Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee?

SHEMPPUWAA TAMMANNE OYDDA

Ne Soo Asaa Duussay Ufayssiyaagaa Gidanaadan Oottiyoogaa

Ne Soo Asaa Duussay Ufayssiyaagaa Gidanaadan Oottiyoogaa

Lo''o azina gidanau ay koshshii?

Qara machcho gidanau waani danddayettii?

Lo''o aawa woy aayo gidiyoogee ay ay gujjii?

So asaa de'oy ufayssiyaagaa gidanaadan naati waati maaddana danddayiyoonaa?

XOOSSAA YIHOOWAY intte so asaa de'oy ufayssiyaagaa gidanaadan koyees. A Qaalay, Geeshsha Maxaafay, son de'iya ubbay huuphiyan huuphiyan oottanaadan Xoossay koyiyoobaa qonccissidi, etau kaaletuwaa immees. So asay ubbay Xoossaa zoriyaara moggottidi baappe koyettiyaabaa poliyo wode, demmiyoobay daro ufayssiyaagaa. Yesuusi: “Anjjettidaageeti Xoossaa qaalaa siyidi, he qaalai azaziyoogaadan oottiyaageeta” yaagiis.—Luqaasa 11:28.

2 So asaa duussaa ufayssau waanna kanee, so asaa de'uwau pulttoy, Yesuusi ‘Nu Aawaa’ giidi xeegido Yihoowa gidiyoogaa akeekiyoogaa. (Maatiyoosa 6:9) Sa'an de'iya keettaa asa ubbay de'anaadan oottiday saluwan de'iya nu Aawaa; hegaa gishshau, so asaa ufayssanabaa i eriyoogee qoncce. (Efisoona 3:14, 15) Yaatin, Geeshsha Maxaafay son de'iya ubbau huuphiyan huuphiyan ayba sohoy de'iyoogaa tamaarissii?

DOOMETTAY XOOSSAAPPE GIDIDO SO ASAA DUUSSAA

3 Yihooway koyro asata, Addaamanne Hewaano medhdhidi, azinanne machcho oottidi eta issippe wottiis. I eta, sa'an keehi lo''iya sohuwan, Edene gannatiyan wottidi, naata yelanaadan yootiis. Yihooway: ‘Yelettite; corattite; ha sa'aa kumite’ yaagiis. (Doomettaabaa 1:26-28; 2:18, 21-24) Doomettaabaa maxaafay so asaa de'uwaabaa yootiyoobay tuma gidiyoogaa Yesuusi qonccissido gishshau, hegee coo hayse gidenna. (Maatiyoosa 19:4, 5) Nuuni daro metuwaa be'iyaabanne ha wodiyan de'oy Xoossay koyro halchchidoogaa mala gidana xayikkonne, so asaa duussan ufayttana danddayiyoy aybissakko ane be'oos.

4 Son de'iya ubbay huuphiyan huuphiyan siiquwaa bessiyoogan Xoossaa milatidi, so asaa duussay ufayssiyaagaa gidanaadan oottana danddayoosona. (Efisoona 5:1, 2) Gidoshin, nuuni Xoossaa be'anu danddayokko; yaatin, waanidi a milatana danddayiyoo? Yihooway ba bayra Na'aa saluwaappe sa'aa kiittido gishshau, Yihooway oottiyo ogiyaa tamaarana danddayoos. (Yohaannisa 1:14, 18) He bayra Na'ay, Yesuus Kiristtoosi, sa'an de'iiddi saluwaa Aawaa loyttidi milatido gishshau, Yesuusa be'iyoogeenne i haasayishin siyiyoogee, Yihooway haasayishin siyiyoogaa mala. (Yohaannisa 14:9) Hegaa gishshau, Yesuusi bessido siiquwaabaa tamaariyoogaaninne a leemisuwaa kaalliyoogan, nuuni ubbaykka huuphiyan huuphiyan so asaa duussay ufayssiyaagaa gidanaadan maaddana danddayoos.

AZINATI KAALLANA BESSIYA LEEMISUWAA

5 Geeshsha Maxaafay, Yesuusi ba erissiyo ashkkarata oyqqidoogaadan, azinay ba machchiyo oyqqana mala yootees. Geeshsha Maxaafay immiyo ha kaaletuwaa ane qoppa: “Azinatoo, Kiristtoosi woosa keettaa [“gubaa'iyaa,” NW] siiqidi, ba huuphiyaa ayyo immidoogaadan, inttekka intte maccaasata siiqite…Simmi qassi azinai ba maccaasiyo ba bollaadan siiqanau bessees; ba machchiyo siiqiyaagee bana siiqees. Aissi giikko, ba bollaa ixxiya asi mulekka baawa; shin Kiristtoosi woosa keettaa [“gubaa'iyaa,” NW] miziyoogaadaaninne naagiyoogaadan ooninne ba bollaa mizeesinne naagees.”—Efisoona 5:23, 25-29.

6 Yesuusi ba erissiyo ashkkaratu gubaa'iyaassi bessido siiqoy azinatussi polo gidida leemiso. Eti polo gidana xayikkonne, ba de'uwaa etau yarshshiyoogan, Yesuusi eta ‘wurssettay gakkanaashin’ siiqiis. (Yohaannisa 13:1; 15:13) Azinatussikka hegaadan: “Intte maccaasaa siiqite; etaara woppu giidi de7ite” yaagiya mino zoree imettiis. (Qolasiyaasa 3:19) Azinay, ubba ba machchiyaa akeekanchcha gidennan aggiyo wodiyankka, hegaa mala zoriyaa oosuwan peeshshanaadan a aybi maaddanee? Ikka ba huuphe baliyoogaanne Xoossaappe maarotettaa demmanau i oottana bessiyaabaa hassayana koshshees. I oottana bessiyoobay aybee? I bana naaqqiyaageeta atto gaana bessees; hegee a machchiyookka gujjees. Akka hegaadan oottana bessiyoogee qoncce. (Maatiyoosa 6:12, 14, 15) Issi issi asay, injjetida so asaa duussay wazanappe atto giya naa''u asatu issippetetta yaagiyoy aybissakko akeekay?

7 Azinati, Yesuusi ubbatoo ba erissiyo ashkkaratussi qoppidoogaa akeekana bessees. Etau de'iya pacaanne asatettan etau koshshiyaabaa qoppiis. Leemisuwau, eti daafurido wode: “Nurkka guuttaa shemppi ekkanau asi bainnasaa hinddite” yaagiis. (Marqqoosa 6:30-32) Machchotussikka wozanappe qoppana bessees. Geeshsha Maxaafay machchoti, azinatun ‘bonchchettana’ bessiya ‘daafuranchcha mereta’ gidiyoogaa yootees. Aybissi? Azinaynne machchiyaa naa''aykka ‘de'uwaa aaro kehatettaappe’ issi mala hanotan shaahettiyo gishshataassa. (1 PHeexiroosa 3:7) Azinati, Xoossay issi ura nashshiyoy, attuma woy macca gidiyo gishsha gidennan, he uri ammanettiyo gishsha gidiyoogaa hassayana bessees.—Mazamure 101:6.

8 Geeshsha Maxaafay, ‘ba machchiyo siiqiya azini bana siiqees’ yaagees. Hegee, issi azinaynne a machchiyaa Yesuusi giidoogaadan ‘issi asappe attin, naa''u asa gidenna’ gishshataassa. (Maatiyoosa 19:6) Yaatiyo gishshau, eti asho gaytotettaa koshshaa issoy issuwaarappe attin hara oonaaranne polana bessenna. (Leemiso 5:15-21; Ibraawe 13:4) Eti bantta huuphiyaappe aattidi issoy issuwaa koshshau qoppikko, hegaadan oottana danddayoosona. (1 Qoronttoosa 7:3-5) Akeekanau koshshiyaabi: “Ba bollaa ixxiya asi mulekka baawa; shin…ooninne ba bollaa mizeesinne naagees” yaagiyaagaa. Azinati banttassi huuphe gidida, Yesuus Kiristtoosan oyshettiyoogaa hassayidi, bantta machchota banttana siiqiyoogaadan siiqana bessees.—Efisoona 5:29; 1 Qoronttoosa 11:3.

9 Yesuusi kiittido PHauloosi ‘Kiristtoos Yesuusappe yiya siiquwaabaa’ yootiis. (Piliphphisiyuusa 1:8) Yesuusi bessido mino siiqoy i erissiyo ashkkara gidida maccaasati a dosanaadan oottida ufayssiya eeshsha. (Yohaannisa 20:1, 11-13, 16) Machchotikka bantta azinati banttana minttidi siiqanaadan koyoosona.

MACHCHOTUSSI LEEMISO GIDIYAAGAA

10 So asay issippe issi dirijjite; i bessiyaagaadan suure de'anau, huuphe gidiya ura koshshees. Ubba Yesuusaukka Huuphe gidida i haarettiyo Aawu de'ees. ‘Attumaasay maccaasassi huuphe gidiyoogaadan Xoossay Kiristtoosassi huuphe.’ (1 Qoronttoosa 11:3) Haarettanau bessiya huuphee nu ubbaassikka de'iyo gishshau, Yesuusi Xoossaa huuphetettau haarettidoogee kaallanau bessiya lo''o leemiso.

11 Polotettay paccido attuma asay bala gididabaa oottiyo gishshau, darotoo so asaayyo paci baynna huuphe gidennan aggees. Yaatin, machchiyaa ay oottana bessii? A ba azinay oottiyoobaa toochchana bessenna; woykko a huuphetettaa bau ekkanau malana bessenna. Machchiyaa, Xoossaa sinttan ashkkenne woppu giida ayyaanay al''oba gidiyoogaa hassayiyoogee lo''o. (1 PHeexiroosa 3:4) Hegaa mala ayyaanaa bessiyoogan, paacee de'iyo wodiyankka gidin Xoossay wottido aawatettau azazettanau metootukku. Hegaa bollikka, Geeshsha Maxaafay: “Maccaasa ubbaikka bantta azinaa azinaa bonchchanau bessees” yaagees. (Efisoona 5:33) SHin i Kiristtoosa Huuphetettau aqennaagaa gidikko waatana danddayettii? Geeshsha Maxaafay machchota: “Intte azinatuppe Xoossaa qaalau azazettenna issooti issooti de7ikkokka, intte palamettennan, eti intte yashshatettaanne intte geeshsha de7uwaa be7idi ammanana mala, etau haarettite” yaagidi mintti zorees.—1 PHeexiroosa 3:1, 2.

Saara, machchoti kaallanau bessiya ayba lo''o leemiso gidiyaabaa oottadee?

Saara Abrahaameera haasayausu

12 Machchiyaa i azinay ammaniyaagaa gidin woy aggin, aagaappe dummatiya qofaa akeekan qonccissiyoogee a bonchchennaagaa besseenna. I qofay likke gidana danddayees; qassi azinay he qofaa siyaaba gidikko, so asaa ubbaa go''iyaagaa gidana danddayees. Abrahaami ba machchiyaa Saara son merettida issi metuwaa giigissanau shiishshido, ooson pee'iya qofaa maayibeennaba gidikkonne, Xoossay ayyo: “Saara…yootiyoobaa…siya” yaagiis. (Doomettaabaa 21:9-12) Azinay Xoossaa higgiyaara phalqqettenna ogiyan issibau qofaa qachchiyo wode, machchiyaa a kaafiyoogan haarettiyoogaa bessausu.—Oosuwaa 5:29; Efisoona 5:24.

13 Machchiyaa baappe koyettiyaabaa poliyoogan so asau qoppiyoogaa daro ogiyan bessana danddayausu. Leemisuwau, Geeshsha Maxaafay gelida maccaasati “bantta keettaawatanne bantta naata siiqiyaageeta, banttanakka naagiyaageeta, geeshshata, bantta keettan oottiyaageeta, kehatanne bantta keettaawatussikka azazettiyaageeta gidana” bessiyoogaa yootees. (Tiitu 2:4, 5) Machchonne aayo gidada hegaadan oottiyaara, ba soo asaappe ubbatoo siiquwaanne bonchchuwaa demmausu. (Leemiso 31:10, 28) Gidoppe attin, machcho-azina de'oy polo gidenna asatu issippetetta gidiyo gishshau, issi issi keehi iita hanotati shaahettanaadan woy machchiyo yeddanaadaaninne azinaappe anjjettanaadan oottana danddayoosona. Geeshsha Maxaafay amarida hanotatun shaahettiyoogaa diggenna. Gidikkonne, Geeshsha Maxaafay: “Machchiyaa ba azinaappe shaahettuppu…. Azinaikka ba machchiyo yeddoppo [“aggidi booppo,” NW]” yaagidi zoriyo gishshau, shaahettiyoogee xaasayidi xeelliyooba gidenna. (1 Qoronttoosa 7:10, 11) Qassi yeddana woy anjjettana danddayiyoy, machcheeppenne azinaappe issoy wodiraa laammiyo wode xallaana gidiyoogaa Geeshsha Maxaafay bessees.—Maatiyoosa 19:9.

YELIDAAGEETUYYO POLO GIDIDA LEEMISUWAA

14 Yesuusi naata oyqqiyo ogiyan yelidaageetussi polo gidida leemiso. Guuta naati akko yeennaadan hara asay teqqanau malido wode, Yesuusi: “Guutta naati taakko yiyoogaa diggoppite” yaagiis. Hegaappe simmin Yesuusi ‘guutta naata qoommidi, ba kushiyaa eta bolli huuphiyan huuphiyan wottidi, eta anjjidoogaa’ Geeshsha Maxaafay yootees. (Marqqoosa 10:13-16) Yesuusi guutta naatuura wodiyaa aattidaba gidikko, neeni ne attuma naatussinne macca naatussi hegaadan oottana bessennee? Etaara ne wodiyaappe amaridaagaa xallaa gidennan daruwaa aattana koshshees. Yelidaageeti bantta naata tamaarissanau etaara wodiyaa aattanaadan Yihooway azaziyo gishshau, neeni hegaadan oottana bessees.—Zaarettido Wogaa 6:4-9.

Yesuusi naata oyqqido ogiyaappe yelidaageeti ay tamaarana danddayiyoonaa?

1. Yesuusi naata haasayissees; 2. Aaway ba na'aa haasayissees

15 Ha alamee kaseegaappe yaa iiti iiti biyo wode, naatuura asho gaytotettaa polanau koyiyaageetu mala, eta qohanau koyiya asatupppe naagiya aawatanne aayota koshshees. Yesuusi siiqo xeessan “ta naatoo” giido ba erissiyo ashkkarata naagido ogiyaa ane qoppa. I oyqettidi gam''ennan hayquwaa naagiyo wodiyan, eti attanau danddayiyo ogiyaa giigissiis. (Yohaannisa 13:33; 18:7-9) Neenikka yelidaagaa gidiyoogaadan, Dabloosi ne naata qohanau koyiyo ogiyaa beegottada naagana bessees. Neeni eta gakkana danddayiya iitabaa etassi kasetada akeekissana bessees.* (1 PHeexiroosa 5:8) Asatettan, ayyaanaabaaninne kandduwan eta qohana danddayiyaabi awudeegaappenne ha wodiyan dariis.

16 Yesuusi erissiyo ashkkarati, i hayqqido gallassaappe kase qamman bantta giddon ooni aadhdhiyaakko palamettidosona. Yesuusi eta hanqqettiyoogaappe, siiquwan leemiso gidiyaabaa oottiisinne etau de'ana bessiya suure qofaa minttidi yootiis. (Luqaasa 22:24-27; Yohaannisa 13:3-8) Neeni yelidaagaa gidikko, ne naata seeriyo ogiyan Yesuusa leemisuwaa waatada kaallana danddayiyaakko be'ay? Etassi seeray bessiyoogee tuma; shin hanqqettennaaninne ‘likke pirddan [“bessiyaagaa keenan,” NW] seeranau’ bessees. Neeni qofi baynna haasayan ‘cubedan caddanau’ koyennaagee tuma. (Ermmaasa 30:11; Leemiso 12:18) Ne na'ay takkidi, daro koshshiya seera gidiyoogaa akeekanaadan oottiya ogiyan seerettana bessees.—Efisoona 6:4; Ibraawe 12:9-11.

NAATI KAALLANA BESSIYA LEEMISUWAA

17 Naatikka Yesuusappe tamaarana danddayiyoonaa? Ee, danddayoosona! Naati banttana yelidaageetussi waanidi azazettana bessiyaakko, Yesuusi ba huuphe leemiso gidiis. I, ‘taani ta Aawai tana tamaarissidoogaadan haasayays’ yaagiis. Gujjidikka: ‘Taani ubba wode a ufaissiyaagaa oottays’ yaagiis. (Yohaannisa 8:28, 29) Yesuusi saluwan de'iya ba Aawaassi azazettiis; qassi Geeshsha Maxaafay naati banttana yelidaageetussi azazettanaadan yootees. (Efisoona 6:1-3) Yesuusi polo gidida na'a gidikkonne, polotettay paccido ba aawaa Yooseefassinne ba aayee Mayraamissi azazettiis. Yesuusantta soo asa gidida ubbaa ufayssau hegee issi gaaso gididoogee qoncce!—Luqaasa 2:4, 5, 51, 52.

18 Naati banttana yelidaageeta ufayssanau, Yesuusa loyttidi milatana danddayiyo ogiyaa akeekana danddayiyoonaa? Banttana yelidaageetussi azazettiyoogee yelaga naatussi issitoo issitoo deexo milatana danddayees; shin naati hegaadan oottana mala Xoossay koyees. (Leemiso 1:8; 6:20) Yesuusi deexxiya hanotankka gidin, saluwan de'iya ba Aawaassi ubbatoo azazettiis. Issitoo Yesuusi issi keehi deexxiyaabaa polanaagee Xoossaa shene gidido wode, i: “Ha burccukkuwaa [appe koyettiya issibaa] taappe digga” yaagiis. Gidikkonne, ba Aaway aybippenne aadhdhiya lo''obaa eriyo gishshau, Yesuusi Xoossay giidoogaadan oottiis. (Luqaasa 22:42) Naati azazettiyoogaa tamaariyoogan, banttana yelidaageetanne saluwan de'iya bantta Aawaa keehippe ufayssoosona.#—Leemiso 23:22-25.

Paacee gakkiyo wode yelaga naati ay qoppana bessii?

Issippe tamaariya naati paacciyo wode issi na'ay ixxis gees

19 Dabloosi Yesuusa paaccido gishshau, yelaga naatikka bala gididabaa oottana mala i paaccanaagee erettidaba. (Maatiyoosa 4:1-10) Seexaanaa Dabloosi eqettanau deexxiyaagaa gidida, laggiyaa sugettan go'ettana danddayees. Yaatiyo gishshau, naati iitabaa oottiyaageetuura pee'ennaagee ayba bessiyaabee! (1 Qoronttoosa 15:33) Yaaqooba na'iyaa Diina Yihoowayyo goynnennaageetuura pee'idoogee o daro metuwan yeggiis. (Doomettaabaa 34:1, 2) So asaappe issoy shori baynna asho gaytotettaa poliyo wode, so asaa ubbaa ay keena azzanttanaakko qoppa!—Leemiso 17:21, 25.

SO ASAA DUUSSAA UFAYSSAU WAANNABAA

20 Geeshsha Maxaafaa zoriyaa oosuwan peeshshiyo wode, so asaa duussaa metuwaa danddayi kiyanaagee metenna. Ubba hegaa mala zoriyaa oosuwan peeshshiyoogee so asaa duussaa ufayssau waannaba. Yaatiyo gishshau azinatoo, intte machchiyo machchiyo siiqite; qassi Yesuusi ba gubaa'iyaa oyqqidoogaadan o oyqqite. Machchotoo, huuphe gidiyo gishshau, intte azinau azinau haarettite; Leemiso 31:10-31n de'iya qara machchee leemisuwaa kaallite. Yelidaageetoo, intte naata loohissite. (Leemiso 22:6) Aawatoo, ‘intte keettaa lo''o ogiyan ayssite.’ (1 Ximootiyoosa 3:4, 5; 5:8) Naatoo, inttekka inttena yelidaageetussi azazettite. (Qolasiyaasa 3:20) Son de'iya asaappe ooninne polo gidenna; ubbaykka balana danddayees. Yaatiyo gishshau, issoy issuwaa atto gaana mala oychchiyoogan intte huuphiyaa kawushshite.

21 Geeshsha Maxaafan so asaa duussaa xeelliyaagan lo''o zoriyaa oyqqida ciimma yohoy de'iyoogee tuma. Hegaa bollikka, Xoossay ehaana ooratta alamiyaabaanne Yihoowayyo goynniya ufayttiya asay kumido gannate sa'aabaa Geeshsha Maxaafay nuna tamaarissees. (Ajjuutaa 21:3, 4) Ayba maalaalissiya wodee nuna naagii! Ubba ha''ikka, Xoossay immido, a Qaalaa Geeshsha Maxaafan de'iya kaaletuwaa oosuwan peeshshiyoogan, so asaa duussan ufayttana danddayoos.

GEESHSHA MAXAAFAY TAMAARISSIYOOBAA

  • Azinati bantta machchiyo machchiyo bantta bollaadan siiqana koshshees.—Efisoona 5:25-29.
  • Machchoti bantta soo asaa siiqanaunne bantta azinaa azinaa bonchchanau bessees.—Tiitu 2:4, 5.
  • Yelidaageeti bantta naata siiqanau, tamaarissanaunne naaganau bessees.—Zaarettido Wogaa 6:4-9.
  • Naati banttana yelidaageetussi azazettanau bessees.—Efisoona 6:1-3.

*  Ooninne eta kaassiyaaba milatidi eta pokko bollaa bochchennaadaaninne banttana qohana danddayiya asaappenne sohotuppe naagettanaadan intte naata akeekissite. Naata iitabaappe naaganau maaddiya gujo qofaa, Yihoowa Markkati attamissido Gita Asttamaariyaappe Tamaara (Wolayttattuwan birshshettibeenna) yaagiya maxaafan shemppuwaa 32n demmana danddayettees.

#  Naati banttana yelidaageetussi azazettanau bessennay, eti Xoossaa higgiyaa kanttana mala yelidaageeti azaziyo wode xallaana.—Oosuwaa 5:29.


Menttotu Oyshaa

1. Ufayssiya so asaa duussau keehi koshshiyaabay aybee?

2. So asaa duussaa ufayssay baasettidoy nuuni ay akeekiyoogaanee?

3. Geeshsha Maxaafay so asaa duussaa doomettaabaa ay yootii? I yootiyoogee tuma gidiyoogaa aybin eriyoo?

4. (a) So asaa duussay ufayssiyaagaa gidanaadan, so asay ubbay huuphiyan huuphiyan ay oottana danddayii? (b) So asaa duussay ufayssiyaagaa gidanaadan Yesuusa de'uwaabaa xanna'iyoogee keehi koshshiyoy aybissee?

5, 6. (a) Yesuusi gubaa'iyaa oyqqido ogee azinatussi leemiso gididoy aybiinee? (b) Nagaraappe atotettaa demmanau ay oottanau bessii?

7. Yesuusi qoppidobi aybee? Hegan azinatussi ayba ogiyan leemiso gididee?

8. (a) ‘Ba machchiyo siiqiya azini bana siiqiyoy’ ayba ogiyaanee? (b) ‘Issi asa’ gidiyoogee azinaunne machcheessi woygiyoogee?

9. Yesuusa eeshshatuppe Piliphphisiyuusa 1:8n qonccidaagee awugee? Azinati bantta machchotussi hegaa mala eeshshaa bessana koshshiyoy aybissee?

10. Yesuusi machchoti kaallanau leemiso gidiyaaba ay oottidee?

11. Machchiyaa ba azinau ayba xeella bessana koshshii? A he eeshshaa bessiyoogee ay demissana danddayii?

12. Machchiyaa ba qofaa bonchchuwan qonccissiyoogee bala gidennay aybissee?

13. (a) Tiitu 2:4, 5y azina gelida maccaasati ay oottanaadan mintti zorii? (b) Shaahettiyoogaa, machcho yeddiyoogaanne azinaappe anjjettiyoogaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay woygii?

14. Yesuusi naata waati oyqqidee? Yelidaageeti bantta naatussi ay oottanau koshshii?

15. Yelidaageeti bantta naata naaganau ay oottana danddayiyoonaa?

16. Yesuusi polo gidenna ba erissiyo ashkkarata oyqqido ogiyaappe yelidaageeti ay tamaarana danddayiyoonaa?

17. Yesuusi naatussi polo gidida leemiso gididoy ayba ogiyaanee?

18. Yesuusi saluwan de'iya ba Aawaassi ubbatoo azazettidoy aybissee? Ha wodiyan naati banttana yelidaageetussi azazettiyo wode ufayttiyay oonee oonee?

19. (a) Seexaanay naata waatidi paaccii? (b) Naatu kanddoy moorettiyoogee yelidaageeta waatidi bochchana danddayii?

20. So asaa duussan ufayttanau, son de'iya ubbay huuphiyan huuphiyan ay oottana bessii?

21. Nuna ayba maalaalissiya wodee naagii? So asaa duussan ha''i waanidi ufayttana danddayiyoo?