan woossana mala yootiis. Yihoowaara gayttida ha koshshiya allaalleta denttoogaappe guyyiyan, aawussi buzo koshshiyaabata oychchana bessiyoogaa Yesuusi yootiis. Hegaara issi mala hanotan, nuunikka nu woosan Xoossau keehippe xoqqa sohuwaa immidi, nu xalaalau lo''obaa amottiyoogaappe adhdhiyaabaa koyiyoogaa bessoos.

13Nu woosay ay keenaa aduqqana bessii? Nuuni nurkka gidin hara asaara gidin woossiyo woosay ay keenaa aduqqana bessiyaakko, Geeshsha Maxaafay zawaa wottenna. Qumaa maanau woossiyo qantta woosaappe doommidi, nuuni nu wozanaabaa ubbaa Yihoowayyo yootiyo adussa, buzo woosaa gakkanau dummattana danddayees. (1 Sameela 1:12, 15) Gidikkonne, banttana xillo milattissanaunne harata bessanau koyidi, adussa woosaa woossiyaageeta Yesuusi boriis. (Luqaasa 20:46, 47) Hegaa mala woosay Yihoowa ufayssenna. Waanna koyettiyaagee nuuni wozanappe woossiyoogaa. Hegaa gishshau, Xoossaa ufayssiya adussa woosay koshshiyaagaadaaninne hanotaadan dummatana danddayees.

14Awude awude woossana bessii? Geeshsha Maxaafay ‘aggennan woossana’ mala, ‘ubba wode woossana’ malanne “salettennan woossana” mala minttettees. (Qolasiyaasa 4:2, 1 Tasalonqqe 5:17; Luqaasa 18:1) Hegaadan giyo wode, nuuni Yihoowakko issi gallassaa giddon shemppoy baynnan woossana bessees giyoogaa gidenna. Hegaappe, Geeshsha Maxaafay, Yihooway nuussi oottido lo''obau aggennan galatiiddi, a kaaletuwaanne minttettuwaa demmanau ubbatoo woossanaadan minttettees. Nu woosay ay keenaa aduqqana bessiyaakkonne awude awude woossana bessiyaakko, Yihooway zawaa wottibeennaagee minttettiyaaba gidennee? Woossiyo maataa tumuppe nashshiyaaba gidikko, saluwan de'iya nu Aawaakko woossiyo daro injjiyaa demmoos.

15Woosay kuuyettiyo wode “Amin''i” gaana koshshiyoy aybissee? “Amin''i” giyoogee “maayaas” woykko “gido” yaagiyoogaa. Buzo woossiyo wode gidin, issippe woossiyo wode gidin, woosaa kuuyiyo wode “Amin''i” giyoogee bessiyaaba gidiyoogaa Geeshsha Maxaafaa leemisoti, qonccissoosona. (1 Odiya 16:36; Mazamure 41:13) Buzo woosaa nuugaa kuuyiyo wode “Amin''i” giyoogan, nu giidobay tumanne wozanappe gidiyoogaa bessoos. Issi uray shiiqida asau woosaa shiishshidi kuuyiyo wode “Amin''i” giyoogee, i giidobaa maayoos giyoogaa.—1 Odiya 14:16.

XOOSSAY NU WOOSAA ZAARIYO OGIYAA

16 Yihooway tumuppe woosaa zaarii? Ee, zaarees! ‘Woosaa Siyiyaagee,’ miilooniyan qoodettiya asay wozanappe shiishshiyo woosaa zaariyoogaa nuuni ammanettana danddayiyo mino baasoy de'ees. (Mazamure 65:2) Yihooway nu woosau daro dumma dumma ogiyaara zaaruwaa immana danddayees.

17 Yihooway Woosau zaaruwaa immanau, kiitanchchatanne sa'an assi oottiyaageeta go'ettees. (Ibraawe 1:13, 14) Geeshsha Maxaafaa akeekanau, Xoossay maaddanaadan woossidoogaappe guyyiyan, sohuwaara Yihoowayyo oottiyaageetuura gayttida daro asaa temokiroy de'ees. Hegaa mala temokroy, Kawotettaa sabbakiyo oosuwaa kiitanchchay kaalettiyoogau naqaasha. (Ajjuutaa 14:6) Yihooway, nuuni koshshiya wodiyan shiishshido woosaa zaaranau, issi Kiristtaanee nuna maaddanau yaanaadan denttettana danddayees.—Leemiso 12:25; Yaaqooba 2:16.

18 Xoossaa Yihooway geeshsha ayyaanaanne ba Qaalaa, Geeshsha Maxaafaakka go'ettidi baassi oottiyaageetu woosaa zaarees. Metuwaa nuuni xooni kiyanaadan ba geeshsha ayyaanaa baggaara kaaletuwaanne minttettuwaa immiyoogan maaddidi, i nu woosaa zaarana danddayees. (2 Qoronttoosa 4:7) Darotoo kaaletuwaa demmanau woossiyo woosaa zaaroy beettiyoy, aadhdhida eratettay de'iyo kuushshaa kuuyanau maaddanaadan Yihooway immido, Geeshsha Maxaafaana. Geeshsha Maxaafaa buzo xanna'iyo wodenne ha maxaafaa mala Kiristtaane xuufeta nabbabiyo wode, keehi maaddiya Geeshsha Maxaafaa qofata demmana danddayoos. Nuuni qoppana bessiya Geeshsha Maxaafaa qofata Kiristtaane shiiquwan tamaaridobaappe woykko nuussi qoppiya gubaa'iyaa cimay immido zoriyaappe hassayana danddayoos.—Galaatiyaa 6:1.

Azinaynne machiyaa cimida bantta laggiyo maaddoosona

Yihooway issi Kiristtaanee nuna maaddanau yaanaadan denttettiyoogan, nu woosaa zaarana danddayees

19 Yihooway nu woosau sohuwaara zaaruwaa immeennaba milatiyaaba gidikko, hegee i nu woosau zaaruwaa immana danddayenna gishshataassa mule gidenna. Hegaappe, Yihooway woosaa zaariyoy ba sheniyaadaananne ba koyido wodiyaadaana gidiyoogaa nuuni hassayana bessees. I nu koshshaanne hegaa waati kunttana bessiyaakko nuuppe aattidi erees. I ubbatoo nuuni a ‘aggennan woossanaadan, koyanaadaaninne xeesanaadan’ koyees. (Luqaasa 11:5-10, NW) Hegaadan gencciyoogee, nu koshshay wozanappenne nu ammanoy tumuppe gidiyoogaa Xoossaassi bessees. Hegaa bollan, Yihooway nuussi qoncce gidenna ogiyan nu woosaa zaarana danddayees. Leemisuwau, issi metuwaara gayttidaagan, i he metuwaa xayssennan, genccanaadan nuussi minttettuwaa immiyoogan nu woosaa zaarana danddayees.—Piliphphisiyuusa 4:13.

20 Aaho yuniverssiyaa Medhdhidaagee bessiya ogiyan woosan bana xeessiya ubbau mata gidiyoogaa eriyoogan ay keena galatana bessii! (Mazamure 145:18) Yihoowakko woossana danddayiyoogee dumma maata gidiyo gishshau, ubbatoo woossana bessees. Hegaadan oottiyaaba gidikko, woosaa Siyiya Yihoowakko awudeegaappekka aaruwan shiiqana danddayoos.

GEESHSHA MAXAAFAY TAMAARISSIYOOBAA

  • Yihoowakko Ubbatoo woossiyoogee akko shiiqanau maaddees.—Yaaqooba 4:8.
  • Nu woosaa Xoossay siyanaadan, nuuni ammanuwan, nu huuphiyaa kawushshiyoogaaninne wozanappe woossana koshshees.—Marqqoosa 11:24.
  • Nuuni Yihoowa xalaalaakko a Na'aa baggaara woossana bessees.—Maatiyoosa 6:9; Yohaannisa 14:6.
  • Yihooway, ‘woosaa Siyiyaagee,’ ba kiitanchchata, sa'an baassi oottiyaageeta, ba ayyaanaanne ba Qaalaa go'ettidi nu woosaa zaarees.—Mazamure 65:2.

Menttotu Oyshaa

1, 2. Nuuni woosaa keehi gita maatadan xeellana bessiyoy aybissee? Geeshsha Maxaafay woosaabaa ay tamaarissiyaakko nuuni erana koshshiyoy aybissee?

3. Nuuni Yihoowakko woossana koshshiyo issi waanna gaasoy aybee?

4. Yihoowakko ubbatoo woossiyoogee aara de'iya dabbotaa waati minttii?

5. Yihooway woosa ubbaa siyennaagaa bessiyay aybee?

6. Xoossay nu woosaa siyanaadan waannati koshshiya giday aybee? He gidaa waati kunttana danddayiyoo?

7. (a) Woosan Yihoowa haasayissiyo wode, bonchchuwaana gidana bessiyoy aybissee? (b) Yihoowakko woossiyo wode, nu huuphiyaa kawushshiyaageetanne wozanappe woossiyaageeta gidiyoogaa waati bessana danddayiyoo?

8. Nuuni woossiyoobaara waani moggotti de'ana danddayiyoo?

9. Nuuni ookko woossana bessii? O baggaara?

10. Nuuni woossiyo wode dumma hanotan eqqiyoogaa koshshennay aybissee?

11. Nuuni woossana bessiyo buzo allaalleti awugeetee?

12. Saluwan de'iya nu Aaway koyiyoobatuyyo xoqqa sohuwaa immiyoogaa nu woosan waati bessana danddayiyoo?

13. Xoossaa ufayssiya woosaa adussatettaabaa Geeshsha Maxaafay ay yootii?

14. ‘Aggennan woossana’ mala Geeshsha Maxaafay nuuna minttettiyoy woygana koyido gishshataassee? Hegee minttettiyaagaa gididoy aybissee?

15. Nu buzo woosaa woossiyo wode gidin, shiiquwan siyo woosan gidin “Amin''i” gaana koshshiyoy aybissee?

16. Woosaa xeelliyaagan nuuni ay ammanettana danddayiyoo?

17. Xoossay kiitanchchatanne sa'an assi oottiyaageeta go'ettidi, nu woosau zaaruwaa immees giyoy aybissee?

18. Yihooway baassi oottiyaageetu woosaa zaaranau ba geeshsha ayyaanaanne ba Qaalaa waati go'ettii?

19. Nu woosay issito issito zaaruwaa demmibeennaba milatiyo wode ay akeekana bessii?

20. Woossana danddayiyo dumma maatan loytti go'ettana bessiyoy aybissee?