Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

SHEMPPUWAA UDDUFUNA

Nuuni De'iyoy ‘Wurssetta Gallassaanee’?

Nuuni De'iyoy ‘Wurssetta Gallassaanee’?

Geeshsha Maxaafan kaseti odettida, nu wodiyan polettidabati aybee?

Xoossaa Qaalay ‘wurssetta gallassan’ de'iya asay ay mala gidanaagaa yootii?

Geeshsha Maxaafay ‘wurssetta gallassaa’ xeelliyaagan ayba minttettiyaabati de'anaagaa yootii?

ERAADOONIYAN woy televizhiiniyan odiyoobaa siyada ‘ha alamiyau wurssettay ayba gidanee?’ gaada neeni garametta eray? Qoppennan daafabi gakkiyo gishshau, ooninne wontto hananabaa kasetidi qoppana danddayenna. (Yaaqooba 4:14) Gidoppe attin, sinttanau aybi hananaakko Yihooway erees. (Isiyaasa 46:10) A Qaalay, Geeshsha Maxaafay daro wodiyaappe kase, nu wodiyan polettiya iitabatubaa xalla gidennan, mata wode polettana ufayssiyaabatubaakka kasetidi yootiis.

2 Yesuus Kiristtoosi, iitatettaa xayssidi sa'aa gannate oottiya, Xoossaa Kawotettaabaa yootiis. (Luqaasa 4:43) He Kawotettay yaana wodiyaa asay erana koyiis. Ubba Yesuusi erissiyo ashkkarati: “Ne yuussaayyoonne wodiyaa wurssettaayyo malaatai aiba gidanee?” yaagidi a oychchidosona. (Maatiyoosa 24:3) Yesuusi etau zaariiddi, wodiyaa wurssettaa yuussau keerettida gallassaa Xoossaa Yihoowappe hari ooninne erennaagaa yootiis. (Maatiyoosa 24:36) Gidikkonne, he Kawotettay asaa naatussi sarotettaanne woppaa ehaanaappe kasetidi sa'an hananabaa Yesuusi yootiis. I yootidobay ha wodiyan polettiiddi de'ees!

3 Nuuni ‘wodiyaa wurssettan’ de'iyoogau naqaasha gidiyaabaa be'anaappe kasetidi, ayba asinne be'ibeenna issi olaabaa ane qanttan be'oos. Hegee hanidoy asau beettenna ayyaana alamiyaana; he olay ehiyoobay nuna bochchiyaaba gidiis.

SALUWAN DENDDIDA OLAA

4 Ha maxaafan aadhdhida shemppuwan, Yesuus Kiristtoosi 1914n saluwan Kawo gididoogee qoncciis. (Daaneela 7:13, 14) Yesuusi Kawo gidosaara tangguwaa ekkiis. Geeshsha Maxaafay: “Saluwan olai denddiis. Mikaa7eeli [Yesuusau hara sunttaa] ba kiitanchchatuura issippe miimminttiyaara [Seexaanaa Dabloosara] olettiis; miimmintteekka ba kiitanchchatuura gididi, zaarettidi olettiis” yaagees.* Seexaanaynne a iita kiitanchchati, daydanttati, olan xoonettidi saluwaappe sa'aa olettidosona. Seexaanaynne a iita kiitanchchati olettidoogan, Xoossaassi ammanettida kiitanchchati ufayttidosona. Gidikkonne, asaa naati hegaadan ufayttokkona. Hegaappe dumma ogiyan, Geeshsha Maxaafaa hiraagay: ‘SHin sa'au…aayye'ana! Aissi giikko, xalahe halaqai baayyo guutta wodee attidoogaa eriyo gishshau, wolqqaama hanqquwaara duge inttekko wodhdhiis’ yaagees.—Ajjuutaa 12:7, 9, 12.

5 Saluwan denddida olay ay kaalettanaakko ane qoppa. Seexaanay ba hanqquwan sa'an de'iyaageetu bolli aayye'ana giissiyaabaa woy metuwaa ehaana. Neeni be'anaagaadan, nuuni ha''i he metuwaa wodiyan de'oos. SHin hegee takkana wodee qantta woykko ‘guutta.’ Seexaanaykka hegaa erees. Geeshsha Maxaafay he wodiyaa ‘wurssetta gallassaa’ yaagees. (2 Ximootiyoosa 3:1) Xoossay mata wode Dabloosi sa'aa bolli gattido qohuwaa xayssin ayba ufayttanddonii! Geeshsha Maxaafan kaseti odettida, ha wodiyan polettiiddi de'iyaabatuppe amaridaageeta ane be'oos. Hageeti, nuuni wurssetta gallassan de'iyoogaanne Xoossaa Kawotettay Yihoowa siiqiyaageetussi merinaa anjjuwaa ehaanaagaa boxooxissoosona. Koyro ane Yesuusi yootido, nuuni de'iyo wodiyaa malaatiyaabatuppe oyddata be'oos.

WURSSETTA GALLASSAN HANANA WAANNABATA

Olaa, koshaanne meretay gattiyo daafaa bessiyaagaa

6“Issi biittaa asai hara biittaa asaara olettana; qassi issi kawotettai hara kawotettaara olettana.” (Maatiyoosa 24:7) Aadhdhida xeetu layttatun miilooniyan qoodettiya asay olan hayqqiis. Issi Birttaaniyaa biitta asa gidida, taarikiyaa eranchchay: “Xaafettida taarikiyan 20tta xeetu layttati awudeegaappenne aadhdhidi daro sutti gukkido wode…. Ha xeetu layttati, citan citan gidi olaa miishshaa oyqqidi olettiyo olay amarida heeran qantta wodiyaassi zarbbidoy baynnaakko, mule oli xayibeenna wode geetettana danddayoosona” yaagiis. Alamiyan hanettiyaabaa kaalliya dirijjitee kessido iripporttee: “Olay 20tta xeetu layttatun worido asaa qooday, K.Y.S. koyro xeetu layttaappe biidi 1899 gakkanaashin olan hayqqidaageetu qoodaappe heezzu kushe darees” yaagiis. Olaa gaasuwan 1914ppe haa simmin hayqqida asay 100u miilooniyaappe daro. Nuuni issi asi olan hayqqin gakkiya azzanuwaa be'idaba gidikkonne, daro miilooniyan qoodettiya asaa gakkida hegaa mala azzanoy ay keenakko qoppanaukka wayssiyaaba.

7‘Koshay…de'ana.’ (Maatiyoosa 24:7) Ikkonomiyaa hanotaa pilggiyaageeti, aadhdhida 30u layttan kattaa murutay keehippe gujjidoogaa yootoosona. Gidikkonne, daro asaayyo kattaa shammanau gidiya miishshay woykko zeriyo gadee baynna gishshau, koshay ha''ikka gakkiyoogaa aggibeenna. Dichchaa bolli de'iya biittatun, biilooniyaappe dariya asay galla galla demmiyo miishshay tammu bira heera woy hegaappe guutta. Hageetuppe daroti koshan kabbattidaageeta. Alamiyaa Payyatettaa Dirijjitee, ichchashu miilooniyaappe dariya naati layttan layttan hayqqiyoogaayyo waanna gaasoy kabbashaa giidi malees.

8“Biittai wolqqappe qaaxxiyoogee…yaana.” (Luqaasa 21:11) Biitta Giddo Hanotaa Xanna'iya Amarkkaa biitta Dirijjitee giidoogaadan, 1990ppe ha simmin de'iya wode xallan layttan layttan 17 gidiya, gimbbe keetta laaliyaanne biittaa za'issiya wolqqaama biitta qaattay denddiis. Qassi layttan layttan issitoo gimbbe keettata muleera laaliyaagaa keena wolqqaama biitta qaatay denddees. Hara kanee qassi: “Aadhdhida 100u layttatun biittaa qaattay xeetu sha'atun qoodettiya asaa woriis; tekinolojee giigissidobaykka hayqqiya asaa qoodaa guuttanau oottidobay keehi guutta” yaagiis.

9“Wurssiya harggee yaana.” (Luqaasa 21:11) Akkamuwan asay daro ooratta eraa demmidaba gidikkokka, kase erettida harggeenne ooratta qommo harggee asaa naata wurssiiddi de'ees. Issi iripporttee giidoogaadan, ajaajjiyaa, shekkeeriyaanne kolleeraa gujjin aadhdhida tammaappe dariya layttatun, 20 gidiya daro erettida hargge qommoti ubbasaa gakkidosona; hegeetuppe amarida harggeti asay xaliyaa ekkidikka paxanau metiyaageeta gidiiddi yiidosona. Ubba guuxxiis giishin 30 gidiya ooratta hargge qommoti merettidosona. Hegeetuppe amaridaageeti woriyaageeta; qassi etuppe waanidi paxanaakkokka erettibeenna.

WURSSETTA GALLASSAA ASAA

Daroti Geeshsha Maxaafan de'iya aadhida eratettay de'iyo kaaletuwaa koyokkona

10 Geeshsha Maxaafay wurssetta gallassan alamiyan hanettana waannabata yootiyoogaa bolli, wurssetta gallassan de'iya asaa naata xaaxi waaxidi xeelliyo wode, eta dummayiyaabi de'anaagaakka kasetidi yootiis. Asaa naata xaaxi waaxi xeelliyo wode, eti ay mala gidanaakko kiitettida PHauloosi qonccissiis. “Wurssetta gallassi waissiya wodee yaanaagaa” 2 Ximootiyoosa 3:1-5n nabbabeettees. PHauloosi giidoogaadan, asati kaallidi de'iyaagaa mala gidana.

 • banttana siiqiyaageeta
 • miishshaa siiqiyaageeta
 • banttana yelidaageetuyyo azazettennaageeta
 • geeshshatetti baynnaageeta
 • siiqoy baynnaageeta
 • banttana naagennaageeta
 • kehennaageeta
 • Xoossaappe aattidi, ufayttiyoobaa dosiyaageeta
 • nu ammanuwaa bolla doonan ekkidabaa milatana; shin a tumu wolqqaa erikke giyaageeta gidana

11 Ne heeran de'iya asay hegaa mala gidennee? gidiyoogee qoncce. Iita eeshshay de'iyo asay ubbasan de'ees. Geeshsha Maxaafay: “Iitati maataadan diccikkokka, iita oottiya ubbati daayikkokka, eti merinaayyo xayana” yaagiyo gishshau, ha hanotay Xoossay mata wode tangguwaa ekkanaagaa bessees.—Mazamure 92:7.

POLETTANA LO''OBATA!

12 Geeshsha Maxaafay kasetidi yootidoogaadan, wurssetta gallassay tumukka metuwan kumiis. Gidikkonne, ha metoy kumido wodiyan, Yihoowayyo goynniyaageetu giddon lo''obi polettiiddi de'ees.

“Kawotettaa wonggeliyaa mishiraachchoi sa7a ubban odettana.”—Maatiyoosa 24:14

Yihoowa Markkati wonggeliyaa mishiraachuwaa sabbakoosona

13‘Eray daranaagaa,’ Geeshsha Maxaafay Daaneela maxaafan kasetidi yootiis. He eray Xoossaabaa tumaa eraa. Hegee hananay awudee? ‘Wurssettaa wodiyaana.’ (Daaneela 12:4) Yihooway 1914ppe ha bagga wodiyan dumma ogiyan, baassi tumuppe haggaazanau koyiyaageeti Geeshsha Maxaafaa loytti akeekanaadan maaddiis. Eti Xoossaa sunttaaranne a halchchuwaara, Yesuusa wozuwaa yarshshuwaara, hayqqida asaa hanootaaranne dendduwaara gayttida al''o tumaa loyttidi akeekidosona. Hegaappekka aattidi, Yihoowayyo goynniyaageeti banttayyo go''a demmiyoonne Xoossaakka bonchchissiyo de'uwaa waatidi de'anaakko tamaaridosona. Eti Xoossaa Kawotettaayyo de'iya aawatettaanne sa'an de'iyaabaa i giigissana ogiyaa loyttidi akeekidosona. Eti he eran ay oottiyoonaa? He oyshay nuna ha wodiyan polettiiddi de'iya hara hiraagaa akeekissees.

14“Kawotettaa wonggeliyaa mishiraachchoi sa7a ubban odettana.” Yesuusi ‘wodiyaa wurssettaabaa’ yootido hiraagan qommoora de'iyaagaadan giis. (Maatiyoosa 24:3, 14) Kawotettay aybakko, i ay oottanaakkonne i ehiyo anjjuwaa nuuni waatidi demmanaakko Kawotettaa wonggeliyaa mishiraachchoy sa'a kumettan, 230ppe dariya biittan 400ppe dariya doonan sabbakettiiddi de'ees. Miilooniyan qoodettiya Yihoowa Markkati, Kawotettaa wonggeliyaa mishiraachchuwaa mishettidi sabbakoosona. Eti “zare ubbaappe, qommo ubbaappe, yara ubbaappenne dumma dumma biitta qaala ubbaappe” yiidosona. (Ajjuutaa 7:9) Markkati Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoobaa tumuppe erana koyiya miilooniyan qoodettiya asaa, miishsha qanxxissennan eta son Geeshsha Maxaafaa xanna'issoosona. Yesuusi ubba tumu Kiristtaaneta asay ‘ubbay ixxanaagaa’ yootidaashin, hiraagay hegaadan polettidoogee ayba maalaalissiyaabee!—Luqaasa 21:17.

NEENI AY OOTTUUTEE?

15 Geeshsha Maxaafaa keehi daro hiraagay ha wodiyan polettiiddi de'iyo gishshau, nuuni de'iyoy wurssetta gallassaana gidiyoogaa maayikkii? Mishiraachchoy Yihooway koyiyoogaa keena sabbakettoogaappe guyyiyan “wurssettai” gakkanaagee attennaba. (Maatiyoosa 24:14) ‘Wurssettaa’ giyoogee, Xoossay sa'aappe iitatettaa xayssana wodiyaa yaagiyoogaa. Yihooway banaara eriiddi eqettiyaageeta ubbaa xayssanau, Yesuusanne wolqqaama kiitanchchata go'ettana. (2 Tasalonqqe 1:6-9) Hegaappe simmin, Seexaanaynne a iita kiitanchchati asaa balettokkona. Hegaappe guyyiyan, Xoossaa Kawotettay ba suure aysuwau haarettiya asaassi anjjuwaa gogissana.—Ajjuutaa 20:1-3; 21:3-5.

16 Seexaanaa siraataa wurssettay matattido gishshau, ‘taani ay oottana bessii?’ giidi nuna nu huuphe oychchana bessees. Yihoowabaanne i nuuppe koyiyoobaa gujjidi tamaariyoogaa aggennaagee eratetta. (Yohaannisa 17:3) Geeshsha Maxaafaa minnada tamaara. Yihoowa sheniyaa polanau koyiyaageetuura ubbatoo shiiqiyoogaa meeze ootta. (Ibraawe 10:24, 25) Xoossaa Yihooway sa'a ubban de'iya asay demmanaadan giigissido munaasa eraa tamaara; qassi Xoossan nashettana mala ne de'uwan oottana koshshiya laamiyaa ootta.—Yaaqooba 4:8.

17 Yesuusi, nuuni wurssetta gallassan de'iyoogaa bessiya naqaashaa daro asay sheneho gaanaagaa kasetidi yootiis. Iita asati qoppennaaninne naagennan xayana. Kaysoy qammi yiyoogaadan he gallassay asaa daganttiya hanotan gakkana. (1 Tasalonqqe 5:2) Yesuusi: “Asa Na7aa yuussai, Nohe wode hanidoogaa mala gidana. Aissi giikko, bashshiya haattaa yuussaappe kase wode, Nohee markkabiyan gelido gallassai gakkanaashin, asai meesinne uyees; qassi, attumaasai machcheesinne maccaasai azinaa gelees. Bashsha haattai yiidi, eta ubbaa efaana gakkanaashin, eti akeekibookkona; taani, Asa Na7ai, yiyo wode, hegaa mala gidana” yaagidi seeriis.—Maatiyoosa 24:37-39.

18 Yaatiyo gishshau, Yesuusi bana ezggiyaageetussi: “SHin muussan, ushshan, mattooninne aqossi hirggiyooban intte wozanai balenna mala, qassi intte qoppennan he gallassai intte bolli yeennaadan, inttena naagite. Aissi giikko, he gallassai sa7a ubban de7iya asa ubbaa piriyaadan oiqqana. Simmi intte he yaanabaa ubbaappe attanaunne ta sinttan Asa Na7aa sinttan, [nashettiyo hanotan] eqqanau danddayana mala, ubba wode Xoossaa woosan minnite” yaagiis. (Luqaasa 21:34-36) Yesuusi giidobata xaasayi xeellennaagee eratetta. Aybissi? Xoossaa Yihoowaaninne “Asa Na7aa,” Yesuus Kiristtoosan nashettiyaageetussi Seexaanaa siraataa xayuwaappe attiyoonne yaanau mati uttida maalaalissiya ooratta alamiyan merinau de'iyo hidootay de'iyo gishshataassa!—Yohaannisa 3:16; 2 PHeexiroosa 3:13.

GEESHSHA MAXAAFAY TAMAARISSIYOOBAA

 • Wurssetta gallassay olan, koshan, biittay qaaxxiyoogaaninne wurssiya harggiyan dummatidi erettees.—Maatiyoosa 24:7; Luqaasa 21:11.
 • Wurssetta gallassan daroti banttana, miishshaanne ufayttiyoobaa siiqiyaageeta gidana; shin Xoossaa siiqokkona.—2 Ximootiyoosa 3:1-5.
 • Ha wurssetta gallassan, Kawotettaa wonggeliyaa mishiraachchoy sa'a ubban sabbakettiiddi de'ees.—Maatiyoosa 24:14.

*  Mikaa'eeli, Yesuus Kiristtoosau hara suntta gidiyoogau qonccissuwaa demmanau, Gujo Timirttiyaa xeella.


Menttotu Oyshaa

1. Sinttanaabaa aybippe erana danddayiyoo?

2, 3. Yesuusi erissiyo ashkkarati a ay oychchidonaa? I waatidi zaaruwaa immidee?

4, 5. (a) Yesuusi Kawo gidosaara saluwan hanidabi aybee? (b) Ajjuutaa 12:12y bessiyoogaadan, saluwan denddida olay kaalettanabay aybee?

6, 7. Olaanne koshaa xeelliyaagan Yesuusi yootidobay ha wodiyan waanidi polettidee?

8, 9. Yesuusi yootido biittaa qaattaaranne harggiyaara gayttida hiraagati polettiiddi de'iyoogaa bessiyay aybee?

10. Neeni asaa bolli be'iyo, 2 Ximootiyoosa 3:1-5n odettida eeshshati awugeetee?

11. Mazamure 92:7y iita asata aybi gakkanaagaa qonccissii?

12, 13. Ha ‘wurssettaa wodiyan’ tumu ‘eray’ waanidi daridee?

14. Kawotettaa wonggeliyaa mishiraachchoy ha wodiyan ay keena aahuwan sabbakettidee? Hegaa sabbakiyaageeti oonee?

15. (a) Nuuni de'iyoy wurssetta wodiyaana gidiyoogaa ammanay? Aybissi ammanay? (b) ‘Wurssettay’ Yihoowaara eqettiyaageetu bolli ay ehaanee? Xoossaa Kawotettaa haaruwaayyo haarettiyaageetussi shin?

16. Neeni ayba eratetta ooso oottana bessii?

17. Iita asaa xayoy daro asaa daganttiyaagaa gidanay aybissee?

18. Nuuni xaasayi xeellana bessenna Yesuusa seeray woygiyaagee?