Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee?

GUJO TIMIRTTIYAA

Kiitanchchatu Halaqaa Mikaa'eeli Oonee?

Kiitanchchatu Halaqaa Mikaa'eeli Oonee?

MIKAA'EELA geetettiya ayyaana meretaa sunttaa Geeshsha Maxaafay darosan denttenna. Gidikkonne, a sunttaa denttiyo sohuwan ooso bolli de'ishin bessees. Daaneela maxaafay Mikaa'eeli iita ayyaanatuura olettiyoogaa, Yihudaa maxaafay i Seexanaara palamettiyoogaa, Ajjuutaa maxaafay qassi Dabloosaaranne a daydanttatuura olettiyoogaa yootees. Mikaa'eeli, Yihoowa aysuwau mootettiyoogaaninne Xoossaa morkketuura olettiyoogan, “Xoossaa Mali Ooni De'ii?” yaagiya ba sunttaara moggiyaaba oottiis. SHin Mikaa'eeli oonee?

Issi issi asatussi baggaade issuwaappe daro sunttay de'ees. Leemisuwau, Ibraawetu aawatuppe issuwaa gidida Yaaqoobi, Israa'eelakka geetettees; qassi Yesuusi kiittido PHeexiroosi Simoonakka geetettees. (Doomettaabaa 49:1, 2; Maatiyoosa 10:2) Hegaadankka Mikaa'eeli, sa'aa yaanappe kasenne sa'aappe bi simmidi Yesuusi xeesettiyo sunttaa gidiyoogaa Geeshsha Maxaafay bessees. Hegaadan kuuyana mala oottiya Geeshsha Maxaafaa naqaashata ane be'oos.

Kiitanchchatu halaqaa. Geeshsha Maxaafay Mikaa'eela “kiitanchchatu halaqaa” yaagees. (Yihudaa 9) Mikaa'eeli kiitanchchatu halaqaa geetettidoogaa akeeka. Hagee a mala kiitanchchi haray baynnaagaa bessees. Geeshsha Maxaafan “kiitanchchatu halaqaa” yaagiya qaalay selliyaa malaatidippe attin, coraa malaatidi gelibeenna. Hegaa bolli, Yesuusikka kiitanchchatu halaqa gidiyoogee qoncciis. Yesuusi hayquwaappe denddi simmin, ayyo de'iya sohuwaa xeelliyaagan 1 Tasalonqqe 4:16y: “Godai ba huuphen azazuwaara, kiitanchchatu halaqaa cenggurssaara…saluwaappe wodhdhana” yaagees. Hegaa gishshau, Yesuusa cenggurssay kiitanchchatu halaqaa cenggurssa gidiyoogaadan odettiis. Hegaa gishshau, ha Geeshsha Maxaafaa xiqisee, kiitanchchatu halaqaa Mikaa'eeli ba huuphe Yesuusa gidiyoogaa qonccissees.

Olanchchata Kaalettiyaagaa. Geeshsha Maxaafay: ‘Mikaa'eeli ba kiitanchchatuura issippe miimminttiyaaranne…a kiitanchchatuura’ olettidoogaa yootees. (Ajjuutaa 12:7) Hegaa gishshau, Mikaa'eeli ammanettida kiitanchchatu olanchchata Kaalettiyaagaa. Ajjuutaa maxaafay, Yesuusikka ammanettida kiitanchchatu olanchchata Kaalettiyaagaa gidiyoogaa qonccissees. (Ajjuutaa 19:14-16) Yesuusi kiittido PHauloosi, “Godai Yesuusi ba wolqqaama kiitanchchatuura” gidiyoogaa qoncciyan yootees. (2 Tasalonqqe 1:7) Yaatiyo gishshau, Geeshsha Maxaafay Mikaa'eela ‘ba kiitanchchatuura,’ Yesuusakka ‘ba kiitanchchatuura’ gidiyoogaa yootees. (Maatiyoosa 13:41; 16:27; 24:31; 1 PHeexiroosa 3:22) Saluwan de'iya ammanettida kiitanchchatu olanchchatu issi citaa Mikaa'eeli kaalettin haraa qassi Yesuusi kaalettin, eti naa''u citan shaahettidoogaa Geeshsha Maxaafay awaaninne bessenna gishshau, Mikaa'eeli saluwan ba aawatettan de'iya Yesuus Kiristtoosa malaatees yaagidi kuuyiyoogee bessiyaaba.*


*  Mikaa'eela yaagiya sunttay Xoossaa Na'aa Yesuusa malaatiyoogaa bessiya gujo qonccissoy, Yihoowa Markkatun attamettida, Geeshsha Maxaafaa Loytti Akeekiyoogaa yaagiya maxaafaa Paydo 2n, sinttaa 393-4ninne Geeshsha Maxaafaa Xaqqasidi Akeekissiyoogaa yaagiya maxaafaa sinttaa 218n de'ees (Ha naa''u maxaafatikka Wolayttattuwan birshshettibookkona.)

← Geeddarssiyo qofaa xeella