PIRDDA GALLASSAA aybidan qoppay? Daroti, biilooniyan qoodettiya asay maaran eqqidi Xoossaa sintti araataakko shiiqiyaabadan qoppoosona. Hegaappe pirdday aawussi huuphiyan huuphiyan imettees. Issoti issoti saluwan gannatiyaa laattoosona; harati qassi merinau waayettanaadan pirddettoosona. Gidikkokka, Geeshsha Maxaafay he wodiyaabaa hegaappe keehi dumma ogiyan qonccissees. Pirdda gallassay yashshiya gallassa gidennan, hidoota gallassanne ubbabay ooraxxiyo gallassa gidiyoogaa Xoossaa Qaalay qonccissees.

Yoohaannisi Pirdda Gallassaabaa qonccissidoogaa, Ajjuutaa 20:11, 12n: “Taani gita bootta araataanne he araatan uttidaagaa be7aas. Sa7ainne saloi a sinttappe baqatidosona; naa77antto beettibookkona. Haiqqidaageeti, gitatinne guuttati araataa sinttan eqqidaageeta taani be7aas. Maxaafati dooyettidosona; hara maxaafai, de7o maxaafaikka dooyettiis. Haiqqidaageeti bantta oosuwaadan, maxaafatun xaafetti uttidaagaadankka pirddettidosona” yaagiyaagaa nabbaboos. Hagan Pirddiyaagaa geetettiday oonee?

Xoossaa Yihooway asaa naata Pirddiya ubbaappe xoqqaa. Gidikkokka, i pirddiyo oosuwaa kal''atiya urau immiis. Oosuwaa 17:31n de'iyaagaadan, kiitettida PHauloosi, “Xoossai gallassaa keeri wottiis; he gallassan ba doorido uran sa7an de7iya asa ubbaa bolli xillo pirddaa i pirddana” yaagiis. Pirddanau doorettidaagee, hayquwaappe denddida Yesuus Kiristtoosa. (Yohaannisa 5:22) SHin Pirdda Gallassay doomiyoy awudee? Woqqu wodiyau takkii?

Pirdda Gallassay doommiyoy, sa'an de'iya moorettida, Seexaanaa siraatay kumettay, Armmageedoona olan xayi simmiina gidiyoogaa Ajjuutaa maxaafay qonccissees.* (Ajjuutaa 16:14, 16; 19:19-20:3) Armmageedoonappe simmin, Seexaanaynne a daydanttati ciimma ollan issi sha'u layttau qashettana. He wode, saluwaa laattiya 144,000ti “Kiristtoosaara issippe kawotudan sha7u laittau” haaroosona. (Ajjuutaa 14:1-3; 20:1-4; Roome 8:17) Yaatiyo gishshau, Pirdda Gallassay 24u saatiyan ellellidi wuriya hanota gidenna. Pirdda Gallassay issi sha'u layttaa takkees.

He sha'u laytta wodiyan, Yesuus Kiristtoosi “paxa de7iya asaanne haiqqida asaa pirddanau” de'ees. (2 Ximootiyoosa 4:1) ‘Paxa de'iya asay’ Armmageedoonappe attiya “daro asaa” gidana. (Ajjuutaa 7:9-17) Kiitettida Yohaannisi ‘hayqqidaageeti pirddaa immiyo araataa sinttan eqqidaageeta’ be'iis. Yesuusi qaalaa gelidoogaadan, ‘duufuwan de'iyaageeti a [Kiristtoosa] qaalaa siyidi gaxi kiyana’ woykko denddana. (Yohaannisa 5:28, 29; Oosuwaa 24:15) SHin ha ubbatu pirddau baaso gidanabay aybee?

Kiitettida Yohaannisi be'ido ajjuutay qonccissiyoogaadan, “maxaafati dooyettidosona” qassi “haiqqidaageeti bantta oosuwaadan, maxaafatun xaafetti uttidaagaadankka pirddettidosona.” Ha maxaafati asay kase oottidobata xaafidobatee? CHii; Pirdday asay hayqqanaappe kase oottidoban baasettenna. Hegaa nuuni waati erana danddayiyoo? Geeshsha Maxaafay: “Issi urai haiqqiyo wode nagaraa wolqqai a haarenna” yaagees. (Roome 6:7) Hayquwaappe denddidi de'uwau simmidi yiyaageeti, kase eti oottido nagaraappe geeyidosona. Yaatiyo gishshau, maxaafati Xoossay koyiyo harabata malaatoosona. Armmageedoonappe paxa attiyaageetinne hayquwaappe denddiyaageeti ubbaykka merinau de'anau, sha'u layttaa wode Yihooway geella immiyo hara ooratta azazota gujjidi, Xoossaa azazotussi azazettana bessees. Hegaa gishshau, asay huuphiyan huuphiyan pirddettanau baaso gidiyaabay, Pirdda Gallassaa wodiyan eti oottiyoobaa.

Pirdda Gallassay, biilooniyan qoodettiya asaassi Xoossaa sheniyaa eridi, hegaara moggidi de'anau koyro injjiyaa medhdhees. Hegaa giyoogee, keehi daro tamaarissiyo oosoy de'ana giyoogaa. Ee, tumuppekka “sa7an de7iya asai xillotettaa tamaarees.” (Isiyaasa 26:9) Gidikkokka, Xoossaa sheniyaara moggidi de'nau koyiyaageeti ubbata gidokkona. Isiyaasa 26:10y: “Iita asayyo kehatettaa ottikkokka, i xillotettaa tamaarenna. Suure asatu biittan iitabaa oottees; GODAA gitatettaakka erenna” yaagees. He iitati, Pirdda Gallassaa wodiyan hayqqidi merinau xayana.—Isiyaasa 65:20.

Pirdda Gallassaa wurssettan paxa attiyaageeti, kumetta hanotan polo asa gididi Addaameppenne Hewaanippe halida de'uwaa malaa de'ana. Hegaa gishshau, Pirdda Gallassaa wodiyan asa zaree doomettan halchchettida polo de'uwaa demmana. (1 Qoronttoosa 15:24-28) Hegaappe wurssetta paacee doommees. Seexaanay asa zariyaa issitoo zaaretti balettanaadan wurssettau qashuwaappe birshshettees. (Ajjuutaa 20:3, 7-10) A eqettiyaageeti: “Xilloti biittaa laattananne yan merinau de7ana” yaagidi Geeshsha Maxaafay gelido qaalay kumetta hanotan polettiyo wodiyan de'ana. (Mazamure 37:29) Ee, Pirdda Gallassay ammanettida asa zeretta ubbau anjjo gidana!


*  Armmageedoona olaa xeelliyaagan gujo qonccissuwau, Geeshsha Maxaafaa Loytti Akeekiyoogaa giya Inggilizetto maxaafaa Paydo 1, sinttaa 594-5, 1037-8, qassi Issi Tumu Xoossau Goynna giya maxaafaa shemppuwaa 20 xeella; ha naa''u maxaafatikka Yihoowa Markkatun attamettidaageeta (Wolayttattuwan birshshettibookkona).

← Geeddarssiyo qofaa xeella