Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee?

GUJO TIMIRTTIYAA

Qaalaa Gelido Masiyaa —Yesuus Kiristtoosa

Qaalaa Gelido Masiyaa —Yesuus Kiristtoosa

NUUNI Masiyaa shaakkidi erana mala maaddanau, Xoossaa Yihooway hananabaa yootiya daroti, asaa naata ashshiyaagaa yeletaara, oosuwaaranne hayquwaara gayttida aahobaa Geeshsha Maxaafan xaafanaadan denttettiis. Geeshsha Maxaafan de'iya ha hiraagati ubbay Yesuus Kiristtoosa bolli polettidosona. Eti keehi maalaalissiya ogiyan bali baynnaageetanne aahobaa oyqqidaageeta. Hegaa leemisuwan bessanau, Masiyaa yeletaaranne naatetta layttaara gayttida amarida hiraagata ane be'oos.

Hananabaa yootiya Isiyaasi Masee Kawuwaa Daawita zariyaappe yaanaagaa kasetidi yootiis. (Isiyaasa 9:7) Yesuusi tumukka Daawita zerettaa turaappe yelettiis.—Maatiyoosa 1:1, 6-17.

Xoossay kiittin hananabaa yootiya haray, Mikiyaasi, na'ay wodeppe haariyaagaa gidanaagaanne i ‘Efiraatan Beetaliheemen’ yelettanaagaa yootiis. (Mikiyaasa 5:2) Yesuusi yelettiyo wode, Israa'eele biittan Beetaliheeme geetettiya naa''u katamati de'oosona. Issoy huuphessa bagga heeran Naazireete matan de'ees; haray qassi Yihudan, Yerusalaame matan de'ees. Yerusalaame matan de'iya Beetaliheemee kase Efiraata geetettees. Likke hiraagan odettidaagaadan, Yesuusi he kataman yelettiis!—Maatiyoosa 2:1.

Geeshsha Maxaafaa hara hiraagay, Xoossaa Na'ay ‘Gibxxe biittaappe xeesettanaagaa’ kasetidi yootiis. Naatettan Yesuusa Gibxxe biittaa efiidosona. Heeroodisi hayqqi simmin a zaaridi ehiidosona; hiraagaykka hegan polettiis.—Hoose7a 11:1; Maatiyoosa 2:15.

Masiyaa Xeelliya Hiraagata” yaagiya sanxxarazhiyan “Hiraagaa” giyaagaa tohossan de'iya xiqiseti Masiyaara gayttidaagan aahuwan yootettidabata oyqqidosona. Hayyanaa hegeeta “Poluwaa” giyaagaa tohossan de'iya xiqisetuura gatta xeella. Hegaadan oottiyoogee Xoossaa Qaalaa tumatettau de'iya ne ammanuwaa gujjidi minttana.

Ha xiqiseta neeni pilgga xeellaydda, hiraaga mentton odettidaageeti Yesuusa yeletaappe daro xeetu layttaa kasetidi xaafettidoogaa akeeka. Yesuusi: “Muuse higgiyan, hananabaa yootiyaageetu maxaafaaninne Daawita mazamuriyaa maxaafan tabai xaafettidaagee ubbai polettanau bessees” yaagiis. (Luqaasa 24:44) Neeni ne huuphe Geeshsha Maxaafaappe be'ana danddayiyoogaadan, he hiraagati aybinne attennan polettidosona!

MASIYAA XEELLIYA HIRAAGATA
HANOTAA HIRAAGAA POLUWAA
Yihudaa zariyaappe yelettiis Doomettaabaa 49:10 Luqaasa 3:23-33
Geela'eeppe yelettiis Isiyaasa 7:14 Maatiyoosa 1:18-25
Kawuwaa Daawita zariyaappe yelettiis Isiyaasa 9:7 Maatiyoosa 1:1, 6-17
Yihooway ba Na'aa gidiyoogaa qoncciyan yootiis Mazamure 2:7 Maatiyoosa 3:17
Daro asay an ammanibeenna Isiyaasa 53:1 Yohaannisa 12:37, 38
Hariyaa toggidi Yerusalaame geliis Zakkaariyaasa 9:9 Maatiyoosa 21:1-9
Mata laggee aattidi immiis Mazamure 41:9 Yohaannisa 13:18, 21-30
Hasttamu biran aattidi immiis Zakkaariyaasa 11:12 Maatiyoosa 26:14-16
Bana mootiyaageetu sinttan co''u giis Isiyaasa 53:7 Maatiyoosa 27:11-14
A maayuwan saamaa yeggidosona Mazamure 22:18 Maatiyoosa 27:35
Kaqettidaashin a toochchidosona Mazamure 22:7, 8 Maatiyoosa 27:39-43
A meqettaappe issoynne meqqibeenna Mazamure 34:20 Yohaannisa 19:33, 36
Dure asa duufuwan moogettiis Isiyaasa 53:9 Maatiyoosa 27:57-60
Musennan denddiis Mazamure 16:10 Oosuwaa 2:24, 27
Xoossaa ushachchan xoqqu xoqqu giis Mazamure 110:1 Oosuwaa 7:56

← Geeddarssiyo qofaa xeella