Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

SHEMPPUWAA TAMMANNE USUPPUNA

Tumu Goynuwaa Kaafiyoogaa Bessa

Tumu Goynuwaa Kaafiyoogaa Bessa

Misiliyaa go'ettiyoogaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoy aybee?

Haymaanootiyaara gayttida baalata Kiristtaaneti aybidan xeelliyoonaa?

Neeni ammaniyoobata hara asata yiilloyennan waatada etau qonccissana danddayay?

NE HEERAY ubbay hambbalaashettidoogaa ne eridabadan ane qoppa. Issi uri qosan marzzeyiyaabaa heeran oliiddi takkin, he hanotay asaa woriyaaba gidiis. Neeni ay oottana danddayay? Danddayiyaaba gidikko, neeni he heeraappe baqatanaagee erettidaba. SHin yaata simmadakka, ‘Marzziyan hambbalaashettidanaashsha?’ yaagiya keehi koshshiya oyshaa oychchennan aggakka.

2 Worddo haymaanootiyaara gayttidabankka hanotay hegaa mala. Geeshsha Maxaafay hegaa mala goynoy tuna timirttetuuninne meezetun hambbalaashettidoogaa tamaarissees. (2 Qoronttoosa 6:17) Alamiyan de'iya worddo haymaanooteta ubbaa xaaxa waaxa oyqqida ‘Gita Baabiloonippe’ neeni kiyiyoogee keehi koshshiyaaba gididoy hegaassa. (Ajjuutaa 18:2, 4) Neeni hegaadan oottadii? Oottidaba gidikko loyttadasa. SHin worddo haymaanootiyaappe shaahettiyoogaanne kiyiyoogaa xalla gidennan hegaappe darobaa gujjees. Hegaappe guyyiyan, ‘worddo haymaanootiyaara gayttidabaappe ta bolli attidabi de'ii?’ yaagada ne huuphiyaa oychchana bessees. Ane amarida leemisota be'a.

MISILIYAA GO'ETTIYOOGAANNE MAYZZA AAWATUSSI GOYNNIYOOGAA

Alame yuushuwan de'iya goyno qommota

3 Amarida asatu son daro layttau de'ida misiletinne eeqau goynniyo sohoti de'oosona. Ne hanotaykka hegaa malee? Hegaadaana gidikko, hegaa mala beettiyaabaa go'ettennan Xoossaa woossiyoogee neeyyo balabanne oorattaba milatana danddayees. Ubba hageetuppe amaridaageeti neeni keehi siiqiyoobata gidana danddayoosona. SHin Xoossay baayyo asay goynnana bessiya ogiyaa yootiis; Geeshsha Maxaafay qassi nuuni misileta go'ettennaadan i koyiyoogaa yootees. (Kessaabaa 20:4, 5; Mazamure 115:4-8; Isiyaasa 42:8; 1 Yohaannisa 5:21) Yaatiyo gishshau, eeqaa goynuwaara gayttida neeyyo de'iya aybanne xayssada tumu goynuwaa kaafiyoogaa bessana danddayaasa. Aynne gidin hegeeta Yihooway xeelliyoogaadan, ‘tunabadan’ xeella.—Zaarettido Wogaa 27:15.

4 Mayzza aawatussi goynniyoogeekka worddo haymaanootetuppe darotun erettidaba. Amaridaageeti, Geeshsha Maxaafaa tumaa tamaaranaappe kase, hayqqida asay beettennasan de'iyaabadaaninne de'uwan de'iyaageeta maaddanau woykko qohanau danddayiyaabadan qoppoosona. Neenikka geella ne mayzza aawata ufayssanau darobaa oottennan aggakka. SHin neeni ha maxaafan SHemppuwaa 6n tamaaridoogaadan, hayqqida asati awaaninne de'okkona. Hegaa gishshau, etaara haasayanau maliyoogee go''ennaba. Nuuni siiqiyo hayqqidaageetuppe yiyaaba milatiya ayba kiitinne tumuppe yiyoy daydanttatuppe. Hegaa gishshau, Yihooway Israa'eeleti hayqqida asatuura haasayanau malennaadaaninne iita ayyaanaa ooso gidida hara aybanne oottennaadan teqqiis.—Zaarettido Wogaa 18:10-12.

5 Kase neeni goynniyo maaray misiliyaa go'ettiyoogaa woykko mayzza aawatussi goynniyoogaa gujjiyaaba gidikko, ne ay oottana danddayay? Geeshsha Maxaafan Xoossay hegaa waati xeelliyaakko bessiya sohuwaa nabbabada yohuwaa yuushsha qoppa. Neeni tumu goynuwaa kaafana koyiyoogaa hachchi hachchi Yihoowayyo woosan qonccissa; qassi aagaa mala qofaa oyqqanaadan nena maaddana mala akko woossa.—Isiyaasa 55:9.

BENI KIRISTTAANETI UFAYSSA MASQQALAA BONCHCHIBOOKKONA

6 Erettida baalatuura gayttidaagan issi ura goynoy worddo haymaanootiyan hambbalaashettana danddayees. Leemisuwau, Ufayssa Masqqalaa qoppa. Ufayssa Masqqalay, Yesuus Kiristtoosa yeletaa hassayissees geetetteesinne banttana Kiristtaane yaagiya haymaanooteti ubbay gaanau danddayettees, a bonchchoosona. Gidoppe attin, koyro xeetu layttan de'ida Yesuusi erissiyo ashkkarati hegaa mala baala bonchchidoogaa bessiya naqaashi baawa. Sacred Origins of Profound Things geetettiya Inggilizetto maxaafay: “Yesuusa yeletaappe simmin naa''u xeetu layttatussi i yelettido wodiyaa eriyay baawa; qassi i yelettidoy tumuppe awudekkonne erana koyida asati keehi guutta” yaagees.

7 Yesuusi erissiyo ashkkarati i yelettido gallassaa tumuppe eriyaaba gidiyaakkokka, eti hegaa bonchchokkona. Aybissi? The World Book Encyclopedia geetettiya Inggilizetto maxaafay giyoogaadan, koyro Kiristtaaneti “o yeleta gallassaanne bonchchiyoogaa eeqawu goynniya asaa meeziyaappe yiidabadan xeelliyo” gishshataassa. Geeshsha Maxaafay Yihoowayyo goynnenna naa''u kawoti bantta yeleta gallassaa bonchchidoogaa xallaa yootees. (Doomettaabaa 40:20; Marqqoosa 6:21) Yeleta gallassay eeqa xoossatussi goynniyoogaarakka gayttidi bonchchettees. Leemisuwau, Roome biittaa asay Uddufune 24n, Diyaana geetettiya macca xoossee yeleta gallassaa bonchchoosona. Kaalliya gallassan, eti awa ayfiyaa xoossaa giyo Appoolo yeleta gallassaa bonchchoosona. Hegaa gishshau, yeleta gallassaa bonchchiyoogee, eeqaa goynuwaara gayttidabappe attin, Kiristtaane ammanuwaara gayttidaba gidenna.

8 Koyro xeetu layttatun de'ida Kiristtaaneti Yesuusi yelettido gallassaa bonchchibeenna hara gaasoykka de'ees. I erissiyo ashkkarati, yeleta gallassaa bonchchiyoogee malan ammaniyoogaara gayttidoogaakka erennan aggokkona. Leemisuwau, beni wode daro Giriiketinne Roometi issi na'i yelettiyo wode issi ayyaani he sohuwaa yees; qassi he na'aa a laytta ubban naagees giidi ammanoosona. The Lore of Birthdays geetetiya Inggilizetto maxaafay “he ayyaana meretay, yeleta gallassay he na'aa yeleta gallassaara issi mala gidido issi xoossaara kaayuwan gayttidaagaa” yaagees. Yesuusa yeletaa malan ammaniyoogaara gattiya baalan Yihooway ufayttennaagee qoncce. (Isiyaasa 65:11, 12) Yaatin, Ufayssa Masqqalaa daro asay bonchchana danddayidoy aybissee?

UFAYSSA MASQQALAA DENDDUWAA

9 Asay Yesuusa yeleta gallassaa Tisaase 25n bonchchiyoogaa doommidoy i sa'an de'ido wodiyaappe amarida xeetu layttay aadhdhi simmiina. SHin naqaashati Yesuusi yelettidoy Xiqimita aginaana gidiyoogaa bessiyo gishshau, hegee Yesuusa yeleta gallassa gidenna.* Yaatin, Tisaase 25y aybissi doorettidee? Guyyeppe banttana Kiristtaane giida amaridaageeti, “he gallassay eeqawu goynniya Roome asati bonchchiyo ‘xoonettennaba gidida awa ayfiyaa yeleta gallassaara’ issi mala gidana mala koyidoba” milatees. (The New Encyclopedia Britannica) He wodee Israa'eele biittaaninne hegaa heeran balggo. Balgguwan awaa ho''oynne poo'oy keehi laafiyo wodiyan, eeqau goynniya asati ho''uwaanne poo'uwaa pultto gidida away ba manddaridosaappe simmana mala baalaa bonchchoosona. Awa ayfee ba biidosaappe simmiyo gallassaa geetetti qofettiyay Tisaase 25. Haymaanootiyaa kaalettiyaageeti, eeqawu goynniya asaa Kiristtaane oottanau he gallassaa “Kiristtaane” baala milatissidi bonchchiyoogaa doommidosona.#

10 Ufayssa Masqqalay eeqaa goynuwaappe yiidaagaa gidiyoogee daro wodeppe kase erettiis. Geeshsha Maxaafan baasettibeennaagaa gidiyo gishshau, 17tta xeetu layttan Ufayssa Masqqalay Inggilizeeninne Inggilize biittay haariyo Amarkka giddon de'iya biittatun bonchchettennaadan digettiis. Ubba Ufayssa Masqqalaa gallassi oosuwaappe ba son shemppiya uri qaxxayettees. Gidikkonne, he attida meezee takkennan zaarettidikka ba sohuwau simmiis; qassi amarida ooratta meezettikka gujettidosona. Ufayssa Masqqalay zaarettidikka wolqqaama baala gidiis; ha wodiyankka daro biittatun hegaadan bonchchettees. Gidikkonne, Ufayssa Masqqalay eeqaa goynuwaara gayttiyo gishshau, Xoossaa ufayssanau koyiyaageeti a gidin woy denddoy eeqaa goynuwaappe gidido hara baalakka gidin bonchchokkokna.%

BAALATU DENDDOY TUMUPPE QOFISSIYAABEE?

Di'oy goggiyo ollaappe ekkido karameellaa ne maanee?

Di'oy goggiyoosan de'iya karameellaa

11 Amarida asati Ufayssa Masqqalaa malatiya baalatu denddoy eeqaappe gidiyoogaa maayoosona; shin hegankka etau he baalata bonchchiyoogee bala gidennabadan siyettees. Daro asay baala bonchchiyo wode eeqaa goynuwaabaa qoppennaagee tuma. Hegaa mala wodiyan so asay issippe shiiqiyo injjiyaa demmees. Neessikka hegaadan siyettii? Hegaa gidikko, tumu goynuwaa kaafiyoogaa deexo milatissiyay, eeqaa goynuwaa siiquwaappe so asaa siiquwaa gidennan aggenna. So asaa de'uwaa koyro essida Yihooway, neeni ne so asaara siiquwan de'ana mala koyiyoogaa ammanetta. SHin hegaa mala dabbotaa Xoossay ufayttiyo ogiyan minttana danddayaasa. Nuna keehi qofissana bessiyaabaa xeelliyaagan kiitettida PHauloosi: “Godaa ufaissiyaabai aibakko tamaarite” yaagidi xaafiis.—Efisoona 5:10.

12 Geella neessi baalati ha wodiyan bonchchettiyo gaasoy beni dendduwan de'iyaagaa mala gidennabadan siyettana danddayees. SHin denddoy hegaa keena tumuppe qofissiyaabee? Ee, qofissiyaaba! Leemisuwau, di'oy goggiyo ollan karameella be'idabadan qoppa. He karameellaa ekkada muutii? Ne meennaagee qoncce! He karameellay geeshsha gidenna. Baalati he karameellaadan ufayssiyaaba milatana danddayoosona; shin eta denddoy geeshsha sohoppe gidenna. Tumu haymaanootiyaa kaafanau nuussi de'iya xeelay, Xoossaayyo tumu ogiyan goynniyaageeta: “Tunabaa bochchoppite” yaagida hananabaa yootiya Isiyaasaagaa mala gidana bessees.—Isiyaasa 52:11.

HARA ASATA AKEEKAN OYQQIYOOGAA

13 Neeni baala bonchchennan agganau qofaa qachchiyo wode paacciyaabi gakkana danddayees. Leemisuwau, ooso sohuwan baalaa bonchchiyoogaara gayttidaban neeni gelenna gaasoy nenaara issippe oottiyaageetussi erettennan ixxana danddyees. Eti neeyyo Ufayssa Masqqalaa imota immiyaakko waatuutii? He imotaa ekkiyoogee balee? Ne aqo lagge ammanoy neegaa mala gidana xayikkoshin? Intte baalaa bonchchenna gishshau, ne naatussi attidabi de'iyoobadan siyettennaagaa waatada shaakka eruutii?

14 Ubba hanotata oyqqiyo ogiyaa eranau akeekanchcha gidanau bessees. Baalaara gayttida sarotaayyo zaaruwaa immaydda, neeyyo lo''obaa amottido gishshau, he uraa galatana danddayaasa. Hanotay ubbatoo nenaara gayttiya, woykko issippe oottiya uraara gayttidaba gidikkoshin. He wodiyan darobaa denttada yootanau koyana danddayaasa. Ay wodekka akeekanchcha gida. Geeshsha Maxaafay: “Intte ubbau waati zaaranau bessiyaakko erana mala, intte haasayai ubba wode, siyanau kehiyaagaanne ufaissiyaagaa gidanau bessees” yaagidi zorees. (Qolasiyaasa 4:6) Haratussi bonchchoy baynna hanotaa bessennaadan naagetta. Hegaappe, ne equwaa akeekan qonccissa. Imotaa immiyoogaanne issippe shiiqiyoogaa neeni ixxennaba gidikkokka, neeni hegaadan oottanau koyiyoy hara wodiyaana gidiyoogaa qonccissa.

15 Issi uri neessi imota immana koyikko waatuutii? Hegee hanotaadan dummatana danddayees. Imotaa immiyaagee: “Neeni baalaa bonchchennaagaa erays. Gidikkonne, hagaa neessi immana koyaas” gaana danddayees. Hegaa mala hanotan imotaa ekkiyoogee baalaa bonchchiyoogaa mala gidennabadan neeni qofaa qachchana danddayaasa. Imotaa immidaagee neeni ammaniyoobaa erana xayikko, baalaa bonchchennaagaa yootana danddayaasa. Hegee, neeni imotaa ekkido gaasuwaanne hegaa mala wodiyan imota immenna gaasuwaa qonccissanau maaddana danddayees. Hara baggaara qassi, imotay neeni ne ammanuwaa mintta oyqqennaba woy qassi ashuwaassi koshshiyaabaa demmanau ammanuwaa aggaagiyaaba milatissiya ogiyan imettidaba gidikko, he imotaa ekkennan aggiyoogee eratetta.

SO ASAY AMMANENNABA GIDIKKOSHIN?

16 So asay neegaa mala ammanuwaa kaallennaageeta gidikkoshin? He wodiyankka akeekanchcha gida. Ne dabboti bonchchiyo baalanne kaalliyo meeze ubbaa denttada etaara palamettana bessenna. Eti ne maataa bonchchana mala neeni koyiyoogaadan, banttau siyettiyaagaadan ammananau etau de'iya maataa bonchcha. (Maatiyoosa 7:12) Neeni baalaa bonchchiyoogan etaara walahettanaadan oottiya aybippenne haakka. Gidikkonne, tumuppe baala bonchchiyooba gidennabata xeelliyaagan akeekanchcha gida. Neeni ubbatoo lo''o zoriya wozanaara de'anaadan maaddiyaabaa oottana bessiyoogee qoncce.—1 Ximootiyoosa 1:18, 19.

17 Geeshsha Maxaafan baasettibeenna baalaa bonchchennaagan, ne naatussi attidabi de'iyaabadan siyettenna mala ay oottana danddayay? Hegee layttaa giddon hara wodetun neeni oottiyoobaara keehippe gayttidaba. Yelidaageetuppe amaridaageeti bantta naatussi imota immiyo wodiyaa injjeyoosona. Neeni ne naatussi immana danddayiyo ubbabaappe keehi aadhdhiyaagee, etassi wodiyaa immada siiquwan qoppiyoogaa bessiyoogaa.

TUMU GOYNUWAA MEEZE OOTTA

So asay Xoossau goynnees

Tumu goynuwan simerettiyoogee tumu ufayssaa ehees

18 Xoossaa ufayssanau, neeni eeqaa goynuwaa ixxada tumu goynuwaa kaafana bessees. Hagee ay gujjii? Geeshsha Maxaafay: “Issoy issuwaara waani siiqettanaakkonne qassi lo''o oosuwaa waati oottanaakko, issoy issuwau qoppoos. Issooti issooti shiiquwaappe attiyoogaa meeze oottidioogaadan, nuuni issippe shiiqiyoogaa aggokko; shin wurssettay matattiyoogaa intte be'iyo gishshau, issoy issuwaa minttettoos” yaagees. (Ibraawe 10:24, 25, NW) Kiristtaane shiiqoy Xoossay koyiyo ogiyan neeni ayyo goynniyo ufayssiya wode. (Mazamure 22:22; 122:1) Hegaa mala shiiqotun ammanettida Kiristtaaneti issoy issuwaa ‘minttettoosona.’—Roome 1:12.

19 Neeni tumu goynuwaa kaafana danddayiyo hara ogee, Yihoowa Markkatuura Geeshsha Maxaafaa xanna'ada eridobata haratussi yootiyoogaana. Ha wodiyan daro asay alamiyan haniiddi de'iyaaban tumukka “ooliiddinne kayyottiiddi” de'ees. (Hizqqeela 9:4) Geella hegaadan siyettiyo issi issi asata ne erennan aggakka. Geeshsha Maxaafan baasettida ne sinttanaa hidootaabaa etassi ayssi yootikkii? Neeni tumu Kiristtaanetuura issippe laggettaydda biyo wodenne Geeshsha Maxaafaappe ne tamaarido maalaalissiya tumaa haratussi yootaydda biyo wode, worddo ammanuwaara gayttida meeziyaa kaallana koyiyo ayba koshshaynne ne wozanaappe loddan loddan xayi xayi baana. Neeni tumu goynuwaa kaafikko, keehi ufayttanaagaanne daro anjjuwaa demmanaagaa ammanetta.—Milkkiyaasa 3:10.

GEESHSHA MAXAAFAY TAMAARISSIYOOBAA

  • Misiliyaa go'ettiyoogee woykko mayzza aawatussi goynniyoogee tumu goynuwan ixettidaba.—Kessaabaa 20:4, 5; Zaarettido Wogaa 18:10-12.
  • Denddoy eeqaa goynuwaappe gidido baalata bonchchiyoogee bala.—Efisoona 5:10.
  • Tumu Kiristtaaneti bantta ammanuwaa haratussi qonccissiyo wode akeekanchcha gidana bessees.—Qolasiyaasa 4:6.

*  Gujo Timirttiyaa xeella.

#  Tisaase 25y doorettidoy Saternaaliyaa baalaarakka gayttidaagaana. Tisaase 17-24y Roometu goshsha xoossay bonchchettiyo wode. Saternaaliyaa wodiyan moosona, uyoosona, ufayttoosonanne issoy issuwau imotaa immoosona.

%  Tumu Kiristtaaneti hara erettida baalata aybidan xeelliyaakko qonccissuwaa demmanau, Gujo Timirttiyaa xeella.


Menttotu Oyshaa

1, 2. Worddo haymaanootiyaappe kiya simmada ne huuphiyaa woygada oychchana bessii? Hegee keehi koshshiyoy aybissa gaada qoppay?

3. (a) Geeshsha Maxaafay misiliyaa go'ettiyoogaa xeelliyaagan ay yootii? Xoossay hegaa xeelliyo ogiyaara maayiyoogee amaridaageetussi deexxana danddayiyoy aybissee? (b) Eeqaa goynuwaara gayttida, neeyyo de'iya ubbabaa waatana bessii?

4. (a) Mayzza aawatussi goynniyoogee pattennaba gidiyoogaa waatidi eriyoo? (b) Yihooway ba asay iita ayyaana ooso gididabaa aynne oottenna mala teqqidoy aybissee?

5. Ne kase goynoy misiliyan go'ettiyoogaanne mayzza aawatussi goynniyoogaa gujjiyaaba gidikko, ne ay oottana bessii?

6, 7. (a) Ufayssa Masqqalay ay hassayannaassa geetetti qofettii? Koyro xeetu layttan Yesuusa kaalliyaageeti hegaa bonchchidonaa? (b) Yesuusi erissiyo ashkkaratu koyroogeetu wodiyan, yeleta gallassaa bonchchiyoogee aybiira gayttidabee?

8. Yeleta gallassaa bonchchiyoogee malan ammaniyoogaara waanidi gayttidaakko qonccissa.

9. Tisaase 25y waanidi Yesuusi yelettido gallassa geetettidi bonchchettiyoogaa doommidee?

10. Beni wode issi issi asay Ufayssa Masqqalaa bonchchibeennay aybissee?

11. Amarida asati baalaa bonchchiyoy aybissee? SHin nuna keehi qofissana bessiyaabi aybee?

12. Denddoy geeshsha gidennabaappe gidido meezetuppenne baalatuppe nuuni haakkana bessiyoy aybissakko leemisuwan yoota.

13. Neeni baalaa bonchchennaagan ayba paaceti gakkana danddayiyoonaa?

14, 15. Baalaara gayttida sarotaa asay nena sarotiyo wode, woykko issi uri neessi imota immanau koyiyo wode waatana danddayay?

16. Baalaara gayttidabata oyqqiyo ogiyan waanada akeekanchcha gidana danddayay?

17. Harati baalaa bonchchiyoogaa ne naati be'iyo wode etassi attidabi de'iyaabadan siyettenna mala eta waatada maaddana danddayay?

18. Kiristtaane shiiqotun beettiyoogee tumu goynuwaa kaafana mala nena waatidi maaddana danddayii?

19. Neeni Geeshsha Maxaafaappe tamaaridobata haratussi yootiyoogee keehi koshshiyoy aybissee?